P r o t o k ó ł III / 2014

P r o t o k ó ł  Nr III/2014

z obrad III sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)  otwarcie obrad  III sesji i stwierdzenie quorum,
   b)  przyjęcie porządku obrad,
   c)   przyjęcie protokołu z  II sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rogowo w roku szkolnym
       2013/2014.
5.    Podjęcie uchwał :
   a)   zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r.,
   b)   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
         Alkoholowych na 2015r,
   c)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania   
         Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016,
   d)   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata
         2015-2022,
   e)   w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015r,
   f)    w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich,
   g)   w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   h)   zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości porządku na
         terenie gminy Rogowo,
   i)    w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   j)    zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
         zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
         zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
         opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   k)    w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z II sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 22.12.2014r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej było przedstawienie projektów uchwał na sesję.
Pani skarbnik omówiła proponowane zmiany do budżetu na 2014r.
Następnie pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy Rogowo na 2015r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022. Poinformowano, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała pozytywne opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022, o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2015r. i o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.
Z kolei pani wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r. Omówiona została diagnoza problemów uzależnień w naszej gminie, cele i zadania programu, planowane działania w zakresie realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zasady finansowania programu.
Następnie wójt poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii, który jest opracowany na lata 2012-2016, ze względu na coroczną aktualizację diagnozy problemów narkomanii  oraz w dziale dotyczącym preliminarza wydatków.
Przedstawiono temat nieodpłatnego przejęcia gruntu w Rojewie na rzecz gminy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2013/2014.
Pan Andrzej Ciborski przedstawił proponowane zmiany do regulaminu czystości i porządku na terenie naszej gminy oraz zmiany do uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .
Poruszona zastała sprawa wysokości diet dla radnych. Były dwie propozycje. Pierwsza propozycja to pozostawienie wysokości diet bez zmian, druga propozycja radnego Kazimierza Gutkowskiego to ustalenie miesięcznej diety w wysokości 500 zł  z potrąceniem 50% dla nieobecnych. Nie wypracowano stanowiska.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 22.12.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2014r. po stronie dochodów i po stronie wydatków.
2.    Następnie pani wójt przedstawiła program rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gminy. Pani wójt omówiła cele i zadania programu, przedstawiła zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasady finansowania programu.
3.    Z kolei wójt przedstawiła uaktualnioną diagnozę  problemów narkomanii w programie przeciwdziałania narkomanii uchwalonym na lata 2012-2016.
4.    Przedstawiono kandydatów na przedstawicieli do Związku Gmin Rypińskich.
5.    W dalszej części pan Andrzej Ciborski poinformował o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwałach zmieniających regulamin czystości i porządku  na terenie naszej gminy oraz  w sprawie sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych. Następnie przedstawił nowe projekty uchwał w tych sprawach.
6.    Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący nieodpłatnego przejęcie gruntu położonego w Rojewie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz gminy.
7.    Pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu na 2015r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022. Pani Motylewska poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekty ww. uchwał zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii. RIO wydała pozytywne opinie w powyższych sprawach.
8.    Pani Agnieszka Dąbrowska omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rogowo w roku szkolnym 2013/2014.
9.    Podczas dyskusji w temacie diet dla radnych członkowie komisji zobowiązali przewodniczącego rady gminy do zorientowania się w wysokościach diet w innych gminach powiatu rypińskiego.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły wspólne posiedzenie w dniu 19.12.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  gminy na 2014r.
2.    Pani Motylewska przedstawiła projekt budżetu gminy na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022. Pani skarbnik zwróciła uwagę na dofinansowanie z budżetu gminy do zadań oświatowych w projekcie budżetu na przyszły rok. Z danych zawartych projekcie uchwały budżetowej wynika, że projektowana subwencja oświatowa wynosić będzie 4 511 630 zł, natomiast wydatki na oświatę stanowić będą kwotę 6 377 306 zł. Z powyższego wynika, że do działalności oświaty należy dołożyć z budżetu gminy kwotę 1 865 676 zł.
3.    Pan  Andrzej Ciborski poinformował o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwałach podjętych na sesji w dniu 13.11.2014r.dotyczących zmian w regulaminie czystości i porządku na terenie gminy Rogowo i zmian w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Pan Ciborski przedstawił nowe projekty uchwał w tych sprawach.
4.     Wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r. i poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie narkomanii w części dotyczącej preliminarza wydatków oraz diagnozy problemów narkomanii.
5.    Komisja zaproponowała dwóch przedstawicieli do Związku Gmin Rypińskich tj. radnego Marka Długokęckiego i radnego Antona Baldouskiego.
6.    Pani wójt przedstawiła sprawę przejęcia gruntu położonego w Rojewie, stanowiącego drogę dojazdową  na rzecz gminy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
7.    Pani Agnieszka Dąbrowska omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2013/2014. Członkowie komisji podczas dyskusji wyrazili swoją opinię dotyczącą wyników nauczania odzwierciedlonych podczas sprawdzianu VI klas i egzaminu gimnazjalnego.
8.    Poruszono temat wysokości diet dla radnych. W czasie dyskusji radni wnioskowali, aby wysokość diety pozostała bez zmiany tj. 15% minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 5.12.2014r:
- odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania w Wapielsku, na którym omawiana była sprawa przeniesienia siedziby stowarzyszenia jak również sprawa dotycząca przydzielonych stowarzyszeniu środków finansowych na 2015r.,
- w dniu 9.12 odbył się pokaz stołu wigilijnego, który przygotowały członkinie  9 KGW,
- unieważniono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ogłoszono nowy przetarg, który odbędzie się 30.12.2014r.,
- dokonano komisyjnie odbioru placów zabaw w Sosnowie, w Rogowie i w Nadrożu.
Ad 4.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiła pani Agnieszka Dąbrowska, która szczegółowo omówiła ten temat.
Poinformowano, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji wynika z dyspozycji przepisów o systemie oświaty. Informacja zawiera między innymi : strukturę organizacyjną szkół podstawowych i gimnazjum, bazę do działalności oświatowej, stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych, wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia i sukcesy uczniów, a także wydatki na oświatę. Najlepiej wypadł egzamin gimnazjalny z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka niemieckiego, najsłabiej z języka angielskiego i matematyki. Z powyższego materiału wynika, że wysokość subwencji oświatowej nie pokrywa w całości wydatków na oświatę. Udział budżetu gminy w kosztach utrzymania szkół jest coraz wyższy i od lat stanowi znaczną kwotę w ogólnych wydatkach budżetu gminy.
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Zmiany w planie dochodów polegały między innymi na :zwiększeniu dochodów o kwotę 500 zł  z tytułu sprzedaży działki w Pręczkach, zwiększeniu dochodów o kwotę 1 000 zł  z tytułu wpływu pomocy finansowej w kosztach budowy drogi Sosnowo-Pręczki, zwiększeniu dochodów o kwotę 700 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic.
Zmiany w planie wydatków polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 3 680 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za wyjazdy do pożarów oraz za szkolenia, zabezpieczeniu kwoty 4 000,14 zł na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/14/14 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r  radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad pani wójt wprowadziła  w temat podjęcia uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r. Wójt omówiła diagnozę problemów uzależnień w naszej gminie, cele i zdania programu, planowane działania w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, zasady wynagradzania członków tej komisji oraz zasady finansowania programu. Program będzie finansowany z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pani wójt poinformowała, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Radna Urszula Czerska zapytała o liczbę osób skierowanych na leczenie odwykowe przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła pani Hanna Bońkowska, członek komisji, która stwierdziła, że komisja nie może zmusić osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego, jedynie podejmuje czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu, prowadzi rozmowy z osobami uzależnionymi i nakłania do leczenia. Pani Bońkowska dodała, że komisja w 2012 i w 2013r. składała wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego zamkniętego, ale opinie psychologa i psychiatry były negatywne w stosunku do osób kierowanych na leczenie.
Radny Baldouski odniósł się do zapisu w programie dotyczącego działań aktywizujących społeczności lokalną np.: festyny, działania realizowane przez KGW i OSP. Zaproponował, aby na takich imprezach ograniczyć sprzedaż alkoholu i nie pozwalać wnosić alkoholu na imprezę. Pani wójt odpowiedziała, że nie na wszystkich organizowanych festynach sprzedawany jest alkohol. Ponadto radny Trymers dodał, że w godzinach, w których występują dzieci i młodzież na imprezach nie ma sprzedaży alkoholu.  
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/15/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. głosowało 15 radnych.
Następnie pani wójt uzasadniła potrzebę zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012-2016. W związku z tym, że powyższy program jest uchwalony na lata 2012-2016, to diagnoza problemów narkomanii i preliminarz wydatków w tym programie należy zmieniać każdego roku. Pani Nowakowska przedstawiła diagnozę problemów narkomanii i preliminarz wydatków na 2015r. i zaznaczyła, że w preliminarzu wydatków na 2015r. ujęta została między innymi kwota 1000 zł na szkolenie nauczycieli.
Pani Nowakowska podkreśliła, że przeprowadzone badania na terenie gminy wykazały, że problem narkomanii nie występuje. Głównym problemem wynikającym z diagnozy jest zapobieganie narkomanii. Radna Czerska zapytała, na czym polega zapis w diagnozie dotyczący przyczyn zdiagnozowanych problemów polegających na zbyt małej kontroli policji i zbyt małego zaangażowania pracowników ośrodka zdrowia.   
Odpowiedzi na powyższe udzieliła pani wójt stwierdzając, że pracownicy ośrodka zdrowia odmówili współpracy z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zlikwidowano rewir dzielnicowych w Rogowie, obecnie przydzielono 1 funkcjonariusza na teren gminy Rogowo.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/16/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gminy Rogowo na lata 2012-2016 radni głosowali jednogłośnie.
Pani skarbnik wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy. WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 oraz prognozę wielkości, zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BeSTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe,, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu. Pani skarbnik odczytała również pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo, wyrażonej w uchwale Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W tym temacie głos zabrał radny Piotrowski, który zapytał, czy w trakcie realizacji budżetu  do 2018r. mogą być ujęte inne zadania w planie przedsięwzięć do WPF. Radny Piotrowski dodał, że chciałby, aby były zadania inwestycyjne dla miejscowości Huta Chojno i Pinino. Pani wójt odpowiedziała, że plan zadań może być zmieniany i uzupełniany.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/17/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2015-2022 radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt przedstawiła projekt budżetu gminy na 2015r. Projekt budżetu skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 17 396 100 zł, a wydatki stanowią 18 166 100 zł. Pani Nowakowska przedstawiła wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę w 2015r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i poinformowała, że przedstawione w projekcie budżetu zadania gospodarcze będą realizowane sukcesywnie w miarę spływu zaplanowanych dochodów budżetowych. Z kolei pani Motylewska odczytała dwie pozytywne opinie : w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2015r.i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wyrażone w uchwałach Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Podczas dyskusji, radny Piotrowski zwrócił się z zapytaniem o liczbę rodzin zastępczych. Udzielono odpowiedzi, że dwoje dzieci przebywa w dwóch rodzinach zastępczych. W budżecie gminy zabezpieczone są środki na ten cel. Innych pytań nie było.
Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/18/14 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015r. radni głosowali jednogłośnie.  
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad, pani wójt wprowadziła w temat dotyczący wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin Rypińskich. Poinformowała, że związek został utworzony w celu wspólnego wykonywania niektórych zadań publicznych. Wójt dodała, że za udział w posiedzeniach związku nie ma diet. W związku z upływem kadencji należy dokonać nowego wyboru radnych do  zgromadzenia związku. Na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty i ładu na przedstawicieli do Związku Gmin Rypińskich zgłoszono dwóch radnych : Antona Baldouskiego i Marka Długokęckiego. Członkowie pozostałych komisji zaakceptowali tę propozycję. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/19/14 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich głosowało 15 radnych.
W dalszej części pan Andrzej Ciborski uzasadnił cel uchylenia uchwał podjętych na sesji w dniu 13 listopada 2014r. dotyczących zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W związku z uchyleniem powyższych uchwał pan Andrzej Ciborski przedstawił nowe projekty uchwał. Poinformowano, że proponuje się zmiany do przedmiotowych uchwał w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą przejścia z tygodniowej krotności częstotliwości pozbywania się odpadów na częstotliwość miesięczną lub dwa razy na miesiąc i to tylko w zakresie odbierania odpadów zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji. Poza tym zaproponowano przedłużenie okresu podczas, którego obowiązuje częstszy odbiór odpadów ulegających biodegradacji o jeden kolejny miesiąc.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/20/14 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie. 15 głosami za podjęto również uchwałę Nr III/21/14 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo.
Z kolei prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały i zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/22/14 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo i uchwały Nr III/23/14 zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła temat dotyczący nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz gminy. Wójt poinformowała, że  nieruchomość gruntowa stanowi drogę wykorzystywaną przez kilku użytkowników jako drogę dojazdową do własnych nieruchomości  w miejscowości Rojewo. Radni do powyższego tematu nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr III/24/14 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski pani wójt przedstawiła pismo z urzędu pracy dotyczące zmiany zatrudnienia w ramach prac społeczno-użytecznych i poinformowała, że 89 osób z terenu naszej gminy, nie zakwalifikowało się do profilu II, z którego ewentualnie mogli by być skierowani do prac społeczno-użytecznych.
Przewodniczący rady odczytał zaproszenie dla radnych, sołtysów i pracowników samorządowych na bal samorządowca, który ma się odbyć 10.01.2015r. w Rypinie.
Następnie przewodniczący rady, nawiązując do tematu diet radnych, poinformował, że sprawa ta zostanie przedyskutowana na komisjach po zorientowaniu się o wysokościach diet dla radnych w innych gminach powiatu rypińskiego i poddana pod głosowanie na kolejnej sesji.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1330 zakończył obrady III sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska
      

   


    


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 grudnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 stycznia 2015, 11:48:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780