P r o t o k ó ł V / 2015

z obrad VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 7 grudnia 2015r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  VIII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  VII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r,
  b) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
  d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
  e) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r.
  f) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
     2016r.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym
    2014/2015.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VII  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 2.12.2015r członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Pani skarbnik zapoznała z projektowanymi zmianami w budżecie na 2015r. Przedstawiła planowane zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków.
Z kolei pani wójt omówiła propozycje stawek podatków i opłat lokalnych oraz przedstawiła  propozycję dotyczącą ceny żyta do podatku rolnego na 2016 rok. Komisja przychyliła się do proponowanych stawek przez panią wójt dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, natomiast nie wypracowała stanowiska odnośnie ceny żyta do podatku rolnego.
Pani wójt przedstawiła  problem związany z dożywianiem dzieci, który wynika ze zmian  przepisów w nowym rozporządzeniu.
Pan Gutkowski poruszył temat dotyczący użytkowania świetlicy wiejskiej w Pręczkach.
W dniu 2.12.br Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się ze zmianami w budżecie gminy na 2015r. , które przedstawiła pani skarbnik. Pani skarbnik omówiła również zmiany w załączniku inwestycyjnym. Przedstawiono zaległości z tytułu odpadów komunalnych oraz obecną sytuację finansową gospodarki odpadami komunalnymi.
Następnie pani wójt przedstawiła  propozycję dotyczącą stawek podatkowych na 2016r. W większości proponowane stawki przez wójta kształtują się na poziomie bieżącego roku , poza stawkami, które zostały obniżone przez Ministra Finansów. Komisja przychyliła się do proponowanych przez panią wójt stawek podatku od środków transportowych , podatku od nieruchomości, natomiast stawka zaproponowana przez panią wójt do podatku rolnego  nie została zaakceptowana przez komisję.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła  posiedzenie w dniu 30.11.2015r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
Członkowie komisji zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2015r. Pani skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie zarówno po stronie dochodów i wydatków. Pani Motylewska przedstawiła sytuację finansową dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi.
Pani wójt przedstawiła na 2016r. propozycje stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości oraz propozycję dotyczącą stawki podatku rolnego. Członkowie komisji przychylili się do proponowanych przez panią wójt stawek podatkowych, natomiast wysokości stawki podatku rolnego komisja nie wypracowała.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 30.11.2015r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2015r.
Pani wójt przedstawiła na 2016r. propozycje stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Członkowie komisji przychylili się do proponowanych przez panią wójt stawek podatkowych, za wyjątkiem stawki do podatku rolnego, której komisja nie wypracowała na posiedzeniu.
Na posiedzeniu komisji dyskutowano na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Sitnicy.

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Zarębska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 14.10.2015r:
- w dniu 20.10 odbyło się spotkanie LGD w Skrwilnie, na którym pracowano nad budżetem LGD,
- w dniu 6.11 pani sekretarz brała udział w pracach grupy roboczej w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie wypracowania kryteriów PROW,
- w dniu 17.11 podpisano umowy na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Wynegocjowano ceny niższe o 8% w stosunku do roku ubiegłego.
- w dniu 17.11 odbyło się kolejne spotkanie LGD, na którym dalej pracowano nad budżetem i wyborem projektów,
- w dniu 22.11 pani sekretarz brała udział w Zgromadzeniu Gmin Rypińskich,
- w dniu 25.11 uczestniczyła  powiatowym święcie pracownika socjalnego,
- w dniu 26.11 podpisano umowę na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne,
- w dniu 1.12 odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Bydgoszczy w sprawie budowy chodników w Nadrożu i Kobrzyńcu.

Ad 4.

Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów o kwotę 1 691 zł z tytułu wpływów z tytułu czynszów za lokale, zwiększeniu dochodów w planie finansowym GOW w Sitnicy  o kwotę 1440 zł z tytułu dodatkowo pozyskanych wpływów, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów za media z Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków i wpływów z opłat dzieci z innych gmin uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy.
Projektowane zmiany w załączniku Zadania inwestycyjne dotyczyły między innymi : w zadaniu inwestycyjnym - „ Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł, „ Budowa drogi gminnej Lasoty-Karbowizna” zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł, „ Budowa drogi gminnej Charszewo-Rogówko” zmniejsza się wydatki o kwotę 5000 zł, „ Budowa drogi gminnej Rogowo-Rumunki Likieckie II etap zmniejsza się wydatki o kwotę 57.000 zł, „ Budowa drogi gminnej Sosnowo-Szczerby” zmniejsza się wydatki o kwotę 280.000 zł ( zadanie zakończone i rozliczone),  „ Budowa drogi gminnej Sosnowo-Pręczki” III etap zmniejsza się wydatki o kwotę 65.000 zł ( zadanie zakończone i rozliczone ), „ Budowa drogi  Rogówko-Rojewo oraz drogi gminnej Rogówko” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 45.000 zł ( zadanie zakończone i rozliczone ), wprowadza się nowy zakup inwestycyjny : „ Zakup posypywarki piasku i soli” 40.000 zł i „ Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Sosnowie” 15.000 zł. Pani skarbnik proponowała dokonanie przemieszczeń planowanych wydatków bieżących, miedzy innymi na zapłatę za usługę odbioru odpadów komunalnych kwotę 60.000 zł.
Uwag do przedstawionego materiału radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/19/15 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie przedstawiono temat dotyczący określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W związku z koniecznością dostosowania do nowego stanu prawnego formularzy informacji i deklaracji podatkowych należy uwzględnić zmiany w istniejących formularzach, które zostały określone przez radę gminy w 2011. Nowe formularze będą obowiązywały od 1.01.2016r i dotyczyć będą spraw wszczętych po 1.01 przyszłego roku. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/20/15 w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2016r. Wójt proponowała pozostawienie wysokości stawek obowiązujących w roku 2015 dla pojazdów zarejestrowanych w naszej gminie, natomiast dla pojazdów, które nie są zarejestrowane w gminie Rogowo proponowała stawki maksymalne. Wszystkie komisje rady przychyliły się do propozycji pani wójt. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/21/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad  pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2016r. Wszystkie komisje zaakceptowały stawki tego podatku. Innych propozycji nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/22/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt przedstawiła proponowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości  na 2016r.. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego, prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/23/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016r. radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części pani wójt przedstawiła proponowaną cenę żyta do podatku rolnego na 2016r. tj. 40 zł za 1q. Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 53,75 zł za 1q. Komisje nie wypracowały stanowiska w tej sprawie.
Radny Gutkowski zaproponował pozostawienie ceny żyta do podatku rolnego, która obowiązuje w 2015r tj. 39 zł za 1 q.. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje :
- za stawką 40 zł za 1q głosowało 0 radnych,
- za stawką 39 zł za 1q głosowało 15 radnych
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016r. i poprosił o przegłosowanie. Uchwałę Nr VIII/24/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016r radni podjęli jednogłośnie.

Ad 5.
W tym punkcie pani sekretarz przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w jednym oświadczeniu radnego złożonego na koniec kadencji 2010-2014 stwierdzono uchybienia, które zostały uzupełnione. Wszystkie oświadczenia  radnych i pracowników samorządowych zostały złożone w terminie. W oświadczeniach pracowników samorządowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Oświadczenia majątkowe złożone przez Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo i Wójta Gminy Rogowo zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.

Ad 6.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2014/2015 przedstawiła pani Agnieszka Dąbrowska, która szczegółowo omówiła ten temat.
Poinformowano, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji wynika z dyspozycji przepisów o systemie oświaty. Informacja zawiera między innymi : strukturę organizacyjną szkół podstawowych i gimnazjum, bazę do działalności oświatowej, stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych, wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia i sukcesy uczniów, a także wydatki na oświatę. Najlepiej wypadł egzamin gimnazjalny z języka polskiego i języka niemieckiego – poziom podstawowy, dobre wyniki uczniowie uzyskali również z przedmiotów przyrodniczych i matematyki . Natomiast wyniki egzaminu z języka angielskiego były niskie.
 Z powyższego materiału wynika, że wysokość subwencji oświatowej nie pokrywa w całości wydatków na oświatę. Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół jest coraz wyższy i od lat stanowi znaczną kwotę w ogólnych wydatkach budżetu gminy.

Ad 7.
W tym punkcie radny Baldouski zwrócił się z prośbą do pani wójt w sprawie dokonania wyceny majątku Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy przed podjęciem decyzji o ewentualnej sprzedaży ośrodka.
Radny Piotrowski poruszył sprawę zadymionego pomieszczenia w SP w Nowym Kobrzyńcu, w którym uczy się klasa V. Sprawy tej nie zgłaszał do pani dyrektor. Pani wójt odpowiedziała, że wyjaśni tę sprawę z  dyrektorem szkoły.

Ad 8.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady VIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (7 grudnia 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 grudnia 2015, 08:04:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815