Protokół nr VII/2004

P r o t o k ó ł  Nr VII/04

z obrad XVIII sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 14 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1.     Sprawy organizacyjne :
a)     otwarcie obrad XVIII sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie protokołu z XVII sesji.
2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie :
a)     zmieniająca uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.02.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r,
b)    ustalenia sieci oddziałów przyszkolnych w szkołach podstawowych,
c)     opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.
5.     Wolne wnioski i zapytania.
6.     Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych , w tym radny Gutkowski przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z XVII sesji rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad ? Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVII bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Radni jednogłośnie przyjęli protokół bez czytania jego treści.
W tym punkcie Pan Długokęcki udzielił głosu Panu Jarosławowi Pucińskiemu – przedstawicielowi ODR, który przedstawił bieżące informacje z działalności ośrodka doradztwa. Poinformował o odbyciu się olimpiady rolniczej w Rypinie, w której I miejsce zdobył rolnik naszej gminy Pan  Marek Jędrzejewski. Ponadto zachęcił  do zaprenumerowania miesięcznika „ Wieś”.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja odbyła posiedzenie 10.12.br, na której poddano pod dyskusję stawkę za zużycie wody. Komisja przychyliła się do propozycji Pani Wójt dotyczącej podwyżki ceny wody za 1m3 o 10 groszy, argumentując swoje stanowisko wzrostem ceny energii elektrycznej, podwyżką cen paliw, wzrostem cen na części zamienne. Inny temat obrad komisji to zapoznanie się z projektem budżetu na 2005r.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego stwierdził, że obrady komisji odbyły się w dniu 10.12.2004r, której tematem było ustalenie nowej stawki ceny za 1 m3 wody od 1.01.2005r jak również zapoznanie się z projektem budżetu na przyszły rok. Komisja głosowała jednogłośnie za ustaleniem nowej stawki za wodę, podwyższając stawkę za 1m3 o 10 groszy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego miała swoje posiedzenie 13.12.2004r,  której tematem był projekt budżetu na 2005r oraz wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji dotyczącej stawki za wodę. Komisja większością głosów głosowała za podwyżką stawki za wodę o 10 groszy.    
Komisja Oświaty odbyła obrady w dniu 8.12.2004r. Tematem posiedzenia komisji było rozpatrzenie propozycji Pani Wójt dotyczącej podwyżki ceny wody. Komisja podczas głosowania większością głosów opowiedziała się za podwyższeniem ceny wody za 1 m3 o 6 groszy.
Pani Krajewska zadała pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i przewodniczącego Komisji Oświaty – czy była mowa na komisjach o jakości wody ? Wszyscy przewodniczący komisji stwierdzili, że na posiedzeniach komisji nie mówiono na temat jakości wody. 

Ad 3.
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami. Pani Nowakowska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami.  Oto, niektóre z nich :
- uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Rypińskich, którego tematem było opracowanie projektu budżetu na 2005r oraz odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy KOMES w sprawie wywozu odpadów z pojemników z terenu gmin na wysypisko w Puszczy i odpłatności za te usługi,
- w związku z końcowym odbiorem kanalizacji ściekowej na odcinku Sosnowo – Pręczki – Kowalki – Rypin poczyniono ustalenia dotyczące uruchomienia przepompowni,
- trwają prace związane ze sprawdzaniem wniosków o świadczenia rodzinne
( głownie wnioski matek samotnie wychowujących dzieci ),
- wysłano upomnienia na zaległości zobowiązania pieniężnego i na zaległości za zużycie wody,
- przedstawiono informację na temat bezdomnych na terenie naszej Gminy. Jeden bezdomny przebywa w Grudziądzu, za którego pobyt gmina opłaca z budżetu. Natomiast 2 bezdomnych złożyło oświadczenie, że nie wyrażają zgody na pobyt w noclegowni w Rypinie.
W związku z pytaniem radnej Buczyńskiej na poprzedniej sesji dotyczącym gazyfikacji w ramach Związku Gmin Północnego Mazowsza Pani Wójt przedstawiła informację na temat zadań wykonanych przez Zarząd Związku.
Związek Gmin Północnego Mazowsza powstał 8 maja 1992r w celu wywarcia skutecznego nacisku na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie i sprowokowanie wielkiej inwestycji gazowniczej na obszarze Gmin – członków Związku. Kalkulacja Gmin – założycieli Związku okazała się trafna, bowiem PGNiG nie planował inwestycji na obszarze zajmowanym przez Związek wcześniej niż w 2008r. Do końca 1998r powstał gazociąg przesyłowy Bronowo-Zalesie-Sierpc oraz gazociąg dosyłowy do Gozdowa i Mochowa. W latach 1998-2002 postęp w inwestycjach gazowniczych był znikomy. Wybudowano jedynie odcinek gazociągu od Wąbrzeźna do Dębowej Łąki. Złożył się na to szereg czynników między innymi :
restrukturyzacja PGNiG i przekształcenia go w spółkę akcyjną Skarbu Państwa i problemy finansowe wynikłe z zaangażowania tego przedsiębiorstwa w budowę „ grubej rury” Jamał-Niemcy. Zarząd Związku w latach 1998-2002 czterokrotnie nawiązywał współpracę z kolejnymi prezesami PGNiG, ale mimo obietnic z ich strony inwestycja Dębowa Łąka – Brodnica nie została sfinalizowana.   
Ponadto Pani Nowakowska przedstawiła sołectwami zaległości w opłacie za zużytą wodę i w podatkach.

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie Gminy na 2004r polegające głównie na urealnieniu planu dochodów o faktyczne wykonanie oraz włączenie otrzymanej subwencji.
Najważniejsze zmiany po stronie dochodów to :
- zmniejszenie środków na dofinansowanie  z SAPARD inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kobrzyńcu Nowym oraz inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej Sosnowo – Pręczki – Kowalki – Rypin ,
- zwiększenie dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi Rogowo – Brzeszczki Duże o kwotę 40.500 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany po stronie wydatków dotyczyły głównie :
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 16.421 zł z przeznaczeniem na realizację dodatków mieszkaniowych i zakupu biletów miesięcznych ,
- zwiększenie środków w wysokości 6.600 zł na opracowanie dokumentacji na remont SP w Kobrzyńcu,
- zwiększenie środków w wysokości 11.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zmniejszenie planowanych wydatków przewidzianych na zakup autobusu szkolnego,
- zwiększenie środków o kwotę 8.000 zł na realizację budowy sieci wodociągowej w Kobrzyńcu Nowym,
- zmniejszenie środków w dziale 600 w wysokości 451.432 zł w związku z urealnieniem budżetu ze względu na wykorzystanie planowanych wydatków, które w 2003r nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- zmniejszenie środków w związku z niewykorzystaniem ich na budowę boiska szkolnego,
- zmniejszenie środków w dziale 900 w ogólnej wysokości 365.106 zł, w tym na oświetlenie dróg w wysokości 15.106 zł oraz na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo – Pręczki – Kowalki – Rypin dokonano zmniejszenia o kwotę 350.000 zł w związku z wykorzystaniem planowanych wydatków niewygasających z 2003r .
Pytań w temacie zmian w budżecie nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2004r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/31/04 zmieniającą uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.02.2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r głosowało 10 radnych, 4 radnych ( Szarszewski, Buczyńska, Krajewska, Szałwiński) wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Nowakowska wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przyszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „ zerówek”.
Radni po wysłuchaniu materiału nie wnosili pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Uchwałę Nr XVIII/32/04 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przyszkolnych w szkołach podstawowych radni podjęli jednogłośnie.
Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła propozycje dotyczącą ustalenia nowej stawki opłaty za wodę tj. 1,22 zł plus 7% WAT. Nadmieniła, że w stosunku do sąsiednich gmin mamy najniższą stawkę . I tak dla przykładu Gmina Bzurze 1,60 zł z WAT, Gmina Rypin 1,30 zł plus WAT, Gmina Skrwilno 1,31 zł plus WAT, Gmina Wąpielsk 1,70 zł plus WAT. Argumentem przemawiającym za podwyższeniem ceny wody jest to, że stawka 1,12 zł plus WAT od trzech lat nie była zmieniana, gdzie w tym okresie czasu znacznie zwiększyły się koszty produkcji wody poprzez : podwyżkę cen energii elektrycznej, podwyżkę cen paliw, wzrost cen na części zamienne a także różnego rodzaju usługi.  Gdyby została utworzona odrębna jednostka budżetowa zajmująca się wyłącznie zaopatrzeniem mieszkańców w wodę , gdzie w cenę 1m3 będzie wliczony najdrobniejszy koszt wówczas cena wody byłaby znacznie wyższa . Pani Wójt zapewniła, że proponowana podwyżka o 10 gr będzie obowiązywać przez cały 2005r i wyliczenia orientacyjnie wskazują ,że wystarczy na pokrycie kosztów.
Z kolei głos zabrała radna Krajewska, która stwierdziła, że woda pobierana przez nią cuchnie bagnem i bywa kolorowa. Nadmieniła, że ludzie ryzykują pijąc tę wodę, natomiast radna kupuje wodę mineralną do picia. Należałoby najpierw uzdatnić wodę i dopiero podwyższyć jej cenę.
 Pani Wójt odpowiadając radnej Krajewskiej na zarzuty dotyczące złej jakości wody  stwierdziła, że jakość wody we wszystkich stacjach na terenie naszej gminy jest badana przez SANEPID. Gdyby woda była niezdatna do picia SANEPID nie zezwolił by na jej pobór. Ponadto Pani Nowakowska odczytała wyniki próbki wody przesłanej z Instytutu Rozwoju Mleczarstwa  pobranej  u mieszkańca Szczerb , który pobiera wodę ze stacji w Sosnowie z tej samej co radna Krajewska. Wyniki próbki wody odpowiadają wymaganiom, które należy spełnić aby woda była zdatna do spożycia przez ludzi. Następnie Pani Wójt powiedziała, że chcąc poprawić skład chemiczny wody należałoby dokonać modernizacji stacji w Sosnowie.  Pani Wójt zapytała Panią Krężelewską – mieszkankę Czumska Dużego, która pobiera wodę również ze stacji w Sosnowie czy woda, którą spożywa jest zdatna do picia ? Pani Krężelewska odpowiedziała, że woda jest dobra do picia. Pani Nowakowska stwierdziła, że przyłącze, z którego pobiera wodę Pani Krajewska zostanie sprawdzone w celu ustalenia przyczyny złej jakości wody. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji dotyczącej ustalenia stawki za wodę. Były trzy propozycje :
- podwyżka ceny wody za 1m3 o 10 groszy ( propozycja Pani Wójt ), za którą głosowało 6 radnych,
- podwyżka ceny wody za 1m3 o 6 groszy, za którą głosowało 4 radnych,
- pozostawienie ceny wody za 1m3 w dotychczasowej wysokości , głosowało 4 radnych               
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wodę w wysokości 1,22 zł za 1 m3 plus 7% podatku WAT i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/33/04 w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo głosowało 10 radnych, przeciwnych uchwale było 4 radnych ( Szarszewski, Szałwiński, Krajewska, Buczyńska ).
Radna Buczyńska podkreśliła, że następnym razem proponując podwyżkę stawki za wodę należy przedstawić kalkulację kosztów związanych z poborem wody.

Ad 5.
W tym punkcie radna Buczyńska poruszyła sprawę zalesienia gruntów. Poinformowała, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów grunty przeznaczone do zalesienia muszą być użytkowane rolniczo do dnia zgłoszenia.
Wójt zapytała radną czy Nadleśnictwo Skrwilno złożyło wniosek o środki unijne na przywrócenie produkcji leśnej zniszczonej naturalną katastrofą np. pożarami w Borowie. Pani Buczyńska odpowiedziała, że są to małe powierzchnie.
Pani Świeżawska zgłosiła sprawę dotyczącą oświetlenia ulicznego w Rogowie w kierunku Pana Wrzoska.
Sołtys wsi Rogowa zgłosił założenie nowej na miejsce skradzionej kratki ściekowej.
Pani Wójt odpowiedziała, że o tym fakcie jest powiadomiony Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, który jest zobowiązany zająć się tą sprawą. Ze strony urzędu miejsce to zostało oznakowane w celu uniknięcia wypadku. 
W odpowiedzi na temat oświetlenia drogi w kierunku Pan Wrzoska Pani Wójt odpowiedziała, że założenie lampy ulicznej na drodze kategorii powiatowej jest zadaniem inwestycyjnym, na które potrzebne są odpowiednie środki.
Innych wniosków i zapytań nie było.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za przybycie zakończył obrady XVIII sesji Rady Gminy w Rogowie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                     Protokolant
    Marek Długokęcki                                             Jadwiga Trybańska

 

Plik do pobrania Protokół nr VII/2004 (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (14 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2004, 08:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2515