P r o t o k ó ł Nr III/2014

P r o t o k ó ł  Nr III/2014
z obrad XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
  
Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)    otwarcie obrad  XXIX sesji i stwierdzenie quorum,
   b)    przyjęcie porządku obrad,
   c)    przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu
       systemowego pn. „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci”,
5.    Wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6.    Podjęcie uchwał :
   a)    zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r.,
   b)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
          Rogowo na lata 2014-2021,
c)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Radę Gminy Rogowo porozumienia na rzecz
       rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.
7.    Wolne wnioski i zapytania.
8.    Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVIII  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 12.06.2014r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej było przedstawienie projektów uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu na 2014r. oraz projekt uchwały zmieniającej wieloletni program finansowy.
Pani Agnieszka Dąbrowska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci”. Gmina Rogowo złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego projektu do Urzędu Marszałkowskiego. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy między innymi poprzez organizację placów zabaw, zakup wyposażenia do pomieszczeń. Złożony wniosek uzyskał pozytywną opinię i przed podpisaniem umowy niezbędna jest uchwała w tej sprawie. Wniosek opiewa na kwotę 397 417 zł i w pełni będzie realizowany ze środków unijnych.
Pani sekretarz omówiła projekt uchwały odnośnie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.    
Komisje Ładu i Porządku Publicznego i Rozwoju Gospodarczego odbyły wspólne posiedzenie w dniu 12.04.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Członkowie komisji zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2014r. Pani skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie oraz proponowane do wprowadzenia nowe zadania do załącznika inwestycyjnego.
2.    Ponadto pani Motylewska przedstawiła proponowane zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.
3.    Pani Dąbrowska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci” w ramach programu Kapitał Ludzki. Pani Dąbrowska omówiła cel projektu oraz na jakie zadania będą przeznaczone środki finansowe otrzymane na realizację tego projektu.
4.    Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rogowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.
5.    Radna Czerska poruszyła temat remontu drogi w Rogówku, zapytała o termin jej realizacji. Odpowiedzi udzielił pan Ciborski, który stwierdził, że w bieżącym roku będzie ogłoszony przetarg na to zadanie i droga będzie realizowana.
6.    Radny Nowatkowski poruszył temat posadowienia drogowskazu w miejscowości Czumsk Mały.    
W dniu 9.06.br Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie, na którym przedstawiony został temat organizacji roku szkolnego 2014/2015 w każdej szkole. Od kilku lat w gminie obserwuje się tendencję spadkową liczby urodzeń, a tym samym zmniejszenie uczniów w szkołach. Sytuacja taka powoduje zmniejszenie liczby oddziałów i zatrudnionych nauczycieli. W roku szkolnym 2014/2015 część nauczycieli będzie pracowała w niepełnym wymiarze godzin , dwie nauczycielki nie wyraziły zgody pracować w związku ze zmniejszeniem liczby godzin i w tej sytuacji zgodnie z Kartą Nauczyciela otrzymały od dyrektora wypowiedzenie stosunku pracy. W tej sytuacji w odpowiednim terminie mogą złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.04.2014r:
-5.05 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie uzgodnień do projektu organizacji roku szkolnego 2014/2015,
- 8.05 podpisano akt notarialny z panem Leśniewskim na zamianę gruntów położonych w Rogowie,
- 10.05 w Szkole Podstawowej w Nadrożu odbył się festyn z okazji 10 lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- 21.05 odbył się przetarg na budowę drogi Sosnowo-Pręczki, który wygrała firma z Lipna,
- 30.05 podpisano ostateczną organizację roku szkolnego 2014/2015. W tym temacie pani wójt przedstawiła sytuację kadrową zatrudnienia nauczycieli w  nowym roku szkolnym.
- 3.06 wójt i sekretarz brały udział w konsultacjach w starostwie w sprawie strategii rozwoju powiatu rypińskiego,
- 4.06 odbyło się spotkanie z firmą Solbet w sprawie zwrotu poniesionych kosztów budowy drogi Nadróż(Czereśnie) z tytułu użytkowania przez powyższą firmę tej drogi,
- 5.06 na zaproszenie Prezydenta RP wójt uczestniczyła w spotkaniu prezydenta z wójtami i burmistrzami, aktorami, sportowcami, byłymi premierami którzy pełnią swoją funkcję od początku wyborów demokratycznych do samorządów,
- 9.06 odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządu OSP w sprawie organizowanych w dniu 21.06.br na stadionie w Rogowie gminnych zawodów strażackich. Będąc przy tym temacie pani wójt zaprosiła wszystkich zebranych na tę imprezę.

Ad 4.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu
„ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci” wprowadziła pani Agnieszka Dąbrowska. W związku z ogłoszonym naborem Gmina Rogowo złożyła wniosek o dofinansowanie do powyższego projektu. Celem tego projektu jest poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poprzez organizację placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia. Projekt ten będzie dofinansowany w całości ze środków unijnych tj. kwota 397 417 zł.
Do tego tematu głos zabrała radna Czerska, która stwierdziła, że projekt nie przewiduje dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Nowym Kobrzyńcu, dodała, że należy sprawiedliwie podzielić środki na ten cel  i wnioskowała o dofinansowanie tego oddziału. Pani Czerska zapytała, czym sugerowano się, opracowując wniosek, aby nie włączyć do programu oddziału przedszkolnego w Kobrzyńcu. Pani Dąbrowska odpowiadając na powyższe stwierdziła, że oddział przedszkolny w Kobrzyńcu jest już wyposażony w niezbędne meble, poza tym szkoła ta posiada takie wyposażenie jak inne szkoły w gminie. Ponadto pani Dąbrowska dodała,  że warunkiem otrzymania środków z omawianego programu jest zapewnienie, że oddział przedszkolny będzie istniał samodzielnie przez okres co najmniej 2 lat. Pani wójt potwierdziła wypowiedź pani Dąbrowskiej i dodała, że gdyby w ramach powyższego programu był zakupiony sprzęt, a w tej szkole zaistniała by potrzeba połączenia oddziału przedszkolnego z pierwszą klasą, ze względu na bardzo małą liczbę uczniów, to  gmina musiałaby zwrócić dotację. Pani Nowakowska stwierdziła, że jeżeli okaże się, że oddział „0” będzie dalej funkcjonował samodzielnie, to gmina może zakupić ze środków własnych potrzebne wyposażenie.  Jednocześnie dodała, że radni powinni docenić starania pracowników, którzy dodatkowo przygotowują wnioski, aby pozyskać do budżetu więcej środków na realizację zadań.
Po dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do realizacji o dofinansowanie z powyższego programu i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/16/14 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci” głosowało 13 radnych, radna Czerska wstrzymała się od głosowania.

Ad 5.

W tym punkcie dokonał wystąpienia przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Rypinie, który przedstawił informację na temat przydziału  środków przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz jakie przewidziano działania w ramach tego programu.
Po wystąpieniu przedstawiciela ARMiRu przewodniczący rady ogłosił przerwę.

Ad 6.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 230 000 zł z tytułu zwrotu kosztów budowy drogi Nadróż ( Czereśnie ) przez firmę Solbet , zwiększeniu dochodów o kwotę 397 417 zł na realizacje projektu „ Ku lepszej przyszłości naszych dzieci”, zwiększeniu dochodów o kwotę 5 062 zł z tytułu dofinansowania do zakupu pojemników do zbierania i segregacji odpadów komunalnych.
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły zwiększenia wydatków o kwotę 100 000 zł w zadaniu dotyczącym budowy drogi Sosnowo-Pręczki na wypłaty odszkodowań za poszerzenie pasa drogowego, ponadto proponowano wprowadzenie nowych zakupów inwestycyjnych tj. zakup instrumentów i sprzętu muzycznego dla zespołu OPUS i zakup strojów ludowych dla zespołu tanecznego „ Kamertonik” oraz wprowadzono nowe zadanie dotyczące organizacji placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych na kwotę 397 417 zł w całości finansowane ze środków unijnych.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na : zwiększeniu wydatków o kwotę 8 118 zł na bieżące funkcjonowanie świetlic, zabezpieczeniu środków w wysokości 1500 zł na zakup i położenie kostki polbrukowej na cmentarzu przy zbiorowej mogile, zwiększeniu wydatków o kwotę 25 250 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach niewykorzystanych środków w 2013r.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/17/14 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r  radni głosowali jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiła pani skarbnik. Zmiany w prognozie zostały dokonane na podstawie złożonych wniosków i podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.  
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/18/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021 radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani sekretarz uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Poinformowano, że celem umożliwienia pozyskania środków unijnych z nowego okresu finansowania w ramach powyższego programu  jest zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Do powyższego tematu radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/19/14 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Rogowo na zawarcie porozumienia przez Gminę Rogowo na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego radni głosowali jednogłośnie.

Ad 7.

W punkcie wolne wnioski radna Czerska poruszyła temat zatrudnionego pracownika w ramach prac interwencyjnych, który jak stwierdziła w dniu 12.06.br w godzinach pracy był pod wpływem alkoholu.  
Pani wójt wyjaśniła, że ten pracownik jest zatrudniony w ramach prac publicznych, został skierowany do pracy przez Urząd Pracy w Rypinie i w dniu 12.06 przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Ad 8.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady XXIX sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (13 czerwca 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 sierpnia 2014, 12:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873