P r o t o k ó ł IV/2018

P r o t o k ó ł  Nr IV/2018

z obrad XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXXI sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXX sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
  b) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
        w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz szczegółowych warunków jego
        funkcjonowania,
  c) w sprawie obwodów głosowania,
  d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie. 
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXX  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  w dniu 13.04.2018r na wspólnym posiedzeniu zajmowała się  następującymi tematami: 
Pani kierownik GOPS poinformowała o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwale dotyczącej  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania i przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie.
Pani Bońkowska przedstawiła również ocenę zasobów pomocy społecznej.
Pani wójt przedstawiła projekt podziału gminy Rogowo na obwody głosowania. 
Następnie pani wójt przedstawiła temat dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie. Pani Nowakowska poinformowała, że będą spotkania z mieszkańcami , aby wypowiedzieli się w temacie przyszłych inwestycji i przedsięwzięć na gruntach położonych w tych miejscowościach. 
Wójt nawiązała do działań zmierzających do ustanowienia herbu naszej gminy. 
Następnie pan Długokęcki poprosił panią wójt  o informację dotyczącą uzgodnień ze spotkania z panem starostą  na temat dofinansowania remontu drogi powiatowej w Rogowie w kierunku Świeżaw.
Pani wójt poinformowała, że podczas spotkania z panem starostą udzieliła odpowiedzi, że obecnie nie ma możliwości, aby zabezpieczyć środki z budżetu gminy na remont tej drogi. Pani wójt dodała, że pan starosta powiedział, że będzie się starał, aby zaplanowany odcinek tej drogi wykonać ze środków budżetu powiatu.    
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce sesjami:
- w dniu 27.03 br odbył się pokaz potraw świątecznych przygotowanych przez panie z KGW z terenu gminy Rogowo,
- w dniu 10.04 br odbyło się spotkanie LGD, na którym zmieniono plan wydatków na działalność gospodarczą,
- w dniu 10.04.br odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu naszej gminy, na którym omawiano rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), poruszono temat finansowania oświaty i organizacji roku szkolnego 2018/2019. Pani wójt poinformowała, że dyrektorzy złożyli wnioski na program „ aktywna tablica”. Ponadto wójt poinformowała, że wydatki na oświatę są wyższe niż zaplanowane w budżecie, w związku z koniecznością wypłaty podwyżek dla nauczycieli.
- odbywają się bieżące naprawy dróg gruntowych,
- gmina złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dofinansowanie na budowę drogi gminnej Ruda,
- zakupiono komputery z oprogramowaniem dla SP w Sosnowie,
Pani wójt poinformowała sołtysów, że w dniu 17 maja 2018r o godz. 1000 w sali narad urzędu gminy odbędzie się szkolenie dla sołtysów dotyczące tematu funduszu sołeckiego.
Radna Czerska, zabierając głos zapytała ile to będzie kosztować i stwierdziła, że w takim szkoleniu powinna uczestniczyć większa grupa, poszerzona o radnych i rady sołeckie.
Pani wójt odpowiedziała, że najpierw szkolenie będzie dla sołtysów, a jeżeli będzie taka potrzeba to może być kolejne szkolenie. Pani sekretarz poinformowała, że szkolenie jest przewidziane na 30 osób, za udział w szkoleniu gmina zapłaci po 120 zł za uczestnika. Pani Czerska stwierdziła, że to drogo i należałoby zrezygnować. 
Pan przewodniczący powiedział, że szkoleń jest nigdy za dużo.
W temacie wydatków na oświatę radna Czerska podkreśliła, że gminy powinny wystąpić do Ministerstwa Edukacji o finansowanie oświaty wyłącznie z budżetu państwa.
Radny Baldouski dodał, że rada powinna podjąć stanowisko w tej sprawie. Pani wójt powiedziała, że Związek Gmin Wiejskich protestuje w sprawie zadań oświatowych nakładanych na gminy bez przydziału środków.
Ad 4.
 Pani kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017r. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zawiera zagadnienia związane z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy, oceną dostępu do lokali socjalnych oraz infrastrukturą gminy. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz przyczyny ich występowania 
o pomoc.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.  
Ad 5.
Po wznowieniu obrad przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani kierownik GOPS poinformowała, że nadzór wojewody wniósł uwagi do uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W związku z tym pani Bońkowska przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Rogowo. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/19/18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy głosowało 14 radnych.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/20/18 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania głosowało 14 radnych.
Pani sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania. Pani Zarębska poinformowała, że przedstawiony projekt podziału Gminy Rogowo odzwierciedla obecnie obowiązujący podział gminy na obwody głosowania. Podział ten jest zgodny ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 stycznia 2018r do Kodeksu wyborczego.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 14 radnych głosowało za uchwałą Nr XXXI/21/18 w sprawie obwodów głosowania.
W temat przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie wprowadziła pani wójt. Pani Nowakowska podkreśliła, że będzie współpraca z sołtysem i radnym oraz mieszkańcami tych miejscowości odnośnie  ustalenia przeznaczenia  w przyszłości gruntów  oraz określenia sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. 
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 14 radnych głosowało za uchwałą Nr XXXI/22/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski radny Piotrowski zabrał głos w sprawie szkolenia sołtysów z tematu funduszu sołeckiego. Uważa, że w pierwszej kolejności na szkolenie mógłby pojechać pracownik urzędu gminy i przekazać informacje sołtysom lub zaprosić przedstawiciela gminy, w której już fundusz sołecki obowiązuje, aby przekazał informacje w tym temacie.
Pani sołtys Iwona Rutkowska, w swojej wypowiedzi stwierdziła, że skoro rada gminy uchwaliła fundusz sołecki, to sołtysi powinni być przeszkoleni przez osobę kompetentną. Pani wójt powiedziała, że osoby, które będą zajmowały się rozliczaniem funduszu sołeckiego   będą uczestniczyć w tym szkoleniu.
Pan Długokęcki zapytał czy będą konsultacje ze społeczeństwem w sprawie ustanowienia herbu gminy. Pani wójt odpowiedziała, że będą konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.
Sołtys sołectwa Świeżawy poruszył temat naprawy drogi w jego sołectwie.
Pani wójt odczytała pismo skierowane do firmy, która budowała drogę Rogowo-Rumunki Likieckie w sprawie wypowiedzenia się do zastosowania materiału do wykonania podbudowy pod drogę. 
Radny Trymers poruszył temat  ośrodka wczasowego  w Sitnicy. Pani wójt odpowiedziała, że są czynione starania o oddanie w dzierżawę ośrodka.  
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad sesji przewodniczący rady o godz.1200  zakończył obrady XXXI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (19 kwietnia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 maja 2018, 07:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701