P r o t o k ó ł Nr V/2014

P r o t o k ó ł  Nr V/2014
z obrad XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 13 listopada 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)    otwarcie obrad  XXXI sesji i stwierdzenie quorum,
   b)    przyjęcie porządku obrad,
   c)    przyjęcie protokołu z  XXX sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5.    Podjęcie uchwał :
   a)    zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r.,
   b)    zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
          na terenie gminy Rogowo,
   c)    zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
         zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
         i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
         nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   d)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki,
   e)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Duży,
   f)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda,
   g)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogówko.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Przerwa.
8.    Wręczenie nagród
9.    Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo.
10.    Wystąpienie Wójta Gminy Rogowo.
11.    Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXX  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 10.11.2014r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej było przedstawienie projektów uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu na 2014r.
W związku z  naborem wniosków z programu PROW pani Stańska przedstawiła projekty planów odnowy miejscowości Pręczki, Czumsk Duży, Rogówko i Ruda.
Pani Niedbalska przedstawiła projekty uchwał dotyczące zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo oraz zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Istotną zmianą w tych projektach jest odbiór odpadów zmieszanych z terenów nieruchomości w okresie letnim dwa razy na miesiąc, a także wydłużenie okresu letniego dla tych celów do 31 października
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 10.11.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2014r. po stronie dochodów i po stronie wydatków. Pani skarbnik omówiła również zmiany w załączniku inwestycyjnym.
2.    Następnie pani Stańska omówiła opis planowanych działań inwestycyjnych zawartych w planach odnowy miejscowości Pręczki, Czumsk Duży, Rogówko i Ruda.
3.    Kolejną sprawą było omówienie przez panią Julię Niedbalską projektów uchwał dotyczących zmian w regulaminie czystości i porządku oraz dotyczącej częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości na terenie gminy Rogowo. Pani Niedbalska poinformowała, że w związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w okresie letnim proponuje się wywóz tych odpadów w tym okresie 2 razy w miesiącu.
4.    Pani skarbnik nawiązała do sytuacji ekonomicznej Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Poinformowała, że na podstawie sprawozdania  na dzień 30.10.br dochody tej jednostki wyniosły 82 770,11 zł, natomiast wydatki 111 589,97 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, że z budżetu gminy już dołożono do działalności ośrodka kwotę 28 819,86 zł.  
W dniu 10.11.br odbyły wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na którym zaopiniowano przedstawione projekty uchwał na sesję. Po omówieniu projektów uchwał  przez panią skarbnik, panią Stańską i panią Niedbalską wszystkie projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię komisji.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 5.09.2014r:
- w dniu 15.09 br. podpisano aneks do umowy na dofinansowanie na budowę siłowni na świeżym powietrzu w Sosnowie oraz aneks do umowy na zakup instrumentów i sprzętu muzycznego,
- w dniu 4.09 ogłoszono przetarg na budowę drogi Rogowo-Rumunki Likieckie,
- w dniu 16 i 17.09.br wójt ze skarbnikiem przebywała na konferencji w Rawie Mazowieckiej, gdzie odbywały się spotkania z przedstawicielami poszczególnych ministerstw. Omawiane były prognozy na lata następne dotyczące poszczególnych działów gospodarki narodowej.
- w dniu  22.09 odbyło się spotkanie Rady Społecznej ZOZu, na którym dyrektor ZOZ poinformował o pozyskaniu środków unijnych na dalszą modernizację szpitala,
- w dniu 30.09 odbyło się spotkanie przedstawicieli kuratorium z nauczycielami, na którym omawiano między innymi analizę nauczania,
- w dniu 27.10 odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym były omawiane sprawy bieżące gminy oraz rozdano do rozplakatowania obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej,
- w dniu 28.10 w Złotoryi wręczane były urządzenia zakupione dla ochotniczych straży pożarnych. Z terenu naszej gminy skorzystała jednostka OSP w Kobrzyńcu.
- w dniu 6 i 7.11 br odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rogówka i Rudy w sprawie planów odnowy dla tych miejscowości.
Będąc przy głosie, pani wójt nawiązała do trudnej sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy i poinformowała, że z budżetu gminy do końca roku trzeba będzie dołożyć ok. 50 tys. zł do działalności tej jednostki.
Ad 4.
W tym punkcie pani wójt przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi, które zostały usunięte, a następnie przesłane do Urzędu Skarbowego w Rypinie.
Ponadto poinformowano, że oświadczenia majątkowe złożone przez Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo i Wójta Gminy Rogowo zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.  
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 4 400 zł z tytułu wpływów za sprzedaż działki, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych, zwiększeniu dochodów z tytułu dopisania odsetek na rachunkach bankowych szkół, zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania zadania dotyczącego budowy siłowni na świeżym powietrzu w Rogowie.
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły : zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu budowanej drogi Sosnowo – Pręczki i budowanej drogi Charszewo-Rogówko,   zmniejszenia wydatków na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie na zakup instrumentów i sprzętu muzycznego dla zespołu instrumentalnego OPUS i na zakup strojów ludowych dla zespołu tanecznego Kamertonik. Inne zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły wprowadzenia dotacji dla OSP w Kobrzyńcu  w kwocie 1800 zł na „ System powiadamiania alarmowego” oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
„ Budowa placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i montaż punktów świetlnych – solarów w miejscowościach Czumsk Duży, Pręczki, Rogówko i Ruda i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rojewie w urządzenia fitness na terenie gminy Rogowo”.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/26/14 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r  radni głosowali jednogłośnie.
Projekt uchwały dotyczącej zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo przedstawił pan Andrzej Ciborski. Zmiana do regulaminu dotyczyła głównie ustalenia nowej częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/27/14 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczącej zmian w uchwale w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przedstawił pan Andrzej Ciborski.  Istotną zmianą w tym projekcie jest zmiana w zakresie odbierania odpadów tj.  proponowany odbiór odpadów zmieszanych z terenów nieruchomości w okresie letnim dwa razy na miesiąc, a także wydłużenie okresu letniego dla tych celów do 31 października.  
W tym temacie radna Czerska i radny Magdziak pytali, czy w związku ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów, nie wzrośnie opłata za gospodarowanie odpadami. Pani wójt stwierdziła, że nie proponuje się zmiany uchwały dotyczącej opłaty za odbiór odpadów. Wójt dodała, że nie przewiduje się podwyżki ceny z tytułu zmiany częstotliwości wywozu odpadów.  Innych pytań do przedstawionego materiału nie było. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/28/14 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 14 radnych.
Następnie pani Hanna Stańska omówiła cztery plany odnowy miejscowości tj. Pręczki, Czumsk Duży, Ruda i Rogówko. Pani Stańska poinformowała, że został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków z programu PROW na wykorzystanie środków unijnych. Wobec tego, przygotowano taki wniosek, aby skorzystać z dofinansowania unijnego. Jednym z załączników do wniosku o wsparcie na dofinansowanie jest plan odnowy miejscowości zatwierdzony uchwałą rady gminy. Zadania wpisane do wniosku obejmują miejscowości : Czumsk Duży, Pręczki, Rogówko i Ruda. Każdy plan odnowy miejscowości składa się : z charakterystyki miejscowości, analizy zasobów danej miejscowości, analizy mocnych i słabych stron oraz zagrożenia i szanse wsi, opis planowanych zadań inwestycyjnych wsi. Pani Stańska omówiła planowane zadania zapisane w poszczególnych planach odnowy powyższych miejscowości.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał kolejno projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki, Czumsk Duży, Ruda i Rogówko. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/29/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki, Nr XXXI/30/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Duży, Nr XXXI/31/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda, Nr XXXI/32/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogówko radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski pani wójt nawiązała do błędnych opinii w terenie na temat wykorzystywania samochodu strażackiego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.  Pani Nowakowska poinformowała, że GOPS w swoim budżecie ma zaplanowany zakup paliwa do samochodu, który jest wykorzystywany do wyjazdów  pracowników GOPS w teren. Ponadto wójt dodała, że samochód, który jest wykorzystywany dla celów GOPS jest na stanie Urzędu Gminy w Rogowie.
Pani sołtys z Charszewa podziękowała w imieniu mieszkańców za wybudowaną szosę na odcinku Charszewo-Rogówko.
Ad 7.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach do godz.1200.
Ad 8.
Po przerwie nastąpiła dalsza część obrad sesji.
Pani wójt wręczyła nagrody pieniężne dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w życie szkoły. Ponadto wójt wręczyła dyplomy i zestawy piśmienne osobom, które pracowały społecznie na rzecz mieszkańców gminy. Pani wójt wręczyła również pani sekretarz, pani skarbnik i kierownikom referatów upominki w postaci zestawu piśmiennego.
Z kolei pan Długokęcki dziękując za współpracę oraz wkład pracy w rozwój gminy Rogowo w minionej kadencji wręczył radnym, sołtysom, pracownikowi obsługującemu radę gminy  i pani wójt upominki w postaci zestawu piśmiennego.
Ad 9.
W tym punkcie przewodniczący rady zabrał głos. W swoim wystąpieniu stwierdził, że w jego ocenie była to dobra kadencja, o czym mogą świadczyć powstałe w czasie jej trwania inwestycje. Pan przewodniczący podziękował za dobrą współpracę w okresie 4 lat trwania minionej kadencji wszystkim,  którzy  pracowali na rzecz naszej gminy. Pan Długokęcki w szczególny sposób podziękował pani wójt w imieniu rady za trud i zaangażowanie jakie włożyła w rozwój gminy.
Ad 10.
W tym punkcie nastąpiło wystąpienie wójta. Pani wójt podziękowała również za doświadczoną życzliwość i wsparcie oraz podziękowała za współpracę i zaangażowanie pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, kierownikom podległych jednostek, strażakom, członkiniom KGW i mieszkańcom gminy.
Ad 11.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady XXXI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                 Jadwiga Trybańska
      

 

      
                                    

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (13 listopada 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 grudnia 2014, 08:53:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909