P r o t o k ó ł I / 2016

z obrad IX sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
     Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
     a) otwarcie obrad  IX sesji i stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad,
     c) przyjęcie protokołu z  VIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami
4. Podjęcie uchwał :
     a) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż ,
     b) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogówko,
     c) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo,
     d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata
         2016-2024,
     e) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok,
     f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
         Alkoholowych na 2016 rok,
     g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
         Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016
     h) w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
         będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo.  
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady zaproponował, aby do porządku obrad, po punkcie 3 „Sprawozdanie z działalności wójta za okres między sesjami ”  umieścić punkt „ Wręczenie nagród dla nauczycieli” .
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 8.01.2016r członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Pani skarbnik zapoznała z projektem budżetu na 2016r. i z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pani Motylewska przedstawiła planowane zadania inwestycyjne w 2016r.
Z kolei pani wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. Omówione zostały między innymi zasady finansowania programu.
Następnie wójt poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii, który jest opracowany na lata 2012-2016, ze względu na coroczną aktualizację diagnozy problemów narkomanii.
Wójt przedstawiła projekty uchwał dotyczące uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż i zmieniające Plany Odnowy Miejscowości Rogowo i Rogówko.
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczącej ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.  
W dniu 7.01.2016r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała  się następującymi tematami Pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu na 2016r. i poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt tej uchwały został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii. RIO wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Radni zadawali pytania , na które skarbnik i wójt udzielali odpowiedzi.
1.    Pani wójt przedstawiła program rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. Został omówiony preliminarz wydatków na ten cel oraz zasady finansowania programu.
2.    Z kolei wójt przedstawiła aktualną diagnozę problemów narkomanii zawartą w programie przeciwdziałania narkomanii uchwalonego na lata 2012-2016.
3.    Pani Nowakowska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego, które będzie miało zastosowanie przy dożywianiu dzieci w szkołach.
4.    Pan Andrzej Ciborski przedstawił planowane zadania inwestycyjne zawarte w  Planie Odnowy Miejscowości Nadróż oraz poinformował o potrzebie zmiany uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Rogowo i Rogówko. Zmiany w tych uchwałach dotyczą przebudowy dróg powiatowych , które będą finansowane ze środków Powiatu Rypińskiego i środków unijnych.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła  posiedzenie w dniu 8.01.2016r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu na 2016r.Pani skarbnik omówiła proponowane zadania inwestycyjne w 2016r.
2.    Wójt przedstawiła projekty uchwał dotyczące Planu Odnowy Miejscowości Nadróż i zmieniające Plany Odnowy Miejscowości Rogowo i Rogówko. Uchwalone plany odnowy będą miały zastosowanie  przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych  do realizowanych zadań przez gminę i powiat rypiński.
3.    Pani wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczącej ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.  
4.    Z kolei pani wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. Omówione zostały między innymi zasady finansowania programu i preliminarz wydatków określonych w programie.
5.    Następnie wójt poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii ze względu na coroczną aktualizację diagnozy problemów narkomanii.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 7.01.2016r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2016r. Radni zadawali pytania, na które pani wójt i skarbnik udzielały odpowiedzi.
Pan Andrzej Ciborski poinformował o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Nadróż(Czereśnie). Do powyższego przedsięwzięcia niezbędne jest ujęcie tego zadania w Planie Odnowy Miejscowości Nadróż. Pan Andrzej Ciborski poinformował również o potrzebie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rogowo i Rogówko.
Pani wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2016r. i poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie narkomanii w części dotyczącej preliminarza wydatków oraz diagnozy problemów narkomanii.
Pani Nowakowska poinformowała o konieczności podwyższenia kryterium dochodowego w celu objęcia w szkołach wszystkich dzieci bezpłatnym dożywianiem.
Radny Baldouski przedłożył informację z obrad z posiedzenia Związku Gmin Rypińskich i poinformował o przewidywanych inwestycjach w Zakładzie Utylizacji Odpadów.   

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 7.12.2015r:
- opracowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie z programu PROW na przebudowę drogi Nadróż (Czereśnie),
- Gmina Rogowo przystąpiła do programu unijnego z RPO – rozwój usług społecznych
pt : „ Nie ma jak w domu”, który będzie realizowany przez GOPS Rogowo wraz z ośrodkami pomocy z powiatu rypińskiego,
- pani wójt poinformowała o występującym problemie wszystkich  gmin powiatu rypińskiego dotyczącym oświetlenia ulicznego. W październiku 2015r był przeprowadzony przez Rypińską Grupę Zakupową, do której należy też gmina Rogowo przetarg na zakup energii na oświetlenie. Z końcem grudnia 2015r wygasła umowa z Energą Oświetlenie na konserwację urządzeń oświetleniowych, których Energa jest właścicielem. W miesiącu grudniu ubiegłego roku rozpoczęły się negocjacje co do podpisania umowy na kolejny rok dotyczącej oświetlenia ulicznego. Energa Oświetlenie nie wyraża zgody na podpisanie umowy na konserwację urządzeń, tylko domaga się jako właściciel tych urządzeń umowy kompleksowej tj. konserwacji i dostawy energii. Pani wójt odczytała w tej sprawie pismo od Energa Oświetlenie.  W tej sytuacji jest możliwe, że Energa wyłączy oświetlenie uliczne.
Wójt poinformowała, że wpłynął wniosek od dyrektora Gimnazjum Publicznego o przyznanie nagrody wójta dla dwóch nauczycieli, którzy za swoją pracę na rzecz szkoły zasłużyli na nagrody. Pani Nowakowska wręczyła nagrody pieniężne dla pani Joanny Ciborskiej i dla pana Benedykta Mroczyńskiego.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Ad 4.

Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pan Andrzej Ciborski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż i poinformował, że uchwalenie tego Planu jest niezbędne między innymi do ubiegania się o dofinansowanie do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Nadróż(Czereśnie). Radni nie mieli w tym temacie uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/1/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż na lata 2016-2023 radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pan Andrzej Ciborski przedstawił cel podjęcia uchwał zmieniających uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Rogówko i Miejscowości Rogowo. Radni do przedstawionego materiału nie mieli uwag, wobec czego prowadzący obrady odczytał projekty powyższych uchwał. Za podjęciem uchwały Nr IX/2/16 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogówko na lata 2014-2020 i Nr IX/3/16 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo na lata 2012-2019 radni głosowali jednogłośnie.
Pani skarbnik wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 oraz prognozę wielkości, zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BESTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu. Pani skarbnik odczytała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo, wyrażonej w uchwale Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Radni do przedstawionego tematu nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/4/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2016-2024 radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu Gminy na 2016r. Projekt budżetu skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 16 260 700 zł, a wydatki stanowią 17 914 300 zł. Pani Motylewska przedstawiła wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę w 2016r oraz wysokość nakładów inwestycyjnych. W projekcie budżetu uwzględniono wnioski od mieszkańców. Niektóre wnioski są ujęte do realizacji w 2016r.
Pani skarbnik odczytała dwie pozytywne opinie : w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2016r i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wyrażone w uchwałach Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu budżetu, wobec czego, przewodniczący rady odczytał projekt powyższej uchwały i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/5/16 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. Wójt omówiła diagnozę problemów uzależnień w naszej gminie, cele i zadania programu, planowane działania w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, zasady wynagradzania członków tej komisji oraz preliminarz wydatków i zasady finansowania programu. Dane do diagnozy wykorzystano z anonimowej ankiety przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Rogowie. Program będzie finansowany z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewidywane są w 2016r w wysokości 52 000 zł.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego materiału. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie głosowali za podjęciem uchwały Nr IX/6/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
Następnie pani wójt uzasadniła potrzebę zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012-2016. W związku z tym, że powyższy program jest uchwalony na lata 2012-2016, to diagnoza problemów narkomanii i preliminarz wydatków w tym programie należy zmieniać każdego roku. Pani Nowakowska przedstawiła diagnozę problemów narkomanii i preliminarz wydatków na 2016r. Głównym źródłem finansowania zadań ujętych w tym programie są środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację zadań określonych w powyższym programie w 2016r przewiduje się kwotę 3 000 zł.
Pani Nowakowska zaznaczyła, że przeprowadzone badania na terenie szkoły podstawowej wykazały, że problem narkomanii nie występuje. Głównym problemem wynikającym z diagnozy jest zapobieganie narkomanii.
Radni do powyższego tematu nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/7/16  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 radni głosowali jednogłośnie.
Pani Hanna Bońkowska przedstawiła zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej zawarte w projekcie uchwały. Pani kierownik dodała, że ta uchwała jest niezbędna do objęcia wszystkich dzieci w szkołach bezpłatnym dożywianiem. Do powyższego tematu radni nie mieli uwag, wobec czego, pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w tej w sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/8/16 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.

Nie było wolnych wniosków i zapytań.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady IX sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 lutego 2016, 14:40:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643