P r o t o k ó ł VIII / 2017

P r o t o k ó ł  Nr VIII/2017
z obrad XXV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 19 października 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła  Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownicy referatów.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 3 na wniosek wójta została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXV sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXIV sesji
2. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu
        Społecznego pt.” Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku
        Wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo”,
  b) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4.  Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIV  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani sekretarz uzasadniła celowość pilnego zwołania sesji koniecznością podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, która będzie stanowiła warunek podpisania umowy o dofinansowanie projektu „ Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego  Gminy Rogowo”. Pani Zarębska poinformowała, że celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci objętych edukacją przedszkolną. 
Radny Baldouski zapytał o termin realizacji budowy przedszkola. Pani wójt odpowiedziała, że z chwilą podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim będzie ogłoszony przetarg na budowę przedszkola, zakończenie tego zadania jest przewidywane  do końca 2018r. Pani wójt dodała, że najlepszy termin zakończenia budowy przedszkola byłby do 1.09.2018r. ze względu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Innych pytań nie było.  Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/31/17 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.” Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo” głosowało 15 radnych.
Następnie pani sekretarz poinformowała, że z uwagi na to, że Statut Gminy Rogowo został uchwalony w 2003r, jego zapisy należy dostosować do obowiązujących przepisów, potrzeb organizacyjnych i proceduralnych. W związku z tym, aby przygotować projekt nowego statutu gminy, rada gminy może ze swojego grona powołać doraźną komisję do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W skład Komisji Statutowej zaproponowano następujących radnych : Urszula Czerska, Emila Kopycińska, Józef Trymers, którzy wyrazili zgodę. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec powyższego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/32/17 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej radni głosowali jednogłośnie.
Ad 3.
W punkcie wolne wnioski radny Gutkowski zapytał, kiedy będzie budowana droga gminna  Pręczki-Dębiany.  Pani wójt odpowiedziała, że został ogłoszony przetarg na budowę tej drogi. 
Następnie pani wójt poinformowała, że w gminie Rogowo zostało wprowadzone Centrum Powiadamiania SMS, którego celem jest informowanie mieszkańców naszej gminy między innymi o zagrożeniach związanych z anomaliami pogodowymi, o zobowiązaniach finansowych na rzecz gminy, o ważnych wydarzeniach w gminie. 
Ad 4.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1030  zakończył obrady XXV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska

   

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (19 października 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 listopada 2017, 10:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611