P r o t o k ó ł VI / 2016

z obrad XIV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 13 września 2016r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownicy referatów.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 3 na wniosek wójta została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad  XIV sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z  XIII sesji
2.    Podjęcie uchwał:
a)     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Skrwilno zadania w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
c)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024
3. Wolne wnioski i zapytania.
4.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XIII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik uzasadniła celowość pilnego zwołania sesji koniecznością podjęcia nowych uchwał dotyczących wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania w ramach programu wieloletniego dotyczącego infrastruktury drogowej wspólnie z Powiatem Rypińskim oraz Gminą Skrwilno. Pani Motylewska przedstawiła stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy odnośnie uchwał  w sprawie udzielania pomocy finansowej na realizację zadań w związku z przystąpieniem do współpracy partnerskiej i poformowała, że uchwały podjęte w tej sprawie na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych będą uchylane przez ten organ. Wobec powyższego należy uchwały podjęte na poprzedniej sesji dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu i Gminie Skrwilno uchylić i podjąć nowe uchwały wyłącznie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Radni do przedstawionego materiału nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Sosnowo i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/44/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania w ramach programu wieloletniego pn.” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Skrwilno zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Szczawno-Skrwilno i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/45/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Gminą Skrwilno zadania w ramach programu wieloletniego pn. : Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” głosowało 15 radnych.
Z kolei pani skarbnik przedstawiła zmiany w WPF na lata 2016-2024 i poinformowała, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany do WPF.
Pan radny Piotrowski poruszył temat wypłat odszkodowań w przebudowie dróg . Pani sekretarz poinformowała, że wyceny za zajęty grunt pod budowę dróg dokonuje rzeczoznawca. Ten sam radny zapytał o kwotę podatku od nieruchomości, który płaci Ośrodek Wczasowy w Sitnicy oraz zapytał o wydatki majątkowe związane z cmentarnictwem. Pani skarbnik poinformowała, że wydatkiem majątkowym na cmentarnictwo była zmieniona płyta na grobie poległych, a wydatkiem bieżącym zakup zniczy i kwiatów na grób poległych.
Pan przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej WPF i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/46/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024 radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pan Leszek Kukowski poinformował o wystąpieniu Starostwa Powiatowego w Rypinie o nieodpłatne przekazanie działki o pow. 0,0107 ha z przeznaczeniem na przebudowę drogi wjazdu do wsi Rogowo. Po przedstawieniu materiału, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/47/16 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Rypińskiego radni głosowali jednogłośnie.
Ad 3.
W punkcie wolne wnioski radny Piotrowski zgłosił uszkodzenie dachu na przystanku na skrzyżowaniu Pinino-Kobrzyniec. Pani sekretarz poinformowała, że przystanki autobusowe kontrolowane są przez Sanepid. Dachy są wymieniane na blachę. Radny Baldouski zwrócił uwagę, że uszkodzenia nie są zawsze czynione przez młodzież szkolną. W ostatnim czasie zdewastowano w Nadrożu bramki szkolne, przystanek i baner przy szkole. Radny poprosił, aby zniszczenia zgłaszać na bieżąco policji. Radny Hejza zawnioskował o założenie monitoringów.
Radny Piotrowski zapytał – czy pracownicy urzędu gminy maja wykorzystany urlop za ubiegły rok. Pani sekretarz odpowiedziała, że na bieżąco monitorowana jest sprawa wykorzystywania urlopów, zaległe urlopy są wykorzystane przez pracowników.
Ad 4.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1100 zakończył obrady XIV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Marianna Przeradzka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (13 września 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 października 2016, 13:06:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630