P r o t o k ó ł III / 2018

P r o t o k ó ł  Nr III/2018

z obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018) o godz. 1000 , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych na obradach sesji. Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 13 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XXX sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXIX sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Podjęcie uchwał: 
   a) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo, 
   b) w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
        Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz
        szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
   c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
        Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r,
   d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
        zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2018r,
   e) w sprawie okręgów wyborczych,
   f) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
        wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli
        prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania.
   g) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r, 
   h) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r,
5. Podjęcie stanowiska w sprawie planowanej budowy fermy trzody chlewnej w miejscowości Rumunki
        Likieckie.
6. Wolne wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizacje inwestycji drogowej na terenie gminy Rogowo. Ponadto pan Długokęcki zaproponował, aby przed podjęciem uchwał udzielić głosu panu Staroście Rypińskiemu. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIX sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  w dniu 20.03.2018r na wspólnym posiedzeniu zajmowała się  tematami 
przygotowanymi na sesję. 
Pani kierownik GOPS poinformowała o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwale dotyczącej  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania i przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2018r .
Pan Paweł Tyburski omówił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018r.
Pani wójt przedstawiła zmianę załącznika do uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i narkomanii dotyczącego preliminarza wydatków związanych z programem. 
Kolejny temat, który przedstawiła pani wójt to sprawa dotycząca podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Gminy Rogowo. 
Pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaistniała konieczność zmiany uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Na terenie naszej gminy funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne.
Pani skarbnik przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2019r. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków , które należałoby zabezpieczyć w budżecie w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego. Podczas dyskusji radny Piotrowski stwierdził, że po wyodrębnieniu funduszu, sołectwo nie ma obowiązku wykorzystania tego funduszu. Prosił radnych, aby nie blokować sołectwom, którzy chcą korzystać z funduszu sołeckiego.  Radny Piotrowski podkreślił również, że jeżeli sołtys nie chce się zająć funduszem, to wystarczy grupa 15 mieszkańców sołectwa, aby złożyć wniosek.
Radna Czerska w swojej wypowiedzi wnosiła, aby wyodrębnić kwotę 1500 zł z funduszu przypadającego na sołectwo Rogówko z przeznaczeniem na zakup i wymianę okien w remizie strażackiej w Rogówku. Pani wójt odpowiedziała, że Gmina Rogowo nie jest właścicielem budynku remizy w Rogówku.  Radna Czerska zadała pytanie – kiedy były robione pomiary geodezyjne na budowę remizy w Rogówku ?
Następnie pan Długokęcki poinformował, że w programie sesji ujęty jest punkt dotyczący podjęcia stanowiska w sprawie planowanej budowy fermy trzody chlewnej w Rumunkach Likieckich. Pani wójt poinformowała, że postępowanie jest na etapie wnoszenia uwag do raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Do inwestora były przesłane uwagi dotyczące raportu. W miesiącu lutym br inwestor zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu do ustosunkowania się do uwag i wyrażono zgodę na przesunięcie terminu.
Przewodniczący rady odczytał pismo od pana starosty w sprawie dofinansowania remontu drogi od Rogowa w kierunku Świeżaw i poprosił radnych o ustosunkowanie się do tego tematu na sesji.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią sekretarz o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani sekretarz przedstawiła najważniejsze działania wójta, które miały miejsce między sesjami :
- został podpisany akt notarialny na sprzedaż 1 z 10 działek  w Rogowie,
-.w dniu 01.02.2018 w Sitnicy na Jeziorze Huta odbył się pokaz ratownictwa na wodzie. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Rogowo. Pokaz został przeprowadzony przez Komendę Powiatową PSP w Rypinie oraz Komendę Powiatową Policji w Rypinie .Uczniowie zapoznali się z zasadami postępowania w przypadku wypadków na zamarzniętych akwenach wodnych.
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół na którym omówiono budżet na 2018 r. oraz zadania do realizacji w 2018.Omówiono szereg bieżących spraw do realizacji przez placówki oświatowe.
-.pani wójt uczestniczyła w  spotkaniu w sprawie realizacji ORSG. Pojawił się pomysł utworzenie Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Społeczeństwo się starzeje a szczególnie na wsi osoby starsze i  niepełnosprawne zamykają się w domach i często nikt nie utożsamia tego z wykluczeniem społecznym. Jest to z pewnością dobry pomysł.
- została podpisana umowa na udział w kolejnym III etapie programu Umiem Pływać. W I i II etapie  uczestniczyli uczniowie klas I - III SP w Rogowie i SP w Sosnowie .Obecnie w programie uczestniczyć będą dzieci ze SP w Nadrożu. Kolejny etap rozpocznie się we wrześniu 2018 r.
- odbyło się Walne Zebranie LGD. Omówiono na nim stopień realizacji Strategii LGD i zamierzonych działań.  W dalszym ciągu część wniosków czeka na akceptację u Urzędzie Marszałkowskim i wyznaczenie terminów podpisania umów, w tym nasz wniosek na remont remizy w Rogowie.
-.z inicjatywy wójta 27 .02.2018 r. odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną SP w Rogowie , na którym omówiono zaawansowanie przygotowań i plan działań związanych z organizacją uroczystości 100-lecia SP w Rogowie oraz uroczystego  nadania imienia i  sztandaru szkole.
- odbył się przetarg na budowę dróg na osiedlu Plebanka w Rogowie. Dokonano wyłonienia wykonawcy i inspektora nadzoru. Przetarg wygrała firma Produkcja Usługi Handel DAR-POL  Dariusz Rapciewicz Tupadły. Kwota - 645094,69 zł brutto.
- w dniu 01 lutego 2018 r. podpisano w UM  umowę na realizację zadania modernizacji infrastruktury na boisku w Rogowie / toalety ,zaplecze ,zadaszenie trybun/.Umowa na kwotę dofinansowania 32.451,00 zł.
-.z okazji Dnia Sołtysa w dniu 12.03.2018 r. odbyło się spotkanie z sołtysami ,na którym sołtysi otrzymali informację na temat planowanych inwestycji .Sołtysi omówili najpilniejsze potrzeby w sołectwach .Omówiono również bieżące sprawy  oraz uzyskano opinie sołtysów na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Radna Czerska zapytała – na jakim etapie są prace związane z drogą dojazdową przy urzędzie gminy. Odpowiedzi udzielił pan Ciborski, informując, że zadanie to jest na końcowym etapie opracowania dokumentacji.  
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu Staroście Rypińskiemu, który poinformował o planowanych działaniach na drogach powiatowych  na terenie gminy Rogowo.
Pan starosta nawiązał do planowanej przebudowy drogi w Rogowie w kierunku Świeżaw. Poinformował również, że w 2019r planowane jest odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej w Pręczkach oraz planowany jest dalszy etap przebudowy drogi od Rogowa do Świeżaw wraz z chodnikiem w miejscowości Świeżawy.  
Pan Zgórzyński poinformował radnych, że dotarły do niego informacje na temat nieprawidłowości przy budowie  drogi gminnej Rogowo- Rumunki Likieckie. 
Pani sołtys Rucińska poruszyła temat pilnego remontu drogi powiatowej w kierunku Huty Chojno. Pan starosta odpowiedział, że w strategii powiatu remont tej drogi planowany jest na 2020r.  
Pani Czerska poprosiła starostę o odniesienie się do artykułu zamieszczonego w gazecie na temat błędnych decyzji  powiatu, które pozwoliły na inwestycje dotyczące budowy chlewni i kurników na terenie naszej gminy. Pan starosta odpowiedział, że powiat nie ma możliwości prawnych do blokowania budowy chlewni, jeżeli inwestor otrzyma z gminy pozytywną decyzję o warunkach zabudowy. Pan starosta dodał, że tylko plan zagospodarowania przestrzennego może zablokować budowę wielkopowierzchniowych chlewni. 
Pan Zgórzyński poinformował, że na budowę kurników nie było wydanych pozwoleń przez Starostwo Powiatowe w Rypinie. 
Pan starosta rozdał radnym i sołtysom wydanie książkowe ‘Dzieje Powiatu Rypińskiego”. 
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Ad 4.
Po wznowieniu obrad pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał. 
Pani kierownik GOPS poinformowała, że nadzór wojewody wniósł uwagi do uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. i stwierdził nieważność tej uchwały. W związku z tym pani Bońkowska przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Rogowo. Za podjęciem uchwały Nr XXX/11/18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy głosowało 13 radnych.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/12/18 w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania głosowało 13 radnych.
Pani wójt poinformowała o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody  w załączniku „ Preliminarz wydatków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018r”  do uchwały dotyczącej programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018r. W nowym załączniku zwiększyły się planowane wydatki o  niewydatkowane środki z 2017r. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 13 radnych głosowało za uchwałą Nr XXX/13/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018r przedstawił pan Paweł Tyburski, który poinformował, że program należy uchwalać corocznie do dnia 31 marca każdego roku. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych. Jest podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym w Grudziądzu, które prowadzi schronisko w Węgrowie i schronisko to przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom domowym z terenu naszej gminy. 
Pytań do tego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/14/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2018r głosowało 13 radnych.
Pani sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Pani Zarębska poinformowała, że przedstawiony projekt podziału Gminy Rogowo odzwierciedla obecnie obowiązujący podział gminy na okręgi wyborcze. Podział ten jest zgodny ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 stycznia 2018r do Kodeksu wyborczego.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 13 radnych głosowało za uchwałą Nr XXX/15/18 w sprawie okręgów wyborczych.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 39 390 zł z tytułu sprzedaży działki w Rogowie, zmniejszeniu części oświatowej subwencji o kwotę 64 470 zł, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych i osób fizycznych.
Projektowane zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków w kwocie 45 000 zł  na remont trzech mieszkań komunalnych, zwiększeniu wydatków w kwocie 7 880 zł na stypendia socjalne dla uczniów, zwiększeniu planowanych wydatków na usługę odbioru odpadów komunalnych w kwocie 31 312 zł i na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Hucie Chojno w  kwocie 5 242 zł.
Projektowane zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na zmniejszeniu wydatków o kwotę 100 300 zł na zadanie „ Budowa drogi Charszewo-Ruda”,  zwiększeniu wydatków o kwotę 31 000 zł na zadanie „ Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszenia trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie”. 
Do przedstawionego tematu odniosła się radna Czerska , stwierdzając, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane w 2017r były wykonane i zostały przeniesione do realizacji na 2018r. Dla przykładu podała budowę drogi Stary Kobrzyniec-Pinino. Pani wójt wyjaśniła proces przygotowania planowanych inwestycji do realizacji, tj. rozgraniczenie gruntów i przygotowanie dokumentacji   który trwa około 2 lat. Pani wójt dodała, że zadanie dotyczące budowy drogi Stary Kobrzyniec- Pinino jest ujęte w planowanych inwestycjach od chwili zakupu map. Od tego momentu zadanie musi być wpisane do budżetu i dlatego jest powtarzane jako tytuł każdego roku.
Ponadto pani wójt poinformowała, że zadanie dotyczące budowy drogi Szczerby jest celowo wstrzymane, gdyż będzie ogłoszony konkurs i będzie złożony wniosek na dofinansowanie  z PROW.  W związku z tym nie  ogłoszono przetargu na to zadanie, aby gmina nie straciła dofinansowania.
Innych pytań w tym temacie nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXX/17/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018r  głosowało 13 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił kolejną przerwę.
Po wznowieniu obrad, pani skarbnik przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2019r. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków, które należałoby zabezpieczyć w budżecie gminy w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego tj. ponad 460 tys. zł.
Pani skarbnik poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. 
Radny Piotrowski wnioskował o utworzenie funduszu sołeckiego na 2019r.i poinformował, że zebrał 120 podpisów mieszkańców sołectwa Huta Chojno, Pinino i Charszewo, którzy wypowiadają się za utworzeniem funduszu sołeckiego. Radny dodał, że fundusz nie jest obowiązkowy dla wszystkich sołectw. Pan Piotrowski podkreślił, że jeżeli sołtys nie chce zająć się wykorzystaniem funduszu, to wystarczy grupa 15 mieszkańców sołectwa, aby złożyć wniosek  o realizację zadania z funduszu sołeckiego. 
Radna Czerska podniosła, że na sesji powinien być radca prawny, który by wyjaśnił wątpliwości dotyczące omawianego tematu.
Pani wójt podkreśliła, że decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego należy do rady gminy, nie do wójta. Ponadto pani wójt poinformowała, że w poprzednich latach były konsultacje z sołtysami i radnymi, żeby fundusz nie był wyodrębniony ze względu na gromadzenie środków na większe zadania, jako wkład własny do wniosków o dotacje ze środków unijnych, zamiast rozdrabniać środki na wszystkie sołectwa.  Sołtysi na spotkaniu z wójtem opowiedzieli się za nie wyodrębnianiem funduszu sołeckiego.
Sołtys sołectwa Sosnowo poruszył temat nieprzejezdnej drogi w Korzeniewie. Sołtys Rucińska Maria stwierdziła, że w prawie wszystkich sołectwach były remontowane drogi, budowane place zabaw, natomiast  sołectwa Huta Chojno, Pinino i Ruda nie miały tych inwestycji i uważa, że w pierwszej kolejności te sołectwa powinny mieć utwardzone drogi i to ze środków budżetu gminy.  
Radny Baldouski stwierdził, że w latach ubiegłych uchwały o nie wyodrębnianiu funduszu nie były podejmowane jednogłośnie.
Po dyskusji w tym temacie przewodniczący rady poddał pod głosowanie  wniosek radnego Piotrowskiego o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019r., za którą głosowało   11 radnych  2 radnych ( Nowatkowski i Gutkowski ) było przeciw.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/18/18 w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r głosowało 11 radnych, 2 radnych ( Nowatkowski, Gutkowski ) było przeciw uchwale. 
Ad 5.
Przewodniczący rady poinformował, że przygotował stanowisko Rady Gminy Rogowo w sprawie budowy chlewni na 40 000 sztuk w miejscowości Rumunki Likieckie, w który rada gminy wyraża negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji chlewni w tej miejscowości. Ponadto w stanowisku zawarte jest zobowiązanie wójta do jak najszybszego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wierzchowiska.
Pan Długokęcki odczytał stanowisko rady w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem stanowiska w sprawie budowy chlewni w miejscowości Rumunki Likieckie radni głosowali jednogłośnie – 13 radnych. 
Następnie pan przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Rogowo. Pan Długokęcki poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie do budowy drogi powiatowej od Rogowa tj. od figury Św. Bartłomieja w kierunku Świeżaw ok. 700 m z chodnikiem po lewej stronie. Koszt dofinansowania przez gminę to kwota 138 000 zł. 
Podczas dyskusji w tym temacie radny Hejza zaproponował, aby poczekać z tą inwestycją do następnego roku, w którym planowana jest przez powiat budowa drogi Rogowo-Świeżawy z chodnikami. Radny Hejza zapytał – czy stać gminę na taką kwotę dofinansowania. 
Radna Czerska stwierdziła, że powinno się dofinansować do tej inwestycji drogowej, a środki należy znaleźć. Pani skarbnik odpowiedziała, że mamy zaplanowane inwestycje na bieżący rok na kwotę ponad 9 mln zł. Zdolność finansowa obniża się. Rada powinna wskazać źródło dochodu, jeżeli planuje nowe zadanie inwestycyjne. 
Pani wójt w swojej wypowiedzi stwierdziła, że wójt jest odpowiedzialny za wykonanie zadań. Remont tej drogi jest zadaniem powiatu. Starostwo powinno najpierw uzgodnić z wójtem zaplanowaną inwestycję. Po dyskusji w powyższej sprawie uzgodniono, że pani wójt spotka się z panem starostą i po uzgodnieniach będą zwołane komisje w celu podjęcia decyzji w tej sprawie.  
Ad 6.
W temacie wolne wnioski przewodniczący rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2017r  do 30.04 br. Poinformował, że oświadczenia majątkowe radnych w tym roku będą przyjęte przez przewodniczącego rady i oddane do Urzędu Skarbowego w Rypinie. 
Pani sołtys  Irena Grabowska poruszyła temat pilnego remontu drogi w sołectwie Ruda, na której zrobiły się koleiny. Pan Andrzej Ciborski odpowiedział, że gmina nie jest w stanie naprawić wszystkich dróg od razu. Po zimie jest dużo takich dróg do naprawy.
Pani Urszula Czerska poprosiła o remont odcinka drogi prowadzącej na Żołnowo koło pani Korzeniewskiej. 
Pani wójt odpowiadając na powyższe poinformowała, że w 2017r były obfite opady deszczu i położony żwir na drogi nie dał rezultatu. Zakupione jest kruszywo, które będzie wykorzystane do utwardzania dróg.      
Na tym protokół zakończono.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady XXX sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo  Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (23 marca 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 kwietnia 2018, 07:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044