P r o t o k ó ł III / 2015

z obrad VI sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 12 sierpnia 2015r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
  a)    otwarcie obrad  VI sesji i stwierdzenie quorum,
  b)    przyjęcie porządku obrad,
  c)    przyjęcie protokołu z  V sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na
    realizację zadania pn. „ Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego
    na lata 2015-2020”.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący rady zaproponował, aby po punkcie 3 „sprawozdanie wójta gminy za okres między sesjami” udzielić głosu zaproszonemu Staroście Rypińskiemu, panu Zbigniewowi Zgórzyńskiemu.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z V  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 5.08.2015r członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
Pani skarbnik zapoznała z projektowanymi zmianami w budżecie na 2015r. Przedstawiła planowane zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków.
Z kolei pani sekretarz omówiła projekt uchwały dotyczący pomocy finansowej dla Powiatu Rypińskiego na opracowanie strategii powiatu. Kwota dotacji  z budżetu gminy na powyższy cel stanowi 2 170,00 zł.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły wspólne posiedzenie w dniu 4.08.2015r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie 
    gminy na 2015r.
2. Pani sekretarz przedstawiła temat dotyczący udzielenia dotacji dla Powiatu Rypińskiego na 
    opracowanie strategii.
3. Podczas dyskusji poruszono temat stanu dróg gminnych i powiatowych oraz zabezpieczenia
    drogi, która prowadziła do wysypiska śmieci w Hucie Chojno.
4.    Pan Badouski złożył sprawozdanie z posiedzenia Związku Gmin Rypińskich.

W dniu 5.08.br Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się ze zmianami w budżecie gminy na 2015r. , które przedstawiła pani skarbnik.. Zmiany w planie dochodów dotyczą między innymi : zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT,  dofinansowania budowanej sieci wodociągowej Rojewo-Borowo-Huta-Rogowo i Brzeszczki Duże, zwiększenia dochodów z tytułu przeznaczenia przez wojewodę wypłat zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych podczas huraganu w lipcu 2015r. Natomiast zmiany w planie wydatków dotyczą między innymi : zwiększenia kwoty w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi Sosnowo-Szczerby, zwiększenia wydatków Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy na zatrudnienie jednej osoby, zwiększenia planowanych wydatków na prowadzenie punktów przedszkolnych.
Następnie pani sekretarz przedstawiła projekt uchwały odnośnie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na opracowanie strategii.
Podczas dyskusji poruszony został temat zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych w naszej gminie. Ponadto radny Hejza zgłaszał pilny remont drogi w Nadróż
 ( Czereśnie), a pani Czerska pytała kiedy nastąpi dalsza realizacja drogi w Rogówku. Na powyższe pytania odpowiedzi udzieliła pani sekretarz. Pani sekretarz poinformowała również, że z chwilą ogłoszenia konkursu z PROW na  modernizację dróg, gmina wystąpi z wnioskiem na dofinansowanie na to zadanie.

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił zastępcę wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Zarębska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 27.05.2015r:
- w dniu 28.05 podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie na finansowanie
  prac społeczno-użytecznych,
- w dniu 11.06 w Starostwie Powiatowym w Rypinie odbyło się spotkanie w sprawie Strategii
  Rozwoju Powiatu Rypińskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Omówiono stan
  prac nad strategią, eksperci dokonali oceny przyjętych rozwiązań oraz przekazano uwagi do
  dokumentu. Uczestnicy przekazali swoje uwagi dotyczące braku możliwości finansowania
  niektórych przedsięwzięć.
- w dniu 25.06 odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego dotyczące Strategii ORSG powiatu
  rypińskiego w Starostwie Powiatowym w Rypinie – zatwierdzono listy projektów do realizacji w
  ramach ORSG.
- w dniu 26.06 odbyło się spotkanie z sołtysami nt. suszy, zwrotu podatku akcyzowego w II
  półroczu 2015r oraz gospodarki odpadami. Omówiono zakres współpracy i tryb prac mających
  na celu ocenę i oszacowanie strat spowodowanych suszą. Sołtysi otrzymali przygotowane
  informacje dla mieszkańców w sprawie odpadów.
  W tym miejscu pani sekretarz podziękowała sołtysom za współpracę w tym zakresie.
- w dniu 26.06 w Urzędzie Gminy w Rypinie odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania
  dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD. Przedstawiony został
  zakres prac nad LSR.
- w dniu 30.06 zastępca wójta wraz z panią skarbnik podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w
  Toruniu aneks do umowy na finansowanie projektu dotyczącego budowy i doposażenia
  placów zabaw, budowy siłowni na świeżym powietrzu, budowy punktów świetlnych oraz
  wyposażenie w urządzenia fitness.
- w dniu 1 .07 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na dofinansowanie
  budowy drogi gminnej Sosnowo-Szczerby ze środków FOGR.
- w dniu 6.07 odbyło się spotkanie inicjatorów petycji panów radnych Antona Baldouskiego,
  Sławomira Lewandowskiego, Lecha Hejzy oraz pani sołtys Krystyny Kaliszewskiej z zastępcą
  dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie poprawy bezpieczeństwa
  mieszkańców sołectw Kobrzyniec i Nadróż poprzez budowę chodników i przejść dla pieszych w
  tych miejscowościach. Omówiono wstępne zasady współpracy w tym zakresie. Wypracowano
  wstępną koncepcję.
- w dniu 10.07 w Osieku odbyło się kolejne spotkanie LGD, na którym omówiono dalsze prace
  dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.
- w dniu 17.07 odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad programem gospodarki
  niskoemisyjnej. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi. Zostały przedstawione dotychczasowe
  efekty prac oraz omówiono zasady i zakres dalszych prac.
- w dniu 23.07 z-ca wójta uczestniczyła w konferencji podsumowującej efekty działań w ramach
  PROW 2007-2013. Na tym spotkaniu omówiono również zasady finansowania budowy dróg
  lokalnych w ramach PROW 2014-2020. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa przekazał
  informację dotyczącą zaawansowania prac nad rozporządzeniem, które umożliwi ogłoszenie
  pierwszych konkursów zaplanowanych na miesiąc sierpień.
- w dniu 24.07 podpisano w PUP w Rypinie dwie umowy na roboty publiczne dla 4 osób,
- w dniu 7.08 z-ca wójta uczestniczyła w uroczystości z okazji Święta Policji.

Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Staroście Rypińskiemu, który z okazji 25- lecia istnienia samorządów gminnych  podziękował pani wójt i radnym za zaangażowanie w rozwój gminy i powiatu. Na tę okoliczność wręczył pani sekretarz pamiątkową statuetkę.
W dalszej części pan starosta przedstawił inwestycje drogowe, które są i będą realizowane na terenie naszej gminy. Ponadto poinformował, że w miesiącu wrześniu br planowane jest spotkanie z wójtami gmin na temat  remontów dróg powiatowych. Pan starosta w swojej wypowiedzi dodał, że w pierwszej kolejności będą remontowane drogi, na które starostwo otrzyma dofinansowanie. Z kolei pan Zgórzyński poinformował, że Powiat Rypiński jest organizatorem akcji Zostań Rodziną Zastępczą i  zaapelował do osób chętnych, które  zechcą zostać rodziną zastępczą o podjęcie współpracy z PCPR w Rypinie. Poprosił również o udostępnienie przekazanych ulotek oraz wywieszenia plakatów w widocznym miejscu.   
Ponadto pan starosta poinformował, że są do wykorzystania środki na prace interwencyjne i na staże.

Podczas dyskusji pani Rucińska zaapelowała o naprawę drogi powiatowej na odcinku Pinino-Huta Chojno, natomiast pani Czerska poruszyła temat zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w naszej gminie. Pani sekretarz wyjaśniła, że gmina Rogowo nie składała wniosku o zatrudnienie osób w ramach stażu, gdyż zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie dla  gminy Rogowo nie było przydziału osób do zatrudnienia do  tych prac. W obecnej sytuacji będzie złożony wniosek do urzędu pracy o przydział osób na zatrudnienie w ramach stażu.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 4.
Po wznowieniu obrad, pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015r.
Po stronie dochodów projektowane zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów o kwotę 83.427 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej Rojewo, Borowo, Huta-Rogowo i Brzeszczki Duże o kwotę 7.980 zł,  zwiększeniu dochodów o kwotę 148.750 zł na dofinansowanie do budowy drogi Sosnowo-Szczerby, zwiększeniu dochodów o kwotę 24.000 zł na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu, który wystąpił w lipcu br, zwiększeniu dochodów o kwotę 116.395 zł na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie budowy placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, montaż punktów świetlnych i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rojewie w urządzenia fitness.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na  zwiększeniu wydatków o kwotę 1.000.000 zł na budowę drogi Sosnowo-Szczerby, zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 74.400 zł na budowę placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, montaż solarów, wyposażenie świetlicy w Rojewie w urządzenia fitness, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 4.219 zł na wniosek kierownika GOW w Sitnicy na zatrudnienie 1 osoby, zwiększeniu wydatków o kwotę 68.500 zł na prowadzenie punktów przedszkolnych, zwiększeniu wydatków o kwotę 24.000 zł na usuwanie skutków huraganu, zwiększeniu wydatków o kwotę 2.170 zł na opracowanie strategii dla Powiatu Rypińskiego.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/13/15 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r  radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.

Pani sekretarz uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla Powiatu Rypińskiego na opracowanie strategii. Na ten cel gminy powiatu rypińskiego udzielają dotacji z budżetu gminy w wysokości 2.170 zł. Powiat Rypiński  i samorządy powiatu opracowują Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020, która pozwoli na wykorzystanie środków unijnych z PROW na lata 2014-2020.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/14/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020” radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.
W punkcie wolne wnioski pani dyrektor SP w Sosnowie podziękowała obecnym na obradach za wsparcie finansowe na leczenie chorej dziewczynki.
Pani sekretarz poinformowała, że w urzędzie gminy w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski od rolników o oszacowanie szkód spowodowanych suszą.
Przewodniczący rady poinformował, że planowane są wyjazdowe  posiedzenia wszystkich komisji do GOW w Sitnicy w celu oceny funkcjonowania tego obiektu.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady VI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (12 sierpnia 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2015, 09:18:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760