P r o t o k ó ł II / 2018

P r o t o k ó ł  Nr II/2018

z obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018) o godz. 1000 , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych na obradach sesji. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  XXIX sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rogowo na lata 2018-2022,
b) w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r,
d) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 
e) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
na lata 2018-2032
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVIII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna na  wniosek rady dotyczący  sprawdzenia dokumentów dotyczących protokołów kontroli w urzędzie gminy,  zapoznanie się z zaleceniami pokontrolnymi  i przekazanie radzie  informacji w powyższej sprawie odbyła posiedzenie w dniu 26.01.2018r. Pani Kopycińska stwierdziła, że w Urzędzie Gminy w Rogowie odbyły się kontrole przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, Państwową Inspekcję Pracy,  Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczyła gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Komisja zapoznała się z wynikami przedstawionymi w protokole kontroli oraz z wystąpieniem pokontrolnym.
Kolejna kontrola, która odbyła się w 2017r przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy dotyczyła gospodarowania środkami publicznymi , w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2015 i 2016r. Komisja zapoznała się z wnioskami i ustaleniami z przeprowadzonego audytu i przekazała je radnym.  
Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyła zakresu działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, w tym tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Ustalenia i wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole z kontroli, które przedstawiła przewodnicząca komisji.
Pani Emila Kopycińska przedstawiła również wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.
Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  w dniu 29.01.2018r na wspólnym posiedzeniu zajmowała się  tematami przygotowanymi na sesję. 
Pani kierownik GOPS przedstawiła projekty uchwał w sprawie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania, przedstawiła również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018r  i poinformowała o zmianie odpłatności za usługi opiekuńcze.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2018r i zmiany w WPF.
Pani wójt poruszyła temat budowy przedszkola w Rogowie. Odbył się przetarg na to zadanie. Wójt poinformowała, że w budżecie gminy jest za mało około 1 mln zł zaplanowanych środków na tę inwestycję. Aby kontynuować to zadanie wójt poprosiła radnych, aby na sesji podjęli decyzję, które zadanie inwestycyjne wykreślić z realizacji w 2018r.    
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce sesjami:
- odbywają się bieżące naprawy dróg gruntowych,
- w dniu 18.01.br odbyły się wybory sołtysa sołectwa Nadróż,
- odbył się przetarg na budowę przedszkola w Rogowie, umowa będzie podpisana po zabezpieczeniu środków w budżecie,
- na ośrodku wczasowym w Sitnicy w dniu 31.01. odbędzie się pokaz ratownictwa medycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Ad 4.
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał. 
Projekt programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przedstawiła pani kierownik GOPS. Pani Bońkowska przedstawiła diagnozę zjawiska przemocy na terenie gminy Rogowo, cele programu, finansowanie programu.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIX/3/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rogowo na lata 2018-2022.
Następnie pani kierownik GOPS przedstawiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/4/18 w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania głosowało 15 radnych.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawiła pani Bońkowska. Program zawiera między 
innymi : diagnozę problemów uzależnień w naszej gminie, cele i zadania gminnego programu, zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 
Do przedstawionego programu radni nie mieli uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższym temacie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/5/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r głosowało 15 radnych. 
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze przedstawiła pani kierownik GOPS, która poinformowała, że zgodnie z przepisami koszt jednej godziny usług opiekuńczych nie może być niższy niż 13,70 zł. W związku z tym, proponuje się, aby koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalić w wysokości 13,70 zł. Radni do przedstawionej propozycji nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/6/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad  pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018r.   
Projektowane zmiany w planie dochodów polegały między innymi na zniesieniu planowanych dochodów na kwotę 46 330 zł w związku z likwidacją jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 101 860 zł za odbiór odpadów komunalnych.
Projektowane zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na  zniesieniu planu finansowego wydatków GOW w Sitnicy na kwotę 109 500 zł w związku z likwidacją, zwiększeniu planowanych wydatków  o kwotę 101 860 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zwiększeniu wydatków o kwotę 80 300 zł w związku z likwidacją GOW w Sitnicy ( są to wynagrodzenia dla księgowej i dla likwidatora ośrodka, wypłata trzymiesięcznego odszkodowania dla księgowej ośrodka, nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy dla likwidatora ośrodka, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, na zapłatę energii, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku).
Przystępując do proponowanych zmian w planie wydatków majątkowych, pani wójt poinformowała, że po przeprowadzonym przetargu na budowę przedszkola w Rogowie okazało się, że na tę inwestycję zabraknie środków w budżecie około 1 mln zł.  W związku z tym, nie można podpisać umowy z wykonawcą, gdyż nie ma zabezpieczonych środków. Pani wójt przedstawiła opis przedszkola, które po wybudowaniu będzie dobrze wyposażoną placówką wychowania przedszkolnego dla 50 nowoutworzonych miejsc przedszkolnych. 
Pani Nowakowska zaproponowała, aby w 2018r zrezygnować z inwestycji dotyczącej ter modernizacji i remontu Szkoły Podstawowej w Nadrożu, a środki przeznaczyć na budowę przedszkola. W tym temacie wywiązała się dyskusja. Radny Baldouski, nie zgadzając się z propozycją pani wójt zaproponował zrezygnować z inwestycji   drogowych w Rogowie i z budowy zaplecza sanitarnego na zespole boisk w Rogowie. Radny Baldouski dodał, że wszystkie inwestycje skupiane są na Rogowie. Pani wójt odpowiadając stwierdziła, że Nadróż ma już wybudowane główne drogi gminne. Radna Czerska stwierdziła, że nie zgadza się z propozycją radnego Baldouskiego, gdyż remont drogi dojazdowej przy urzędzie gminy jest konieczny i nie należy z niego rezygnować. Radny Trymers również zaprotestował przeciwko zdjęciu z planu inwestycyjnego budowę 5 odcinków dróg w miejscowości Rogowo – Plebanka i dodał, że podatnicy z tej części Rogowa płacą duże podatki.
Radna Czerska zapytała, czy jest prawdą, że starosta proponował gminie 4 mln zł na budowę przedszkola, a gmina odmówiła. Pani wójt odpowiadając, na powyższe zapytała radną – który starosta proponował taką kwotę i z jakich źródeł miałaby być ta kwota. Radna Czerska odpowiedziała, że dokładną informację w tej sprawie przekaże w późniejszym terminie. Radny Baldouski zapytał – czy istnieje możliwość unieważnienia przetargu i rozpisania nowego w celu uzyskania ewentualnej niższej kwoty. Pani wójt odpowiedziała, że jeśli unieważnimy przetarg, nie zdążymy zrealizować zadania w terminie. Pani Nowakowska zaproponowała, aby środki, które zostaną po odbytych przetargach przeznaczyć na wykreślone zadania.
Radny Hejza zaproponował , aby zdjąć część środków z każdej inwestycji drogowej i z termomodernizacji szkoły w Nadrożu przewidzianych do realizacji w 2018r i  środkami finansowymi pozostałymi po  przetargach uzupełniać powyższe zadania.  Propozycję tę poparł radny Baldouski i wycofał swoja pierwszą propozycję. 
Po dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje :
- wykreślenie z zadań inwestycyjnych na 2018r termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Nadrożu i przeznaczenie środków na budowę przedszkola w Rogowie, za którą głosowało 7 radnych,
- zdjęcie części środków z wszystkich inwestycji drogowych i z termomodernizacji  szkoły w Nadrożu, za którą głosowało 8 radnych.
Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/7/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r radni głosowali jednogłośnie – tj. 15 radnych. 
Z kolei pani skarbnik uzasadniła cel podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały z powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIX/8/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032.
W dalszej części przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r. Radni do przedstawionego planu nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/9/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r głosowało 15 radnych.
Pani wójt poinformowała, że w uchwale Rady Gminy Rogowo podjętej w dniu 19 września 2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nastąpił błąd pisarski, polegający na błędnym wpisaniu nr jednej działki do sprzedaży. 
W związku z powyższym pani wójt poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Przewodniczący rady poprosił radnych o przegłosowanie przedstawionej propozycji wójta.14 radnych ( radny Baldouski nie głosował propozycji, gdyż  nie było jego na sali obrad ) przyjęło do porządku obrad projekt uchwałę w powyższej sprawie.   
Pani Nowakowska poinformowała, że w  uchwale rady gminy z dnia 19.09.2017r nastąpił błąd pisarski w numerze działki - jest „ Nr 337/8 o powierzchni 0,23 ha” a powinno być „ Nr 332/8 o powierzchni 0,23 ha”.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego tematu. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/10/18 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości głosowało 14 radnych, radny Baldouski nie głosował uchwały.
Ad 5.
W tym punkcie pani wójt poinformowała o zmianie przepisów dotyczących ustalania cen wody, które będą ustalały Wody Polskie.
Pani wójt poinformowała panią Czerską o przygotowanych dla niej do wglądu dokumentach, dotyczących kontroli w Urzędzie Gminy w Rogowie.
Radny Piotrowski zapytał o rozdysponowanie kwoty przekazanej przez niego na zakup kruszywa na remonty dróg w Hucie Chojno i Pinino. Pani wójt odpowiedziała, że zakupione kruszywo przekazano panu Przeradzkiemu z Pinina i panu Golał z Huty Chojno.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad sesji przewodniczący rady o godz.1300  zakończył obrady XXIX sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki               Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 lutego 2018, 14:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656