P r o t o k ó ł IV / 2016

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016r,
  b) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania  „Przebudowa
      drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 1+400 do km 2+600”
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących
     na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
     podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów
     niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,  
  d) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których
      zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w
      przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
      komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-
      wypoczynkowych,
  e) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
      znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
      rekreacyjno-wypoczynkowe,
   f) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi,
   g) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo,
   h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo,
   i ) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
       zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
       komunalnymi,
   j ) w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w
       zakresie zadań własnych Gminy Rogowo,
   k) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
       „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020
5. Wolne wnioski i zapytania.
6.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady poinformował, że w związku z wniesionymi uwagami przez  Regionalną Izbę Obrachunkową do uchwały podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego należy uchylić tę uchwałę i podjąć w tej sprawie nową uchwałę. Wobec tego te uchwały będą umieszczone w porządku obrad w podpunkcie l i ł.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XI  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 17.06.2016r członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  Pani skarbnik zapoznała z proponowanymi zmianami  w budżecie gminy na 2016r. oraz przedstawiła projekt uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu Rypińskiego na zadanie , które dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nadróż-Pręczki.  
Z kolei pani wójt przedstawiła proponowany program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2016-2020.
Pan Paweł Tyburski przedstawił projekty uchwał dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W dniu 21.06.2016r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2016r po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz omówiła zmiany w załączniku inwestycyjnym.
2.    Następnie pani skarbnik przedstawiła temat dotyczący pomocy finansowej z budżetu Gminy Rogowo w wysokości 200 tys. zł   z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nadróż-Pręczki.
3.    Pani Milena Grudzińska omówiła projekt programu osłonowego na dożywianie i przedstawiła cel tego programu.
4.    Pani Nowakowska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
5.    Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła zmianę do  uchwały dotyczącą określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6.    Z kolei pan Paweł Tyburski  przedstawił projekty uchwał dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia i Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły wspólne posiedzenie w dniu 21.06.2016r. Członkowie komisji udali się z wizytą do Huty Chojno, aby zapoznać się ze stanem technicznym dawnego sklepu, który pan radny Piotrowski proponuje kupić na cele społeczne. Radni zapoznali się z wielkością działki, stanem obiektu na zewnątrz i wewnątrz. Po powrocie do urzędu gminy odbyła się dyskusja. Pani wójt zaznaczyła, że nie wpłynęło do urzędu żadne pismo od właścicieli nieruchomości. Podkreślono, że stan techniczny budynku jest zły i właściwie nadaje się do rozbiórki. Większość członków komisji negatywnie wypowiedziała się za kupnem tego obiektu wraz z działką. Przewodniczący rady dodał, że jeżeli wpłynie pismo od właścicieli w sprawie propozycji sprzedaży gminie tej nieruchomości to rada gminy zajmie się tym tematem. W dalszej części przedstawiono tematy związane z sesją.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.05.2016r:
- wójt uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Rypinie w sprawie zmian w strategii powiatu rypińskiego,
- gmina przygotowuje się do budowy studni głębinowych w Rogowie i w Sosnowie, na które będzie ubiegać się o środki z programu PROW,
- podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu aneks do umowy na rekultywację wysypiska śmieci w Hucie Chojno,
- odbyło się posiedzenie LGD w Urzędzie Miejskim w Rypinie,
- wójt uczestniczyła w spotkaniach na temat AGRY w 2016r,
- odbył się w Rogowie  zjazd oddziału gminnego związku ochotniczych straży pożarnych,
- wójt poinformowała, że jest możliwość pozyskania około 2 mln zł na cały powiat na cele oświatowe. Gmina Rogowo może otrzyma z tej puli około 230 tys. zł po opracowaniu projektów przez dyrektorów szkół podstawowych w Rogowie, Kobrzyńcu i Sosnowie. Natomiast SP w Nadrożu nie może skorzystać z tych środków, ze względu na uzyskanie wysokich wyników sprawdzianu klasy szóstej.
- wójt uczestniczyła w walnym zgromadzeniu wspólników Związku Gmin Rypińskich.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 131.250 zł na dofinansowanie do budowy drogi Lasoty-Karbowizna, zwiększeniu planowanych dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
Po stronie wydatków bieżących projektowane zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 32.030 zł w ramach otrzymanych dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, przemieszczeniu wydatków na zapłatę umowy zlecenia za kampanię „ Zachowaj trzeźwy umysł”.
W załączniku inwestycyjnym zmiany polegały na wprowadzeniu dotacji celowej 200.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na przebudowę drogi powiatowej Nadróż-Pręczki, na zwiększeniu wydatków w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi Lasoty-Karbowizna, na zmniejszeniu planowanych wydatków w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi Nadróż (Czereśnie).
Uwag do przedstawionego materiału radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XII/24/16 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2016r  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Motylewska poinformowała, że Starosta Powiatu Rypińskiego zwrócił się  pismem z prośbą  o przystąpienie do współpracy partnerskiej dodatkowo zaplanowanej inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nadróż-Pręczki. W związku z tym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizacje powyższego zadania. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr XII/25/16   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 1+400 do km 2+600” radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że nadzór wojewody stwierdził uchybienie w uchwale podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych. Wobec tego pani Dąbrowska przedstawiła zmianę do uchwały polegającą na wprowadzeniu pkt 6 w paragrafie 1. Radni nie mieli uwag do przedstawionego materiału i po odczytaniu projektu uchwały jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XII/26/16  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
W dalszej części pan Paweł Tyburski przedstawił sześć projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Pan Tyburski poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy powinna postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z podjęciem tej uchwały konieczne jest również podjęcie uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejna uchwała, którą powinna podjąć rada gminy dotyczy stawek opłat za wywóz odpadów z domków letniskowych. Opłaty te wynosiły by 150 zł za odpady segregowane i 200 zł za odpady zmieszane za każdy dom letniskowy lub inną nieruchomość przeznaczoną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - jest to opłata ryczałtowa za cały rok. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być podjęta w celu określenia terminu wpłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, to jest opłata powinna być wnoszona z góry do dnia 31 maja każdego roku. Kolejne projekty uchwał to - regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zarówno jedna jak i druga uchwała określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych  z nieruchomości jednorodzinnych, wielolokalowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz gminnego punktu zbierania tych odpadów. Dodatkowo uchwała w sprawie szczegółowego zakresu usług określa możliwość zgłaszania do Urzędu Gminy w Rogowie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekty wyżej przedstawionych uchwał i zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwały Nr XII/27/16 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, Nr XII/28/16 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Nr XII/29/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Nr XII/30/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo, Nr XII/31/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo, Nr XII/32/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni głosowali jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przedstawiła pani kierownik GOPS. Do powyższego tematu radni nie mieli uwag, wobec tego pan Marek Długokęcki odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/33/16 w sprawie ustalenia zasad zwrotu  wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo głosowało 15 radnych.
Następnie pani Hanna Bońkowska uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej programu osłonowego w zakresie dożywiania. Program ten przewiduje udzielanie pomocy przez gminę, uczniom, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku, a dyrektor szkoły poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pani kierownik dodała, że w gminie Rogowo występuje duża liczba rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, mimo, że faktyczna sytuacja rodziny jest trudna. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/34/16 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2016-2020 radni głosowali jednogłośnie.
Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła temat dotyczący uchylenia uchwały podjętej na poprzedniej sesji w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w związku z uchybieniami stwierdzonymi przez RIO oaz przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie. Na terenie Gminy Rogowo funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne, wobec czego podjęcie tej uchwały uważa się za zasadne. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego, przewodniczący rady odczytał projekty uchwał w tych sprawach i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwał: Nr XII/35/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo oraz  Nr XII/36/16 w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczania radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
 W punkcie wolne wnioski pani wójt poinformowała, że nie wszyscy uprawnieni złożyli wnioski na świadczenie 500+ i przypomniała o ostatecznym terminie tj. 1.07.2016r  złożenia wniosku, aby otrzymać wyrównanie tego świadczenia.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1230 zakończył obrady XII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 czerwca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 sierpnia 2016, 10:49:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822