P r o t o k ó ł I / 2014

z obrad I sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 27 listopada 2014r.

     W związku z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r, poz. 594 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Gminy Rogowo poprzedniej kadencji Marek Długokęcki zwołał pierwszą w VII kadencji sesje Rady Gminy Rogowo, która odbyła się w dniu 27 listopada 2014r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie.
Art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do przeprowadzenia sesji, na czas od jej otwarcia do wyboru przewodniczącego rady wyznacza się najstarszego wiekiem radnego. W związku z tym, że radny Gutkowski odmówił prowadzenia sesji, wyznaczono kolejnego najstarszego wiekiem radnego pana Józefa Trymers.
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. W obradach sesji uczestniczyła wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Na wstępie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej powitała radnych, zaproszonych gości, panią wójt i wszystkich przybyłych na obrady I sesji Rady Gminy Rogowo. Następnie przewodnicząca poinformowała o pracy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów w dniu 16 listopada 2014r. do rady gminy oraz na wójta. Stwierdzono, że dla wyboru rady gminy utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Głosowanie odbyło się w 6 obwodach głosowania. Uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 3916 wyborców. Do urn wyborczych udało się 2332 naszych mieszkańców tj. 59,55% wyborców uprawnionych do głosowania. Oddano 95,63% głosów ważnych. We wszystkich okręgach wyborczych oddano 102 głosy nieważne. We wszystkich okręgach wyborczych zgłoszeń dokonano w ilości większej niż mandatów, dlatego też wybory odbyły się i zostało przeprowadzone głosowanie.
W okresie zgłaszania kandydatów oraz w czasie przeprowadzonego głosowania nie zanotowano uwag, które mogłyby wpłynąć na wynik głosowania.
Z kolei przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia potwierdzające wybór radnych w danych okręgach.
Następnie pani Anna Witkowska poinformowała, że warunkiem nabycia prawa radnego jest złożenie ślubowania, po czym odczytała rotę ślubowania i poprosiła w pierwszej kolejności o złożenie ślubowania radnego Józefa Trymers. Z kolei radni wyczytywani według listy obecności kolejno składali ślubowanie. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.
W dalszej części pani Anna Witkowska poinformowała, że w dniu 16 listopada 2014r. również odbyły się wybory Wójta Gminy Rogowo. Głosowanie odbyło się w 6 utworzonych obwodach głosowania. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Rogowo dokonały 4 komitety wyborcze,  które dokonały zgłoszeń kandydatów na radnych do rady gminy przynajmniej w połowie okręgów wyborczych. Na terenie naszej gminy było 3916 wyborców uprawnionych do głosowania. Do urn wyborczych przybyło 2332 mieszkańców naszej gminy, a więc 59,55% wyborców uprawnionych do głosowania. Oddano 98,20% głosów ważnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w dniu 16 listopada br dokonano wyboru Wójta Gminy Rogowo, którym wybrana została pani Barbara Nowakowska zdobywając spośród 2290 ważnie oddanych głosów na wszystkich kandydatów liczbę 1154 ważnie oddanych głosów, co stanowi 50,39% ważnie oddanych głosów. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła pani Barbarze Nowakowskiej zaświadczenie potwierdzające wybór na stanowisko wójta gminy.
Pani Anna Witkowska złożyła radnym i pani wójt  w imieniu własnym oraz całej Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie życzenia powodzenia i wytrwałości w realizacji zadań związanych z wykonywaniem mandatu  i poprosiła pana Józefa Trymers o otwarcie I sesji Rady Gminy Rogowo i prowadzenie jej do czasu wyboru przewodniczącego rady gminy.
Pan Trymers Józef otworzył obrady I sesji i poprosił o powstanie do hymnu państwowego.
Z kolei stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
W dalszej kolejności przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji. Prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad :
- sprawozdanie wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy,
- wybór przewodniczącego rady :
a) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
b) głosowanie
- wybór wiceprzewodniczącyh rady,
- ślubowanie Wójta Gminy Rogowo,
- powołanie stałych komisji rady,
- wolne wnioski i zapytania
- zakończenie obrad
Pan Trymers zapytał radnych – czy są inne propozycje ? Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei przewodniczący obrad poprosił wójta poprzedniej kadencji o przedstawienie sprawozdania o stanie gminy.
Pani wójt zabierając głos poinformowała, że Gmina Rogowo obejmuje obszar 140 km2 i jest podzielona na 22 sołectwa. Teren gminy zamieszkuje 4935 osób, liczba urodzeń w naszej gminie kształtuje się następująco : w 2010r- 60, w 2011r - 51, w 2012r.- 65, w 2013r. – 55, w 2014r. -  39. W gminie Rogowo przeważają grunty klasy V i VI ( około 80%). Pani wójt przedstawiła gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami na terenie gminy Rogowo. Wójt podkreśliła, że samorząd gminy realizował w minionej kadencji i nadal realizuje wiele ważnych zadań dla rozwoju gminy. W trakcie wykonywania zadań jest budowa drogi Sosnowo-Pręczki oraz modernizacja drogi w Rogówku, został złożony wniosek na budowę placu zabaw w Rogówku oraz na doposażenie w Pręczkach, wymiana oświetlenia na solarowe w miejscowości Ruda, Pręczki i Czumsk Duży, ogłoszony przetarg na rekultywację na wysypisko śmieci w Hucie Chojno, do którego gmina Rogowo dofinansuje 5% zadania, rozpoczęto doposażenie klas 0-3 w szkołach podstawowych w ramach projektu „ Ku lepszej edukacji naszych dzieci”, które w 100% jest sfinansowane ze środków unijnych.
Ponadto pani wójt przedstawiła stan finansowy gminy. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. wynosi 50 068 626,76 zł według wartości początkowej. Zwiększenie środków trwałych za 2014r. nastąpi po zrealizowaniu i zakończeniu inwestycji ( plan zadań inwestycyjnych na 2014r. to kwota 5 041 556 zł. Stan środków na rachunku budżetu gminy na dzień 27.11.2014r. wynosił 1 142 390,79 zł. Zadłużenie gminy na dzień 27.11.2014r. wynosi 843 990,95 zł. Kwota dofinansowań, które wpłyną jeszcze do końca roku i zmniejszy zadłużenie to 541 875,50 zł ( budowa sieci wodociągowej Rojewo, Borowo 124 913,00 zł, dofinansowanie za budowaną drogę Rogowo-Rumunki Likieckie 140 000,00 zł, dofinansowanie na budowę drogi Sosnowo-Pręczki 276 962,50 zL).
Po przedstawieniu sprawozdania przez panią wójt przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru przewodniczącego rady gminy. Zaproponowano trzy osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę  na pracę w komisji – Hejza Lech, Nowatkowski Wojciech, Kaślewicz Bogusław. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie skład osobowy ww.komisji.
Następnie odczytano regulamin wyborów przewodniczącego rady gminy, który zostal przyjęty przez radnych.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady gminy. Radna Emila Kopycińska zgłosiła kandydata Marka Długokęckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Kazimierz Gutkowski zgłosił kandydata Krzysztofa Piotrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie proponowano.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonych tajnych wyborów przewodniczącego rady gminy. Przewodniczący komisji Lech Hejza ogłosił wynik tajnego głosowania i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Gminy Rogowo został wybrany Marek Długokęcki ( 11 głosów za). Protokół komisji wraz z kartami głosowania  w załączeniu protokołu.
Prowadzący obrady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo.
Radny Trymers pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu rady Markowi Długokęckiemu i poprosił o dalsze prowadzenie obrad sesji.
Pan Dugokęcki podziękował za wybór jego osoby na przewodniczącego rady gminy i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru wiceprzewodniczących rady gminy. Przewodniczący rady zawnioskował o wybór dwóch radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo. Wniosek ten został poparty przez radnych. Następnie prowadzący obrady zaproponował skład osobowy komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na wiceprzewodniczących ten sam, który został wybrany do wyborów na przewodniczącego rady i zapytał, czy te osoby wyrażają zgodę na kandydowanie  do komisji. Kandydaci wyrazili zgodę do pracy w komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na dwóch wiceprzewodniczących rady gminy.
Radny Długokęcki zgłosił radną Joannę Przybysz i radnego Józefa Trymers. Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji odczytał protokół i stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rogowo zostali wybrani w głosowaniu tajnym radna Joanna Przybysz i radny Józef Trymers. Protokół komisji wraz z kartami do głosowania w załączeniu protokołu.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo została podjęta przez radnych jednogłośnie. Nowo wybrani wiceprzewodniczący zajęli miejsca przy stole prezydialnym.
Kolejny punkt to ślubowanie wójta gminy. Pani Barbara Nowakowska złożyła ślubowanie zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.
W dalszej części przystąpiono do powołania stałych komisji rady. Prowadzący obrady poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy rada powołuje stałe komisje : Rewizyjną, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego i zawnioskował, aby każdy radny pracował w jednej komisji. Pan Długokęcki zaproponował, aby w Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Rozwoju Gospodarczego pracowało po 4 radnych, natomiast w Komisji Ładu i Porządku Publicznego były 3 osoby. Innych propozycji dotyczących składu ilościowego stałych komisji rady nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie ilościowego składu osobowego komisji i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr I/3/14 w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji rady głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani członkowie spośród siebie wybiorą przewodniczącego i zastępcę komisji i przedstawią ich radzie. W ten sposób wybierani będą przewodniczący i ich zastępcy pozostałych komisji. W skład komisji wejdą kandydaci, którzy otrzymają podczas głosowania jawnego największą liczbę głosów. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Radny Bogusław Kaślewicz zgłosił radnego Sławomira Lewandowskiego, który wyraził zgodę, radny Wojciech Nowatkowski zgłosił pana Bogumiła Daszkowskiego, który wyraził zgodę, radna Urszula Czerska zgłosiła radnego Kazimierza Gutkowskiego, który wyraził zgodę, radny Marek Długokęcki zgłosił panią Emilę Kopycińską, która wyraziła zgodę, radny Kazimierz Gutkowski zgłosił panią Urszulę Czerską, która nie wyraziła zgody. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej, którzy wyrazili zgodę otrzymali po 15 głosów i weszli w skład powyższej komisji. Następnie członkowie komisji wybrali spośród siebie Emilę Kopycińską na przewodniczącą komisji i Sławomira Lewandowskiego na zastępcę przewodniczącego komisji.         
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/4/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Z kolei zgłoszono kandydatów do Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pan Lech Hejza zgłosił radną Urszulę Czerską, która wyraziła zgodę, radny Kazimierz Gutkowski zgłosił pana Krzysztofa Piotrowskiego i pana Jana Błażejewskiego, którzy nie wyrazili zgody, radny Bogumił Daszkowski zgłosił radnego Lecha Hejzę, który wyraził zgodę, pan Sławomir Lewandowski zgłosił radnego Bogusława Kaślewicz, który wyraził zgodę, radny Józef Trymers zgłosił pana Andrzeja Smulskiego, który wyraził zgodę. W skład powyższej komisji weszli wszyscy zgłoszeni członkowie, którzy wyrazili zgodę i otrzymali podczas głosowania jawnego po 15 głosów. Radni ww. komisji wybrali spośród siebie i przedstawili radzie przewodniczącego komisji pana Lecha Hejzę i zastępcę przewodniczącego panią Urszulę Czeską. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr I/5/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego głosowało 15 radnych.
Następnie zgłoszono kandydatów do  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Pan Lech Hejza zgłosił radnego Antona Baldouskiego, pan Jan Błażejewski zgłosił pana Marka Długokęckiego, pani Joanna Przybysz zgłosiła radnego Jana Błażejewskiego, radny Marek Długokęcki zgłosił panią Joannę Przybysz. Innych propozycji nie było. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji. W skład powyższej komisji weszli wszyscy radni zgłoszeni do komisji, którzy podczas głosowania jawnego otrzymali po 15 głosów. Członkowie komisji wybrali spośród siebie przewodniczącego komisji pana Marka Długokęckiego, a na zastępcą pana Antona Baldouskiego.  Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego powyższej komisji i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr I/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego. Zgłoszeni kandydaci : Wojciech Nowatkowski, Krzysztof Piotrowski i Józef Trymers wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali po 15 głosów. Członkowie komisji wybrali i przedstawili radzie przewodniczącego komisji pana Józefa Trymers i zastępcę pana Krzysztofa Piotrowskiego. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego powyższej komisji i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr I/7/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego radni głosowali jednogłośnie.
W punkcie wolne wnioski sołtys sołectwa Rogówko zapytał panią wójt, dlaczego jest wstrzymany remont drogi w Rogówku. Pani wójt odpowiedziała, że umowa z wykonawcą jest podpisana, zadanie to zostanie zrealizowane w terminie, natomiast prawdopodobnie ze względu na warunki atmosferyczne firma wykonuje położenie masy bitumicznej na innej inwestycji.
Wszyscy radni otrzymali Statut Gminy Rogowo oraz druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w terminie 30 dni od daty ślubowania.
W związku z tym, że porządek obrad I sesji został wyczerpany, przewodniczący obrad o godz.1230 zakończył obrady sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska    

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 listopada 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2014, 08:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913