P r o t o k ó ł II / 2015

P r o t o k ó ł  Nr II/2015

z obrad V sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2015r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji, która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Sosnowie  przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  V sesji i stwierdzenie quorum,
   b ) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  IV sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r.,
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2012-2014 z prognozą na 2015
    i 2016 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rogowo na lata 2015-2020,
8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2014r,
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Rogowo za 2014r,
11. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r,
12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za 2014r,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie,
14. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r,
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C Stary Kobrzyniec- Czumsk Duży odcinek Stary Kobrzyniec-Rogówko od km 0-000 do km 1+500”
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady zaproponował, aby po punkcie 1 „ sprawy organizacyjne” udzielić głosu Sekretarzowi Gminy pani Bogumile Zarębskiej.
Radna Czerska w swoim wystąpieniu stwierdziła, że skoro nieobecna jest pani wójt na sesji to nie powinno być udzielone absolutorium wójtowi. Wypowiedź pani Czerskiej poparł radny Gutkowski.
Pani sekretarz poinformowała, że pani wójt przebywa na zwolnieniu lekarskim, obowiązki wójta zostały przejęte przez zastępcę wójta, a przepisy prawa nie zabraniają udzielić absolutorium nieobecnej osobie. Po wyjaśnieniu pani Zarębskiej, radna Czerska wycofała wniosek. o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego absolutorium dla wójta.   
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z IV  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei nastąpiło wystąpienie pani sekretarz z okazji 25 lecia istnienia samorządów gminnych. Pani Zarębska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ważną rolę jaką pełni samorząd terytorialny. Szczególne podziękowanie za zaangażowanie się w rozwój gminy zostały skierowane do pani wójt, która przez 25 lat wspierana przez pracowników urzędu i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych zarządza gminą. Pani sekretarz podziękowała również przewodniczącemu rady, który 6 kadencję kieruje pracami rady gminy oraz wszystkim radnym, członkiniom KGW, członkom OSP, sołtysom i wszystkim, którzy wspierali w realizacji zadań na rzecz rozwoju Gminy Rogowo.  
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu  16.04.2015r. Komisja Rewizyjna wraz z pozostałymi komisjami odbyła wspólne posiedzenie , na którym przedstawiona była strategia rozwoju gminy Rogowo na lata 2015-2025 oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Rogowo na lata 2015-2020.
W dniu 23.04 br  tematem obrad komisji rewizyjnej była analiza wykonania budżetu za 2014r i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Poinformowano, że na koniec 2014r. budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 18 457 215 zł, a po stronie wydatków 19 987 313 zł. W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w kwocie 18 484 607,48 zł, co stanowi 100,15% planu.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Zaplanowane zadania w budżecie zostały zrealizowane. Pożyczki były zaciągane wyłącznie na finansowanie zadań inwestycyjnych, które wpływają na lepszą infrastrukturę gminy. Z przedstawionych danych wynika, że w wyniku podjętych działań w minionym roku do budżetu gminy dodatkowo pozyskano środki w wysokości 1 979 173,05 zł z tytułu złożonych wniosków do różnych programów i konkursów.     
Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za  udzieleniem absolutorium dla pani wójt. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r., którą przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku.
W dniu 20.05 członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na sesję.  
W dniu  16.04.2015r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady, na którym przedstawiono strategię rozwoju gminy Rogowo na lata 2015-2025 oraz strategię rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Rogowo na lata 2015-2020. Przedstawicielka instytucji, która wykonała strategie, szczegółowo omówiła zagadnienia ujęte w tych dokumentach. Strategia rozwoju gminy stanowi podstawę do opracowania i wdrażania w gminie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
W dniu 20.05 Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się ze zmianami w budżecie gminy na 2015r. oraz przedstawiono temat dotyczący udzielenia dotacji celowej Powiatowi Rypińskiemu na remont drogi powiatowej na odcinku Stary Kobrzyniec –Rogówko.
Następnie przedstawiono wykonane zadania uwidocznione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r i poinformowano, że zaplanowane zadania zostały wykonane. W wyniku podjętych działań do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki z następujących źródeł : dotacje celowe, środki na inwestycje 694 925 zł, środki UE na dofinansowanie inwestycji 1 122 946,47 zł, dotacja rozwojowa oraz środki na projekt „ Lepsze jutro” 161 301,58 zł.
Z kolei pani Hanna Bońkowska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za lata 2012-2014 z prognozą na 2015 i 2016r.
W dniu 16.04 br na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady została przedstawiona strategia rozwoju gminy Rogowo na lata 2015-2025 oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020. Omówione zostały  szczegółowo zagadnienia zawarte w tych dokumentach.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły wspólne posiedzenie w dniu 20.05.2015r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  gminy na 2015r.
2.    Pani Motylewska przedstawiła temat związany z udzieleniem dotacji dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej na odcinku Stary Kobrzyniec-Rogówko.
3.    Pani skarbnik przedstawiła   sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r.
4.    Członkowie komisji zapoznali się z treścią pisma  Zarządu Transportu Samochodowego w sprawie możliwości dofinansowania przez gminę nierentownych  kursów autobusowych w okresie wakacji. Koszt dofinansowania to kwota 5280 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że przepisy prawa nie pozwalają na dofinansowanie do działalności spółek.
5.    Kierownik GOPS szczegółowo omówiła ocenę zasobów w zakresie pomocy społecznej, która zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej musi być przygotowana przez gminę i przedstawiona radzie.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią sekretarz o przedstawienie sprawozdania z działalności wójta między sesjami. Pani sekretarz przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 25.03.2015r :
- w dniu 8.05 została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na zadanie „ Budowa placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, montaż punktów świetlnych – solarów w Czumsku Dużym, Pręczkach, Rogówku, Rudzie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rojewie w urządzenia fitness na terenie gminy Rogowo”,
- w dniu 14.05 wójt oraz skarbnik podpisały w Urzędzie Marszałkowskim aneks do umowy na realizację zadania „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów obojętnych w miejscowości Huta Chojno na cele przyrodnicze”,
- wójt uczestniczyła wraz z pracownikami w spotkaniu dotyczącym prezentacji odnawialnych źródeł energii,
- wójt uczestniczyła w Konwencie Wójtów i na posiedzeniu Zarządu LGD,
- wójt i sekretarz uczestniczyły w spotkaniach w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Rypińskiego, na których przygotowano materiały projektowe w celu pozyskania środków finansowych w ramach ORSG powiatu rypińskiego,
- w dniu 26.05 odbyło się spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Rypinie, którego tematem była wstępna koncepcja remontu dróg powiatowych na terenie gminy Rogowo. Pani sekretarz poinformowała, że po sprecyzowaniu przez powiat swoich zamierzeń radni zostaną poproszeni o opinię w tej sprawie.    
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 170 166 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 1 378 378 zł na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Hucie Chojno.
Zmiany w planie wydatków polegały między innymi na  wprowadzeniu dofinansowania dla Powiatu Rypińskiego kwoty 77 174 zł na remont drogi powiatowej na odcinku StaryKobrzyniec-Rogówko, na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Sosnowie kwoty 66 250 zł, na zmniejszeniu wartości zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Hucie Chojno po dokonanym przetargu ( środki UE zmniejsza się o kwotę 1 233 286 zł, dotację z WFOŚi GW zmniejsza się o kwotę 145 092 zł oraz udział środków własnych zmniejsza się o kwotę 71 301 zł), na wprowadzeniu dofinansowania do zadania „ Budowa placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, montaż punktów świetlnych – solarów w Czumsku Dużym, Pręczkach, Rogówku, Rudzie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rojewie w urządzenia fitness na terenie gminy Rogowo” ( środki UE 162 813 zł , środki własne 104 287 zł ). Ponadto w wydatkach zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 000 zł na prace społeczno-użyteczne, zwiększa się wydatki o kwotę 32 043 zł do otrzymanej dotacji na stypendia socjalne.
Do powyższego materiału radna Czerska i radny Baldouski zwrócili uwagę na zmniejszenie wartości zadania po przetargu dotyczącym rekultywacji składowiska odpadów w Hucie Chojno. Pani Czerska zapytała między innymi, czy wynagrodzenie projektanta uzależnione jest  od kosztu inwestycji. Pani sekretarz udzielając odpowiedzi stwierdziła, że pierwotna wartość powyższej inwestycji wynikała z kosztorysu opracowanego przez projektanta. Kwoty wynikające z dokumentacji są zabezpieczane w budżecie gminy. Po dokonaniu przetargu wartość tego zadania została zmniejszona, natomiast wynagrodzenie projektanta nie jest zależne od wartości zadania inwestycyjnego.
Innych pytań nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/6/15 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
Pani Bońkowska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za lata 2012-2014 z prognozą na 2015 i 2016 rok. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zawiera zagadnienia związane z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy, oceną dostępu do lokali socjalnych oraz infrastrukturą gminy. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz przyczyny ich występowania o pomoc. Pani kierownik przedstawiła dane liczbowe o korzystających z pomocy i wsparcia. Omówiła również świadczenia pieniężne dla osób objętych pomocą społeczną realizowanych przez Referat  Spraw Obywatelskich w tutejszym urzędzie takie jak : świadczenia rodzinne i dodatki do nich, świadczenia pielęgnacyjne  i zasiłki pielęgnacyjne.
Ad 6.
W temat podjęcia uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025 wprowadziła pani sekretarz, która poinformowała, że powyższy dokument został szczegółowo przedstawiony wszystkim radnym i sołtysom w dniu 16.04.2015r. Pani sekretarz podkreśliła, że strategia rozwoju gminy stanowi podstawę do opracowania i wdrażania w gminie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/7/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogowo na lata 2015-2025 radni głosowali jednogłośnie.
Ad 7.
Pani kierownik GOPS wprowadziła w temat podjęcia uchwały w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Powyższy dokument również szczegółowo był omawiany w dniu 16.04.2015r. Do tego materiału również radni nie mieli uwag. W związku z tym, prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący strategii rozwiązywania problemów społecznych i poprosił o przegłosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr V/8/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rogowo na lata 2015-2020.
Ad 8.
Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie roczne z budżetu gminy Rogowo za 2014r.
Pani Motylewska przedstawiła  sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Pani skarbnik stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą
18 457 215 zł i po stronie wydatków 19 987 313 zł. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Motylewska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w kwocie 18 484 607,48 zł, co stanowi 100,15%  planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 4 662 537,15 zł, co stanowi 25,22% ogółu dochodów, zrealizowane w 104,73% do planu,
- dotacje celowe, rozwojowe, środki na inwestycje, środki UE 5 614  198,33 zł, co stanowi 30,37% ogółu dochodów, wykonane zostały w 97,10% w stosunku do planu,
- subwencje 8 207 872 zł co stanowi 44,41% ogółu dochodów, zostały wykonane w 100% planu.
Następnie pani skarbnik omówiła realizację  zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów i podpisania umów. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na realizację inwestycji zaplanowano 4 973 773 zł , wydatkowano kwotę 4 735 133,11 zł, co stanowi 95,21% planowanych wydatków na inwestycje.  Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r wynosi 2 004 314,74 zł.  Z przedstawionych danych w sprawozdaniu wynika, że dochody własne gminy w omawianym okresie wyniosły 4 662 537,15 zł, natomiast dodatkowym źródłem zasilającym budżet były pozyskane środki w wysokości 1 979 173,05 zł. Przedstawiono również informację o stanie mienia komunalnego.
Ad 9.
Skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/9/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2014r.  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 10.
Skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2015r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 11.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r.
Ad 12.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 13.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2014 przedstawiła pani kierownik, która stwierdziła, że przepisy ustawy o pomocy społecznej zobowiązują do corocznego składania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka .Do zadań ośrodka należy między innymi : przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. W przedstawionym sprawozdaniu ujęte są zadania własne gminy, budżet ośrodka jak również główne problemy osób korzystających z pomocy ośrodka. Najczęstszym powodem przyznania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, alkoholizm i zdarzenia losowe.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/10/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
Ad 14.
 Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/11/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2014r.  głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady podziękował  radnym w imieniu pani wójt za udzielenie absolutorium.
Ad 15.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na remont drogi powiatowej na odcinku Stary Kobrzyniec-Rogówko wprowadziła pani skarbnik. W związku z uzgodnieniami Zarządu Powiatu w Rypinie  zaplanowane jest zadanie dotyczące remontu drogi na ww. odcinku, która po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy będzie realizowana. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości 77 174 zł. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr V/12/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C Stary Kobrzyniec- Czumsk Duży odcinek Stary Kobrzyniec-Rogówko od km 0-000 do km 1+500”.
Ad 16.
W punkcie wolne wnioski pani sołtys sołectwa Rogówko poruszyła temat planowanej budowy farmy słonecznej w Rogówku. Stwierdziła, że mieszkańcy powinni być informowani o takich działaniach na terenie ich sołectwa i  poinformowała, że na tablicy ogłoszeń w Rogówku obwieszczenia z dnia 2.04 br i z 21.05 o wszczętym i prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni słonecznej w Rogówku zostały powieszone  z opóźnieniem. Pani sekretarz udzielając odpowiedzi na powyższe, stwierdziła, że wyjaśni w urzędzie gminy tę sprawę i powiadomi o tym panią sołtys.
Następnie poruszono temat dalszego etapu budowy drogi gminnej w Rogówku. Stwierdzono, że obecnie droga jest w złym stanie, wybiły się kamienie. Pani sekretarz odpowiadając na powyższe poinformowała, że dalszy remont tej drogi będzie kontynuowany po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu  przetargu.
Ad 17.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1230 zakończył obrady V sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 maja 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2015, 11:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719