P r o t o k ó ł II / 2016

P r o t o k ó ł  Nr II/2016

z obrad X sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  X sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu  z  IX sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami
4. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016r ,
  b) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r,
  d) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
      2016r,
  e) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
  f)  w sprawie   ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży
      pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
  g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie zakupu
      samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych,
  h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2016r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z IX  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 9.03.2016r członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Członkom komisji został przedstawiony wniosek radnego Krzysztofa Piotrowskiego dotyczący nabycia przez gminę działki wraz z budynkiem – po sklepie położonym w Hucie Chojno.
Przewodnicząca komisji przedstawiła propozycje do planu pracy komisji rewizyjnej na 2016r, który został zaakceptowany przez członków komisji i zostanie przedstawiony radzie w celu jego przyjęcia.
Pani wójt zapoznała członków komisji  z kwotą wyszacowanego majątku Ośrodka Wczasowego w Sitnicy oraz przedstawiła przybliżone nakłady finansowe potrzebne na zmodernizowanie całego ośrodka.  
W dniu 11.03.2016r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajęła się projektami uchwał na sesję jak również pani wójt przedstawiła wartość majątku wyszacowaną  przez rzeczoznawcę  Ośrodka Wczasowego w Sitnicy oraz przybliżoną kwotę, którą należałoby wyłożyć na poprawę infrastruktury w celu dalszego funkcjonowania ośrodka.
W dniu 10.03.2016r Komisja Ładu i Porządku Publicznego zapoznała się z przygotowanymi projektami  uchwał na sesję oraz został przedstawiony wniosek radnego Krzysztofa Piotrowskiego w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości w Hucie Chojno tj. działki i budynku  po byłym sklepie.
Pani wójt zapoznała członków komisji z wyceną wyszacowanego majątku Ośrodka Wczasowego w Sitnicy oraz przedstawiła przybliżoną wysokość nakładów finansowych, które trzeba by ponieść na zmodernizowanie ośrodka w celu doprowadzenia jego do funkcjonowania na odpowiednim standardzie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 9.03.2016r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z projektami uchwał na sesję. Ponadto członkom komisji  został przedstawiony wniosek radnego Piotrowskiego dotyczący nabycia przez gminę nieruchomości położonej w Hucie Chojno, po byłym sklepie.
Pani wójt przedstawiła   przybliżoną wysokość nakładów finansowych potrzebnych do poprawienia standardu Ośrodka Wczasowego w Sitnicy oraz zapoznała z wyceną majątku sporządzoną przez rzeczoznawcę.  

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 12.01.2016r:
- odbyły się dwie narady z sołtysami oraz narada z dyrektorami szkół z terenu naszej Gminy,
- odbyły się spotkania z mieszkańcami sołectw Lasoty i Ruda w sprawie planowanej budowy drogi oraz z mieszkańcami Huta Chojno w sprawie budowy strzelnicy, na którą mieszkańcy nie wyrazili zgody.
- wójt i sekretarz gminy uczestniczyły w posiedzeniu LGD dotyczącym przeniesienia siedziby z Wąpielska do Rypina,
- wójt poinformowała, że jest  problem  dotyczący dzieci, które w roku bieżącym powinny pójść do klasy I jako siedmiolatki. Ich liczba z całego terenu Gminy Rogowo wynosi 4 osoby.
- wójt poinformowała o udziale Gminy Rogowo w dwóch akcjach, w których mieszkańcy mogą wziąć udział poprzez głosowanie internetowe i otrzymać dla sołectwa Nadróż – siłownię na świeżym powietrzu dla dorosłych i  plac zabaw z akcji „Podwórko  NIVEA”

Ad 4.

Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 164 819,60 zł na dofinansowanie zadania polegającego na budowie drogi gminnej Charszewo-Rogówko, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2 157 918 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zwiększeniu dochodów o kwotę 10 000 zł na usuwanie azbestu.
Po stronie wydatków projektowane zmiany polegały między innymi na : zabezpieczeniu kwoty 3 914 zł dla OSP Rogowo na przegląd sprzętu hydraulicznego i na zakup akumulatora do samochodu bojowego, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 2 198 718,60 zł na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego w ramach otrzymanej dotacji oraz środki własne, zwiększeniu wydatków na usuwanie azbestu oraz na zapłatę za wycenę nieruchomości Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
W załączniku inwestycyjnym zmiany polegały na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „ Budowa gminnego przedszkola w Rogowie” oraz wprowadzeniu dofinansowania dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Uwag do przedstawionego materiału radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  X/9/16 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2016r  radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycję podwyższenia ceny wody do 2,14 zł netto za 1m3. Cena wody obowiązywała będzie od 1.04.2016r do 31.03.2017r.  W dyskusji nad cena wody pan Leszek Kukowski poinformował, że gmina zakupiła 200 sztuk nowych wodomierzy do wymiany starych, koszt jednego wodomierza średniej klasy B to kwota około 70 zł. Radny Baldouski poprosił o wyjaśnienie pojęcia wodomierza. Odpowiedzi na powyższe udzielił pan Leszek Kukowski. Radny Baldouski dodał, że można kupić tańsze wodomierze.  Radny Baldouski wnioskował o nie podwyższanie ceny wody i utrzymanie  ceny aktualnie  obowiązującej. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycje wójta i radnego Baldouskiego. Za propozycją wójta głosowało 10 radnych, za propozycją radnego Baldouskiego 4 radnych ( Baldouski, Piotrowski, Czerska i Gutkowski ). Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/10/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę głosowało 10 radnych, radny Baldouski, radny Piotrowski, radny Gutkowski, radna Czerska  byli przeciw uchwale.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy komisji na 2016r i porosiła o jego przyjęcie do realizacji.. Radna Czerska zwróciła uwagę na zapis pkt 4 w planie pracy dotyczący „ Kontroli pracy Wójta Gminy Rogowo za 2015r pod względem realizacji uchwał Rady Gminy Rogowo oraz wniosków poszczególnych komisji rady” i stwierdziła, że należałoby ten punkt usunąć z planu, gdyż kontrola pracy wójta jest zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które bada Regionalna Izba Obrachunkowa. Radny Piotrowski zapytał przewodniczącą komisji czy w 2015r. odbyły się kontrole dokonane przez Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca komisji Emila Kopycińska stwierdziła, że przeprowadzone były kontrole, dotyczyły  między innymi budowanych dróg. Innych uwag do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/11/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r. radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani skarbnik przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2016r. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków, które należałoby wyasygnować w budżecie, w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego. Wójt wnioskowała o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego, ze względu na realizację zadań zawartych w wieloletnim planie finansowym jak również budowę gminnego przedszkola, które będzie służyło dzieciom z całego terenu Gminy Rogowo.
Podczas dyskusji radna Czerska zawnioskowała, aby wyodrębnić kwotę 800 zł z funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo Rogówko z przeznaczeniem na zakup i wymianę okien w remizie strażackiej w Rogówku, które są w bardzo złym stanie. Radna Czerska dodała, że dołoży na ten cel kwotę 500 zł z własnego budżetu, natomiast do dyspozycji Gminy z funduszu sołeckiego pozostała by  kwota 900 zł .  Pani Czerska stwierdziła, że na  świetlicę  w Świeżawach gmina wyłożyła z budżetu  kwotę 200 tys. zł. Pani wójt odpowiadając na powyższe przedstawiła wyjaśnienia dotyczące dofinansowywania do remontu remizy strażackiej nie będącej własnością Gminy. Z przedstawionych wyjaśnień  wynika, że gmina nie ma podstaw do wydatkowania środków na remonty remiz strażackich, do których  nie ma prawa własności. . Z powyższego wyjaśnienia wynika, również, że nie można  wydatkować środków z funduszu sołeckiego na zadania dotyczące remontu remiz nie będące własnością Gminy, jeżeli wydatek nie służy dla zapewnienia gotowości bojowej OSP.. Wobec powyższego należy stwierdzić, że dla stworzenia możliwości rozdysponowania funduszu sołeckiego na wydatki dotyczące nakładów na tego typu nieruchomości niezbędne jest uregulowanie ich stanu prawnego oraz nabycie przez gminę prawa do nieruchomości.
Pani wójt podczas dyskusji stwierdziła, że w wielu sołectwach jest dużo wykonanych  zadań. Wójt podała koszt ogólny remontu świetlicy w Świeżawach tj. 193 216 zł, z tego środki unijne stanowią kwotę 112 336 zł i udział własny Gminy to kwota 80 880 zł.  Natomiast sołectwo Rogówko w 2015r  ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 881 305 zł ma wybudowaną drogę , plac zabaw i założoną lampę solarową .  Radna Kopycińska Emila stwierdziła, że mieszkańcy Świeżaw nie byli w stanie utrzymać świetlicy i przekazali budynek na własność Gminy.
Radny Piotrowski Krzysztof zapytał , czy w związku ze złożonym przez niego wnioskiem jest decyzja w sprawie kupna działki w Hucie Chojno. Pani wójt odpowiedziała, że wnioskowana sprawa dotycząca nabycia nieruchomości w Hucie Chojno będzie rozpatrywana po zbadaniu stanu prawnego gruntu .
Radna Czerska zawnioskowała o remont drogi dojazdowej przy budynku  urzędu gminy.
Innych pytań w tym temacie nie było, Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/12/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r głosowało 12 radnych, radna Czerska była przeciw, radny Baldouski wstrzymał się od głosowania.
Następnie pani wójt uzasadniła celowość uchylenia uchwały, podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej  podwyższenia kryterium dochodowego do świadczeń z pomocy społecznej na dożywianie dzieci.  Wójt poinformowała, że w związku z uchybieniami stwierdzonymi przez nadzór wojewody powyższą uchwałę należy uchylić. Radni ten temat omawiali na posiedzeniach komisji. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały nr X/13/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni glosowali jednogłośnie.
Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych i zaproponowała podwyższenie ekwiwalentu do 9 zł za godzinę. Wójt stwierdziła, że przy opracowaniu budżetu na kolejny rok odbędą się konsultacje z członkami ochotniczych straży pożarnych w tej sprawie.
W czasie dyskusji , radny Gutkowski Kazimierz stwierdził, że proponowana podwyżka jest za niska.
Radny Trymers Józef uważa, że kwota ekwiwalentu powinna być zróżnicowana, tj. za działania ratownicze wyższa aniżeli za szkolenia. Radny Baldouski poparł wypowiedź radnego Trymersa.
W związku z powyższym  stawka ekwiwalentu wraca do komisji rady do ponownego opracowania. Pani Motylewska uzasadniając cel podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi rypińskiemu do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, poinformowała, że zarząd Wojewódzki Ligii Kobiet Polskich zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rypinie z całego powiatu rypińskiego. Pomoc finansowa  na ten cel została by udzielona w formie dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy w wysokości 3 000 zł Powiatowi Rypińskiemu .
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/14/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych radni głosowali jednogłośnie.
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2016r przedstawił pan Tyburski Paweł. Do przedstawionego programu radni nie mieli uwag i po odczytaniu projektu uchwały w tej sprawie przez prowadzącego obrady, radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr X/15/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2016r.

Ad 5.

W temacie wolne wnioski, pani sekretarz przypomniała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2015r  do 30.04 br oraz udzieliła wyjaśnień co do poprawności  wypełnienie oświadczeń majątkowych.
Radny Gutkowski zgłosił uszkodzenie dachu  na przystanku  w Pręczkach ( Kozi Róg).
Pan Kukowski poprosił o zgłaszanie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, które znajdują się na nieruchomościach mieszkańców Gminy.
Radny Trymers poprosił panią wójt w imieniu mieszkańców Rogowa, którzy mieszkają w kierunku Świeżaw o pomoc w zwalczania szczurów.
Radna Czerska zawnioskowała o przeniesienie w inne miejsce pojemników na odpady, które znajdują się w pobliżu sklepu państwa Gurtowskich.
Na tym protokół zakończono.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady X sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska
    

      


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 marca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 maja 2016, 08:36:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720