P r o t o k ó ł Nr IV/2014

P r o t o k ó ł  Nr IV/2014

z obrad XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 5 września 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)    otwarcie obrad  XXX sesji i stwierdzenie quorum,
   b)    przyjęcie porządku obrad,
   c)    przyjęcie protokołu z  XXIX sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rogowo za I półrocze 2014r
5.    Podjęcie uchwał :
   a)    w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
   b)    zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r.,
   c)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
   d)    w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
          należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
          pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
          oraz wskazania organu do udzielania tych ulg,
   e)    w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   f)    w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego
         pn. „Ku lepszej edukacji naszych dzieci”.  
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIX  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 28.08.2014r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej było przedstawienie projektów uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu na 2014r. oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
W związku z uwagą Urzędu Marszałkowskiego do nazwy projektu „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci” przedstawiono projekt uchwały o zmienionej nazwie tego projektu .
Pani Motylewska przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. Przedstawiono projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 2.09.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2014r.
       po stronie dochodów i po stronie wydatków. Pani skarbnik omówiła również zmiany w
       załączniku inwestycyjnym.
2.    Następnie pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu
       długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
       zaciągniętych pożyczek.
3.    Kolejną sprawą było omówienie wykonanych zadań uwidocznionych w informacji z
       wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
4.    Zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego przedstawiono zmianę jednego zapisu
       do uchwały podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej przyjęcia wniosku do realizacji o
       dofinansowanie projektu pn.” Ku lepszej przyszłości naszych dzieci” i zmienia się nazwę
       projektu na „ Ku lepszej edukacji naszych dzieci”.
5.    W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczących
       stosowania pomocy de minimis  przedstawiono  projekt uchwały dotyczącej zasad,
       sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych , do których należą
       między innymi opłata za wodę, ścieki.

W dniu 29.08.br odbyły wspólne posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego, na którym zaopiniowano przedstawione projekty uchwał na sesję. Ponadto poinformowano, że wszystkie szkoły zostały właściwie przygotowane na nowy rok szkolny zarówno pod względem lokalowym jak i kadrowym. Ponadto należy zwrócić uwagę, że wzrasta zainteresowanie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 13.06.2014r:
- odbyły się spotkania Lokalnej Grupy działania, na których zaopiniowano złożone wnioski o
  przydział środków unijnych,
- odbył się przetarg na siłownię na wolnym powietrzu w miejscowości Sosnowo,
- zorganizowano wspólnie z KGW wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji,
- w dniu 2.07 podpisano umowę na dofinansowanie do budowy drogi Rogowo-Rumunki
  Likieckie,
- w dniu 3.07 odbył się przetarg na zakup strojów ludowych dla zespołu tanecznego
  „Kamertonik”,
- w dniu 21.08 odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie, w
  którym powierzono to stanowisko pani Katarzynie Daszkowskiej,
- w dniu 21.08 odbył się przetarg na przebudowę drogi w Rogówku,
- w dniu 21.08 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie rozpoczęcia nowego roku
  szkolnego,
- 26.08 odbyło się spotkanie z prezesem fundacji, która prowadzi punkty przedszkolne na
  terenie naszej gminy,
- w dniu 27.08 podpisano porozumienie pomiędzy starostą i jednostkami samorządowymi w
  sprawie pozyskiwania środków unijnych na lata 2014-2020,
- w dniu 4.09 ogłoszono przetarg na budowę drogi Rogowo-Rumunki Likieckie

Ad 4.
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych skarbnik gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.
Pani Motylewska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Ad 5.

Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Przewodniczący rady poinformował, że w dniu 28 sierpnia br otrzymał od radnej Katarzyny Daszkowskiej oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnej w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora SP w Sosnowie i odczytał to oświadczenie. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygasł mandat radnej. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący wygaśnięcia mandatu radnego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/20/14 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego radni głosowali jednogłośnie.
Od podjęcia powyższej uchwały pani Katarzyna Daszkowska nie brała udziału w głosowaniu uchwal.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 140 000 zł na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na modernizację drogi Rogowo-Rumunki Likieckie i zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn.
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły wprowadzenia dofinansowania do modernizowanej drogi Rogowo-Rumunki Likieckie, wprowadzenia zakupu nowego pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie w wysokości 23 000 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na  zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody, zwiększeniu wydatków na zakup pieca c.o. w SP w Sosnowie,i zwiększeniu bieżących wydatków w SP w Nadrożu, zabezpieczeniu dotacji na prowadzenie punktów przedszkolnych, zwiększeniu wydatków o kwotę 39 212 zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/21/14 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r  radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego wprowadziła pani skarbnik. Zaciągnięty kredyt postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jak również na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/22/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego radni głosowali jednogłośnie.
Pan Długokęcki ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przedstawiono temat dotyczący podjęcia uchwały określającej zasady udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Poinformowano, że w celu dostosowania zapisów do nowego brzmienia rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis, obowiązujących od 1.01.2014r. należy podjąć powyższą uchwałę. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/23/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg głosowało 14 radnych.
Pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że w uchwale podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie do projektu „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci” nastąpił błąd w nazwie tytułu tego projektu. Projekt powinien nazywać się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie „Ku lepszej edukacji naszych dzieci”. W związku z tym należało uchylić uchwałę w tej sprawie podjętą na poprzedniej sesji i podjąć  uchwałę o nowym brzmieniu tytułu projektu. Do przedstawionego tematu nie było uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/24/14 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie „ Ku lepszej edukacji naszych dzieci” i zarządził głosowanie. Uchwałę Nr XXX/25/14 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „ Ku lepszej edukacji naszych dzieci” podjęto jednogłośnie.

Ad 6.
W punkcie wolne wnioski radna Czerska stwierdziła, że zgodnie z opinią społeczną należy podać do publicznej wiadomości kwotę wypłaconej diety dla przewodniczącego rady gminy oraz kwotę diet wypłaconych radnym za okres I półrocza br. Pani Czerska stwierdziła, że wypłacona dieta dla przewodniczącego rady w I półroczu br stanowiła kwotę 7 949,10 zł, natomiast diety radnych za ww. okres stanowiły kwotę 22 428 zł w tym : za udział w posiedzeniach komisji 12 348 zł i za udział  w sesjach 10 080 zł. Przewodniczący rady dodał, że wysokość diet radnych i ryczałt przewodniczącego są  uregulowane uchwałą Rady Gminy Rogowo. Wysokość dochodów z tytułu pobranych diet jest wykazana w BIP w oświadczeniach majątkowych.  
Następnie radna Czerska poprosiła o wyjaśnienie na piśmie – dlaczego droga w Rogówku będzie utwardzona, a nie będzie położony asfalt, a jeżeli przewiduje się położenie asfaltu to należy określić w którym roku to nastąpi.
Pani wójt odnosząc się to powyższego tematu stwierdziła, że dokumentacja na remont drogi w Rogówku jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap przewiduje położenie podkładu tj. utwardzenie drogi. Jest podpisana umowa z wykonawcą i ten etap drogi będzie realizowany w bieżącym roku. Natomiast drugi etap przewiduje położenie masy bitumicznej i będzie realizowany po zabezpieczeniu środków przez radę  w budżecie. Wójt dodała, że droga w Rogówku realizowana jest tylko ze środków własnych, nie będzie na tą inwestycję żadnych środków z zewnątrz. Takim systemem remontowane były również inne drogi na terenie naszej gminy np : w Kobrzyńcu, w Nadrożu( Czereśnie), Nadróż-Kowalki.
W związku z rezygnacją z mandatu radnej pani Katarzyny Daszkowskiej przewodniczący rady podziękował jej za współpracę w radzie gminy i życzył sukcesów zawodowych. Pani Daszkowska również podziękowała za współpracę.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady XXX sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

     
 


      
                                    

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (5 września 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 września 2014, 08:01:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822