P r o t o k ó ł IV / 2017

P r o t o k ó ł  Nr IV/2017

z obrad XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, skarbnik, kierownicy referatów i  zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
     a) otwarcie obrad  XXI sesji i stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad,
     c)  przyjęcie protokołu z  XX sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Przekazanie narkotestów Powiatowej Policji w Rypinie.
5. Podjęcie uchwał:
     a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2017r,
     b) w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
     c)  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu
         rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rogowo dla
         kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do
         potwierdzenia tych kryteriów,
     d) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie
         postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
         prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
         tych kryteriów,
     e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
         powierzono stanowisko kierownicze, pedagogom, psychologom i logopedom, doradcom
         zawodowym zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo,
     f)  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
         bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2017r.,
     g) w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia
         Samorządowego  „Salutaris”,
     h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
         lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
         warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
      i) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r,
6
. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XX  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 24.03.2017r  odbyło się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym członkowie komisji  zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Członkowie komisji zapoznali się z pismem Państwa Małgorzaty i Andrzeja Wawreniuk dotyczącym naprawy drogi obok urzędu gminy.
W dniu 23.03.2017r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2017r po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz przedstawiła temat dotyczący wyodrębnienia lub niewyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2018r. W tym temacie radna Czerska zawnioskowała o pilną potrzebę wymiany dwóch okien w remizie strażackiej w Rogówku, które są w bardzo złym stanie.
2. Z kolei pani wójt przedstawiła projekty uchwał związane z oświatą tj. dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych. Ponadto wójt poinformowała, że przygotowywany jest projekt uchwały dotyczący określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektorów szkół.
3. W dalszej części pani wójt uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych oraz przedstawiła cel przystąpienia gminy Rogowo do stowarzyszenia samorządowego  „ Salutaris”.
4. Członkowie komisji zapoznali się z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który zgodnie z przepisami  ustawy musi być corocznie uchwalany.
5. Pani wójt przedstawiła pismo skierowane do rady gminy od pani Małgorzaty i Andrzeja Wawreniuk.
Na posiedzeniu  Komisji Ładu i Porządku Publicznego  w dniu 23.03.2017r   zajmowano się następującymi tematami :
6. Pani wójt przedstawiła projekty uchwał związanych z oświatą.
7. Pani Nowakowska uzasadniła cel podjęcia uchwały odnośnie przystąpienia gminy Rogowo do stowarzyszenia Salutaris. Ponadto komisja zapoznała się z pismem od Państwa Wawreniuk.
8. Komisja zapoznała się również z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
9. Pani skarbnik przedstawiła temat związany z utworzeniem bądź nie utworzeniem funduszu sołeckiego w 2018r oraz przedstawiła członkom komisji zmiany w budżecie gminy na 2017r. 
Na posiedzeniu w dniu 24.03.2017r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia   zajmowała się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2017r oraz omówiła temat związany z funduszem sołeckim w 2018r.  Ponadto pani skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Salutaris.
2. Poinformowano członków komisji, że Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Ponadto przedstawiono członkom komisji pozostałe projekty uchwał związane z oświatą. 
3. W związku z pismem Gminy Rypin , która zwróciła się na prośbę mieszkańców o zorganizowanie przystanku autobusowego na drodze gminnej w miejscowości Lasoty, przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest nasza gmina. 
4. Przewodniczący komisji odczytał pismo od Państwa Wawreniuk z Rogowa.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 21.02.2017r:
- podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego z firmą Energa Oświetlenie,
- odbył się przetarg na budowę kolejnej części  drogi Lasoty –Karbowizna,
- odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Rypinie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału środków unijnych,
- podpisano umowę z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim na realizację programu  „Umiem pływać„,
- odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym omawiano zadania do realizacji  w sołectwach,
- Caritas w Brodnicy zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe na remont budynku, w którym uczy się młodzież,
- ogłoszono przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji ściekowej na działkach w Rogowie, 
- wójt poinformowała, że osoba, która wygrała przetarg na dzierżawę Ośrodka Wczasowego w Sitnicy nie podpisała umowy na dzierżawę, będzie przygotowywany nowy przetarg,
- dyrektor SP w Nadrożu podpisał z firmą Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią umowę na wykonanie audytu energetycznego w budynku szkoły celem dołączenia do dokumentów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie przedsięwzięć dotyczących modernizacji energetycznej.
Ad 4.
Pani wójt wręczyła zastępcy komendanta Powiatowej Policji w Rypinie 100 sztuk narkotestów do wykrywania użycia środków odurzających. Zastępca komendanta podziękował za otrzymane narkotesty.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 1200 zł na zakup dodatkowej przezroczystej urny wyborczej, zwiększeniu dochodów o kwotę 107040 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 91345 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Projektowane zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 40000 zł na remont mieszkania komunalnego w Kobrzyńcu, zwiększeniu wydatków na zapłatę składki do LGD 2000 zł i na składkę do Stowarzyszenia Salutaris 2440 zł, zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na zakup dodatkowej urny wyborczej o kwotę 1200 zł.
Projektowane zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą między innymi : po przeprowadzonym przetargu,  zmniejsza się dotację celową na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Sosnowo o kwotę 397 639 zł , wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 600 000 zł dotyczące budowy drogi gminnej Pręczki-Dębiany, zwiększa się planowane wydatki w zadaniach inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych Pinino-Radzynek, Sosnowo-Narty, Stary Kobrzyniec –Pinino, zwiększa się wydatki o kwotę 59 000 zł w zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa drogi gminnej Lasoty-Karbowizna”, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dotyczące remontu nawierzchni na boisku ( Orlik w Sosnowie ) na kwotę 20 000 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego na kwotę 30.000 zł. 
Do przedstawionego tematu głos zabrała radna Czerska, która zaproponowała, aby gmina sprzedała budynek komunalny w Kobrzyńcu. Stwierdziła, że koszt remontu, który jest przewidywany w wysokości 40 000 zł będzie za mały, budynek wymaga dużego remontu. Pani wójt odpowiedziała, że po remoncie mieszkania, jeżeli zajdzie taka potrzeba, gmina może przydzielić rodzinie lokal.
Radny Baldouski zapytał o kryteria  przyznawania stypendium socjalnego. Pani wójt odpowiedziała, że rada gminy określiła uchwałą regulamin udzielania stypendium socjalnego.  
Innych pytań w tym temacie nie było. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXI/10/17 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017r  radni głosowali jednogłośnie.
Pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że kurator oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2017r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wobec powyższego zgodnie z przepisami Prawo oświatowe rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty do dnia 31 marca 2017r podejmuje uchwałę w ww. sprawie. 
Do tego tematu radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/11/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego głosowało 14 radnych.
W związku ze zmianą podstawy prawnej uchwały dotyczącej kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tej sprawie. Pozostałe zapisy w uchwale podjętej przez radę gminy w roku 2016 pozostają bez zmian.
Do tego materiału radni nie mieli uwag. W związku z tym przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXI/12/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Następnie pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że w związku ze zmianą podstawy prawnej dotychczasowej uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tej sprawie. Pani Dąbrowska dodała, że uregulowania pozostają niezmienione w porównaniu z poprzednią uchwałą, z tą zmianą, że teraz zostały uregulowane w ustawie Prawo oświatowe. Do przedstawionego materiału radni również nie mieli uwag. 
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/13/17 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom i logopedom. 
Regulacja zawarta w projekcie uchwały jest dostosowana do aktualnego stanu szkół na terenie naszej gminy i uwzględnia przy poszczególnych rozwiązaniach typ i wielkość szkoły oraz zwiększenie zadań na poszczególnych stanowiskach związanych ze zmianą struktury szkół podstawowych, likwidacją gimnazjum.
Radny Baldouski poprosił o podanie obecnie obowiązującego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół. Pani Agnieszka Dąbrowska udzieliła  odpowiedzi na zapytanie radnego. Innych pytań nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/14/17  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, pedagogom, psychologom i logopedom, doradcom zawodowym zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo głosowało 14 radnych.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2017r przedstawił pan Paweł Tyburski, który poinformował, że program należy uchwalać corocznie do dnia 31 marca każdego roku. 
Pytań do tego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/15/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2017r radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt uzasadniła cel podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Salutaris. Wójt poinformowała, że celem działalności organizacji jest wzajemna pomoc zrzeszonych w niej samorządów w likwidowaniu skutków zdarzeń losowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Składka członkowska tj. 0,50 zł od każdego zameldowanego mieszkańca gminy będzie przekazywana ze środków budżetu gminy. Do tego materiału radni również nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący tej sprawy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/16/17 w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutari” radni głosowali jednogłośnie.
Urząd Gminy w Rypinie, na prośbę mieszkańców zwrócił się z pismem o zorganizowanie przystanku autobusowego na drodze gminnej w miejscowości Lasoty. Gmina Rypin zobowiązała się do poniesienia nakładów na posadowienie tego przystanku. W związku z tym, należy umieścić nowy przystanek w wykazie przystanków w uchwale rady gminy.
Radni do tego tematu nie mieli uwag. Wobec powyższego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/17/17 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków radni głosowali jednogłośnie.
Pani skarbnik przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2018r. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków, które należałoby zabezpieczyć w budżecie w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego. 
Podczas dyskusji radna Czerska zawnioskowała, aby wyodrębnić kwotę 1000 zł z funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Rogówko z przeznaczeniem na zakup i wymianę dwóch okien w remizie strażackiej w Rogówku, które są w bardzo złym stanie. Radna Czerska dodała, że mieszkańcy tego sołectwa wyłożą na ten cel kwotę 500 zł. 
Pani wójt odpowiadając na powyższe przedstawiła wyjaśnienia dotyczące dofinansowywania do świetlicy nie będącej własnością gminy. Wójt zacytowała interpretację w tej sprawie.” Na terenie gminy istnieją różne budowle, świetlice, które służą mieszkańcom wsi. Zostały zbudowane 35-40 lat temu przez mieszkańców wsi, ale stoją na gruncie, który formalnie jest nadal własnością prywatną lub ma nieuporządkowany stan prawny. Czy można ponosić wydatki na remont takiego budynku z funduszu sołeckiego ? Ponoszenie wydatków z budżetu gminy na remonty czy modernizację obiektów wskazanych w pytaniu nie znajduje uzasadnienia, nie stanowią one bowiem zadań własnych gminy. Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, własność budynku przysługuje właścicielowi gruntu, na którym budynek ten został umieszczony, a zatem jeżeli wieś własnymi środkami wzniosła budynek na cudzym gruncie, to nie jest jego właścicielem, a jedynie właścicielem nakładów poniesionych na czyjąś nieruchomość. Jeżeli zatem gmina poniosłaby nakłady na tego typu nieruchomość, to dokonałaby – przy pomocy środków budżetowych przysporzenia majątkowego prywatnemu właścicielowi gruntu. Aby możliwe było przeznaczenie funduszu sołeckiego na wydatki związane z tego typu nieruchomością, niezbędne jest uregulowanie jej stanu prawnego oraz nabycie przez gminę prawa do niej”.  
Radna Czerska odniosła się do zapisu w statucie sołectwa Rogówko dotyczącego zadań sołectwa. Podkreśliła, że do zadań sołectwa należy uczestniczenie w realizacji zadań gminy między innymi poprzez : inicjowania działań organów gminy, tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkim mieszkańcom sołectwa, wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz sołectwa, współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego, realizacja zadań przyjętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem , inicjowanie i organizowanie samopomocy wspólnoty społecznej i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, współudział w budowie, utrzymaniu, konserwacji, remoncie wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych.
Pani Czerska dodała, że 70% gmin w Polsce ma wyodrębniony fundusz sołecki. Poinformowała, że rada sołecka wystąpi do NIK i Ministerstwa Rolnictwa o przeprowadzenie kontroli w gminie. 
Pani wójt podkreśliła, że decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego należy do rady gminy, nie do wójta. 
Radny Hejza zapytał – czy można dzielić fundusz sołecki, poprzez wyodrębnienie funduszu dla poszczególnych sołectw ? Pani skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, fundusz jest wyodrębniony albo dla wszystkich sołectw, albo nie wyodrębniony w ogóle.  
Sołtysi na spotkaniu w urzędzie gminy negatywnie ustosunkowali się do utworzenia funduszu sołeckiego.
Radny Piotrowski w swojej wypowiedzi stwierdził, że po utworzeniu funduszu sołeckiego, sołectwo nie ma obowiązku wykorzystania tego funduszu. Radny Piotrowski dodał, że jeżeli sołtys nie chce zająć się wykorzystaniem funduszu, to wystarczy grupa 15 mieszkańców sołectwa, aby złożyć wniosek  o realizację zadania z funduszu sołeckiego. Radny Piotrowski zawnioskował o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r. Po dyskusji w tym temacie przewodniczący rady poddał pod głosowanie  dwie propozycje :  o nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018r., za którym głosowało   11 radnych oraz za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego na 2018r , za którym głosowało 3 radnych.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/18/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r głosowało 11 radnych, 3 radnych ( Piotrowski, Czerska, Baldouski ) byli przeciw uchwale. 
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski radna Czerska poprosiła o informację na temat nie podpisanej umowy na dzierżawę Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
Pani wójt odpowiedziała, że osoba, która wygrała przetarg na dzierżawę nie zgłosiła się do podpisania umowy, w związku z tym będzie ogłoszony nowy przetarg.
Pan Leszek Kukowski dodał do wypowiedzi pani wójt, że wyżej wymieniona osoba, po wygraniu przetargu, prosiła o kilka dni do namysłu przed podpisaniem umowy. Było spotkanie z tą osobą  sprawie warunków umowy. Pomimo wystosowanego pisma z urzędu gminy nie doszło do podpisania umowy , gdyż osoba, która wygrała przetarg nie zgłosiła się  do jej podpisania. Będzie ogłoszony nowy przetarg w tej sprawie. 
Następnie radna Czerska poruszyła temat zorganizowania balu radości dla osób niepełnosprawnych, na który nie było dofinansowania ze strony gminy Rogowo.
Pani Czerska poruszyła również temat związany z wypowiedzią pani wójt w gazecie CRY w sprawie przeniesienia uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu do Szkoły Podstawowej w Rogowie. Stwierdziła, że z udzielonej wypowiedzi przez  panią wójt wynika, że to nie radni podjęli decyzję o nie przekształcaniu tej szkoły tylko  wójt.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1200 zakończył obrady XXI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                 Jadwiga Trybańska
    

    
 
   
 
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (31 marca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2017, 12:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719