P r o t o k ó ł III / 2016

P r o t o k ó ł  Nr III/2016

z obrad XI sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji, przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( radny Krzysztof Piotrowski przybył po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )- rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  XI sesji i stwierdzenie quorum,
b ) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  X sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2016r.,
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 z prognozą na 2016 i 2017 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
10. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2015r,
12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Rogowo za 2015r,
13. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015r,
14. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za 2015r,
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie,
16. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r,
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady zaproponował, aby po punkcie 3 „ sprawozdanie wójta z działaności ” udzielić głosu panu Staroście Rypińskiemu.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z X  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 25.04.2015r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej była analiza wykonania budżetu za 2015r. i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani skarbnik poinformowała, że na koniec 2015r. budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 18 064 944,88 zł, a po stronie wydatków kwotą 17 328 764,07 zł.
 W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w 100,98% do planu.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Zaplanowane zadania w budżecie zostały zrealizowane.
Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium dla pani wójt.
W dniu 23.05.2016r członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Pani wójt przedstawiła propozycję Starosty Rypińskiego dotyczącą remontu drogi na odcinku Rogowo-Sosnowo.. Radni  z panią wójt będą wnioskować do Powiatu Rypińskiego o realizację ciągu odcinka tej drogi tj. od skrzyżowania w Rogowie do miejscowości Sosnowo, gdyż na remont takiego odcinka drogi powiat może otrzymać punkty wnioskując do programów unijnych z których będzie się ubiegać o środki  na dofinansowanie z różnych działań.
Wójt przedstawiła temat oddania w dzierżawę Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
Członkom komisji został przedstawiony wniosek radnego Krzysztofa Piotrowskiego dotyczący nabycia przez gminę działki wraz z budynkiem – po sklepie położonym w Hucie Chojno. Radni poparli stanowisko pani wójt, aby nie nabywać tej nieruchomości, ze względu na wysoką cenę oferowaną przez zbywającego oraz małą powierzchnię działki.
W dniu 24.05.2016r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2016r, zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków.
2.    Następnie pani skarbnik przedstawiła wykonane zadania uwidocznione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r. Na zadawane pytania radnych skarbnik i wójt udzielały ustnych wyjaśnień.
3.    Wójt przedstawiła propozycję przewodniczącego rady dotyczącą  ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach  ratowniczych  i w szkoleniach pożarniczych.
4.    Pani Nowakowska poinformowała o rozmowie telefonicznej z osobą zainteresowaną wydzierżawieniem Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
5.    Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła projekty uchwał dotyczące określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w sprawie określenia kryteriów wraz liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum oraz w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
6.    Pani Nowakowska przedstawiła wniosek radnego Krzysztofa Piotrowskiego w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości w Hucie Chojno tj. działki i budynku po byłym sklepie i zaproponowała, aby nie nabywać tego obiektu ze względu na zły stan techniczny budynku oraz małą powierzchnię działki. Poinformowała, że radni Komisji Oświaty i Komisji Ładu postanowili udać się z wizytą na miejsce przedmiotowej działki i obejrzeć budynek w celu podjęcia decyzji.  
7.    Następnie pani wójt przedstawiła temat dotyczący remontu drogi powiatowej na odcinku Rogowo-Sosnowo. Wójt poinformowała, że   Powiat Rypiński planuje remont tego odcinka  od skrzyżowania przy figurze Św. Bartłomieja w Rogowie do bloków mieszkalnych. Po dyskusji radni  z panią wójt podjęli decyzję, że będą wnioskować do Powiatu Rypińskiego o remont ciągu  tej drogi.
8.    Pani Hanna Bońkowska  przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015r.i sprawozdanie z działalności GOPS za 2015r.
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły  wspólne posiedzenie w dniu 23.05.2016r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Członkowie komisji zapoznali się ze  projektem uchwały zmieniającej budżet na 2016r.
2.    Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r.
3.    Przewodniczący rady przedstawił propozycję dotyczącą  ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych..
4.    Z kolei pani wójt poinformowała członków komisji o możliwości oddania w dzierżawę Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Podczas dyskusji radni zaproponowali, aby osoba, która jest chętna do dzierżawy wypowiedziała się między innymi w temacie planowanych inwestycji oraz przedstawiła  wizję rozwoju ośrodka.
5.    Pani Nowakowska przedstawiła wniosek radnego Krzysztofa Piotrowskiego, który złożył go w formie projektu uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości w Hucie Chojno tj. działki i budynku po byłym sklepie.
Radny Piotrowski, nawiązując do tematu stwierdził, że działka jest uzbrojona, budynek po niedużych remontach mógłby być przeznaczony na świetlicę dla mieszkańców. Radny dodał, że cena jest do negocjacji. Radni po wysłuchaniu opinii pani wójt i radnego Piotrowskiego zdecydowali, że udadzą się z wizytą do Huty Chojno w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu.
6.    Z kolei pani wójt przedstawiła temat dotyczący remontu drogi na odcinku Rogowo-Sosnowo, który był poruszony na spotkaniu z panem starostą. Wójt poinformowała, że   Powiat Rypiński planuje remont tego odcinka  od skrzyżowania przy figurze Św. Bartłomieja  do bloków mieszkalnych tj. około 350 m. Po dyskusji radni  z panią wójt będą wnioskować do Powiatu Rypińskiego o remont ciągu  tej drogi tj. od Rogowa do miejscowości Sosnowo.
7.    Pani Hanna Bońkowska  przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015r oraz sprawozdanie z działalności GOPS za 2015r.
8.    Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła projekty uchwał przygotowane na sesję.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 17.03.2016r:
- podpisano umowę na dofinansowanie drogi gminnej Wierzchowiska-Rumunki Likieckie,
- podpisano aneks do umowy  dotyczącej wysypiska śmieci w Hucie Chojno,
- w dniu 28.04 odbyła się kontrola przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotycząca wybudowanej drogi gminnej Charszewo-Rogówko,
- w dniu 29.04 odbył się przetarg na budowę drogi gminnej Nadróż(Czereśnie),
- w dniu 12.05 odbył się konwent wójtów w Łubiance, na którym omawiano między innymi zmiany w oświacie,
 - w dniu 17 i 19.05 odbyła się kontrola w zakresie obrony cywilnej,
- w dniu 20.05 odbyło się spotkanie z panem starostą, na którym poruszane były sprawy remontów dróg powiatowych,
- w dniu 25.05 podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie do budowy drogi gminnej Nadróż ( Czereśnie).
Ad 4.
W tym punkcie głos zabrał Starosta Rypiński, który poinformował o działaniach Powiatu Rypińskiego dotyczących remontów dróg powiatowych. Pan starosta poinformował, że droga na odcinku Rogówko-Rogowo będzie realizowana, natomiast na cały ciąg odcinka drogi Rogowo-Sosnowo, który wymaga pilnego remontu nie ma pewności, czy będzie możliwe pozyskanie  funduszy zewnętrznych. Radny Hejza zwrócił się z prośbą do pana starosty o założenie nowego chodnika przy drodze powiatowej przy Szkole Podstawowej w Nadrożu.
Pani wójt zwróciła się z prośbą, aby Powiat Rypiński złożył wniosek  na remont drogi powiatowej Rogowo-Sosnowo, gdyż są szanse na pozyskanie środków z programu rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pani Nowakowska dodała, że należy wziąć pod uwagę fakt, że każdego dnia trzy razy odbywają się kursy autobusu szkolnego. Odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie. Pani wójt  poinformowała, że ma poparcie radnych gminy i wystąpi z wnioskiem do Powiatu Rypińskiego o realizację całego ciągu drogi Rogowo-Sosnowo.    
Pan Starosta Rypiński złożył radnym, sołtysom, pani wójt życzenia z okazji 26 lecia istnienia samorządów gminnych i wręczył okolicznościowe pamiątki. Pani  wójt również złożyła życzenia panu staroście i radnym powiatowym.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Ad 5.
 Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 82 160 zł części oświatowej subwencji, zwiększeniu planowanych dochodów na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 18.401 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 33.640 zł, zwiększeniu dochodów o kwotę 55.062 zł  na usuwanie azbestu, na plan gospodarki niskoemisyjnej 10.000 zł.
Zmiany w planie wydatków w załączniku inwestycyjnym polegały między innymi na : zmniejszeniu wydatków o kwotę 450.000 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi Rogowo-Rumunki Likieckie, wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika przy drodze gminnej Rogowo-Rumunki Likieckie na kwotę 350.000 zł i budowy chodnika przy drodze gminnej Sosnowo-Szczerby na kwotę 231.500 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę 113.730 zł w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej Nadróż (Czereśnie),  wprowadzeniu nowego zakupu pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu, wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „ Centrum Integracji Społecznej w Rogowie” na kwotę 50.000 zł ( opracowanie dokumentacji). W planie wydatków bieżących zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków na podstawie otrzymanych dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zwiększeniu wydatków na usuwanie azbestu i opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rogowo.
Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/16/16 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2016r  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
Pani kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 z prognozą na 2016 i 2017 rok. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zawiera zagadnienia związane z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy, oceną dostępu do lokali socjalnych oraz infrastrukturą gminy. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz przyczyny ich występowania o pomoc. Pani kierownik przedstawiła dane liczbowe o korzystających z pomocy i wsparcia.
Ad 7.
Pani Agnieszka Dąbrowska  przedstawiła kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Pani Dąbrowska poinformowała, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem szkoły,w przypadku wolnych miejsc w tych placówkach. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i porosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały nr XI/17/16 w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów radni głosowali jednogłośnie.
Ad 8.
Następnie pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez radę gminy. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/18/16 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów radni głosowali jednogłośnie.
Ad 9.
Z kolei pani Dąbrowska poinformowała, że na terenie naszej gminy funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne i w związku z tym rada gminy jest zobowiązana do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. 14 radnych było za podjęciem uchwały Nr XI/19/16 w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczania.
Ad 10.
Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczych straży pożarnych  i zaproponowała 12 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych i 6 zł za godzinę w szkoleniach pożarniczych. Radny Gutkowski zaproponował 12 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczej i 8 zł za udział w szkoleniach. Przewodniczący rady zaproponował 10 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczej i 8 zł udział w szkoleniach. Poddano pod głosowanie wszystkie propozycje. Za propozycją pani wójt głosowało 3 radnych, za propozycją radnego Gutkowskiego głosowało 10 radnych, za propozycją przewodniczącego rady głosował 1 radny. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XI/20/16 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę.
Ad 11.
Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie roczne z budżetu gminy Rogowo za 2015r.
Pani Motylewska przedstawiła  sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Pani skarbnik stwierdziła, że uchwalony przez radę gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 17.889.649 zł, dochody wykonano w kwocie 18 064 944,88 zł, natomiast plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku przewidywał kwotę 18.681.419 zł, które zostały zrealizowane w kwocie  17.328 764,07 zł. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Motylewska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w  100,98%  planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 5 .304.677,42 zł,  zrealizowane w 105,08% do planu,
- dotacje i środki na  inwestycje 3.959.878,83 zł, zrealizowane  w 98,33% w stosunku do planu,
- subwencje 8.303.608 zł zostały wykonane w 100% planu,
- dofinansowanie UE 496.780,63 zł, zrealizowane w 97,33 % planu
Następnie pani skarbnik omówiła realizację  zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów i podpisania umów. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na realizację inwestycji zaplanowano 3.381.349 zł zł , wydatkowano kwotę 3.308.032,78 zł, co stanowi 97,83% planowanych wydatków na inwestycje. Budżet gminy za 2015r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 736.180,81 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r wynosi 1.556.285,30 zł.  Z przedstawionych danych w sprawozdaniu wynika, że  dodatkowym źródłem zasilającym budżet były pozyskane środki w wysokości 1.283.538,96  zł. Przedstawiono również informację o stanie mienia komunalnego.
 Ad 12.
Skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/21/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2015r.  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 13.
Skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 14.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015r.
Ad 15.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Emila Kopycińska odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 16.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2015 przedstawiła pani kierownik, która stwierdziła, że przepisy ustawy o pomocy społecznej zobowiązują do corocznego składania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin korzystających z pomocy. Do zadań ośrodka należy między innymi : przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. W przedstawionym sprawozdaniu ujęte są zadania własne gminy, budżet ośrodka jak również główne problemy osób korzystających z pomocy ośrodka. Najczęstszym powodem przyznania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, alkoholizm i zdarzenia losowe.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/22/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2015r. radni głosowali jednogłośnie.
Ad 17.
Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/23/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2015r.  głosowało 14 radnych.
Wójt Gminy podziękowała  radnym  za udzielenie absolutorium.
Ad 18.
W punkcie wolne wnioski wystąpiła pani wójt „ Panie Przewodniczący Rady Gminy, Państwo Radni, Państwo Sołtysi i Pracownicy Samorządowi Gminy Rogowo, kierownicy jednostek podporządkowanych. Już minęło 26 lat odrodzonego samorządu terytorialnego w naszym kraju. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego pragnę złożyć najlepsze życzenia radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, druhom OSP, członkiniom KGW, wszystkim osobom związanym ściśle z samorządnością. Dziękując za Wasze poświęcenie, życzę Wam spełnienia się w misji ludziom, ciągłego zapału oraz wytrwałości w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań, jak również szczęścia w życiu osobistym oraz wyrozumiałości. Życzę Wam, abyśmy wszyscy dbali o dobro Gminy Rogowo i jej mieszkańców. Każdy z nas może dać coś od siebie, aby nasza Mała Ojczyzna rozwijała się, piękniała, spełniała marzenia i dawała perspektywy. Dołóżmy starań, aby każdy członek naszej lokalnej wspólnoty z dnia na dzień był coraz bardziej dumny z tego, że jest mieszkańcem Ziemi Rogowskiej. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobra wykonywanych zadań oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym. Niech patronka Św. Kinga prowadzi nas samorządowców na dobrą drogę.”. Następnie pani Nowakowska z tej okazji wręczyła kwiaty najmłodszej radnej pani Emili Kopycińskiej. Pani wójt podziękowała również panu Andrzejowi Ciborskiemu za pracę włożoną w pozyskiwanie środków na inwestycje drogowe.
Wójt poruszyła temat utrzymywania  porządku na placach zabaw i zwróciła się z prośbą, aby przebywający na placach dbali o porządek.
Ad 19.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1330 zakończył obrady XI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 maja 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2016, 14:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604