P r o t o k ó ł VII / 2017

P r o t o k ó ł  Nr VII/2017

z obrad XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji, przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXIV sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rogowo na 2017r.
5. Podjęcie uchwał: 
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r,
  b) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
        przestrzennego gminy Rogowo,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady, które odbyło się w dniu 25.08.2017r zajmowano się następującymi tematami :  
Przedstawiono wniosek Kopalni Surowców Mineralnych o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań dla nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Kobrzyniec o pow. 4,79 ha i w miejscowości Stary Kobrzyniec o pow. 7,28 ha. Pani urbanistka  poinformowała na czym polegała będzie zmiana studium. 
Kolejny temat posiedzenia to dyskusja na temat pomocy dla gmin dotkniętych nawałnicami, które miały miejsce na terenie naszego województwa. Rozważano wszelkie formy pomocy  poszkodowanym gminom. Decyzja będzie podjęta po spotkaniu z sołtysami. Ponadto pani wójt poinformowała o pożarze, który miał miejsce u rolnika z terenu naszej gminy i prosił o pomoc rzeczową.
Następnie pan Kukowski poinformował o zamiarze sprzedaży działek w Rogowie. Jest przygotowywany wykaz tych działek do sprzedaży.
W dalszej części pani wójt poinformowała radnych, że działalność Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy w bieżącym roku również przynosi straty.  Wójt poprosiła radnych o podjęcie decyzji w  sprawie dalszego funkcjonowania ośrodka. Pan Kukowski przedstawił temat dwóch przetargów na dzierżawę ośrodka. Pierwszy przetarg odbył się w lutym 2017r, dzierżawca nie zgłosił się do podpisania umowy dzierżawy, drugi przetarg ogłoszony był w czerwcu br. do którego nikt nie przystąpił.   
 W dniu 12.09.2017r członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na sesję.
Przewodniczący rady zaproponował, aby po sesji odbyło się  wspólne posiedzenie wszystkich komisji  w celu wypracowania stanowiska dotyczącego dalszej działalności Gminnego Ośrodka Wczasowego.
W dniu 15.09.2017r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2017r po stronie dochodów i
        po stronie wydatków.
2. Następnie pani wójt omówiła temat zmiany w studium uwarunkowań zagospodarowania
        przestrzennego gminy dotyczący zmiany przeznaczenia gruntów dla nieruchomości
        w miejscowości Nowy Kobrzyniec i Stary Kobrzyniec.
3. Z kolei pan Kukowski zapoznał radnych z projektem uchwały odnoście sprzedaży działek w
        Rogowie.
4. Pani wójt poinformowała o poczynionych rozmowach na temat wsparcia dla gmin dotkniętych
        nawałnicami.

Komisji Ładu i Porządku Publicznego  w dniu 12.09.2017r   zajmowała się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy na 2017r.  
2. Pani wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany studium uwarunkowań i kierunków
        zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.
3. Pan Kukowski omówił temat związany ze sprzedażą działek w Rogowie.
4. Radny Piotrowski poruszył temat złego stanu przystanku na skrzyżowaniu w Kobrzyńcu. 
        
W dniu 15.09.2017r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowała się
        tematami :
1. Zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
2. Pani wójt przedstawiła temat związany z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018. 
3. Pani skarbnik przedstawiła dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy na dzień
        31.08.br.  Dochody stanowiły kwotę 33 907,07 zł, wydatki 72 109,91 zł, gmina dołożyła do
        działalności  ośrodka 38 202,84 zł. Wójt poprosiła radnych o zajęcie stanowiska w sprawie
        dalszego funkcjonowania ośrodka, który od kilku lat przynosi straty. 

Pani wójt przekazała również jakie mogą być formy wsparcia  dla gmin poszkodowanych przez nawałnice. 

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 12.06.2017r:
- w dniu 25.06 na boisku sportowym w Rogowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze,
- odbył się przetarg na demontaż i transport wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rogowo ,
- w dniu 29.06 została zorganizowana wycieczka na Mazury dla uczniów szkół podstawowych i
  gimnazjum z terenu gminy Rogowo, którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 i więcej.   
- w dniu 31.07 odbyło się podsumowanie roku w punktach przedszkolnych,
- w dniu 19.08 na boisku w Rogowie odbyło się Święto Plonów,
- w dniu 24.08 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyły się negocjacje w sprawie planowanej
  budowy przedszkola w Rogowie.

Pani wójt poinformowała, że do urzędu gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę chlewni o obsadzie łącznie 39500 sztuk trzody chlewnej na działkach położonych w miejscowości Rumunki Likieckie. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji w tej sprawie i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.  
Przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie strony mogą zapoznać się z dokumentacją, istnieje też możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. 
Następnie pani wójt poinformowała o poczynionych rozmowach na temat wsparcia gmin z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, w których wystąpiły nawałnice. Po rozmowach z przedstawicielami tych gmin pani Nowakowska poinformowała, że najlepszą formą pomocy byłaby zbiórka pieniędzy od mieszkańców naszej gminy i pracowników urzędu gminy i przekazanie ich na konkretne konto sołectwa. Pani wójt poprosiła sołtysów o zbiórkę pieniędzy od mieszkańców.
Pani wójt podziękowała państwu Czerskim za darowane siano dla rolnika, u którego był pożar. 
Pani Czerska poinformowała, że Gmina Rogowo zajęła II miejsce w rywalizacji samorządów na targach AGRA 2017.

Ad 4.
W tym punkcie pani skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Po za tym pani skarbnik przedstawiła realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2017r. Na zadawane pytania w sprawie informacji skarbnik udzieliła odpowiedzi. 
Radna Czerska poruszyła temat dożywiania dzieci w szkołach, stwierdziła, że nie wszystkie dzieci są objęte bezpłatnym dożywianiem i uważa, że jest to niesprawiedliwe. Kierownik GOPS odpowiedziała, że program rządowy w zakresie dożywiania przewiduje kryterium dochodowe 150% progu uprawniającego do pomocy społecznej. Natomiast Rada Gminy Rogowo podjęła uchwałę, w której podwyższono kryterium dochodowe do 200%., aby objąć uczniów darmowym posiłkiem.
Przewodniczący radny ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Zmiany w planie dochodów polegały między innymi na : zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 24412 zł w związku ze zmianą zakresu zadania w ramach programu wieloletniego pn.” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości i podatku od spadków i darowizn, zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania imprezy środowiskowej od Hodowli Bylin dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu, zwiększeniu dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych.
Zmiany w planie wydatków polegały między innymi na : zwiększeniu planowanych wydatków na wynagrodzenie nowo zatrudnionego pracownika, na zapłatę podatku od nieruchomości, zwiększeniu wydatków o kwotę 10000 zł na przystosowanie wyposażenia klasy VII w Szkole Podstawowej w Nadrożu,  zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
W tym temacie głos zabrała radna Czerska, która poruszyła temat związany z opodatkowaniem dróg gminnych. Pani skarbnik wyjaśniła podniesioną kwestię opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg, które nie są własnością gminy, tylko we władaniu. Pani skarbnik dodała, że od 1.01.2016r zgodnie z ustawą, gminy są zwolnione z podatku od nieruchomości od wszystkich nieruchomości, będących w ich posiadaniu. Pani Trybańska udzieliła dodatkowych wyjaśnień. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/28/17 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r radni głosowali jednogłośnie. 
Następnie pani Hanna Stańska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo. Pani Stańska poinformowała, że do wójta wpłynął wniosek od Kopalni Surowców Mineralnych o zmianę obecnej funkcji działek na cele eksploatacji kruszywa w obrębie Stary Kobrzyniec i Nowy Kobrzyniec.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/29/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pan Leszek Kukowski przedstawił wykaz działek w Rogowie przeznaczonych do sprzedaży i poinformował, że po podjęciu uchwały w tej sprawie będzie podany do publicznej wiadomości wykaz tych działek z ceną wywoławczą.
Radni to przedstawionego materiału nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie zgody na sprzedaż nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/30/17  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości radni głosowali jednogłośnie. 

Ad 6.
Nie było wolnych wniosków.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1200  zakończył obrady XXIV sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska 
 metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (19 września 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 października 2017, 08:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614