P r o t o k ó ł II / 2014

z obrad II sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)  otwarcie obrad  II sesji i stwierdzenie quorum,
   b)  przyjęcie porządku obrad,
   c)   przyjęcie protokołu z  I sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Podjęcie uchwał :
   a)   w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo,
   b)   zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r.,
   c)   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r,
   d)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r,
   e)  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015r,
   f)   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
        2015r
4.    Wolne wnioski i zapytania.
5.    Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady zaproponował, aby po punkcie „ sprawy organizacyjne” udzielić głosu zaproszonemu Staroście Rypińskiemu, panu Zbigniewowi Zgórzyńskiemu.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z I  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Następnie głos zabrał Starosta Rypiński, który w swoim wystąpieniu podziękował za oddane głosy na jego osobę w ostatnich wyborach samorządowych. Pogratulował również pani wójt wyboru jej osoby na stanowisko wójta gminy.
Z kolei radna Czerska złożyła staroście życzenia i pogratulowała wyboru na stanowisko starosty.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 2.12.2014r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej było przedstawienie projektów uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu na 2014r.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatkowych na 2015r. w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i w podatku od środków transportowych. Członkowie komisji przychylili się do propozycji pani wójt, za wyjątkiem stawki  podatku rolnego, którą komisja proponuje w kwocie 39 zł. Ponadto komisja wyraziła zgodę na proponowane zwolnienia w  podatku od nieruchomości.
Przedstawiono propozycję wynagrodzenia dla wójta gminy. Trzech członków komisji było za przedstawioną propozycją, natomiast radny Gutkowski Kazimierz był przeciw.    
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 3.12.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2014r.
po stronie dochodów i po stronie wydatków. Pani skarbnik omówiła również zmiany w
załączniku inwestycyjnym.
2. Następnie pani wójt przedstawiła swoją propozycję dotyczącą stawek podatkowych na 2015r.
W większości proponowane stawki przez wójta kształtują się na poziomie bieżącego roku,
natomiast stawka podatku rolnego proponowana przez wójta to kwota 40 zł za 1q. Komisja
przychyliła się do proponowanych przez panią wójt stawek podatku od środków
transportowych, podatku od nieruchomości, natomiast stawka do podatku rolnego
zaproponowana przez komisję to 39 zł za 1q.
3. Z kolei przedstawiono propozycję wynagrodzenia dla pani wójt. Proponowano
podwyższenie wynagrodzenia , które otrzymuje pani wójt następująco : podwyższenie    wynagrodzenia zasadniczego o 200 zł i dodatku specjalnego z 25% do 30%. Po dyskusji z
tym temacie komisja nie wypracowała stanowiska w powyższej sprawie.   
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła  posiedzenie w dniu 2.12.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
Członkowie komisji zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2014r.
Pani wójt przedstawiła na 2015r. propozycje stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości oraz propozycję dotyczącą stawki podatku rolnego. Członkowie komisji przychylili się do proponowanych przez panią wójt stawek podatkowych, za wyjątkiem stawki do podatku rolnego.
Przewodniczący rady przedstawił propozycję dotyczącą ustalenia wynagrodzenia dla pani wójt. Pan Długokęcki proponował podwyższenie wynagrodzenie zasadniczego o 200 zł i dodatku specjalnego z 25% do 30%. Dwóch członków komisji przychyliło się do propozycji pana przewodniczącego rady, jeden członek był przeciw.    
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 4.12.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
4.    Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2014r. po stronie dochodów i po stronie wydatków.
5.    Następnie pani wójt przedstawiła swoją propozycję dotyczącą stawek podatkowych na 2015r.  Komisja przychyliła się do proponowanych przez panią wójt stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, natomiast stawka do podatku rolnego zaproponowana przez komisję to 39 zł za 1q.
6.    Z kolei przedstawiono propozycję wynagrodzenia dla pani wójt. Po dyskusji w tym temacie 3 członków komisji przychyliło się do proponowanego wynagrodzenia dla wójta, radny Baldouski wstrzymał się od głosowania.
Z kolei głos zabrała pani wójt, która poinformowała o zakończonej wyrokiem sądu sprawie dotyczącej zapłaty dodatkowych środków dla firmy za wybudowaną kanalizację ściekową. Gmina zapłaciła wykonawcy za realizację powyższej inwestycji zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą oraz za uzgodnione i wykonane dodatkowe prace. Natomiast wykonawca złożył dodatkową fakturę za dodatkowe roboty, na które inwestor nie podpisał aneksu do umowy, nie były też uzgodnione z inspektorem nadzoru. Sprawa zakończyła się pomyślnie dla Gminy Rogowo, która nie jest zobowiązana do zapłaty dodatkowych środków za wykonaną inwestycję, wykonawca ponosi koszty postępowania sądowego oraz koszty radcy Gminy Rogowo.
Ponadto pani wójt poinformowała, że w dniu 4.12 br odbyło się otwarcie ofert na rekultywację wysypiska w Hucie Chojno. Jest 8 oferentów.
Ad 3.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pan Długokęcki przedstawił propozycję wynagrodzenia dla wójta. Stwierdził, że należałoby nieznacznie podwyższyć wynagrodzenie. Przedstawił składniki wynagrodzenia, które obecnie otrzymywała pani wójt i proponowane nowe składniki wynagrodzenia, które przedstawiają się następująco : wynagrodzenie zasadnicze 5 400 zł, dodatek funkcyjny 1 900 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
W czasie dyskusji radna Czerska wnioskowała, aby wynagrodzenie dla pani wójt pozostało w obecnej wysokości. Swój wniosek argumentowała tym, że, gmina Rogowo jest niewielką gminą liczącą około 4900 mieszkańców, gmina jest też biedna. Ponadto proponowała, aby do tego tematu powrócić za kilka miesięcy.  Wniosek radnej Czerskiej poparł radny Gutkowski i radny Baldouski.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek przewodniczącego rady i wniosek radnych : Czerskiej, Gutkowskiego i Balduuskiego.
Za wnioskiem przewodniczącego rady głosowało 11 radnych, za wnioskiem radnej Czerskiej i radnych Gutkowskiego i Baldouskiego glosowało 4 radnych.
Radna Czerska zapytała o wysokość ryczałtu miesięcznego dla pani wójt za przejazdy samochodem prywatnym na terenie gminy.
Pani skarbnik odpowiedziała, że pani wójt ma ustalony ryczałt miesięczny za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych na terenie gminy na 300 km zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, to stanowi kwotę 250,74 zł (brutto), jeżeli nie ma potrąceń za urlop, zwolnienie chorobowe i inne nieobecności w pracy. W urzędzie gminy ryczałt na samochód mają też inni pracownicy.  
Po dyskusji w powyższym temacie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia dla pani wójt i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/8/14 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo głosowało 11 radnych, 4 radnych ( Czerska, Gutkowski, Piotrowski i Baldouski) byli przeciw.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zmniejszeniu dochodów o kwotę 710 zł na realizację przez gminę zadań rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 6 335 zł na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 64 835 zł na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu wydatków o kwotę 37360 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Rojewo, Borowo, Huta-Rogowo i Brzeszczki Duże na podstawie aneksu do umowy, zwiększeniu wydatków o kwotę 387 zł na rzecz izb rolniczych, zwiększeniu wydatków o kwotę 3009,98 zł na bieżące wydatki na utrzymanie stacji uzdatniania wody, zmniejszeniu wydatków o kwotę 30396 zł na zakup 8 tablic interaktywnych ( zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zadanie to zostało przesunięte do projektu budżetu na 2015r.), zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 65085 zł ( w ramach otrzymanej dotacji ) na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna i zasiłki pielęgnacyjne, zmniejszeniu wydatków ( w ramach zmniejszenia dotacji ) o kwotę 6335 zł na wypłaty zasiłków okresowych, zmniejszeniu wydatków o kwotę 710 zł ( w ramach zmniejszenia dotacji na realizację przez gminę programu dla rodzin wielodzietnych ).
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/9/14 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r  radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2015r. Wójt proponowała pozostawienie wysokości stawek obowiązujących w roku 2014 dla pojazdów zarejestrowanych w naszej gminie, natomiast dla pojazdów, które nie są zarejestrowane w gminie Rogowo proponowała stawki maksymalne. Wszystkie komisje rady przychyliły się do propozycji pani wójt. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/10/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r. radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2015r. Wszystkie komisje zaakceptowały stawki tego podatku. Innych propozycji nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/11/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r. radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt przedstawiła proponowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości  na 2015r.. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego, prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/12/14 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015r. radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części pani wójt przedstawiła proponowaną cenę żyta do podatku rolnego na 2015r. tj. 40 zł za 1q. Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 61,37 zł za 1q. Wypracowane stanowiska wszystkich komisji w tej sprawie to 39 zł za 1q. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje :
- za stawką 40 zł za 1q głosowało 0 radnych,
- za stawką 39 zł za 1q głosowało 15 radnych
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2015r. i poprosił o przegłosowanie. Uchwałę Nr II/13/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015r radni podjęli jednogłośnie.
Ad 4.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali :
- radny Baldouski zgłosił problem dotyczący zniszczonych przystanków autobusowych w Nadrożu i poprosił o remont tych przystanków, a także poprosił o posadowienie na gruncie gminnym wiaty przystankowej w kierunku Żałego, . Zawnioskował, aby zabezpieczyć środki na ten cel w budżecie gminy,
- radna Czerska podziękowała za remont drogi w Rogówku,
- radny Gutkowski poruszył sprawę dotyczącą oczyszczenia chodnika z ziemi w Pręczkach,
- radny Piotrowski zaapelował o posadowienie wiaty przy drodze w Starym Kobrzyńcu dla dzieci, które są zabierane autobusem do szkoły. Ponadto radny Piotrowski poruszył temat przygotowania gminy do odśnieżania dróg.
Pani wójt udzieliła odpowiedzi na powyższe :
- gmina posadowiła dwie wiaty w Nadrożu oraz wykonała chodnik, natomiast grunt w kierunku Żałego, na którym jest postawiona tablica informacyjna dotycząca odjazdów autobusu nie jest gminny. Pani wójt dodała, że przystanki są niszczone przez uczniów szkól.
- droga w Rogówku jest jeszcze nie zakończona, wstępne środki na dokończenie tego zadania będą zabezpieczone w budżecie .,
-  chodnik w Pręczkach położony jest przy drodze powiatowej, w obecnej chwili pracownicy, którzy mogliby się zająć oczyszczeniem chodnika są pilnie zajęci przy innych pracach,
- nie może być przystanku na trasie w Kobrzyńcu , na której zabierane są dzieci do szkoły.
Gmina jest przygotowana do odśnieżania dróg, posiadamy 3 sprawne pojazdy do tych celów, w pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi utwardzone, te którymi dowożone są dzieci do szkoły.
Radny Piotrowski zawnioskował, aby sprawniej były odśnieżane drogi, należałoby wesprzeć sprzęt gminny  podpisując umowy z rolnikami, którzy posiadają odpowiedni sprzęt do odśnieżania. Ponadto pan Piotrowski zapytał, czy gmina posiada zapas piasku i soli i czy posiada sprzęt do rozrzucania. Pani wójt odpowiadając na powyższe stwierdziła, że uważa, iż sprzęt jaki posiada gmina do odśnieżania jest wystarczający, natomiast podpisując umowy z rolnikami, można spotkać się z nierzetelnością wykonanej usługi.
Ad 5.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady II sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                 Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (5 grudnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 08:17:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 08:27:41)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 912