P r o t o k ó ł I / 2018

P r o t o k ó ł  Nr I/2018
z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018) o godz. 1000 , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych na obradach sesji. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Pan Długokęcki poinformował, że na wniosek wójta została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXVII sesji
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032,
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 

Ad 2.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik poinformowała, że zgodnie z uzgodnieniami z Regionalną Izbą Obrachunkową we Włocławku zaszła pilna potrzeba zwołania sesji i dokonania zmian uchwały WPF na lata 2018-2032. Informacje o spełnieniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań we wszystkich latach WPF muszą być na TAK. W związku z błędem pisarskim ( w 2019r, poz. 1.2.1 „ ze sprzedaży majątku” – kwota 1 359 877 zł przy uchwalaniu WPF na lata 2018-2032 oraz po usunięciu go w chwili przygotowania do wysłania w systemie BeSTi@, w latach 2020-2021 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań stał się wyższy względem dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i w tych latach pojawiła się informacja NIE. W związku z powyższym, pani Motylewska przedstawiła zmiany w załączniku Nr 1 WPF na lata 2018-2032. Ponadto pani skarbnik poinformowała, że załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.
Po przedstawieniu powyższego materiału radni nie mieli uwag i po odczytaniu przez prowadzącego obrady projektu uchwały przystąpili do głosowania. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVIII/1/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032.
Następnie pani skarbnik poinformowała, że po uzgodnieniach z Regionalną Izbą Obrachunkową we Włocławku zaszła potrzeba zmiany uchwały budżetowej na 2018r. Zmiana uchwały podyktowana jest wystąpieniem błędu pisarskiego podczas przepisywania części normatywnej uchwały budżetowej. Pani Motylewska przedstawiła zmianę polegająca na tym, że suma rezerw w uchwale budżetowej wynosi 170 000 zł, natomiast zgodnie z planem wydatków na 2018r. łącznie rezerwy – celowa i na zarządzanie kryzysowe powinny stanowić kwotę 165 000 zł. W związku z powyższym rezerwę celowa w wysokości 99 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zastępuje się kwotą 94 000 zł. 
Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/2/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018r radni głosowali jednogłośnie - 15 radnych.
Ad 3.
W punkcie wolne wnioski radna Czerska poruszyła temat wglądu do protokołów z kontroli odbytych w urzędzie gminy.
Pani wójt odpowiedziała, że nie ma wniosku. Radny nie ma podstaw do żądania wglądu dostępu do informacji publicznej. Natomiast radny występujący jako osoba fizyczna może skorzystać z wglądu w dokumenty w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej. Warunkiem udostępnienia dokumentów jest złożenie wniosku.
Pani sekretarz, zabierając głos w powyższej sprawie potwierdziła wypowiedź pani wójt. Pani Zarębska stwierdziła, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym radny nie posiada szczególnych uprawnień do działań indywidualnych. Działa przez organy Rady. Każdy obywatel ma prawo  wglądu w dokumenty stanowiące informacje publiczne po złożeniu wniosku. Jednak niektóre dane takie jak dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu do wglądu. Ponadto osoba, która chce skorzystać z dostępu do informacji publicznych nie otrzyma oryginału dokumentu, tylko jego kserokopię. Pani sekretarz stwierdziła, że pani Czerska po złożeniu wniosku otrzyma wgląd w protokoły kontroli.
Radny Piotrowski złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie dokumentów dotyczących protokołów kontroli w urzędzie gminy,  zapoznanie się z zaleceniami pokontrolnymi  i przekazanie radzie  informacji w powyższej sprawie.
Ad 4.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad sesji przewodniczący rady o godz.1045  zakończył obrady XXVIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (18 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2018, 10:27:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 stycznia 2018, 10:30:01)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 695