P r o t o k ó ł V / 2017

P r o t o k ó ł  Nr V/2017
z obrad XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji, przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( radny Krzysztof Piotrowski przybył po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )- rada była władna do podejmowania uchwał. 

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XXII sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z  XXI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r,
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
        Gminy Rogowo na lata 2017-2028,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację
        zadania : „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 22525C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży – gr.
        woj. ( Szczutowo ) na odcinku Rogowo-Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 8 + 392”,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa drogi gminnej
        nr 120510 Lasoty-Karbowizna od km 0+000 do km 1+300”,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Wykonanie urządzenia
        wodnego w miejscowości Rogowo ( studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i
        budowa przyłącza wody nieuzdatnionej”, „ Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości
        Sosnowo ( studni głębinowej nr 3 ) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody
        nieuzdatnionej”,
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2016r,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
        wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2016r.
12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
        sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogowo za 2016r
13. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
        Gminy Rogowo za 2016r.
14. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
        Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania
        budżetu za 2016r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
        Społecznej w Rogowie za 2016r
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2016r
17. Wolne wnioski i zapytania
18. Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXI  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 28.04.2017r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej była analiza wykonania budżetu za 2016r. i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani skarbnik poinformowała, że na koniec 2016r. budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 21 623 634,09 zł, a po stronie wydatków kwotą 20 716 872,63 zł.
 W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w 99,56% do planu.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Zaplanowane inwestycje  zostały zrealizowane zgodnie z planem. 
Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium dla pani wójt. 
W dniu 17.05.2017r członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 19.05.2017r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2017r po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz przedstawiła projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogowo.
2. Następnie pani skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu uwidocznione w sprawozdaniu za 2016r. Na zadawane pytania udzielane były odpowiedzi.
3. Z kolei pani skarbnik  przedstawiła projekty uchwał związane z  zaciągnięciem pożyczek na budowę drogi gminnej Lasoty-Karbowizna oraz na wykonanie studni głębinowych w Rogowie i w Sosnowie.  
4. W dalszej części pani skarbnik przedstawiła temat związany z udzieleniem pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Sosnowo.
5. Pani kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności GOPS za 2016r.
Na posiedzeniu  Komisji Ładu i Porządku Publicznego  w dniu 18.05.2017r   zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła projektowane zmiany w budżecie gminy na 2017r oraz przedstawiła  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogowo.
2. Następnie pani skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. oraz 
przedstawiła tematy związane z projektami uchwał  dotyczącymi  zaciągnięcia pożyczek na budowę drogi gminnej Lasoty-Karbowizna oraz na budowę studni głębinowych w Rogowie i w Sosnowie i  udzielenia pomocy finansowej na remont drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Sosnowo.
3. Pani kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności GOPS za 2016r.
Na posiedzeniu w dniu 18.05.2017r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  zajmowała się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła projekty uchwał przygotowane na sesję.
2. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.
3. Pani Bońkowska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2016r. 
4. Pani wójt przedstawiła temat związany z organizacją roku szkolnego 2017/2018.
5. Przewodniczący komisji odczytał wniosek dyrektora SP w Rogowie skierowany do Rady Gminy Rogowo o nadanie szkole imienia Henryka Napiórkowskiego. 
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 31.03.2017r:
- wójt uczestniczyła w spotkaniu stowarzyszenia samorządowego „Salutaris”, na którym  proponowano  podpisanie umowy z jedną wybraną firmą ubezpieczającą przez wszystkie wchodzące w jej skład gminy ,
- odbył się konkurs stołu wielkanocnego,
- ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji ściekowej i wodociągu na działkach w Rogowie,
- uczestniczono w konwencie wójtów poświęconemu między innymi planowanym zmianom przez rząd prawa samorządowego w Polsce,
- odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 100-lecia urodzin jednej z najstarszych mieszkanek Gminy Rogowo,
- w dniu 21.04 wójt i skarbnik podpisały umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Lasoty-Karbowizna,
- wybrano ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie studni głębinowej w Rogowie i w Sosnowie,
-  odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Rypinie w sprawie zmian w strategii powiatu,
- w dniu 13.05 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
- w dniu 17.05 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkól z terenu gminy Rogowo, na którym doprecyzowano naniesione przez kuratorium uwagi do organizacji nowego roku szkolnego,.
Wójt poinformowała o występującym problemie dotyczącym budowy drogi gminnej w Rudzie. Energetyka żąda zbyt dużej kwoty od gminy za przesunięcie słupa energetycznego.
Pani wójt złożyła z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego życzenia radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom samorządowym.
Ad 4. 
Pani kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016r. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zawiera zagadnienia związane z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy, oceną dostępu do lokali socjalnych oraz infrastrukturą gminy. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz przyczyny ich występowania o pomoc. 
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 9 660 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Rypinie, zwiększeniu dochodów o kwotę 247 532,24 zł z tytułu refundacji za wybudowany I etap  drogi gminnej Lasoty-Karbowizna w 2016r, zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 63 425 zł, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 64 682,10 zł na demontaż azbestu.
Zmiany w planie wydatków w załączniku inwestycyjnym polegały na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 55 000 zł na remont autobusu szkolnego.
W planie wydatków bieżących zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 15 800 zł na podstawie wniosku dyrektora GOW w Sitnicy, zwiększeniu wydatków o kwotę 5 000 zł na wykonanie zdjęć Gminy Rogowo z lotu ptaka na promocję, zwiększeniu wydatków o kwotę 64 682,10 zł na usuwanie azbestu w ramach dotacji.
Do przedstawionego materiału radny Baldouski zabrał głos w temacie wydatku na remont autobusu szkolnego oraz  wydatku na wykonanie zdjęć Gminy Rogowo. Zawnioskował, aby wyłączyć z zadań inwestycyjnych zakup autobusu. Swoją decyzję uzasadnił tym,, że remont autobusu jest nie celowy, zaproponował, aby go sprzedać, a za uzyskane pieniądze kupić używany autobus. Pan Baldouski poinformował, że podobnej marki gimbus, użytkowany około 17-18 lat, po gruntownej przebudowie w 2015r, z przebiegiem 300.000 km można nabyć za około 35 000 zł. Radny dodał, że niektóre jednostki samorządu terytorialnego sprzedają swoje autobusy za nieduże kwoty, ze względu na zlecanie firmom zewnętrznym dowozu  dzieci do szkól.
Pani wójt odpowiedziała, że przeznaczony do remontu autobus będzie kapitalnie remontowany pod kątem tych elementów, które powinny być wymienione, gimbus  jest w posiadaniu gminy od powstania gimnazjum. Pani wójt dodała, że wiadomy jest stan obecnego pojazdu, natomiast kupując używany może mieć on ukryte wady. Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie dzieci, za które odpowiada nie tylko wójt ale również rada. Radny Baldouski powiedział, że można zlecić rzeczoznawcy, aby zbadał stan techniczny kupowanego pojazdu. Radny Hejza stwierdził, że rzeczoznawca nie jest w stanie wykryć wszystkich usterek pojazdu.
Po dyskusji w tym temacie przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje : 
- propozycja wójta tj. remont autobusu, za którą głosowało 12 radnych, 
- propozycja radnego Baldouskiego tj. sprzedać autobus i kupić używany głosował 1 radny
- 2 radnych ( Czerska i Piotrowski ) wstrzymali się od głosowania
W sprawie wydatku na promocję dotyczącą wykonanie zdjęć gminy Rogowo radny Baldouski  wnioskował o wycofanie tego wydatku z budżetu, albo zmniejszyć kwotę, gdyż jak stwierdził, gminę nie stać na taki wydatek.. Radna Czerska poparła wniosek pana Baldouskiego.
Pani wójt odpowiadając na powyższe stwierdziła, że gmina przez wiele lat nie wydatkowała środków na promocję i uważa, że taka promocja gminy jest celowa.
Pan Długokęcki poddał pod głosowanie dwie propozycje :
- propozycja wójta tj. zabezpieczyć środki w budżecie na promocję, za którą głosowało 11 radnych,
- propozycja radnego Baldouskiego i radnej Czerskiej tj. zdjąć z wydatków budżetu kwotę na  wykonanie zdjęć Gminy Rogowo, za którą głosowało 3 radnych
- radny Długokęcki wstrzymał się od głosowania   
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/19/17 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r głosowało 12 radnych, radna Czerska i radny Baldouski byli przeciw uchwale, radny Piotrowski wstrzymał się od głosowania. 
Przewodniczący radny ogłosił przerwę w obradach.
Ad 6.
Po wznowieniu obrad, skarbnik przedstawiła zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym, które polegały na dostosowaniu wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy.  Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/20/17 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 radni głosowali jednogłośnie.
Ad 7.
Z kolei pani Motylewska przedstawiła temat dotyczący współpracy partnerskiej z Powiatem Rypińskim z udziałem finansowym oraz udziału gminy Rogowo w dofinansowaniu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Sosnowo. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/21/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania : „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 22525C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży – gr. woj. ( Szczutowo ) na odcinku Rogowo-Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 8 + 392” głosowało 15 radnych. 
Ad 8.
Następnie pani skarbnik poinformowała, że w związku z budową drogi gminnej Lasoty-Karbowizna istnieje możliwość skorzystania z zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na preferencyjnych warunkach. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. W związku z tym przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na tę inwestycję i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/22/17  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa drogi gminnej nr 120510 Lasoty-Karbowizna od km 0+000 do km 1+300” radni głosowali jednogłośnie.
Ad 9.
Pani Motylewska poinformowała, że w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy studni głębinowych w Rogowie i w Sosnowie istnieje możliwość skorzystania z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ten cel. Radni nie mieli uwag do powyższego tematu. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/23/17  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Rogowo ( studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej”, „ Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Sosnowo ( studni głębinowej nr 3 ) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej” radni głosowali jednogłośnie.
Ad 10.
Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. 
Pani skarbnik stwierdziła, że uchwalony przez radę gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 21 720 123 zł, dochody wykonano w kwocie 21 623 634,09 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu. Natomiast plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku przewidywał kwotę 22 519 048 zł, które zostały zrealizowane w kwocie  20 716 872,63 zł, co stanowi 92% wykonania planu. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Motylewska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w  99,56%  planu. Na dochody składają się : 
- dochody własne 4 968 969,45 zł,  zrealizowane w 100,79% do planu,
- dotacje i środki na  inwestycje 7 958 472,48 zł, zrealizowane  w 98,33% w stosunku do planu,
- subwencje 8 228.148 zł zostały wykonane w 100% planu,
- dofinansowanie UE 468 044,16 zł, zrealizowane w 100 % planu
Następnie pani skarbnik omówiła realizację  zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów i podpisania umów. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na realizację inwestycji zaplanowano 3 550 015zł , wydatkowano kwotę
3 039 199,67 zł, co stanowi 85,61% planowanych wydatków na inwestycje. Budżet gminy za 2016r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 906 761,46 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016r wynosi 1 108 851,18 zł.  Z przedstawionych danych w sprawozdaniu wynika, że  dodatkowym źródłem zasilającym budżet były pozyskane środki w wysokości 1 328 696,36  zł. Przedstawiono również informację o stanie mienia komunalnego.
Do przedstawionego materiału radny Baldouski wniósł zapytanie dotyczące wykonania dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz wykonania dochodów w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Skarbnik udzieliła odpowiedzi na powyższe zapytania.  Innych pytań nie było.
Ad 11.
Skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/24/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2016r.  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 12.
Skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 13.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2016r.
Ad 14.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Emila Kopycińska odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2016r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 15.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2016 przedstawiła pani kierownik, która stwierdziła, że przepisy ustawy o pomocy społecznej zobowiązują do corocznego składania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin korzystających z pomocy. Do zadań ośrodka należy między innymi : przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. W przedstawionym sprawozdaniu ujęte są zadania własne gminy, budżet ośrodka jak również główne problemy osób korzystających z pomocy ośrodka. Najczęstszym powodem przyznania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, alkoholizm i zdarzenia losowe. 
Do powyższego materiału radna Czerska poprosiła o wyjaśnienie kwestii przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. Pani kierownik udzieliła odpowiedzi na zapytanie.  Innych pytań w tym temacie nie zgłoszono. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/25/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2016r. radni głosowali jednogłośnie.
Ad 16.
Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady udzielił głosu pani wójt, która  poinformowała, że w ciągu roku budżet gminy był zmieniany i wprowadzano nowe zadania . Wszystkie zadania określone uchwałami rady gminy są zrealizowane. W 2016r przygotowywano i składano wnioski o dofinansowania z różnych programów. Wójt podziękowała pracownikom, którzy byli zaangażowani w pracę przy przygotowywaniu wniosków  i  pozyskiwaniu dodatkowych środków. Pani wójt podziękowała również radnym, sołtysom za współpracę w realizacji budżetu.   
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/26/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2016r.  głosowało 15 radnych.
Wójt gminy podziękowała  radnym  za udzielenie absolutorium.
Ad 17.
W punkcie wolne wnioski przewodniczący rady odczytał wniosek dyrektora SP w Rogowie skierowany do Rady Gminy Rogowo o nadanie szkole imienia Henryka Napiórkowskiego.
Radna Czerska poruszyła temat przeniesienia koszy na odpady na teren placu po dawnym GS, gdyż w obejściu tych koszy jest nieporządek.
Radny Baldouski zapytał – czy dane dotyczące przyznawania stypendium socjalnego są umieszczone na stronie internetowej Gminy Rogowo. Pani wójt odpowiedziała, że dane te są uwidocznione na stronie internetowej naszej gminy, ponieważ jest opublikowana uchwała w tej sprawie..
Ad 18.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1300  zakończył obrady XXII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                 Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 maja 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 czerwca 2017, 07:11:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627