P r o t o k ó ł Nr II/2014 z obrad XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( nie było radnego Paśniewskiego ) - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poinformował, że zaistniała pilna potrzeba podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, którą proponuje ująć w porządku obrad.

1.    Sprawy organizacyjne :
   a)    otwarcie obrad  XXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
   b)    przyjęcie porządku obrad,
   c)    przyjęcie protokołu z  XXVII sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał y zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r,
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
       zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rogowo na
       2014r,
6.    Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2013r,
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
       sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2013r,
8.    Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
       przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
       gminy Rogowo za 2013r,
9.    Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
       Wójtowi Gminy Rogowo za 2013r,
10.  Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku
       Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z
       wykonania budżetu za 2013r,
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2013r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
13.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2013r.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVII sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 3.04.2014r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej była analiza wykonania budżetu za 2013r. i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
Pani wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie finansowe.
Pani Nowakowska poinformowała, że na koniec 2013r. budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 16 860 499 zł, a po stronie wydatków 18 118 109 zł.. W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w kwocie 16 782 807,84 zł, co stanowi 99,54% wykonania planu.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Przedstawiono wykonanie zadań gospodarczych własnych i zleconych. Zaplanowane zadania w budżecie zostały zrealizowane. Pożyczki były zaciągane wyłącznie na finansowanie zadań inwestycyjnych, które wpływają na lepszą infrastrukturę gminy. Z przedstawionych danych wynika, że w wyniku podjętych działań w minionym roku do budżetu gminy dodatkowo pozyskano środki w wysokości  900 005 zł z tytułu złożonych wniosków do różnych programów i konkursów.
Pani skarbnik zapoznała z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy za 2013r.
Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium dla pani wójt. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2013r., która została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku.  
W dniu 24.04 br Komisja Rewizyjna zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2014r przedstawionymi przez panią skarbnik oraz zapoznano się z oceną zasobów pomocy społecznej w 2013r, którą omówiła pani kierownik GOPS.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 25.04.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.  Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2014r.
     po stronie dochodów i po stronie wydatków. Zmiany w planie dochodów wynikają głównie z
     otrzymanych dotacji i dofinansowania zadań gospodarczych.  Pani skarbnik omówiła również
     zmiany w załączniku inwestycyjnym.
2.  Pani wójt przedstawiła wykonane zadania uwidocznione w sprawozdaniu z wykonania
     budżetu za 2013r. Poinformowała, że zaplanowane zadania zostały wykonane. W wyniku
     podjętych działań do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki  z następujących źródeł :
     dotacje celowe, środki  na inwestycje, środki UE na dofinansowanie inwestycji , dotacja
     rozwojowa i środki na projekt „ Lepsze jutro” w ogólnej kwocie 900 005,00 zł.
3.  Wójt przedstawiła zmianę jednego zapisu w załączniku do uchwały dotyczącej przyjęcia
     programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
4.  Pani Nowakowska poinformowała o zawiadomieniu przez Starostwo Powiatowe w Rypinie o
     wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie
     gminy Rogowo.
5.  Kierownik GOPS omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2013r.
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 28.04 br,
     na którym zajmowano się następującymi sprawami :
   1.  Pani wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.  Członkowie
        komisji, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałem pozytywnie  ocenili wykonanie
        budżetu za poprzedni rok.
   2.  Pani skarbnik przedstawiła projekty uchwał dotyczące  zmian w budżecie gminy na 2014r,
        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz opinie RIO w sprawie wyrażenia
        opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja pozytywnie
        zaopiniowała omówione projekty uchwał.
   3.  Kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2013r.  
        Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 16.04.2014r  na którym
        zajmowano się następującymi tematami :
        1.    Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2014r.
        2.    Pani wójt omówiła wykonane zadania w 2013r. uwidocznione w sprawozdaniu z
               wykonania budżetu. Członkowie komisji zważyli, że w wyniku podjętych działań wójta
               pozyskano duże środki z zewnętrznych źródeł, które przyczyniły się do rozwoju
               infrastruktury w gminie.
        3.    Członkowie komisji zapoznali się ze zmianą w załączniku do uchwały w sprawie
               przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014r.    
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności wójta między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 27.02.2014r :
- podpisano umowę z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie
  zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Hucie Chojno,
- odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Rypinie na temat przyszłego podziału
  środków unijnych na lata 2014-2020,
- odbył się przetarg na zadanie dotyczące budowy drogi Charszewo-Rogówko. Komisja wybrała
  firmę z Lipna, która złożyła najtańszą ofertę.
- odbył się przetarg na zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
  miejscowości Borowo, Rojewo, Huta, Rogowo, Brzeszczki Duże . Do wykonania tego zadania
  wybrano firmę z Rypina, która zaoferowała najtańszą cenę.
- odbył się przetarg na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu. Przetarg wygrała
  firma z Pruszcza.

Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów o kwotę 214.653 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego, zwiększeniu dochodów o kwotę 553.925 zł z tytułu dotacji na budowę drogi Sosnowo-Pręczki, zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zwiększeniu dochodów na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, energetyczne, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, zwiększeniu dochodów o kwotę 77.209 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, zwiększeniu dochodów o kwotę 39.331 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 167.748 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi : na zwiększeniu wydatków o kwotę 214.653 zł w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego, zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększeniu wydatków na stypendia socjalne, zwiększeniu wydatków o kwotę 77.209 zł w ramach otrzymanej dotacji na demontaż azbestu.  
Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczyły zwiększenia wydatków o kwotę 130.000 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy sieci wodociągowej, zwiększenia wydatków w zadaniu dotyczącym budowy drogi Sosnowo-Pręczki o kwotę 1.025.850 zł. Na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 553.925 zł. W załączniku inwestycyjnym proponuje się wprowadzenie nowego zadania dotyczącego budowy siłowni na świeżym powietrzu w Sosnowie  oraz zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi gminnej Rogówko-Rogówko” na „Przebudowa drogi gminnej Rogówko-Rojewo oraz drogi gminnej Rogówko”.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/11/14 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r  radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.

W temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę odnośnie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wprowadziła pani wójt. Poinformowała, że zgodnie z zaleceniami nadzoru wojewody, należy w programie dokonać zmiany w paragrafie 12, w którym wskazuje się gospodarstwo na terenie gminy Rogowo, które zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom. Pani Nowakowska dodała, że zostało zawarte porozumienie z panem Piotrem Skibińskim, który wyraża zgodę na zapewnienie opieki wraz z wyżywieniem wyłapanym bezdomnym zwierzętom gospodarskim w swoim gospodarstwie rolnym.    
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/12/14 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2014r.radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.

Przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013r.    
Pani wójt przedstawiła  sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 16.860.499 zł i po stronie wydatków 18.118.109  zł. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w kwocie 16.782.807,84  zł, co stanowi 99,54%  planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 4.151.051,33 zł, co stanowi 24,73% ogółu dochodów, zrealizowane w 100,91%  do planu,
- dotacje celowe, rozwojowe, środki na inwestycje, środki UE 4.302.417,51 zł, co stanowi 25,64%  ogółu dochodów, wykonane zostały w 99,08% w stosunku do planu,
- subwencje 8.329.339,00 zł co stanowi 49,63% ogółu dochodów, zostały wykonane w 100% planu.
Następnie pani wójt omówiła realizację  zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów i podpisania umów. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na realizację inwestycji zaplanowano 3.841.721 zł , wydatkowano kwotę 3.201.005,55 zł, co stanowi 83,32% planowanych wydatków na inwestycje.  Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r.  wynosi 1.498.473 zł.  Z przedstawionych danych w sprawozdaniu wynika, że dochody własne gminy w omawianym okresie uzyskano w wysokości 4.151.051,33 zł, natomiast dodatkowym źródłem zasilającym budżet były pozyskane środki w wysokości 900.005 zł. Przedstawiono również informację o stanie mienia komunalnego.
Wójt poinformowała, że w 2013r. nie było umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.
Na zakończenie omawianego sprawozdania wójt gminy podziękowała radnym, sołtysom i pracownikom samorządowym za dobrą współpracę w realizowaniu zadań i poprosiła o udzielenie absolutorium.

Ad 7.

Skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/13/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 8.

Skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24.03.2014r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu  za 2013r. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła realizacje budżetu za 2013r.

Ad 9.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2013r.

Ad 10.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2013r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 11.

Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję. Do przedstawionych materiałów radna Czerska poruszyła temat zadłużenia w podatkach i opłatach oraz w opłacie za pobór wody  i ścieków i w opłacie za wywóz odpadów komunalnych i stwierdziła, że największe są zaległości w tych miejscowościach, w których najwięcej jest realizowanych inwestycji. Pani wójt przedstawiła wykaz zaległości na 31.12.2013r. w powyższych należnościach według poszczególnych sołectw.  
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/14/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2013r głosowało 14 radnych.
Pani wójt podziękowała radnym za udzielenie absolutorium.

Ad 12.

W dalszej części pan Kukowski przedstawił i uzasadnił cel podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Zamiana gruntów dotyczy   zawartego porozumienia Gminy Rogowo, a panem Leśniewskim Stanisławem. Pan Kukowski  poinformował, że w 2013r. była podjęta uchwała, w której radni zajęli stanowisko w tej sprawie. Uchwała ta zawierała przybliżone powierzchnie działek, które obecnie zostały podzielone . W związku z powyższym, do sporządzenia aktu notarialnego, w którym nastąpi zamiana gruntów zachodzi potrzeba podjęcia uchwały, w której zawarte będą aktualne dane  podzielonych działek. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.  Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały  w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/15/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych  radni głosowali jednogłośnie.

Ad 13.

Pani kierownik GOPS omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2013r. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zawiera zagadnienia związane z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy, oceną dostępu do lokali socjalnych oraz infrastrukturą gminną. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz przyczyn ich występowania o pomoc. Pani Bońkowska w swojej wypowiedzi podkreśliła, że najczęstszymi powodami korzystania ze świadczeń GOSP jest bezrobocie, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego. Pani kierownik przedstawiła dane liczbowe o korzystających z pomocy i wsparcia. Omówiła również świadczenia pieniężne dla osób objętych pomocą społeczną realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich w tutejszym urzędzie takie jak : świadczenia rodzinne i dodatki do nich, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne.

Ad 14.

W wolnych wnioskach pani wójt poinformowała, o zawiadomieniu Starostwa Powiatowego w Rypinie o rozpoczęciu prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rogowo, w zakresie uzupełnienia danych ewidencyjnych budynków i lokali oraz aktualizację terenów zabudowanych i zurbanizowanych.

Ad 15.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230 zakończył obrady XXVIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                               Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 czerwca 2014, 08:02:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048