P r o t o k ó ł VI / 2017

P r o t o k ó ł  Nr VI/2017
z obrad XXIII uroczystej sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 12 czerwca 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji, która odbyła się na Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Rogowie przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście oraz uczniowie i rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rogowie.

Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXIII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXII sesji
2. Przedstawienie wniosku wraz z uzasadnieniem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogowie.
4. Wolne wnioski i zapytania
5. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
W punkcie tym dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogowie przedstawił wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia Henryka Napiórkowskiego. W uzasadnieniu wniosku dyrektor poinformował, że w październiku 2017r szkoła będzie obchodzić 100 lecie istnienia i dodał, że w związku z tym najlepszym uczczeniem tej rocznicy będzie nadanie imienia szkole. Pan Zieliński poinformował, że w pracach przygotowawczych brali udział pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i społeczność lokalna. Wyłoniono 3 postacie, których życie i działalność były szeroko omawiane, prezentowane i rozpowszechniane wśród społeczności uczniowskiej i lokalnej. Na ogólnym zebraniu, na którym zaprezentowano trzech kandydatów ( Papież Jan Paweł II, Henryk Napiórkowski, Mikołaj Kopernik ), w wyniku wyborów przez rodziców, pracowników szkoły uczniów i społeczność lokalną kandydatem na patrona szkoły został Henryk Napiórkowski, na którego głosowało 128 osób. Pan dyrektor przedstawił życiorys kandydata na patrona szkoły Henryka Napiórkowskiego. Na koniec dyrektor stwierdził, że nadanie Szkole Podstawowej w Rogowie imienia Henryka Napiórkowskiego będzie docenieniem życia i działalności tego lokalnego patrioty i poprosił Radę Gminy Rogowo o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Ad 3.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogowie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/27/17 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogowie głosowało 15 radnych. Uczestnicy sesji podziękowali radnym ogromnymi oklaskami.

Ad  4.
W punkcie wolne wnioski dyrektor szkoły podziękował radnym za podjęcie uchwały i poinformował,, że  czynione będą dalsze prace związane z obchodami 100 lecia szkoły. Dyrektor dodał, że w dalszym ciągu będzie rozpowszechniana i popularyzowana działalność Patrona szkoły. Ponadto dyrektor poinformował, że w przyszłym roku nastąpią uroczyste obchody 100 lecia szkoły i  zakupiony będzie  sztandar szkoły.
Przewodniczący rady podkreślił, że bardzo ważne jest, aby pamiętać o lokalnych patriotach.
Na tym protokół zakończono.

Ad 5.  
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1030 zakończył obrady XXIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                 Jadwiga Trybańskametryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (12 czerwca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 września 2017, 09:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636