P r o t o k ó ł IX / 2017

P r o t o k ó ł  Nr IX/2017
z obrad XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( radny Lech Hejza przybył po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )  - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XXVI sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z  XXV sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2016/2017
5. Wręczenie nagród.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych
7. Podjęcie uchwał:
 a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017r,
 b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek
        oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo,
 c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami
        pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
        publicznego i o wolontariacie,
d) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sosnowie w
        ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sosnowie,
e) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu 
        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Kobrzyńcu,
f) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka 
        Napiórkowskiego w Rogowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Napiórkowskiego w
        Rogowie,
g) w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta
        Padlewskiego w Nadrożu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w
        Nadrożu,
h) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
i) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r,
j) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018r,
k) w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
        ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na
        których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej
        stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości
        wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady, na prośbę pani skarbnik zaproponował, aby do porządku obrad w punkcie 7
 „ podjęcie uchwał „ , po uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy wprowadzić podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2017-2028, natomiast po punkcie 5 „ wręczenie nagród” pan przewodniczący zaproponował udzielić głosu przedstawicielce Urzędu Pocztowego w Rypinie.
Przewodniczący rady zapytał – czy są inne propozycje ?. 
Radny Baldouski złożył wniosek o ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie  Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. W związku z tym, przewodniczący rady zaproponował umieszczenie tego punktu jako ostatnią uchwałę.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Porządek obrad z powyższymi zmianami radni przyjęli jednogłośnie. 
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXV  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie BIP Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
W dniu 17.10.2017r na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  zajmowano się tematem dotyczącym wypracowania stanowiska odnośnie dalszego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Dyrektor Gminnego Ośrodka Wczasowego poinformował, że ośrodek jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu.
 Na dzień 30.09.br gmina dołożyła do działalności ośrodka 40 098,52 zł. 
Radni wypowiadając się w tym temacie byli przeciwni sprzedaży ośrodka,. Radny Baldouski proponował, aby oddać w dzierżawę ośrodek na co najmniej 15 lat, zwalniając dzierżawcę z opłat na 3 lata.   Radni byli za zamknięciem jednostki budżetowej.  Decyzję uzasadniono tym, iż za rok będą nowe wybory, wówczas nowe władze zajmą się tym tematem. Być może będą miały inną koncepcję na funkcjonowanie ośrodka.
Poddano pod głosowanie dwie propozycje : radnego Baldouskiego, za którą głosował radny Baldouski, natomiast 14 radnych było za likwidacją jednostki.
W dniu 8.11.2017r członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani z projektem uchwały dotyczącej  ustalenia stawki za odpady komunalne. Pan Paweł Tyburski poinformował, że gmina dokłada do gospodarowania odpadami komunalnymi.  W związku z tym należy podwyższyć opłaty za gospodarowanie odpadami. W naszej gminie nie było podwyżek od 2013r tj. od początku wejścia w życie ustawy o odpadach. Ponadto pan Tyburski dodał, że do 2020r. gmina musi osiągnąć  poziom 50% recyklingu. Poziom ten w roku 2016 został osiągnięty na poziomie 53%, biorąc jednak pod uwagę fakt, że w 2015r poziom recyklingu w Gminie Rogowo wynosił 63%, należy podjąć działania w celu zwiększenia liczby mieszkańców, którzy segregują odpady. Ponadto pan Tyburski poinformował, że gmina dopłaca do wywozu odpadów biodegradowanych z cmentarza około 15-20 tys. zł rocznie. Członkowie komisji wnioskowali, aby w przyszłym przetargu na gospodarowanie odpadami wyłączyć cmentarz.
Z kolei pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych i podatku rolnego na 2018r. Radny Gutkowski był za pozostawieniem wszystkich stawek  obowiązujących w 2017r. Członkowie komisji wypowiedzieli się za pozostawieniem stawki podatku rolnego na 2018r bez zmian tj. obowiązującej w 2017r.
Pani sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, która będzie miała zastosowanie do przyjęcia projektu programu współpracy z tymi organizacjami.
Pani skarbnik omówiła projektowane zmiany do budżetu na 2017r i uzasadniła projekt uchwały dotyczący wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych. 
Na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 9.11.2017r przedstawiono propozycję pani wójt dotyczącą  podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Pan Tyburski poinformował, że gmina dopłaca środki z budżetu do gospodarowania odpadami. Jest to niezgodne z przepisami, gdyż wpłaty za odpady od mieszkańców powinny się bilansować z opłatami, które ponosi firma zajmująca się wywozem odpadów.
Członkowie komisji wnioskowali, aby w przyszłym przetargu nie ujmować odbioru odpadów  z cmentarza, gdyż gmina dopłaca do wywozu tych odpadów.     
Członkowie komisji zapoznali się z projektami pozostałych uchwał na sesję oraz z propozycjami stawek podatkowych na 2018r przedstawionych przez panią wójt.
Radny Piotrowski poruszył temat likwidacji Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, remontu przystanku autobusowego na skrzyżowaniu w Kobrzyńcu  możliwości posadowienia bankomatu w Rogowie oraz zapytał o udostępnienie protokołu powypadkowego, sporządzonego na okoliczność wypadku w lipcu br . Pani wójt odpowiadając na powyższe poinformowała, że odbyła  rozmowę z jedną firmą ochroniarską, która by ochraniała mienie na ośrodku i jest zaplanowane spotkanie z kolejną firmą. 
Pani wójt poinformowała, że po przeprowadzonych rozmowach , bankomat nie powstanie, ze względu na nieopłacalność dla banku. Natomiast w sprawie wypadku toczy się  śledztwo.
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, które odbyło się w dniu 8.11.2017r zajmowano się następującymi tematami :  
Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków oraz przedstawiła cel podjęcia uchwały dotyczącej wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych. 
Członkowie komisji zapoznali się z projektami pozostałych uchwał na sesję.. 
Pan Tyburski przedstawił cel podwyższenia opłaty za odpady komunalne, uzasadniając tym, że gmina dopłaca z budżetu do gospodarowania odpadami. Podczas dyskusji radna Czerska stwierdziła, że jest za duża różnica pomiędzy propozycją podwyżki za odpady zmieszane i segregowane. Pan Tyburski dodał, że duża grupa mieszkańców decyduje się na opłatę za odpady zmieszane, gdyż jak twierdzą nie opłaca im się segregować odpadów. 
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatkowych na 2018r.   Radni nie zgłosili innych propozycji.
Radna Czerska zapytała o postęp w sprawie decyzji dotyczącej zgody na budowę chlewni na działkach położonych w Rumunkach Likieckich. Pani wójt odpowiedziała, że wpływają protesty od mieszkańców naszej gminy i mieszkańców innych gmin, którzy posiadają działki rolne na terenie przewidywanej budowy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę chlewni nie jest  wydana, jest wszczęte postępowanie w tej sprawie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  na  posiedzeniu , które odbyło się w dniu 10.11.2017r    zajmowała się   następującymi tematami :
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2017r. 
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatkowych na 2018r. 
Pani Nowakowska przedstawiła członkom komisji informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe do 30 listopada br muszą być podjęte uchwały przez rady gmin w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioklasowych szkół podstawowych w ośmioklasowe szkoły podstawowe.   
Pani sekretarz przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, który będzie niezbędny do przygotowania programu współpracy z tymi organizacjami.
Pan Paweł Tyburski przedstawił sytuację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie i przedstawił projekt uchwały, dotyczący podwyższenia tej opłaty. Komisja przychyliła się do propozycji wójta dotyczącej ustalenia opłaty za odpady komunalne.
Poruszono temat przewidywanej budowy chlewni  w Rumunkach Likieckich. Pani wójt poinformowała, że wpływają protesty od mieszkańców naszej gminy i mieszkańców innych gmin, którzy posiadają działki na tym terenie. Jest wszczęte  postępowanie w tej sprawie. 
Podczas dyskusji w tym temacie, radni podnieśli, że aby uchronić gminę przed takimi uciążliwymi  inwestycjami, należałoby rozważyć możliwość  opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, który by nie zezwolił w przyszłości na budowę takich inwestycji. Radni proponowali zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie pomiędzy sesjami :
- wójt przedstawiła sprawę braku wody na działkach, na których były wykonane odwierty w Rogowie i w Sosnowie i poinformowała, że wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o materiały archiwalne z badań hydrologicznych. Wówczas będzie można dalej kontynuować prace związane z odwiertami studni,
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich,
- - rozpoczęto budowę drogi w sołectwie Kobrzyniec i w miejscowości Pręczki.
Pani wójt podziękowała sołtysom za zbiórkę pieniędzy na pomoc mieszkańcom gmin, które ucierpiały z powodu tegorocznych nawałnic. 
Pani wójt poinformowała, że wystąpiono z wezwaniem do inwestora, który złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej planowanej budowy chlewni w Rumunkach Likieckich o uzupełnienie dokumentacji i o dodatkowe wyjaśnienia.
Ad 4.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiła w wersji multimedialnej pani Agnieszka Dąbrowska.
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji wynika z dyspozycji przepisów ustawy o systemie oświaty. Informacja zawiera między innymi : strukturę organizacyjną szkół podstawowych i gimnazjum, bazę do działalności oświatowej, stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych, wyniki nauczania, osiągnięcia i sukcesy uczniów, a także wydatki na oświatę. Z powyższego materiału wynika, że wysokość subwencji oświatowej nie pokrywa w całości wydatków na oświatę. Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół jest coraz wyższy i od lat stanowi znaczną kwotę w ogólnych wydatkach budżetu gminy. Dla przykładu – wysokość subwencji oświatowej na 2017r stanowi kwotę 4 414 317,90 zł, natomiast wydatki roczne na oświatę w tym roku będą wynosić 6 953 988,90 zł, dofinansowanie z budżetu gminy stanowi kwotę 2 539 671 zł.
Ad 5.
W tym punkcie wójt gminy wręczyła na ręce przewodniczącej rady sołeckiej w Rogówku nagrodę w postaci namiotu za zajęcie I miejsca w rywalizacji sportowej sołectw, która odbyła się w dniu Święta Plonów  w naszej gminie oraz za II miejsce w konkursach w trakcie „AGRY” w Rypinie.  
Następnie pani wójt poinformowała, że wpłynęły wnioski z okazji Dnia Edukacji Narodowej o przyznanie nagrody wójta i wręczyła listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne  następującym nauczycielom : Pani Renacie Czajkowskiej, Panu Mariuszowi Woźnikowskiemu i Panu Andrzejowi Stawskiemu.
Pani wójt podziękowała nagrodzonym nauczycielom za zaangażowanie w nauczaniu dzieci i młodzieży oraz za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, życząc im
 „ Życzymy Państwu, aby podejmowane każdego dnia wyzwania przynosiły zawodowe spełnienia, aby przekazywane przez Was wartości przyczyniły się do rozwoju naszych dzieci, a Wam dawały wiele satysfakcji. W życiu osobistym życzymy przede wszystkim  dużo radości uśmiechu, zdrowia, zadowolenia i optymizmu”.  Przewodniczący rady złożył życzenia nagrodzonym nauczycielom w imieniu własnym i całej rady.
Następnie pani Agnieszka Koprowska – przedstawicielka Urzędu Pocztowego w Rypinie zapoznała zebranych na sesji z warunkami ubezpieczeń, które prowadzi poczta. Poprosiła o przekazanie tej informacji mieszkańcom oraz rozdała materiały w postaci ulotek. 
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Ad 6.
Pani sekretarz przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2016r. Z  pisemnej informacji, po analizie oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Rypinie, wynika, że oświadczenia zostały złożone w terminie. W jednym oświadczeniu pracownik złożył stosowne wyjaśnienie. W pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono  nieprawidłowości. Również Wojewoda Kujawsko-Pomorski złożył informację pisemną, z której wynika, że Barbara Nowakowska – Wójt Gminy Rogowo złożyła oświadczenie majątkowe w terminie, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Przewodniczący rady przedstawił  informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2016r.  Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał pisemną informację, z której wynika, że w 4 oświadczeniach majątkowych radnych stwierdzono uchybienia, które zostały wyjaśnione i uzupełnione. W pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Natomiast oświadczenie majątkowe przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego, po analizie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zostało uzupełnione.
Ad 7.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na :zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 3500 zł z tytułu dopisanych odsetek na rachunkach bankowych, zwiększeniu dochodów o kwotę 4501 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zatrudnienie asystenta rodziny.
Po stronie wydatków bieżących projektowane zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 4316 zł w tym : 3500 zł na zakup kamery do OSP Rogowo oraz 1550 zł na zakup drzwi garażowych do OSP Kobrzyniec, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 11376 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, zwiększeniu planowanych wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi  o kwotę 80 000 zł.
W załączniku inwestycyjnym zmiany polegały na  zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 50 000 zł w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej Pręczki-Dębiany, zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 191 000 zł w zadaniu dotyczącym budowy drogi Szczerby, wprowadzeniu nowych zadań : zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy w Rogowie 35 000 zł, zakup lamp solarowych do Świeżaw i do Rogówka w kwocie 26 000 zł. Uwag do przedstawionego materiału radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXVI/33/17 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r  radni głosowali jednogłośnie.
Pani skarbnik uzasadniła cel podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i poinformowała, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. W związku z tym pani Motylewska omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radna Czerska odniosła się do planowanej przebudowy drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie i zapytała o przyczynę niezrealizowania tej inwestycji. Pani wójt odpowiedziała, że jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej oraz było zlecenie na odtworzenie granic. W pierwszej kolejności realizowane były inwestycje drogowe, na które były środki z zewnątrz. Pani wójt stwierdziła, że droga dojazdowa będzie realizowana.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXVI/34/17 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2017-2028 radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Motylewska poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym  zasadne jest organizowanie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych. Pani skarbnik dodała, że taka obsługa jest prowadzona w gminie , tylko musi być zapisana w uchwale.
Uwag do przedstawionego materiału radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXVI/35/17 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo  radni głosowali jednogłośnie.
Pani sekretarz przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, który będzie niezbędny do przygotowania programu współpracy z tymi organizacjami.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXVI/36/17 w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie głosowało 14 radnych.
Pani wójt uzasadniła cel podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia  sześcioklasowych szkół podstawowych w ośmioklasowe szkoły podstawowe i poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe uchwały muszą być podjęte przez rady gmin do 30 listopada br.
Radni do przedstawionego materiału nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekty uchwał dotyczące stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/37/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sosnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sosnowie, Nr XXVI/38/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Kobrzyńcu, Nr XXVI/39/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Napiórkowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie, Nr XXVI/40/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2018r. Wszystkie komisje przychyliły się do propozycji wójta.
Radny Gutkowski wnioskował o pozostawienie wszystkich stawek podatkowych na 2018r na poziomie obowiązujących stawek w 2017r.
Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje .
Za propozycją pani wójt głosowało 12 radnych ( radna Czerska w tym czasie opuściła salę obrad ), za propozycją radnego Gutkowskiego głosował radny Gutkowski.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2018t i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/41/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r. głosowało 12 radnych ( nie było na sali obrad radnej Czerskiej ), radny Gutkowski był przeciw uchwale.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2018r. Wójt proponowała podwyższenie o 10 zł stawek obowiązujących w roku 2017 dla pojazdów zarejestrowanych w naszej gminie, natomiast dla pojazdów, które nie są zarejestrowane w gminie Rogowo proponowała stawki maksymalne. Wszystkie komisje rady przychyliły się do propozycji pani wójt. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/42/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r. głosowało 13 radnych, radny Gutkowski był przeciw.
W dalszej części pani wójt przedstawiła proponowaną cenę żyta do podatku rolnego na 2018r. tj. 40 zł za 1q. Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 52,49 zł za 1q. Propozycje Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  to 39,50 zł za 1q żyta.
 Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje :
- za stawką 40 zł za 1q głosowało 0 radnych,
- za stawką 39,50 zł za 1q głosowało 14 radnych 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018r. i poprosił o przegłosowanie. Za uchwałą Nr XXVI/43/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018r głosowało 14 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad Pan Paweł Tyburski poinformował, że gmina dokłada do gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina nie może pokrywać strat  z budżetu gminy do gospodarowania odpadami. W związku z tym należy podwyższyć opłaty za gospodarowanie odpadami. Pan Tyburski dodał, że w naszej gminie nie było podwyżek od 2013r tj. od początku wejścia w życie ustawy o odpadach i przedstawił propozycje pani wójt. Ponadto pan Tyburski poinformował, że gmina dopłaca do wywozu odpadów biodegradowanych z cmentarza około 15-20 tys. zł rocznie. Radna Czerska podkreśliła, że na komisji gospodarczej nie było powiedziane, że gmina dopłaca do cmentarza. Zapytała, czy to jest prawdą, że gmina dofinansowuje do odpadów z cmentarza i czy była to uchwała czy zarządzenie wójta ? Pan Tyburski stwierdził, że jest zapis w przetargu, że gmina odbiera odpady od wszystkich z terenu gminy. Pani wójt dodała, że parafia płaci za odpady zmieszane, które są składowane na cmentarzu ( plastik, szkło, tworzywa sztuczne ),  natomiast za odpady biodegradowane, nie płaci, gdyż  odpady te odbierane są od wszystkich bezpłatnie. Taki był też zapis w przetargu. Radny Hejza , zapytał – czy ta sprawa dotyczy cmentarza w Rogowie, czy inne cmentarze też są brane pod uwagę ? Pan Tyburski odpowiedział, że gmina dopłaca tylko za odpady z cmentarza w Rogowie.  Radna Czerska dodała, że problem ten należy rozwiązać i parafia powinna złożyć taką deklarację, według jakiej powinna płacić, a rada powinna zdecydować czy dopłacać czy nie. Radna stwierdziła również, że o tej sprawie rada powinna wiedzieć. Pan Tyburski wyjaśnił, że parafia płaci za 4 pojemniki, natomiast nie możemy od parafii egzekwować za odpady biodegradowane, gdyż są odbierane od wszystkich bezpłatnie.  Pani wójt poinformowała, że w 2013r. był ogłoszony przetarg na odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców i instytucji, z cmentarza również. Za odpady biodegradowane żaden mieszkaniec nie płaci, gdyż gmina zobowiązała się płacić za te odpady. Pani Nowakowska dodała, że ani rada nie podejmowała uchwały ani wójt nie wydał zarządzenia, aby parafia nie płaciła. Jeżeli  rada zdecyduje, aby nie odbierać  odpadów od parafii, to  w przyszłym przetargu parafia będzie wyłączona. Przewodniczący rady zaproponował, aby radni do czasu następnej sesji wypowiedzieli się w tej sprawie. Po dyskusji w tym temacie przewodniczący przedstawił propozycje pani wójt dotyczące stawek za odpady tj. 8 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane i 14 zł miesięcznie za odpady zmieszane i zapytał  czy są inne propozycje. Radna Czerska zaproponowała stawki : 8 zł za  odpady segregowane i 13 zł za zmieszane. Pan Długokęcki poddał pod głosowanie obie propozycje. Za propozycją pani wójt nie głosował żaden radny, za propozycją radnej Czerskiej głosowało 14 radnych. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za odpady komunalne i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/44/17 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części radny Baldouski przedstawił uzasadnienie projektowanej uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, przygotowaną przez niego. Radny nawiązał do decyzji radnych, podjętej na posiedzeniu wszystkich komisji rady w dniu 17.10.2017r. Poinformował, że podczas głosowania na wspólnym posiedzeniu komisji 14 radnych głosowało za stanowiskiem  zlikwidowania jednostki budżetowej . Pan Baldouski stwierdził, że działalność ośrodka od kilku lat przynosi straty do budżetu i dodał, że aby nie przedłużać zadłużenia gminy zaproponował poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji jednostki. Uważa też, że rada gminy dla dobra gminy w niektórych sprawach powinna być jednomyślna. Radny dodał, że były próby wydzierżawienia ośrodka, ale się nie powiodły.
Pani wójt poinformowała o poczynionych staraniach oddania ośrodka w dzierżawę. Była rozmowa z gminą Choceń, która oddała w dzierżawę kąpielisko firmie z Inowrocławia. Miały być negocjacje z tą firmą w sprawie dzierżawy ośrodka w Sitnicy. Pani wójt dodała, że były prowadzone  rozmowy z dwiema firmami ochroniarskimi w sprawie ochrony mienia na ośrodku i poinformowała o przeszkodach  zgłaszanych przez te firmy, spowodowanych położeniem ośrodka.
Radny Piotrowski stwierdził, że likwidując jednostkę, kwestia zabezpieczenia mienia jest dalej otwarta. 
Po dyskusji, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy i poprosił o przegłosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVI/45/17 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Wczasowy „Sitnica”.
Ad 8.
W punkcie wolne wnioski głos zabrał Starosta Rypiński, który odpowiedział radnemu Gutkowskiemu na pytanie w sprawie  remontu chodnika w Pręczkach. Starosta poinformował, że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w pierwszej kolejności udrażniają rowy, a chodnik w Pręczkach i w Nadrożu będzie zrobiony w dalszej kolejności. Pani wójt dodała, że musi być dokumentacja , gdyż należy zrobić odwodnienie tego odcinka drogi. Ponadto Pan Zgórzyński informował o sytuacji szpitala w Rypinie i o inwestycjach drogowych.  
Radna Kopycińska zwracając się do starosty poruszyła temat budowy chodnika w miejscowości Świeżawy, natomiast radny Piotrowski poruszył temat wyrzuconych śmieci w Hucie Chojno przy drodze powiatowej i uporządkowania terenu grobów znajdujących się w Hucie Chojno.   
Ad 9.
 Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1400 zakończył obrady XXVI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                   Jadwiga Trybańska
  
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 listopada 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 grudnia 2017, 20:18:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741