P r o t o k ó ł V/2018

P r o t o k ó ł  Nr V/2018
z obrad XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXXII sesji i stwierdzenie quorum,  
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXXI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r,
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
        „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do partnerstwa na rzecz realizacji
        Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
        Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze
        środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa
        RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
        Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2017r,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
        wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2017r.
9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
        przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017r wraz z informacją
        o stanie mienia Gminy.
10. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
        Gminy Rogowo za 2017r.
11. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
        Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo o udzielenie absolutorium wójtowi gminy  za 2017r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
        Społecznej w Rogowie za 2017r
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2017r
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXI  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo.Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 26.04.2018r tematem obrad Komisji Rewizyjnej była analiza wykonania budżetu za 2017r i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani skarbnik poinformowała, że na koniec 2017r budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą  22 540 481,42 zł, a po stronie wydatków kwotą  
22 660 464,31 zł. W ciągu roku zwiększano budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w 99,56% do planu. Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów. Zaplanowane inwestycje były realizowane zgodnie z planem. 
Członkowie komisji rewizyjnej , po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium dla pani wójt. 
Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  w dniu 25.05.2018r na wspólnym posiedzeniu zajmowały się  następującymi tematami : pani Agnieszka Dąbrowska  przedstawiła projekt uchwały dotyczący przystąpienia gminy Rogowo do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Szkoła jutra”. Projekt ten będzie realizowany od września br  i nie wymaga  wniesienia wkładu własnego. Pan Andrzej Ciborski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
 „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo”.
Następnie pani skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów, wydatków majątkowych i wydatków bieżących w budżecie gminy na 2018r.
Pani wójt omówiła stopień zaawansowania realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2018r. 
Z kolei radni zadawali pytania dotyczące wykonania budżetu za 2017r. , na które odpowiedzi udzielała pani wójt i pani skarbnik. 
Radna Czerska zapytała, czy jest prawdą, że gmina wypłaciła pieniądze firmie,  jako odszkodowanie z tytułu śmiertelnego wypadku, który miał miejsce w roku ubiegłym.   Pani wójt odpowiedziała, że gmina nie wypłaciła żadnych pieniędzy firmie z tytułu odszkodowania za wypadek. 
Pani Hanna Bońskowska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2017r.
Pani wójt odczytała pismo od firmy Universum , która jest zainteresowana wydzierżawieniem ośrodka wczasowego w Sitnicy. Przedstawiciele tej firmy proponują spotkanie z wójtem i radnymi w tej sprawie. Pan Baldouski poprosił o wstrzymanie się z odpowiedzią do terminu sesji.
Przewodniczący rady zapytał, czy są wypowiedziane umowy właścicielom domków letniskowych znajdujących się na ośrodku wczasowym. Pani wójt odpowiedziała, że nie  są rozwiązane umowy z tymi właścicielami. 
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce sesjami:
- odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, 
- ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ciągu drogi Pinino-Radzynek i Kosiory-Borowo,
- odbyło się szkolenie sołtysów na temat funduszu sołeckiego,
- odbył się kolejny przetarg na sprzedaż działek w Rogowie. Sprzedano 1 działkę.
- wójt i przewodniczący rady uczestniczyli w uroczystości wręczenia sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie,
- przygotowywany jest przetarg na odbiór azbestu i na budowę kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun na istniejącym boisku w Rogowie,
- jest przygotowana organizacja roku szkolnego 2018/2019, która po ewentualnych poprawkach wniesionych przez Kuratorium Oświaty będzie podpisana przez wójta gminy.
Pani wójt poprosiła zebranych na sesji o przekazanie  mieszkańcom informacji dotyczącej odbioru folii po kiszonkach przez zakład utylizacji odpadów komunalnych w Puszczy Miejskiej.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 32 320 zł z tytułu sprzedaży działki w Rogowie, zwiększeniu dochodów za sprzedaż złomu  w kwocie 1143 zł, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów -  z podatku od spadku i darowizn w kwocie 6 560 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 460 zł, zwiększeniu dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
Zmiany w planie wydatków w załączniku inwestycyjnym polegały na wprowadzeniu nowego zakupu inwestycyjnego na kwotę 19 000 zł dotyczącego nabycia urządzenia do udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 19 000 zł w zadaniu dotyczącym budowy drogi Szczerby.
W planie wydatków bieżących zmiany polegały na przemieszczeniu planowanych wydatków w ramach działu 750 rozdz. 75022 ( na zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Rogowie z okazji 100-lecia szkoły) i w dz. 801 przemieszczenie wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół. 
Do powyższego tematu radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/23/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r głosowało 15 radnych.
Ad 5.
W temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wprowadził pan Andrzej Ciborski, który poinformował że wpłynął wniosek od mieszkanki Huty Chojno o zmianę obecnej funkcji działek na cele eksploatacji kruszywa w obrębie Huta Chojno. Z związku z tym zasadne jest, aby w uchwale zmieniającej uchwałę z dnia 19 września 2017r poszerzyć wybrane  obszary w Hucie Chojno w zmianie studium. 
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/24/18 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo” radni głosowali jednogłośnie tj. 15 radnych.
Ad 6.
Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła projekt uchwały dotyczący przystąpienia Gminy Rogowo do projektu pn. „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt obejmuje wszystkie gminy naszego powiatu oraz powiat. Partnerem wiodącym, odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku będzie Gmina Miasta Rypin. 
Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 15 głosami „za” podjęto uchwałę Nr XXXII/25/18  w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.
Ad 7.
Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. 
Pani skarbnik stwierdziła, że uchwalony przez radę gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 22 640 474,28 zł, dochody wykonano w kwocie 22 540 481,42 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu. Natomiast plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku przewidywał kwotę 24 203 474,28 zł, które zostały zrealizowane w kwocie  22 660 464,31 zł, co stanowi 93,62% wykonania planu. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Motylewska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w  99,56%  planu. Na dochody składają się : 
- dochody własne 4 962 653,05 zł,  zrealizowane w 101,92% do planu,
- dotacje i środki na  inwestycje 9 168 277,13 zł, zrealizowane  w 97,93% w stosunku do planu,
- subwencje 8 162 019 zł zostały wykonane w 100% planu,
- dofinansowanie UE 247 532,24 zł, zrealizowane w 100 % planu
Następnie pani skarbnik omówiła realizację  zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów i podpisania umów. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na wydatki majątkowe zaplanowano 3 486 502 zł , wykonanie stanowiło kwotę 3 179 095,56 zł., tj. 91,18% planu. Budżet gminy za 2017r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 119 982,89 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r wynosi 
1 300 647,06 zł.  Z przedstawionych danych w sprawozdaniu wynika, że  dodatkowym źródłem zasilającym budżet były pozyskane środki z różnych źródeł w wysokości 1 173 725,24  zł. Przedstawiono również informację o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję. Radny Baldouski nawiązał do tematu remontu autobusu szkolnego w 2017r. Stwierdził, że koszt naprawy 49 000 zł był za wysoki w stosunku do jego wartości. Radny dodał, że  przy podejmowaniu decyzji przez radę o remoncie autobusu był przeciwny.
Radna Czerska zabrała głos w sprawie wykonanych zdjęć naszej gminy z lotu ptaka. Według niej na większości tych zdjęć trudno jest rozpoznać fotografowane miejscowości.
Pani wójt odpowiadając radnemu Baldouskiemu stwierdziła, że gimbus  jest w posiadaniu gminy od czasu powstania gimnazjum i w roku ubiegłym przeszedł kapitalny remont. Pani wójt dodała, że wiadomy był stan obecnego pojazdu, natomiast kupując używany może mieć on ukryte wady. Odpowiadając na wypowiedź radnej Czerskiej pani Nowakowska stwierdziła, że w budżecie gminy był zaplanowany wydatek na promocję gminy, w którym wykonano film gminy z lotu ptaka oraz zdjęcia naszej gminy z lotu ptaka w celu pokazania jak zmieniła się gmina Rogowo.  
Ad 8.
Skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/26/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2017r. głosowało 13  radnych, 2 radnych ( Czerska, Baldouski) byli przeciw.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę. 
Ad 9.
Po wznowieniu obrad skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017r  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 10.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2017r.
Ad 11.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Emila Kopycińska odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  za 2017r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 12.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2017 przedstawiła pani kierownik, która stwierdziła, że przepisy ustawy o pomocy społecznej zobowiązują do corocznego składania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin korzystających z pomocy oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań ośrodka należy między innymi : przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. W przedstawionym sprawozdaniu ujęte są zadania własne gminy, budżet ośrodka jak również główne problemy osób korzystających z pomocy społecznej. Najczęstszym powodem przyznania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, alkoholizm i zdarzenia losowe. 
Do powyższego materiału  pytań  nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/27/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2017r. radni głosowali jednogłośnie.
Ad 13.
Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla  wójta prowadzący obrady udzielił głosu pani wójt, która  poinformowała, że w ciągu roku budżet gminy był zmieniany i wprowadzano nowe zadania . Wszystkie zadania określone uchwałami rady gminy zaplanowane do realizacji w 2017r zostały wykonane, za wyjątkiem zadań, na które nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie . W ubiegłym roku  przygotowywano i składano wnioski o dofinansowania z różnych programów. Wójt podziękowała pracownikom, którzy byli zaangażowani w pracę przy przygotowywaniu wniosków  i  pozyskiwaniu dodatkowych środków. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/28/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2017r.  głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Baldouski, Czerska) byli przeciw, radny Piotrowski wstrzymał się od głosowania. 
Wójt gminy podziękowała  radnym  za udzielenie absolutorium.
Ad 14.
W punkcie wolne wnioski pani sołtys Iwona Rutkowska poruszyła temat naprawy drogi w jej sołectwie(Dziegciary). Pani wójt odpowiedziała, że równiarka jest uszkodzona, wymaga remontu, a ciągnik jest wykorzystywany do koszenia traw wzdłuż poboczy dróg.
Pan Andrzej Ciborski poinformował, że jest opracowana dokumentacja na przebudowę drogi przy urzędzie gminy. Pan Ciborski dodał, że uzyskaliśmy decyzję o lokalizacji celu publicznego na budowę tej drogi. Gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę i jest przygotowywana  dokumentacja przetargowa.
Pan Baldouski przybliżył działalność firmy Universum z Mławy, która jest zainteresowana wydzierżawieniem ośrodka wczasowego w Sitnicy. 
Ad 15.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1200  zakończył obrady XXXII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo           Protokolant
Marek Długokęcki                                 Jadwiga Trybańskametryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 maja 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2018, 13:08:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661