Protokół nr 6/2004 r

P r o t o k ó ł Nr VI/04

z obrad XVII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu
01 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.


Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad XVII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XVI sesji.
2. Wystąpienie przedstawiciela KRUS oraz przedstawicieli Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
3. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zbycia nieruchomości mienia gminnego,
b) przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego,
c) ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2004r oraz lata następne wynikającej z przynależności do Związku Gmin Rypińskich,
d) przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r,
f) podatku od posiadania psów na 2005r,
g) podatku od nieruchomości na 2005r,
h) określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych,
i) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005r,
j) zmieniająca uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.02.2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r,
k) ustalenia sieci oddziałów przyszkolnych w szkołach podstawowych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad? Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Radni jednogłośnie przyjęli protokół bez czytania jego treści.

Ad 2.
W punkcie tym zabrał głos kierownik placówki KRUS w Rypinie Pan Marian Dylewski. Poinformował o zmianach w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, która obowiązuje od 2.05.br. Pan Dylewski szczegółowo omówił zmiany dotyczące zakresu ubezpieczeń chorobowo-wypadkowych i macierzyńskich oraz ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Poinformował, kto podlega tym ubezpieczeniom z mocy ustawy i dobrowolnie na wniosek. Poinformował również jakie warunki muszą spełniać rolnicy, którzy prowadzą zarówno działalność rolniczą jak i działalność gospodarczą, aby podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Z kolei przedstawiciel KRUS przedstawił zmiany dotyczące jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym , zasiłki chorobowe i świadczenia rodzinne.
Pan Długokęcki zapytał czy przewidywane są podwyżki składek na KRUS? Pan Dylewski odpowiedział , że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Następnie radny Słomiński zapytał czy w nowym projekcie ustawy przewiduje się zmianę dotyczącą ubezpieczeń rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Pan Dylewski odpowiedział, że nie miał możliwości zapoznania się z projektem nowej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Z kolei głos zabrał przedstawiciel ODR Pan Jarosław Puciński, który przedstawił bieżące informacje z działalności ośrodka doradztwa. Poinformował o przesunięciu terminu na uruchomienie programu unijnego dla rolników „ dostosowanie gospodarstw do warunków UE” polegającego na sfinansowaniu 50% nakładów inwestycyjnych na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę przed rozpoczęciem inwestycji , a pozostałe 50% po zakończeniu inwestycji. Pan Puciński omówił działający program dla rolników „ inwestycje w gospodarstwach rolnych” polegający na sfinansowaniu inwestycji w gospodarstwie rolnym po zakończeniu inwestycji do wysokości 65% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Z kolei Pan Puciński poinformował o prowadzeniu kursu chemizacyjnego w dniach 2 i 3.12.2004r w sali Urzędu Gminy w Rypinie, który kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
W dalszej części głos zabrał Pan Zgórzyński – przedstawiciel Izby Rolniczej. Przedstawił tematy związane z problemami występującymi w rolnictwie , nawiązał do projektu nowej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ,poruszył temat zalesienia gruntów rolnych.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad 3.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenia komisji odbyły się : w dniu 8.11.br, na którym komisja zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Rogowie za 10 miesięcy br jak również w dniu 23.11.br, na którym komisja zapoznała się ze zmianami w budżecie gminy na rok bieżący i ustaliła stawki podatków na 2005r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła swoje posiedzenie w dniu 26.11.2004r, na którym skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie na 2004r oraz ustaliła stawki podatków na przyszły rok.
Komisja Oświaty miała swoje posiedzenie w dniu 19.10.br i w dniu 23.11.2004r.
W dniu 19.10. komisja udała się z wizytą do SP w Sosnowie celem zapoznania się z postępem prac remontowych w tej szkole.
Natomiast w dniu 23.11.br komisja ustaliła stawki podatków na 2005r, zapoznała się ze zmianami w budżecie na 2004r jak również zostały przedstawione projekty uchwał na obecna sesję.
W związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady odczytał dwa protokoły z posiedzeń komisji, które odbyły się w dniu 8 i 24.11.br. W dniu 8.11. komisja zapoznała się z działalnością Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, natomiast w dniu 24.11. komisja wypracowała stanowisko w sprawie ustalenia stawek podatkowych na 2005r oraz zapoznała się ze zmianami w budżecie na 2004r.
Ad 4.
W punkcie tym Pani Wójt złożyła sprawozdanie z działalności między sesjami. Przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami. Oto, niektóre z nich :
- podpisano akty notarialne z właścicielami gruntów celem budowy drogi w Seperaku,
- uczestniczono w spotkaniu w Płonnym dotyczącym uruchomienia nowego programu dla wsi ze środków strukturalnych . Do skorzystania z tego programu jest przygotowywane zadanie polegające na adaptacji obiektu w Pręczkach na świetlicę,
- firma ABRYS przedłożyła Program Ochrony Środowiska celem jego zatwierdzenia przez Radę Gminy, obecnie program jest oddany do uzgodnień.
- zakończył się konkurs Mój ogród 2004, zostały wręczone nagrody,
- odbyło się spotkanie z sołtysami na temat warunków programu odnowy wsi,
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ,
- pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej skontrolowali dokumentację inwestycji prowadzonych w gminie. Kontrola nie wykazała żadnych uwag.
- odbył się odbiór linii wodociągowej w Nowym Kobrzyńcu,
- uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Rypińskich,
- w dniu 16.11.br odbyło się spotkanie : wykonawcy, projektanta i inspektora nadzoru w sprawie uzgodnień dotyczących realizowanej inwestycji tj. budowy kanalizacji ściekowej na odcinku Sosnowo-Pręczki-Kowalki- ul. Lipnowska,
- otrzymano nowe etaty na zatrudnienie 18 bezrobotnych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków dla Starostwa Powiatowego,
- podpisano akt notarialny z Panem Jackowskim na nabycie gruntów pod boisko szkolne,
- odbyła się wizytacja przedstawicieli ARMiR na drodze Rogowo- Brzeszczki Małe i Rogowo-Brzeszczki Duże . Będąc przy temacie dróg Pani Wójt poinformowała o trudnościach ze spływem środków z SAPARD za wykonane zadania inwestycyjne, które powinny wpłynąć na konto gminy do dnia 24.11.br,
- zlecono opracowanie dokumentacji na remont SP w Kobrzyńcu,
- opracowano dokumentację na adaptację obiektu w Pręczkach na świetlicę ogólno dostępną,
- trwają prace przygotowawcze do budowy drogi utwardzonej około 1 km w sołectwie Nadróż na odcinku drogi kolonii Kasztany,
- wstępnie przeprowadzono rozmowy z przedstawicielem PKS na uruchomienie linii autobusu PKS na odcinku Rojewo – Lisiny i Rogowo – Brzeszczki Małe,
- przeprowadzono bieżący remont remizy OSP w Rojewie w ramach robót publicznych,
- odbył się odbiór prac remontowych w SP w Sosnowie.
Pani Nowakowska poprosiła o wytypowanie osób spośród radnych na członków komisji przetargowej, za wyjątkiem osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzi w tym temacie. Radny Słomiński zaproponował aby w skład komisji przetargowej weszli członkowie komisji rozwoju gospodarczego. W trakcie dyskusji zaproponowano, aby tym tematem zajęła się komisja gospodarcza na swoim posiedzeniu.
Pani Wójt poinformowała, że zadania inwestycyjne, które gmina realizuje przy współudziale środków z SAPARD i środków strukturalnych z programu PAOW na rok bieżący stanowią kwotę około 5.800.000 zł, z czego zwrot powinien nastąpić w wysokości 3.210.000 zł.
Radna Buczyńska zapytała , dla kogo ma być budowana droga w Kasztanach. Nadmieniła również, że mieszkańcy Huty nie mają utwardzonej drogi do Nadroża.
Radna określiła, że będzie to droga bez końca, droga do nikąd.
Pani Wójt odpowiedziała, że otrzymano informację z Nadleśnictwa Skrwilno o płaceniu przez 10 lat odszkodowania za zajęcie gruntu leśnego na poszerzenie pasa drogowego na odcinku dot. odcinka drogi„ na mostku na Młyniku”. Radny Słomiński zapytał jakie jest stanowisko w tej sprawie mieszkańców Huty. Pani Wójt odpowiedziała, że na spotkaniu w Hucie mieszkańcy zajęli stanowisko, aby droga była budowana na odcinku Rogowo- Huta – Nadróż (Kasztany). Radny Słomiński w tym temacie przedstawił inne rozwiązanie dotyczące kierunku budowy drogi w Hucie . Nadmienił, że odcinek drogi od bloków w Nadrożu w kierunku Huty przy lesie wynosi 3 km i jest najdłuższym odcinkiem łączącym Hutę ze wsią Nadróż. Gdyby w tym kierunku była budowana droga, to około 2 km będzie to droga „pusta” tj. bez żadnego zabudowania. Zostawione byłyby gospodarstwa przy innej drodze wiodącej do Huty i duża liczba działek letniskowych. Pan Słomiński wskazał inne drogi tj. drogę koło krzyża wychodzącą w Nadrożu przy zakręcie lub druga droga niżej położona między innymi koło Pana Dzwonkowskiego, Trymersa, Groszewskich, Szałeckich oraz przy działkach letniskowych.
Ten odcinek drogi z Nadroża do Huty wynosi 1800 m plus 1100 m drogi w Kasztanach to daje około 3 km, to w przybliżeniu co droga budowana od Kasztanów do Huty przy lesie.
Pani Wójt stwierdziła, że nie jest podjęta decyzja o budowie drogi w tym kierunku, tylko jest przygotowywana dokumentacja.
Następnie głos zabrała Pani Redlecka. Poruszyła zły stan drogi w Wierzchowiskach. Pani Wójt odpowiedziała, że droga ta była często remontowana, wywieziono dużo szlaki, ale ze względu na jej położenie stan tej drogi pogarsza się. Należałoby ją podwyższyć.
W dalszej części Pani Wójt przedstawiła sołectwami zaległości w opłacie za zużycie wody i w podatkach.

Ad 5.
W tym punkcie Pani Wójt przedłożyła informacje o oświadczeniach majątkowych.
Odczytała informację Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącą złożonych oświadczeń.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.

Ad 6.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt wprowadziła radnych w temat podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego. Nieruchomość przeznaczona do zbycia to tereny budowlane położone w Rogowie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Jest zainteresowanie kupnem działek pod budownictwo mieszkaniowe. Po wysłuchaniu materiału i dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości mienia gminnego i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/22/04 w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego.
Z kolei Pani Nowakowska uzasadniła celowość podjęcia uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości w Nadrożu na poszerzenie pasa drogowego.
W związku z realizacją w przyszłości inwestycji polegającej na budowie drogi w miejscowości Nadróż – Kowalki niezbędne jest pozyskanie gruntu od właścicieli nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego pasa drogowego. Po wysłuchaniu powyższego materiału Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XVII/23/04 w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Z kolei Pan Długokęcki odczytał pismo zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w sprawie ustalenia przez radę gminy składki członkowskiej na rzecz Związku. Zaproponowano aby ustalić na 2004r i na lata następne wysokość składki członkowskiej w wysokości 60 groszy od 1 mieszkańca. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Rypińskich i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/24/04 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2004r oraz lata następne wynikającej z przynależności do Związku Gmin Rypińskich.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia Statutu Gmin Północnego Mazowsza wprowadziła Pani Wójt. W tym temacie rozwinęła się dyskusja. Radna Krajewska zadała pytania : co spowodowało, że siedzibą Związku jest miasto Brodnica ?
Pani Wójt odpowiedziała, że z chwilą zawiązania Związku Gmin Północnego Mazowsza siedzibą jego było miasto Sierpc. Kiedy został doprowadzony gaz do Sierpca, wówczas na posiedzeniu Związku uchwalono, że siedziba będzie w Brodnicy.
Kolejne pytania radnej Krajewskiej dotyczyły ustalania liczby etatów Związku , zaciągania pożyczek do wysokości sumy ustalonej przez Zgromadzenie i wysokości składek członkowskich. Pani Nowakowska szczegółowo odpowiedziała na zadane pytania. Stwierdziła między innymi, że od kilku lat członkowie Związku nie uiszczają składek .
Radna Buczyńska zapytała – które miasto było ostatnio zgazyfikowane i w którym roku ? Pani Wójt odpowiedziała, że na najbliższą sesję zostaną przygotowane materiały dotyczące w którym roku i na jakim odcinku była wykonywana gazyfikacja. Poinformowała , że przyczyną wstrzymania wykonywania inwestycji dotyczącej gazyfikacji od Sierpca w kierunku Rypina było nie wykazanie w terminie przez miasto Rypin odpowiedniej ilości zapotrzebowania na gaz. Innych pytań nie było. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchwalenia statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza i poddał ja pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/25/04 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
W dalszej części Pan Długokęcki udzielił głosu radnemu powiatu Panu Jackowi Soborskiemu. Pan Soborski odniósł się do tematu gazyfikacji oraz poprosił aby gmina Rogowo włączyła się w inicjatywę budowy pływalni w Rypinie. Wszystkie Gminy w powiecie wyraziły zgodę na partycypację w kosztach budowy tej inwestycji. Na gminę Rogowo przypadałaby I rata w wysokości około 15 tys. zł, a całkowity udział Gminy wynosiłby około 60 tys. zł. Pan Soborski poprosił Radę Gminy i Panią Wójt aby zgłoszono akces w sprawie partycypowania w kosztach budowy pływalni, natomiast deklarował wyrównanie tej sumy z funduszy swojej firmy w spłacie inwestycji dotyczącej budowy dróg.
Pani Wójt skierowała prośbę do radnego powiatu o regulację stanu prawnego dróg powiatowych w celu skorzystania przez gminę ze środków unijnych na inwestycje dotyczące np. budowy chodników we wsi.
Z kolei Przewodniczący Rady powrócił do punktu dotyczącego podejmowania uchwał. W temat podjęcia uchwały podatku od środków transportowych na 2005r wprowadziła Pani Wójt. Przedstawiła propozycje stawek tego podatku, które stanowią załącznik do protokołu. Pani Wójt zawnioskowała aby nie podwyższać na przyszły rok stawek tego podatku. Wszystkie komisje były za propozycją wójta. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/26/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
Kolejną uchwałą, którą radni podjęli była uchwała w sprawie podatku od posiadania psów. Pani Wójt wyjaśniła, że rolnicy są zwolnieni zgodnie z ustawa od płacenia od dwóch psów i zaproponowała ustalenie tej stawki jaka obowiązuje w 2004r tj. 37 zł od jednego psa. Wszystkie komisje były za propozycją wójta . Radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/27/04 w sprawie podatku od posiadania psów na 2005r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt podała propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2005r, które stanowią załącznik do protokołu. Radni głosowali kolejno na stawki podatku od nieruchomości według poszczególnych kategorii. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, budynków związanych z działalnością gospodarczą, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym wszystkie komisje i radni spoza komisji głosowali za stawką zaproponowaną przez Panią Wójt. Natomiast były dwie propozycje w sprawie podatku od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych :
- propozycja Pani Wójt i radnego Słomińskiego 3,46 zł od 1 m2 za którą głosowało 6 radnych,
- propozycja komisji 3,50 zł od 1 m2, za którą głosowało 8 radnych.
W sprawie podatku od budynków letniskowych były trzy propozycje :
- 5,80 zł od 1 m2 powierzchni ( propozycja wójta) , za którą nie głosował żaden radny,
- 6,01 zł od 1m2 ( propozycja Komisji Ładu ) – głosowało 9 radnych,
- 6,00 zł od 1 m2 ( propozycja pozostałych komisji ) – głosowało 5 radnych.
W sprawradnych.
W sprawzostałych budynków były dwie propozycje :
- 2,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( propozycja Komisji Ładu i Komisji Rewizyjnej ) – głosowało 11 radnych,
- 2,85 zł od 1m2 ( propozycja Pani Wójt ,Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty ) – głosowało 3 radnych
Za stawką zaproponowaną przez Panią Wójt dotyczącą gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów pod jeziorami, związanych z terenami letniskowymi i od pozostałych gruntów głosowały wszystkie komisje na swoich posiedzeniach oraz jednogłośnie radni obecni na sesji. Pani Wójt zawnioskowała również aby zwolnić od podatku od budynków pozostałych emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVII/28/04 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005r.
Z kolei Pani Trybańska przedstawiła radnym cel podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia wzorów formularzy podatkowych. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/29/04 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Nowakowska wprowadziła w temat podjęcia uchwały w sprawie ceny żyta do podatku rolnego na 2005r. Stwierdziła, że od kilku lat rada nie podwyższała stawki podatku rolnego. Wójt zaproponowała podwyższenie stawki na 2005r do
26 zł za 1q żyta. Komisja Oświaty poparła stanowisko Pani Wójt. Natomiast pozostałe komisje były za ustaleniem jego w wysokości 25 zł za 1q żyta. Innych propozycji nie było. Za stawką 25 zł za 1q żyta głosowało 13 radnych, za stawką 26 zł głosował jeden radny. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący podatku rolnego na 2005r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/30/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005r głosowali wszyscy radni obecni na sali.
Radna Krajewska zgłosiła wniosek formalny o zakończenie sesji na tym punkcie, uzasadniając zmęczeniem i trudnościami koncentracji, zaproponowała pozostałe punkty porządku obrad przenieść na następną sesję. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Krajewskiej. Za wnioskiem Pani Krajewskiej głosowali wszyscy radni obecni na sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Protokolant
Marek Długokęcki Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr 6/2004 (67kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (1 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 grudnia 2004, 20:52:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (10 grudnia 2004, 21:00:57)
Zmieniono: poprawiono datę wytworzenia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3456