P r o t o k ó ł IV / 2015

P r o t o k ó ł  Nr IV/2015
z obrad VII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 14 października 2015r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
    a)    otwarcie obrad  VII sesji i stwierdzenie quorum,
    b)    przyjęcie porządku obrad,
    c)    przyjęcie protokołu z  VI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r.,
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
    Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022
6. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2015r
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady zaproponował, aby do porządku obrad, po punkcie 6 „Informacja o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2015r”  umieścić dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych .
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VI  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 3.09.2015r.odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady. Członkowie komisji udali się z wizytą do Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektów znajdujących się na terenie ośrodka. Radni obejrzeli domki wczasowe, pomost  oraz inne obiekty znajdujące się na terenie ośrodka. Podczas zwiedzania radni widzieli konieczność zmian, które powinny nastąpić, aby w dalszym ciągu mógł ośrodek funkcjonować.
Po zapoznaniu się z wyglądem ośrodka, pani sekretarz zaproponowała kolejne spotkanie wszystkich radnych w budynku urzędu gminy w celu dokonania oceny i podjęcia decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania ośrodka lub jego zbycia. Poprosiła również, aby dyrektor na kolejne spotkanie przygotował swoje propozycje dotyczące rozwoju ośrodka wczasowego i źródła pozyskania środków na modernizację ośrodka.
Radni obejrzeli również nowo wybudowaną drogę gminną Pręczki-Sosnowo.
W dniu 2.10.2015r odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym zajmowano się tematem dotyczącym dalszego funkcjonowania Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.     
Pan kierownik przedstawił radnym swoje propozycje dotyczące rozwoju ośrodka. Pan Żbikowski wskazał źródło finansowania na proponowane przedsięwzięcia tj. środki własne i środki unijne. Pani sekretarz poinformowała, że przewidziane są środki unijne w dziale dotyczącym turystyki ale z przeznaczeniem na uzdrowiska.  W czasie dyskusji padła propozycja radnego, aby wydzielić i sprzedawać domki, a uzyskane środki ze sprzedaży zainwestować w inne obiekty znajdujące się na ośrodku. Inna propozycja to oddanie w dzierżawę ośrodka, kolejna propozycja to częściowe modernizowanie poszczególnych obiektów oraz remont obiektów, na które gmina by otrzymała dofinansowanie.  
Po dyskusji, nie wypracowano jednoznacznego stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania ośrodka wczasowego.
Następnie radni zapoznali się ze zmianami w budżecie gminy na 2015r oraz ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2022.    
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 31.08.2015r. odbyła wyjazdowe posiedzenie, na którym odwiedziła wszystkie szkoły na terenie naszej gminy i zapoznała się ze stanem przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego.
Komisja rozpoczęła wizytę od Szkoły Podstawowej w Rogowie. Dyrektor poinformował, że w szkole uczęszczać będzie 201 uczniów. Zaplanowane remonty zostały przeprowadzone, wymieniono wykładziny podłogowe w czterech klasach. W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci, dyrektor chciałby przesunąć i poprawić ogrodzenie za placem zabaw ( od strony łąki ).
Następnie dyrektor Publicznego Gimnazjum poinformował o obecnej liczbie uczniów -180, liczbie klas 6, liczbie nauczycieli 19. W ramach poprawy funkcjonowania szkoły dyrektor widziałby założenie na sali gimnastycznej kurtynę dzielącą salę na dwie części, zakupienie 2 tablic interaktywnych, wymianę ogrodzenia od strony szosy.
W Szkole Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu nie było pani dyrektor. Informacji udzielił woźny tej szkoły, który przekazał, że wykonano prace polegające na pomalowaniu ścian w  klasie „0” oraz w klasie 4. Z pilnych prac do wykonania jest parkiet na sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa w Nadrożu była kolejną szkołą objętą wizytą komisji. W szkole uczy się 70 uczniów w 7 klasach, natomiast w punkcie przedszkolnym jest 18 dzieci. Wykonane zostały prace polegające na remoncie dachu na całym budynku szkoły, utworzono dodatkową salę do zabawy dla „zerówki” i punktu przedszkolnego. Dyrektor chciałby odświeżyć elewację na budynku szkoły.
Ostatnią szkołą w programie wizyty była Szkoła Podstawowa w Sosnowie. W tej szkole jest 115 dzieci, w tym 17 to kl. „0”, liczba klas 6, w punkcie przedszkolnym jest 18 dzieci, liczba nauczycieli 11. Wykonane prace w tej szkole to założona wykładzina podłogowa w 1 klasie, remont i powiększenie stołówki szkolnej. Pani dyrektor zapytana o potrzeby szkoły, wymieniła : wyremontowanie pomieszczeń po byłych ubikacjach, nowa pracownia komputerowa, położenie kostki brukowej do punktu przedszkolnego i przed szkołą.       
Komisja stwierdziła, że nasze szkoły są dobrze przygotowane od strony materialnej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił zastępcę wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Zarębska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 12.08.2015r:
- w dniu 19.08 podpisano aneks do umowy na rekultywację wysypiska śmieci w Hucie Chojno,
- w dniu 20.08 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie z-ca wójta podpisała umowę na prace
  interwencyjne dla 6 osób,
- w dniu 3.09 pani sekretarz uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu komisji Rady Gminy
  Rogowo, którego celem była ocena stanu infrastruktury GOW w Sitnicy,
- w dniu 9.09 odbyło się Walne Zebranie LGD, na którym wybrano nowe władze tj. Zarząd
  i Radę,
- w dniu 14.09 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu sekretarz uczestniczyła w podsumowaniu
  dotychczasowych efektów realizacji projektu rekultywacji wysypisk, w którym uczestniczy
  Gmina Rogowo. Omówiono zakres wykonanych prac oraz zadania kończące realizację
  projektu.
- w dniu 17.09 w Lubaniu odbył się Konwent Wójtów. Spotkanie zdominowały sprawy suszy,
  omawiano również założenia do nowej perspektywy finansowania.
- w dniu 21.09 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD,
- w dniu 28.09 sekretarz gminy podpisała w PUP w Rypinie umowy na staż i prace społecznie
  użyteczne dla 6 osób,
- w dniu 29.09 pani sekretarz uczestniczyła w ćwiczeniach obronnych na szczeblu powiatu.
- w dniu 29.09 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD, na którym omówione zostały prace nad
  Lokalną Strategią Rozwoju, dotychczasowe ustalenia, oceny i założenia.

Ad 4.
Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu planu dotacji po przetargu na budowę drogi Sosnowo-Pręczki o kwotę 70.731,79 zł, zwiększeniu planu dochodów o kwotę 19.566 zł z tytułu wpływów z podatków, zwiększeniu planu dochodów o kwotę 20.908,34 zł na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż azbestu, zwiększeniu dochodów w planie finansowym GOW w Sitnicy o kwotę 27.870 zł.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na  zmniejszeniu wartości zadania po przetargu dotyczącego budowy drogi gminnej Sosnowo-Pręczki o kwotę 71.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi gminnej Nadróż ( Czereśnie) wprowadza się środki w kwocie 18.000 zł, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 22.379 zł na stypendia i zasiłki szkolne od IX-XII 2015r., zwiększeniu wydatków o kwotę 20.908,34 zł na usuwanie azbestu w ramach otrzymanej dotacji, zwiększeniu wydatków na remont samochodu OSP Kobrzyniec.
Do powyższego materiału radny Baldouski poprosił o wyjaśnienie kwestii wydatków dotyczących narkomanii. Pani skarbnik poinformowała, że wydatki na realizację związaną z narkomanią są określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Innych uwag i zapytań radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/15/15 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r  radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W temat zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Rogowo na lata 2015-2022 wprowadziła pani Motylewska. Poinformowała, że wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne. W związku z powyższym wprowadza się zmiany do WPF, polegające na uaktualnieniu planu 2015r zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszeniu kwoty długu w 2015r. Zmiany w WPF zostały dokonane na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim. Został zaktualizowany również wykaz przedsięwzięć.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag, wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/16/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022 radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.
Następnie pani skarbnik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Ad 7.
W związku z wnioskiem Powiatu Rypińskiego, pani sekretarz przedstawiła projekty uchwał dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadania dotyczące przebudowy dróg powiatowych: I etap na odcinku Rogówko-Rogowo i II etap na odcinku Rogowo-Sosnowo.
Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2016. Szczegółowe warunki udzielenia tej pomocy zostaną określone w zawartej umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Powiatem Rypińskim.
Do  przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekty uchwał w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/17/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko - Sosnowo od km 1+500 do km 8+359; etap 1 na odcinku Rogówko - Rogowo od km 1+500 do km 3+712” oraz uchwały Nr VII/18/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży- gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko - Sosnowo od km 1+500 do km 8+359; etap 2 na odcinku Rogowo – Sosnowo od km 3+712 do km 8+359” radni głosowali jednogłośnie.

Ad 8.
W punkcie wolne wnioski – nie było wniosków i zapytań.

Ad 9.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady VII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (14 października 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 grudnia 2015, 07:33:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789