P r o t o k ó ł X / 2017

P r o t o k ó ł  Nr X/2017
z obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018) o godz. 1100 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych na obradach sesji. Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Miejsce sesji : sala narad w Urzędzie Gminy w Rogowie.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXVII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXVI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami
4. Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Rypinie.  
5. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r,
  b) w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i
        cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Rogowo,  
  c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032,
  d) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok, 
  e) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
  f) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady poinformował, że przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie przybędzie na sesję, wobec czego pkt 4 porządku obrad został zdjęty. Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVI  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  w dniu 7.12.2017r na wspólnym posiedzeniu zajmowała się  tematami przedstawionymi przez przewodniczącego rady tj.pan Marek Długokęcki wręczył radnym kopię pisma  wójta z zapytaniami dotyczącymi  w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, przedstawieniu pisma od Pana Jana Piskorskiego skierowanego do przewodniczącego rady w sprawie likwidacji ośrodka wczasowego  oraz przedstawieniu pisma od Wojewody dotyczącego udzielenia wyjaśnień w sprawie  pisma  Pana Piskorskiego.
Pan  Sławomir Żbikowski  poinformował, że Pan Jan Piskorski wraz z Panem Krzysztofem Stalmirskim nabyli domek położony na ośrodku wczasowym. Obecnie użytkownikiem tego domku jest Pan Piskorski.
Gmina Rogowo jest właścicielem gruntów położonych na terenie Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
W dniu 9.10.1995r została zawarta umowa pomiędzy zarządem Gminy Rogowo a Panem Piskorskim Janem i Panem Krzysztofem Stalmirskim na wspólne użytkowanie GOW w Sitnicy. Radni zapoznali się z zapisami tej umowy, z której wynika, że właściciel Ośrodka zobowiązuje się między innymi do zapewnienia w sezonie wypoczynkowym każdego roku do zaopatrzenia domków użytkownika w wodę i energię elektryczną, do zapewnienia oświetlenia ośrodka przez cały rok, do utrzymania porządku i czystości na terenie ośrodka. 
Radny Daszkowski zapytał – czy można rozwiązać umowy z użytkownikami domków. Radni  wypowiedzieli się za rozwiązaniem  umów z prywatnymi użytkownikami domków  z zachowaniem terminów dotyczących wypowiedzenia umów. 
Pani wójt w oparciu o dane dwóch firm ochroniarskich  przedstawiła ewentualne koszty związane z ochroną  mienia znajdującego się na ośrodku. Wójt dodała, że likwidacja jednostki budżetowej nie spowoduje braku wydatków związanych z zabezpieczeniem mienia .Koszty będą nieuniknione.
Następnie pani wójt nawiązała do tematu w sprawie odbioru odpadów z cmentarza. Poinformowała, że zbliża się termin ogłoszenia przetargu na gospodarowanie odpadami i poprosiła radnych o decyzję – czy w przyszłym przetargu należy uwzględnić odbiór odpadów z cmentarza, czy  ma być wyłączony z przetargu.  Pan przewodniczący rady poprosił radnych o wypowiedzenie się w tej sprawie do sesji.  
W dniu 18.12.2017r na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji pan przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie projektów uchwał na sesję. Ponadto pan Długokęcki poinformował, że nadzór wojewody wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności  uchwały dotyczącej  likwidacji Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy w części określonej w §1ust.3, w §1 ust.4, w §2  ust. 1 w zakresie słów „ środki pieniężne” i w §2 ust. 2 zdanie drugie o treści „ Przekazanie mienia winno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych”. Poinformował również o  zawiadomieniu  nadzoru wojewody o uchyleniu uchwały w tej sprawie na najbliższej sesji i podjęciu nowej uchwały.
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczący przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie naszej gminy.
Pani wójt poruszyła temat odbioru odpadów biodegradowanych w przyszłym przetargu. Pani Nowakowska zaproponowała, aby odbierać jak do tej pory bezpłatnie te odpady od wszystkich podmiotów, w tym również z cmentarza.  Radni jednogłośnie przychylili się do propozycji wójta.
Następnie pani skarbnik przedstawiła autopoprawki do budżetu gminy na 2018r, które polegały między innymi na wprowadzeniu wydatków na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wierzchowiska w kwocie 20.000 zł, na dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie  w kwocie 2500 zł, na zabezpieczeniu środków na zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie w kwocie 20 000 zł.
Ponadto pani wójt przedstawiła zaplanowane zadania inwestycyjne na 2018 rok. 
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany do budżetu na 2017r.     
Radni podjęli dyskusję w temacie przewidywanej budowy chlewni w Rumunkach Likieckich. W toku dyskusji wnioskowano o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez radę gminy. Pani wójt poinformowała, że zgłaszane są sprzeciwy mieszkańców gminy Rogowo i mieszkańców spoza gminy Rogowo. Postępowanie jest na etapie wnoszenia uwag do raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Do inwestora przesłano uwagi dotyczące raportu oddziaływania na środowisko. Wójt zaproponowała w autopoprawce  w przyszłorocznym budżecie gminy aby zaplanowano  środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wierzchowiska. Radni po wysłuchaniu wyjaśnień pani wójt  zdecydowali, że do  zajęcia stanowiska budowy tego obiektu powrócą w najbliższym czasie. 

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 17.11.2017r:
- w Starostwie Powiatowym w Rypinie odbyło się spotkanie w sprawie sieci internetowej, która ma zwiększyć szybkość Internetu dla szkół,
- w dniu 5.12.2017r w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn.” Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku Wychowawczo Przedszkolnym Gminy Rogowo”
- w dniu 15.12.2017r w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę przedszkola w Rogowie,
- w dniu 7.12.2017r w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, na którym na wniosek wójta zostały wręczone medale od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,
- podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek w miejscowości Rogowo,
- odbywały się odbiory zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie naszej gminy.
Ad 4.
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r. przedstawiła skarbnik gminy, pani Elżbieta Motylewska, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Projektowane zmiany w planie dochodów polegały między innymi na : zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 49 500 zł z tytułu wpływu za zużycie wody, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 57 300 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych, z podatku leśnego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększeniu dochodów o kwotę 6 900 zł z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komorników, zwiększeniu dochodów o kwotę 4 200 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic.
 W planie wydatków w załączniku inwestycyjnym proponowano między innymi następujące zmiany : zmniejszenie planu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogowo o kwotę 91 000 zł, zmniejszenie planu o kwotę 263 800 zł na budowę studni w miejscowości Rogowo, zmniejszenie planu o kwotę 295 900 zł na budowę studni w miejscowości Sosnowo, zmniejszenie planu o kwotę 200 000 zł na budowę drogi Pręczki-Dębiany, zmniejszenie planu o kwotę 100 000 zł na budowę drogi Charszewo-Ruda, zmniejszenie planu o kwotę 79 000 zł na budowę drogi Kosiory-Borowo, zmniejszenie planu o kwotę 449 000 zł na budowę drogi Szczerby, zmniejszeniu planu o kwotę 87 000 zł na przebudowę drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy, zmniejszenie planu o kwotę 989 000 zł na budowę przedszkola w Rogowie, zmniejszenie planu o kwotę 497 900 zł na przebudowę remizy strażackiej w Rogowie, zmniejszenie planu o kwotę 19 900 zł na budowę zaplecza sanitarnego na zespole boisk w Rogowie, zmniejszenie planu o kwotę 20 000 zł na remont nawierzchni na Orliku w Sosnowie. 
W ramach wydatków bieżących proponowano zmiany w przemieszczeniu planowanych wydatków w ramach działów.   
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/46/17 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r radni głosowali jednogłośnie – tj. 15 radnych. 
Pani wójt uzasadniła cel podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie naszej gminy. Wójt poinformowała, że podjęcie uchwały w tej sprawie umożliwi przekazanie gminie dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Rogowo.
Do tego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/47/17 w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami, kwaterami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Rogowo głosowało 15 radnych.
 Pani skarbnik wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy. 
Prognozę tę opracowuje się w celu oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 oraz prognozę wielkości zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BESTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu. Pani Motylewska odczytała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo, wyrażonej w uchwale Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Radny Baldouski zapytał – jaki majątek jest przewidywany do sprzedaży, który wynika z kwoty wykazanej w WPF jako dochód ze sprzedaży majątku. Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to błąd pisarski i gmina nie przewiduje dochodów ze sprzedaży majątku. Innych uwag do przedstawionego tematu radni nie wnieśli.
 Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/48/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032 radni głosowali jednogłośnie – 15 radnych.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu Gminy Rogowo na 2018r. Projekt budżetu skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 19 849 057 zł, a wydatki stanowią 28 742 157 zł. Pani Motylewska przedstawiła wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę w 2018r oraz wysokość nakładów inwestycyjnych. 
Ponadto pani skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu na 2018r, które wprowadzają następujące wydatki : 
- „ Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie” 20 000 zł
- „ Budowa drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 1+300” 176 000 zł,
- „ Zakup lampy solarnej do miejscowości Świeżawy, zakup lampy solarnej do miejscowości Rogówko”  łączny koszt 33 000 zł,
- „ Zakup kotła gazowego do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu” 12 000 zł,
- Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie 2 500 zł,
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wierzchowiska 20 000 zł, 
Pani Motylewska odczytała dwie pozytywne opinie : w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2018r i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wyrażone w uchwałach Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
Radny Baldouski odniósł się do planowanego wydatku na zakup sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej. Stwierdził, że wkład Gminy Rogowo na zakup sztandaru jest za wysoki i proponował przeznaczyć na ten cel niższą kwotę. 
Pani wójt odpowiedziała, że nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, na którym wójtowie, starosta i Komendant PSP  ustalili wysokość dofinansowania na zakup sztandaru. 
Pan Baldouski powiedział, że można było oddelegować osobę z urzędu na spotkanie w tej sprawie. Radny Hejza stwierdził, że pracownik nie podejmie żadnej decyzji finansowej.
Pan przewodniczący rady proponował, aby przeznaczyć wnioskowaną kwotę 2500 zł na zakup sztandaru. Radny Hejza i radna Czerska poparli wypowiedź przewodniczącego.  
Radni innych  uwag do przedstawionego projektu budżetu nie wnieśli. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na przyszły rok i zarządził  głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/49/17 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok radni głosowali jednogłośnie -  15 radnych.
Pan Długokęcki poinformował, że nadzór wojewody stwierdził nieważność w części uchwały podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej likwidacji  jednostki  budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy. W związku z tym odczytał projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w powyższej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/50/17 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Prowadzący obrady przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy. Projekt uchwały przygotował radny Baldouski. Pani wójt odczytała fragmenty decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, w której Wojewoda Włocławki przekazał Gminie Rogowo własność nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Charszewo. W uzasadnieniu tej decyzji pani wójt odczytała, że Rada Gminy w Rogowie ,wnioskiem z dnia 20.11.1996r zwróciła się do Wojewody Włocławskiego o nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości położonej w Charszewie. Na powyższej nieruchomości zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy. Dalej wójt odczytała, że prawo użytkowania wieczystego gruntów nastąpiło na okres 99 lat, a znajdujące się na nim zabudowania stanowi oddzielny od gruntu przedmiot własności. Następnie pani Nowakowska odczytała zapis w akcie notarialnym dotyczący zobowiązania przedstawicieli gminy do zawarcia umów użytkowania z wymienionymi w akcie notarialnym osobami prawnymi i fizycznymi w posiadaniu których znajduje się część domków letniskowych.
Pani wójt zapytała, czym jest podyktowany pośpiech w sprawie likwidacji jednostki. Pani wójt dodała, że ma takie wrażenie, że rękoma radnych gminy Rogowo chce się uporządkować teren przed wyborami, jest to dla niej przykre.
Przewodniczący rady w swojej wypowiedzi stwierdził, że to pani wójt wywołała temat Sitnicy. Przez dwa lata było mówione, aby podjąć decyzję w sprawie Sitnicy. Zapytał, co się stało, że pani wójt zmieniła zdanie. 
Radna Czerska stwierdziła, że rada nie chciała likwidacji Sitnicy, było mówione w roku ubiegłym i w tym roku, że dokładamy z budżetu do funkcjonowania ośrodka w Sitnicy.
Radny Gutkowski powiedział, że na komisji pani wójt nie odezwała się, kiedy były rozmowy o likwidacji Sitnicy i nazwał radnych, którzy zmieniają zdanie i będą głosować inaczej od czasu komisji „ pierdołami”. Radny Baldouski poprosił radnego Gutkowskiego, aby nie nazywać radnych „pierdołami”. Radny Baldouski zapewnił, że pospiech jest w sprawie likwidacji jednostki jest spowodowany tym, że na komisji pani skarbnik mówiła, że kończy się okres rozliczeniowy i dobrze byłoby aby sprawy rachunkowe były zakończone z końcem okresu rozliczeniowego. W projekcie uchwały czynności likwidacyjne są  wydłużone do 31.03.2018r. Podkreślił, że likwidacja jednostki nie ma nic wspólnego z wyborami. Radny Baldouski dodał, że były próby ze strony wójta i radnych, aby zmienić funkcjonowanie ośrodka. Tworzyły się dalej zadłużenia i pośpiech ten jest wywołany tym, aby ośrodek nie został sprzedany i nie przynosił dalszych zadłużeń. 
Pani wójt w swojej wypowiedzi stwierdziła, że nigdy nie mówiła o likwidacji jednostki budżetowej w Sitnicy, tylko, że trzeba coś zrobić, aby poprawić funkcjonowanie ośrodka i nie dokładać z budżetu.  Rada nie podjęła decyzji o sprzedaży, a próby wydzierżawienia ośrodka nie powiodły się.    
Radna Czerska podkreśliła, że remontowane były świetlice, do których gmina dokładała środki, należało również dofinansować ośrodek w Sitnicy. 
Po dyskusji w powyższym temacie, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej w Sitnicy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/51/17 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 6 radnych ( Kopycińska, Daszkowski, Hejza, Nowatkowski, Smulski, Błażejewski ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 5.
W wolnych wnioskach radna Czerska zapytała – czy są zakończone dwie kontrole, które były w urzędzie gminy i poprosiła o wgląd do protokołów.  
Pani wójt odpowiedziała, że odpowiedzi udzieli na następnej sesji.
Pan Długokęcki odczytał pismo Wicemarszałka Sejmu w sprawie prac dotyczących wyborów samorządowych

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad sesji przewodniczący rady o godz.1300  zakończył obrady XXVII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 grudnia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 stycznia 2018, 09:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642