Protokół nr VIII/2004

P r o t o k ó ł  Nr VIII/04

z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 
         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1.     Sprawy organizacyjne :
a)     otwarcie obrad XIX sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie protokołu z XVIII sesji
2.     Sprawozdanie przewodniczących Komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.     Wystąpienie przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rypinie.
4.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5.     Podjęcie uchwał w sprawie :
a)     zmieniająca uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.02.2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r,
b)    wydatków budżetu gminy Rogowo, które w 2004r nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6.     Wolne wnioski i zapytania.
7.     Zakończenie obrad

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad? Innych propozycji radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od głosowania.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji między sesjami. Przewodniczący komisji stwierdzili, że w okresie między sesjami nie odbywały się posiedzenia komisji.

Ad 3.
W tym punkcie Pan Długokęcki udzielił głosu Panu Januszowi Tyburskiemu – przedstawicielowi ODR, który w swoim wystąpieniu nawiązał do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawił szanse, jakie może wykorzystać polskie rolnictwo z przynależności do UE. Pan Tyburski powiedział, że w 2004r Ośrodek Doradztwa Rolniczego włączył się aktywnie w organizowanie szkoleń na temat wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe. Poinformował, że na dzień dzisiejszy jest możliwość składania wniosków do ARMiR dotyczących skorzystania z programu pomocowego dla młodego rolnika. Ponadto z dniem 1.02.2005r będzie program dla rolników, polegający na sfinansowaniu 50% nakładów inwestycyjnych na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę przed rozpoczęciem inwestycji, a pozostałe 50% po zakończeniu inwestycji.
Podczas dyskusji Pan Gutkowski poruszył temat nie załatwionych wniosków na jałowice hodowlane, a także odpłatności za wypełnianie wniosków rolnikom. Pan Tyburski odpowiadając na powyższe stwierdził, że na polskim rynku zaistniały konkurencyjne firmy, które obsługują rolników za odpłatnością. Podkreślił, że ośrodek doradztwa służy pomocą w wypełnianiu wniosków rolnikom bezpłatnie.
Z kolei głos zabrał Pan Puciński , który przedstawił bieżące informacje z działalności ośrodka. Poinformował o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów dniu 8.12.2004r dotyczącego składania i wzoru wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji w rolnictwie.

Ad 4.
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie. Oto, niektóre z nich :
- przygotowano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych na wyposażenie klasy „0” w Nadrożu,
- przyjęte zostało rozliczenie z wykonania zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu w Kobrzyńcu Nowym, oczekujemy na wizytację przedstawiciela ARMiR w celu sprawdzenia dokumentów,
- przygotowywane jest rozliczenie i odbiór kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczki-Kowalki-Rypin,
- wypłacono rolnikom odszkodowania za wejście na grunt podczas budowy kanalizacji ściekowej
Radny Słomiński zapytał – czy środki z SAPARD przewidziane w 2004r do zwrotu spłynęły do budżetu?
Pani Wójt odpowiedziała, że środki z SAPARD wpłynęły do budżetu za drogę w Lisinach, natomiast za drogę Brzeszczki Duże i Brzeszczki Małe, środki, które miały wpłynąć do budżetu do 24.11.2004r nie wpłynęły.
W dalszej części pan Słomiński - zapytał czy znane są warunki zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie i czy została podpisana umowa?
Pani Wójt odpowiedziała, że na zgromadzeniu ZGR zostało podpisane wstępne porozumienie i na początku stycznia 2005r będą podpisywane umowy z gminami.
Pani Wójt poinformowała, że gminy będą partycypować w kosztach utrzymania oczyszczalni w części przyjęcia i przetworzenia ścieków.
Po dyskusji Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2004r. Rozpoczęła omawianie zmian w planie dochodów.
Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja na remont Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu w wysokości 115.932 zł, którą proponowano jako zwiększenie po stronie dochodów. Jednocześnie proponowano zmniejszenie kwotę 115.932 zł po stronie planu przyjętych dochodów z tytułu pozyskanych środków w związku z prowadzoną inwestycją związaną z budową kanalizacji ściekowej Sosnowo – Pręczki – Kowalki – Rypin. Radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia planu dochodów w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 115.932 zł. Pani Nurkowska udzieliła odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Z kolei pani Nurkowska omówiła zmiany budżetu po stronie wydatków. Proponowano między innymi w dziale 758 „ Różne rozliczenia” zmniejszenie rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wysypiska w Puszczy Miejskiej, w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” przesunięcie środków między paragrafami.
Radny Słomiński zapytał - jakie były zakupy środków trwałych uwidocznionych w wykazie inwestycji gminnych pod pozycją 10,11,12. Skarbnik udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego Słomińskiego, dotyczy między innymi zakupu kserokopiarki dla SP Rogowo i Publicznego Gimnazjum w Rogowie.
Radna Buczyńska – zapytała ilu zatrudnionych jest na stałe na Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy? Pani Nowakowska odpowiedziała, że na stałe jest zatrudniona 1 osoba. Pani Buczyńska stwierdziła, że jest wysokie wynagrodzenie pracowników jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynasta pensja w stosunku do utrzymania całego ośrodka. Pani Wójt odpowiedziała, że nie dotyczy to tylko kierownika ośrodka, który otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości poniżej 2 tys. zł brutto. W sezonie letnim jest zatrudnionych więcej osób na ośrodku np. 2 ratowników, sprzątaczka, pracownik gospodarczy itp. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3003 zł nie dotyczy 1 osoby. Radna Buczyńska poprosiła o przedstawienie dochodów z utrzymania ośrodka.
Powyższe dane zostaną przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004r.
Po dyskusji w temacie zmian w budżecie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/34/04 zmieniającą uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.II.2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej wydatków budżetu, które w 2004r nie wygasają z upływem roku kalendarzowego wprowadziła Pani Wójt. Uzasadniła cel podjęcia tej uchwały. Środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego są przeznaczone na zapłacenie faktur, które wpłyną w pierwszych dniach stycznia za budowaną kanalizację ściekową Sosnowo=Pręczki-Kowalki-Rypin. Środki przeznaczone na powyższe wydatki gromadzone są na subkoncie podstawowego rachunku bankowego, pochodzą ze środków dodatkowo pozyskanych do budżetu.
Po zapoznaniu się z powyższym materiałem, przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący wydatków, które w 2004r nie wygasają z upływem roku budżetowego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/35/04 w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, które w 2004r nie wygasają z upływem roku budżetowego radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.
W punkcie wolne wnioski radny Szałwiński powiedział, że na komisji rozwoju gospodarczego w dniu 13.12.2004r Pani Wójt zobowiązała się do przedstawienia na sesji wykazu zużycia wody i kosztów związanych z poborem wody. Zapytał również dlaczego w wieloletnim planie nie jest ujęty remont budynku w Pręczkach. Na powyższe Pani Wójt stwierdziła, że kalkulacji kosztów związanych z poborem wody nie przygotowała, że względu na pilne prace związane z rozliczaniem inwestycji, natomiast remont budynku w Pręczkach jest zaplanowany w wieloletnim planie inwestycyjnym w projekcie budżetu na 2005r.
Z kolei Pan Słomiński nawiązał do swojej wypowiedzi na temat budowy drogi do Huty, która miała miejsce na sesji 1.12.2004r. Stwierdził, że podczas wizyty dzieci z Nadroża z Gimnazjum w urzędzie gminy Pani Wójt powiedziała, że radny Słomiński nie chce budować drogi w Kasztanach. Pani Wójt wyjaśniła, że podczas pobytu dzieci w urzędzie gminy powiedziała, że radny Słomiński proponuje inne rozwiązanie budowy drogi.
Sołtys wsi Rogowo poruszył temat braku kratki ściekowej na drodze w Rogowie.
Pani Wójt odpowiedziała, że jest to droga powiatowa, zgłoszony jest ten problem do Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie.
Pan Długokęcki poinformował o turnieju piłki nożnej dla radnych i pracowników samorządowych poszczególnych gmin, który odbędzie się w dniu 5.02.2005r w Gimnazjum w Kowalkach. Część radnych naszej gminy wyraziło zgodę na wzięcie udziału w tym turnieju. Przewodniczący Rady powiedział, że skontaktuje się z chętnymi, aby uzgodnić szczegóły tej imprezy.
 
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący zakończył obrady kolejnej sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                        Protokolant
   Marek Długokęcki                                              Jadwiga Trybańska                     

Plik do pobrania Protokół nr VIII/2004 (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 stycznia 2005, 08:47:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2309