Protokół nr IV/2004

Protokół Nr IV/04

 

z obrad XV sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

24 czerwca 2004r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

 

            Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1.       Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XV sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie protokołu z XIV sesji.

2.       Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie :

a)      poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b)      zmieniająca uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19.02.2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r,

c)       ustalenie wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d)      trybu postępowania i udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

e)      ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu,

f)        szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

g)      wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

5.       Wolne wnioski i zapytania.

6.       Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości oraz młodzież Publicznego Gimnazjum w Rogowie, która przysłuchiwała się obradom sesji. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zaproponował ujęcie na samym początku obrad punktu dotyczącego wręczenia nominacji dla dwóch żołnierzy rezerwy na wyższy stopień wojskowy i zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad. Radny Słomiński zawnioskował, aby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoje stanowisko radny motywował tym, że w obecnej kadencji Rada nie wybierała składu członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nie stosowne byłoby ustalanie im wynagrodzenia. Wójt Gminy wyjaśniła, że Rada Gminy nie powołuje składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym temacie Pani radca zabrała głos stwierdzając, że zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy określa wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , natomiast skład tej komisji powołuje Wójt Gminy. Innych propozycji radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Z kolei Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Wójt. Pani Barbara Nowakowska zabierając głos stwierdziła, że dwóch mieszkańców naszej gminy Pan Stefan Borowski zamieszkały Lasoty i Pan Jerzy Paradowski zamieszkały Ruda, którzy swoją godną postawą zasłużyli się w obronie Ojczyzny będą awansowani na wyższy stopień wojskowy. Aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy wręczył komendant WKU w Brodnicy pułkownik mgr Ambroży Brzozowski. Pan Borowski otrzymał stopień podporucznika, a Pan Paradowski porucznika. Awansowanym odśpiewano sto lat.

Z kolei Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XIV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się ( Buczyńska, Krajewska, Słomiński, Szałwiński, Szarszewski ).

Ad 2.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Na posiedzeniu w dniu 16.06.br Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą wynagrodzenia Skarbnika Gminy. Po wyrywkowej analizie raportów kasowych okazuje się, że wynagrodzenie Pani Nurkowskiej jest przekazywane tylko na konto bankowe ( BS Skępe ). Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ponadto komisja zajęła stanowisko w sprawie wynagrodzenia dla Pani Wójt oraz zapoznała się z materiałami na obecną sesję.

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 16.06.br, na którym komisja zajmowała się opinią projektów uchwał na obecną sesję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 22.06.br, na którym Pani Skarbnik omówiła  proponowane zmiany w budżecie gminy na 2004r, przedstawiła projekt uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia członków komisji alkoholowej, przedstawiono projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Kierownik GOPS zapoznała członków komisji z tematem dotyczącym usług opiekuńczych.

Komisja Oświaty odbyła swoje posiedzenie w dniu 17.06.br,  której głównym tematem była organizacja roku szkolnego 2004/05, która obecnie znajduje się w kuratorium celem zaopiniowania. Inne sprawy omawiane na komisji to tematy obecnej sesji..

Ad 3.

W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt o sprawozdanie z działalności za okres między sesjami. Oto, niektóre tematy :

-          przygotowano lokale wyborcze, powołano składy komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego,

-          podpisano akt notarialny na zbycie budynku po SP w Pręczkach,

-          Pani Sekretarz uczestniczyła w naradzie zorganizowanej przez Starostę Rypińskigo dotyczącej AGRY 2004,

-          otrzymano z ARiMR promesę na budowę wodociągu w Nowym Kobrzyńcu oraz na budowę kanalizacji ściekowej na odcinku Zamość – Sosnowo – Pręczki – Kowalki do ul. Lipnowskiej w Rypinie. Podpisano umowy z wykonawcami zgodnie z odbytymi przetargami.

-          podpisano umowę z ARiMR o refundację środków na budowę trzech dróg. Zadania zostały rozpoczęte. Dotyczy to budowy następujących dróg : Rogowo – Brzeszczki Małe – Rogowo – Brzeszczki Duże, Rojewo – Lisiny.

-          złożono wniosek o dodatkowe środki do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej. Środki zostały przyznane.

-          są przygotowywane wnioski o dalsze środki z funduszów strukturalnych,

-          odbyła się narada z sołtysami w sprawie ustalenia inkasa za podatki,

-          odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pręczki w sprawie rozdysponowania środków ze sprzedaży budynku po SP. Wcześniej ustalono, że będą remontowane dwa odcinki dróg tj. w stronę Seperaku i w stronę Dębian , na ostatnim spotkaniu podjęto decyzję, że środki przeznacza się na  remont Domu Strażaka w Pręczkach,

-          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła z propozycją o zorganizowanie wypoczynku letniego na terenie Ośrodka Wczasowego w Sitnicy dla dzieci z terenu naszej gminy z rodzin patologicznych.

Do przedstawionego materiału nie było pytań.

Ad 4.

Z kolei Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.

Pani Wójt wprowadziła radnych w temat poboru podatków w drodze inkasa. Po uzgodnieniu z sołtysami proponuje się aby kwartalny ryczałt dla inkasentów za inkaso podatków wynosił 100 zł za wyjątkiem inkasentów sołectwa : Lasoty,  Nadróż,  Pręczki i Rogowo po 170 zł. Pani Wójt zwróciła uwagę na zapis paragrafu 2 projektowanej uchwały dotyczącego wyznaczenia inkasentów, z którymi Wójt Gminy zawrze umowę o prowadzenie inkasa. W tym temacie radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XV/11/04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia warunków i wysokości wynagrodzenia za inkaso została przez radnych podjęta jednogłośnie.

Pani Nurkowska wprowadziła radnych w temat zmian w budżecie gminy na 2004r.

W dochodach proponuje się :

-          w związku z pozyskaniem wpływów za przyłącza wodociągowe kwoty

3.006 zł zwiększenie w dziale „ Rolnictwo i łowiectwo”,

-          w dziale „ Administracja publiczna” zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od lokat o kwotę 5.204 zł,

-          w dziale „ Różne rozliczenia” zwiększenie o kwotę 25.766 zł w związku z otrzymaną częścią rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym,

-          w dziale „ Oświata i wychowanie” zwiększenie dochodów o kwotę 2.407 zł dotyczących otrzymanej dotacji na wyprawkę szkolną dla kl. I szkół podstawowych,

-          w dziale „ Pomoc społeczna” zwiększenie środków o kwotę 46.252 zł dotyczy dotacji na pomoc dla rolników poszkodowanych klęską suszy w 2003r,

-          w dziale „ Gospodarka komunalna” zwiększenie dochodów o kwotę 800 zł w związku z wpływem za odprowadzanie ścieków.

W wydatkach proponuje się :

-          w dziale „ Transport i łączność” zwiększenie o kwotę 40.000 zł na przygotowanie do realizacji w bieżącym roku dwóch inwestycji polegających na : budowie drogi Sosnowo – Zamość i budowie drogi Rogowo – Brzeszczki Duże III etap,

-          w dziale „ Administracja publiczna” zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie 10.478 zł i pochodnych od wynagrodzeń w związku z wypłatą odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla osób odchodzących na świadczenia przedemerytalne,

-          w dziale ‘ Oświata i wychowanie” zwiększenie środków o kwotę 11.551 zł z przeznaczeniem na : uzupełnienie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyprawki szkolnej dla klas I szkół podstawowych, dokształcanie nauczycieli,

-          w dziale „ Pomoc społeczna” zwiększenie środków o kwotę 49.569 zł z przeznaczeniem między innymi na : pomoc finansową dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2003r 46.252 zł, dożywianie dzieci w szkołach 3.300 zł,

-          w dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie środków w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej Rojewo – Rogowo – Świeżawy – Pręczki.

Zwiększenie po stronie dochodów jest niższe aniżeli zwiększenie po stronie wydatków. Niedobór budżetowy w wysokości 65.000 zł będzie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Do powyższego tematu radny Słomiński zapytał, czy wypłaty dla rolników z tytułu klęski suszy w 2003r są kolejną transzą pierwszej części wypłat z 2003r. Pani Wójt udzieliła wyczerpującej informacji na powyższy temat, stwierdzając między innymi, że w tym roku jest wydanych  211 decyzji dla rolników objętych pomocą

z tytułu klęski suszy w 2003r. Innych pytań w temacie zmian w budżecie nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet w 2004r i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XV/12/04 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r została podjęta przez radnych jednogłośnie.

Z kolei Pani Wójt wprowadziła w temat ustalenia wynagrodzenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaproponowała, aby przyznać członkom tej komisji za udział w posiedzeniach komisji wynagrodzenie wynoszące 10% minimalnego wynagrodzenia pracowników, które na dzień dzisiejszy wynosi 82,40 zł.

Radna Buczyńska poprosiła Panią Wójt o podanie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Wójt podała skład : Danuta Trojanowska – przewodnicząca komisji oraz członkowie komisji : Ryszard Bartkowski, Hanna Bońkowska, Lech Hejza, Stanisław Wąsicki, Barbara Nowakowska. Innych pytań do tego tematu nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej wynagrodzenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XV/13/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została podjęta przez radnych jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Pani Wójt wprowadziła radnych w temat trybu postępowania i udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nieosiągających zysku na cele publiczne. Szczegółowo omówiła jakim podmiotom rada gminy mogłaby ewentualnie udzielić takiej dotacji i w jaki sposób ten podmiot rozliczałby się z otrzymanej dotacji. Do dnia 31.05.br obowiązywała uchwała Rady Gminy z 1999r. Ze względu na zmianę przepisów uchwała powinna być zmieniona. Pani Nowakowska poinformowała, że termin składania wniosków do budżetu na 2005r przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych upływa we wrześniu 2004r.

W tym temacie radny Słomiński wnioskował, aby paragraf 3 tejże uchwały dotyczący zobowiązania Wójta Gminy do ujęcia w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu informacji o udzielonych dotacjach rozszerzyć o zawarcie zapisu dotyczącego jakim podmiotom udzielono dotacji i w jakiej wysokości. Wywiązała się dyskusja w tej sprawie. Pani radca prawny poprosiła radnego Słomińskiego o sprecyzowanie na piśmie zapisu paragrafu 3 omawianego projektu uchwały. Wobec tego Przewodniczący Rady zaproponował przesunięcie podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejną sesję. Wszyscy radni obecni na sali głosowali za propozycją Przewodniczącego Rady dotyczącą przeniesienia powyższego punktu porządku obrad na kolejna sesję.

W temat ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu wprowadziła Pani Sekretarz. Po wyjaśnieniu wątpliwości, które zgłaszali radni prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu i zarządził głosowanie. Uchwałę Nr XV/14/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu radni podjęli jednogłośnie.

 W dalszej części kierownik GOPS omówiła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz jakie warunki muszą być spełnione aby zwolnić osoby od tych opłat, jak również tryb ich pobierania. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy trzy osoby z terenu naszej gminy są objęte usługami opiekuńczymi. Po omówieniu powyższego tematu przez Panią Bońkowską Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zarządził głosowanie. Wszyscy radni obecni na sali obrad głosowali za podjęciem uchwały Nr XV/15/04 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Projekt uchwały dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo przedstawił Przewodniczący Rady. Dla przypomnienia przedstawił propozycje radnego Słomińskiego i radnej Buczyńskiej dotyczące ustalenia składników wynagrodzeń dla Pani Wójt, które były podane na poprzedniej sesji tj:

 

     - wynagrodzenie zasadnicze              3.450 zł

     - dodatek funkcyjny                                     1.030 zł

     - dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku              funkcyjnego                                                        896 zł

-          dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Radny Słomiński podtrzymał  wniosek w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Wójt i stwierdził, że wniosek jest podyktowany tym, że Pani Wójt na początku kadencji tej rady na komisjach prosiła o pozostawienie jej poborów na dotychczasowych zasadach , jak również tym, że społeczeństwo naszej gminy jest biedne. Powiedział również, że zaproponowane wynagrodzenie dla Pani Wójt byłoby zbliżone do dotychczasowego wynagrodzenia.

Pan Przewodniczący uzasadniając swoją propozycję dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla Pani Wójt stwierdził, że Pani Wójt dla dobra mieszkańców tej gminy czyni starania o pozyskanie środków z innych źródeł do budżetu, prowadzi najwięcej inwestycji w powiecie na rzecz naszej gminy. Uważa za stosowne pozostawienie jej składników wynagrodzeń bez zmian i ustalenie dodatku specjalnego w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.064 zł. Dodatek specjalny przysługuje Pani Wójt zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.02.2003r w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu  Panią radcę prawną w sprawie legalności pobierania wynagrodzenia przez Panią Wójt, Temat ten był poruszany na wcześniejszych obradach sesji przez radnego Słomińskiego.  Pani radca stwierdziła, że Pani Wójt pobierała pobory legalnie, na podstawie  zapisu w starym statucie, ustalone były  przez Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. Od minionej kadencji nie było zmieniane wynagrodzenie wójta. Z chwilą ustalenia nowego wynagrodzenia dla Wójta Gminy nastąpił wymóg podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy przez Radę Gminy.

Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwie propozycje w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. W tym czasie na sali obrad było 13 radnych ( nie obecna była radna Krajewska ). Za propozycją radnego Słomińskiego głosowało 4 radnych, za propozycją Przewodniczącego Rady głosowało 9 radnych. Uchwała Nr XV/16/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo została podjęta większością głosów tj. 9 za.

Ad 5.

W punkcie wolne wnioski radna Buczyńska zapytała, czy na stronie internetowej urzędu gminy są wszystkie uchwały o które zwracano się w piśmie. Pani Wójt stwierdziła, że są naniesione uchwały Rady Gminy podjęte w 2003 i 2004r.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów zawartych w porządku obrad Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za przybycie zakończył o godz. 1300 obrady XV sesji Rady Gminy w Rogowie.

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie                            Protokolant

               Marek Długokęcki                                            Jadwiga Trybańska

 

 

 Plik do pobrania Protokół nr IV/2004 (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 czerwca 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 lipca 2004, 16:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2892