P r o t o k ó ł II / 2017

z obrad XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 10 lutego 2017r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
  a)    otwarcie obrad  XIX sesji i stwierdzenie quorum,
  b)    przyjęcie porządku obrad,
  c)    przyjęcie protokołu z  XVIII sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017r,
  b) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  c)  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo na lata
      2012-2019,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo na lata
      2012-2019
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 6.02.2017r  odbyło się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym członkowie komisji  zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Ponadto opracowano plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
W dniu 6.02.2017r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami:  
1.    Pani skarbnik przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2017r po stronie dochodów i po stronie wydatków.
2.    Następnie pan Leszek Kukowski przedstawił projekty uchwał dotyczące zmian w Planach Odnowy Miejscowości Rogowo i Sosnowo.
3.    Pani wójt przedstawiła propozycję ceny wody, która będzie obowiązywała od 1.04.2017r do 31.03.2018r tj. 2,20 zł netto plus podatek VAT.
W dniu 7.02.2017r Komisja  Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie  na którym zajmowano się  tematami obrad sesji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła w dniu 7.02.2017r posiedzenie, na którym  zajmowała się następującymi tematami :
1.Pani skarbnik zapoznała członków komisji z projektem uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2017r.
2. Pani wójt przedstawiła propozycję ceny wody za 1m3 w wysokości 2,20 zł netto plus 8% podatek VAT oraz omówiła zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Rogowo i Sosnowo.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 9.01.2017r:
- wójt uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Rypinie na temat zmian w strategii powiatu rypińskiego,
- ogłoszono przetarg na budowę dalszego ciągu drogi Rejki-Lasoty,
- odbył się przetarg na dzierżawę Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, do którego przystąpił tylko jeden oferent,
- pani wójt poinformowała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienił zasady dofinansowania do usuwania azbestu ze 100% do 70%. W związku z tym pani wójt zaproponowała, aby zabezpieczyć w budżecie gminy środki w wysokości 30% jako wkładu własnego do dotacji z WFOŚ na usuwanie azbestu.
Radna Czerska poprosiła o więcej informacji na temat przetargu na dzierżawę Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
Pan Leszek Kukowski poinformował, że przetarg odbył się 7.02.br. Wpłynęły 3 wpłaty wadium. Gdy nastąpiła licytacja, nastąpiło jedno postąpienie. Wylicytowano kwotę czynszu miesięcznego w kwocie 2045 zł. Pan Kukowski dodał, że warunki przetargu oraz warunki umowy są zamieszczone na BIP Gminy Rogowo.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zwiększeniu dochodów o kwotę 211,08 zł na wypłaty dodatków energetycznych.
Zmiany   po stronie wydatków polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 211,08 zł na wypłatę dodatków energetycznych, zwiększeniu wydatków o kwotę 15 000 zł na usuwanie azbestu.
 Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XIX/4/17 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017r  radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycję podwyższenia ceny wody do 2,20 zł netto za 1m3. Cena wody obowiązywała będzie od 1.04.2017r do 31.03.2018r.  
Radny Gutkowski zaproponował podwyższenie ceny wody o 4 grosze do obecnie obowiązującej ceny tj. 2,18 zł za 1m3. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycje wójta i radnego Gutkowskiego. Za propozycją wójta głosowało 14 radnych, za propozycją radnego Gutkowskiego 1 radny ( Gutkowski ). Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/5/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę głosowało 14 radnych, radny  Gutkowski  był przeciw uchwale.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy komisji na 2017r i poprosiła o jego przyjęcie do realizacji.
Uwag do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/6/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r. radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad pan Leszek Kukowski przedstawił projekty uchwał dotyczące zmian w Planach Odnowy Miejscowości Sosnowo i Rogowo. Zmiany w planach podyktowane są przygotowywaniem wniosków na zadania między innymi dotyczące budowy studni głębinowych w tych miejscowościach i uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Sosnowo i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/7/17 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo na lata 2012-2019 radni głosowali jednogłośnie. Następnie pan przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogowo i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIX/8/17 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo na lata 2012-2019.
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski przewodniczący rady odczytał pismo od właścicielki działki rekreacyjnej w Hucie  w sprawie zryczałtowanej opłaty za wywóz śmieci ustanowionej przez radę gminy na rzecz właścicieli domków letniskowych. Do powyższego tematu ustosunkowała się pani sekretarz, informując, że zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości właściciele nieruchomości letniskowych są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według ryczałtowej opłaty, bez względu na okres przebywania na nieruchomości.
Następnie pani sekretarz przypomniała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2016r  do 30.04 br oraz udzieliła wyjaśnień co do poprawności  wypełnienie oświadczeń majątkowych.
Na tym protokół zakończono.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1130 zakończył obrady XIX sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (10 lutego 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lutego 2017, 07:28:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711