Protokół nr 5/2004 r

P r o t o k ó ł  Nr V/04

z obrad XVI sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 17 września 2004r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 
         Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1.     Sprawy organizacyjne :
a)     otwarcie obrad XVI sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie protokołu z XV sesji.
2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.     Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
5.     Podjęcie uchwał w sprawie :
a)     poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
b)    zmieniająca uchwałę Nr XII/3/2004 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.02.2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r,
c)     trybu postępowania i udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
d)    nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
e)     dożywiania dzieci.
 
6.     Wolne wnioski i zapytania.
7.     Zakończenie obrad.
 Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych, w tym radny Szarszewski i radna Krajewska przybyli po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z XV sesji – rada była władna do podejmowania uchwał.
W związku z wynikłymi niejasnościami w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przewodniczący Rady wycofał ten punkt z porządku obrad i zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad? Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się ( Sobocińska i Słomiński ).
Ad 2.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Na posiedzeniu w dniu 6.09.br Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą wynagrodzenia Sekretarza Gminy. Po wyrywkowej analizie raportu kasowego w miesiąca lipca br okazuje się, że wynagrodzenie Pani Nowińskiej jest przekazywane tylko na konto bankowe ( BANK PEKAO BP  w Rypinie ). Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ponadto komisja analizowała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 6.09.br , na którym komisja zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru Dzielnicowych
w Rogowie za I półrocze 2004r oraz z informacją z wykonania budżetu za I półrocze br, jak również komisja zajmowała się opinią projektów uchwał na sesję.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła swoje posiedzenie w dniu 10.09.br, na którym zajmowała się informacją z wykonania budżetu za minione półrocze, przedstawione zostały zmiany w budżecie jak również omówiono projekty uchwał na sesję.
Komisja Oświaty miała swoje posiedzenie w dniu 9.09.br, której głównym tematem były sprawy organizacyjne w oświacie, omówiono materiały będące punktem obrad sesji oraz zapoznano się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili zapytań.
Ad 3.
W punkcie tym Pani Wójt złożyła sprawozdanie z działalności między sesjami. Przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami. Oto, niektóre z nich :
-         29.96.br podpisano umowę w ARMiR na budowę kanalizacji ściekowej na odcinku Zamość-Sosnowo-Pręczki-Kowalki,
-         4.07.br odbyły się gminne zawody strażackie,
-         od 5-15.07.br na terenie Ośrodka Wczasowego w Sitnicy wypoczywały dzieci ze szkół  zamieszkałe w naszej gminie z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią,
-         podpisano akty notarialne z właścicielami nieruchomości na nabycie gruntów na poszerzenie pasa drogowego w Seperaku,
-         sprzedano lokal w drodze przetargu w Pręczkach,
-         25.08. odbył się przetarg na wymianę instalacji elektrycznej w SP w Sosnowie,
-         wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi Sosnowo- Zamość,
-         odbył się przetarg na remonty budowlane w SP w Sosnowie,
-          odbył się odbiór budowanych trzech dróg, dokumenty zostały złożone w ARMiR i oczekujemy na spływ środków na konto gminy,
-         odbył się przetarg na zakup węgla i oleju opałowego,
-         trwa remont SP w Sosnowie,
-         przygotowywane są kolejne zadania inwestycyjne do realizacji ze środków unijnych,
-         rzeczoznawca dokonał wyceny Osinobusa, który będzie sprzedany w drodze przetargu,
-         w ramach powiatu jest opracowywany program ochrony środowiska. Pani Wójt poinformowała, że posiada dwa egzemplarze projektu programu. Gdyby ktoś był zainteresowany to ma prawo do wglądu do projektu celem jego zapoznania, a także może wnieść propozycje do programu.
Pani Nowakowska poprosiła sołtysów i radnych o powiadomienie osób, które maja do odbioru dowody osobiste.
Zgodnie z zapisem w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacie należności do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej Wójt Gminy przedstawiła informację za I półrocze br w sprawie zastosowanych ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej. Z informacji wynika, że w I półroczu br nie było umorzeń opłaty za zużytą wodę, trzem podatnikom rozłożono na raty opłatę za zużycie wody w ogólne kwocie 5.008,78 zł.
Do powyższego materiału radni nie mieli pytań.
Ad 4.
Pani Wójt omówiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2004r oraz odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie było. Prowadzący obrady ogłosił przerwę.
Ad 5.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt wprowadziła radnych w temat zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdzając uchwałę w trybie nadzoru  podjętą na poprzedniej sesji nie zgodziła się
z zapisem paragrafu 2  dotyczącego wyznaczania inkasentów, z którymi Wójt Gminy zawrze umowę o prowadzenie inkasa i zaleciła korektę tego zapisu.
W związku z powyższym proponuje się zmienić zapis paragrafu 2 uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa zgodnie z projektem uchwały.
 Do przedstawionego tematu radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i zarządził głosowanie. Radny Budziński zawnioskował do Przewodniczącego Rady o wyłączenie jego osoby z głosowania nad tą uchwała, gdyż jest on sołtysem i inkasentem. Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Za podjęciem uchwały
 Nr XVI/17/04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia warunków i wysokości wynagrodzenia za inkaso głosowało 12 radnych. Radny Budziński został wyłączony z głosowania nad tą uchwałą.
Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2004r polegające głównie na zabezpieczeniu środków na remont SP w Sosnowie, wprowadzeniu środków do budżetu za sprzedany obiekt po SP w Pręczkach, na przemieszczeniu środków w oświacie z wydatków rzeczowych na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek w SP w Rogowie i Gimnazjum  oraz zakup instrumentu muzycznego. Proponuje się również wprowadzenie dotacji otrzymanej od Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ponadto proponuje się przekazanie środków w wysokości 1.000 zł do Starostwa na dofinansowanie AGRY 2004, jak również w ramach posiadanych środków na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy boiska proponuje się dokonanie przemieszczenia tych środków na zakup gruntu pod boisko.
Pytań w temacie zmian w budżecie nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet w 2004r i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XVI/18/04 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt dla przypomnienia omówiła zasadność podjęcia uchwały w sprawie trybu postępowania i udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nieosiągających zysku na cele publiczne. Powyższy projekt uchwały był omawiany na poprzedniej sesji . W związku z tym, że radny Słomiński proponował zmianę zapisu paragrafu 3, który miał być sprecyzowany na piśmie projekt tej uchwały został przesunięty na obrady obecnej sesji.
Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje do uchwały w sprawie udzielania datacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Radni nie zgłosili innych propozycji. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej udzielania dotacji dla podmiotów i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVI/19/04 w sprawie trybu postępowania i udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Z kolei Pan Kukowski wprowadził radnych w temat podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy. Uzasadnił cel podjęcia tej uchwały. Stwierdził, że nabycie nieruchomości w Pręczkach i w Kosiorach jest niezbędne do posadowienia przepompowni ścieków w związku z prowadzoną inwestycją dotyczącą budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Zamość, Sosnowo, Karbowizna, Pręczki. Natomiast nabycie nieruchomości w Rogowie jest związana z budową boiska sportowego. W tym temacie rozwinęła się dyskusja. Radni pytali o cenę wcześniej zakupionych działek pod boisko. Pani Wójt dodała, że wybudowany obiekt sportowy będzie służył nie tylko dzieciom i młodzieży szkolnej lecz również dla organizacji imprez sportowych dla społeczeństwa  gminy.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości gruntowych i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/20/04 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części kierownik GOPS omówiła temat dotyczący dożywiania dzieci. Poinformowała, że zmiana obowiązującej uchwały z 2001r jest podyktowana głównie zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej. Ponadto przedstawiła zasady dożywiania dzieci. Po przedstawieniu powyższego tematu Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący dożywiania dzieci i zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr XVI/21/04 w sprawie dożywiania dzieci głosowali wszyscy radni obecni na sali.
Ad 6
 W punkcie wolne wnioski radny Gutkowski zapytał kiedy będzie remont remizy w Pręczkach ? Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt . Na obecnej sesji środki za sprzedany obiekt zostały wprowadzone do budżetu, będzie opracowana dokumentacja aby skorzystać ze środków unijnych i dokonać kapitalnego remontu tego budynku. Ponadto pracownicy urzędu gminy zabezpieczą dach przed zaciekaniem.
Innych pytań nie było.
Ad 7
Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za przybycie zakończył o godz. 1300 obrady XVI sesji Rady Gminy w Rogowie.
Na tym protokół zakończono.
 
Przewodniczący Rady Gminy                                              Protokolant
Marek Długokęcki                                                          Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr 5/2004 (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (17 września 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 września 2004, 09:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2206