P r o t o k ó ł Nr I/2014

P r o t o k ó ł  Nr I/2014
z obrad XXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2014r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad
1.    Sprawy organizacyjne :
  a)  otwarcie obrad  XXVII sesji i stwierdzenie quorum,
  b)  przyjęcie porządku obrad,
  c)  przyjęcie protokołu z  XXVI sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał :
  a) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
      Gminy Rogowo na lata 2014-2018,
  b) w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2014r.,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
      Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
      właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i
      przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  e) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  f) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
     2015r.,
  g) w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie
      gminy Rogowo przez inne niż gmina Rogowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla
      innych niż gmina Rogowo osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy
      wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
      wykorzystania,
  h) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
      bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2014r.,
  i)  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku
      celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wskazanych w wieloletnim
      programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w
      zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
  j)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo.  
5. Wolne wioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVI  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6.02.2014r. zajmowała się następującymi tematami :
1.    Rozpatrzono skargę na działalność Wójta, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy od pani E.Z. Na tym posiedzeniu komisja zapoznała się z treścią skargi, jak również z wyjaśnieniami pracownika urzędu oraz materiałami zgromadzonymi w sprawie skargi.
2.    Opracowano plan pracy komisji na 2014r.
W dniu 21.02.2014r. komisja zajmowała się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015r. Pani Motylewska poinformowała, że w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego trzeba by wyasygnować w budżecie gminy kwotę 301 460 zł. Pani skarbnik przedstawiła również projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie naszej gminy.
2.    Pani wójt przedstawiła zmiany do uchwał dotyczących programu przeciwdziałania narkomanii i w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Pani Nowakowska omówiła również sprawę dożywiania dzieci w szkołach. Poinformowała, że z końcem ubiegłego roku utraciła moc ustawa dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania i przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
3.    Pani wójt przedstawiła propozycję ceny za 1m3 wody tj. 2,06 zł netto plus podatek VAT, która by obowiązywała od 1.04.2014r. do 31.03.2015r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 25.02.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
Pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia  funduszu sołeckiego na 2015r. Przedstawiono dane dotyczące wysokości środków, które przypadają na sołectwa oraz poinformowano na jakie cele może być przeznaczony fundusz. Członkowie komisji wypowiedzieli się w tej sprawie i stwierdzili, że nie należy rozdrabniać środków w budżecie i są za nie wyodrębnianiem funduszu sołeckiego. Następnie pani Motylewska przedstawiła temat dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie gminy Rogowo. Na  terenie naszej gminy prowadzone są tzw. punkty przedszkolne prowadzone przez fundację
Pani wójt przedstawiła propozycję podwyżki ceny wody za 1m3, która by stanowiła 2,06 zł plus podatek VAT.
Wójt poinformowała, że w związku z opinią pełnomocnika wojewody do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii należy uzupełnić program o aktualną diagnozę problemów narkomanii.
Pani Nowakowska przedstawiła cel podjęcia zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz omówiła projekt uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania zasiłku celowego na dożywianie dzieci w szkołach.
Członkowie komisji zapoznali się z wyjaśnieniami na temat skargi na działalność wójta gminy.   
Pan Żbikowski przedstawił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014r.
Pani Stańska omówiła program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2014-2018.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 21.022014r., na którym zajmowano się następującymi tematami :
Komisja  zaopiniowała projekty uchwał na sesję, przedstawione przez skarbnika i panią wójt. Pani Motylewska omówiła temat dotyczący trybu udzielania i rozliczania dotacji dla fundacji, która prowadzi na terenie naszej gminy punkty przedszkolne. Członkowie komisji po przedstawieniu tematu dotyczącego nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w 2015r. przychylili się do propozycji wójta.
Kolejne tematy przedstawione przez wójta to : zmiana uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii, zmiana uchwały dotyczącej przystanków komunikacyjnych, opłata za wodę w 2014r. podwyższenie kryterium dochodowego dla celów dożywiania dzieci w szkołach. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.
Pozytywną opinię uzyskał również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przedstawiony przez pana Żbikowskiego.
Komisja zapoznała się również z wyjaśnieniami dotyczącymi skargi
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 20.02.2014r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja zapoznała się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rypinie za 2013r. Sporządzona analiza zawiera wskaźniki dotyczące liczby przestępstw o charakterze kryminalnym, których w gminie Rogowo stwierdzono 34, o charakterze gospodarczym, których w gminie Rogowo odnotowano 5. W gminie Rogowo w 2013r. odnotowano wzrost „kradzieży cudzej rzeczy” jak również wzrost „kradzieży z włamaniem”. Na uwagę zasługuje fakt, że w naszej gminie w roku ubiegłym nie stwierdzono żadnego przestępstwa w kategorii „narkotykowych”. W 2013r. odnotowano niewielki spadek ilości nietrzeźwych kierujących z terenu gminy Rogowo.
2.    Wójt przedstawiła projekty uchwał na sesję : ustalenie ceny wody na okres od 1.04.2014r. do 31.03.2015r., zmieniającą uchwałę dotyczącą programu przeciwdziałania narkomanii, zmieniającą uchwałę dotyczącą określenia przystanków komunikacyjnych, podwyższenia kryterium dochodowego dla potrzeb zasiłku celowego na dożywianie dzieci w szkołach. Członkowie komisji przychylili się do przedstawionej propozycji dotyczącej ceny wody tj. 2,06 zł netto oraz pozytywnie wypowiedzieli się za pozostałymi projektami uchwał.
3.    Skarbnik gminy przedstawiła projekty uchwał : w sprawie utworzenia lub nieutworzenia funduszu sołeckiego w 2015r.i w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli. Członkowie komisji uważają, że nie należy wyodrębniać w budżecie gminy funduszu sołeckiego, ze względu na niskie kwoty, które przypadałyby do wykorzystania przez sołectwa.
4.    Członkowie komisji zapoznali się z przedstawionym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014r. oraz z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo.
5.    Wysłuchano również wyjaśnień dotyczących złożonej skargi na działalność wójta.

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.12.2013r:
- w dniu 9.01 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół na temat realizacji budżetu przez każdą ze szkół, dyrektorzy otrzymali budżet na 2014r,
- wójt z przewodniczącym rady uczestniczyła w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Wąpielsku, na którym zatwierdzano wnioski na kolejne zadania realizowane przez gminy,
- wójt uczestniczyła w spotkaniu Społecznej Rady ZOZu w Rypinie,
- 29.01 odbyło się spotkanie Społecznej Rady Zatrudnienia, na którym przedstawiono wysokość środków, które otrzyma urząd pracy w 2014r. na roboty publiczne, na prace społeczno użyteczne, na prace interwencyjne i na staże,
- 27.02 wójt uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym przyszłego przekazania środków unijnych dla gmin  z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie mieli pytań.  

Ad 4.

Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Stańska omówiła program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2014-2018. Przedstawiony program zawiera prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, zasady polityki czynszowej jak również źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Z przedstawionego programu wynika, że w latach 2014-2018 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.
Do powyższego materiału radna Czerska zabrała głos, stwierdzając, że przychód z czynszów za lokale mieszkalne jest niski, natomiast koszty remontów  w tych lokalach są wysokie. Radna Czerska dodała, że należałoby się zastanowić nad sprzedażą budynków komunalnych.
Pani wójt odpowiadając na wypowiedź radnej Czerskiej, stwierdziła, że gmina musi dysponować obiektem komunalnym na wypadek decyzji sądu, w sprawie przydziału lokalu dla potrzebującej rodziny.
Radny Magdziak w swojej wypowiedzi podkreślił, że gmina mogła by sprzedać budynek komunalny i wynająć lokal od nowego właściciela. Uważa, że byłyby niższe koszty dla gminy.
Po dyskusji w tym temacie, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/1/14 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2014-2018 radni głosowali jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy komisji na 2014r i poprosiła o jego przyjęcie do realizacji. Pytań do tego tematu nie było. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/2/14 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2014r. głosowało 15 radnych.
Następnie pani wójt przedstawiła zmianę do uchwały dotyczącej programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012-2016. Zmiana dotyczyła diagnozy problemów narkomanii, którą zaleciła pełnomocnik wojewody ds. uzależnień. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/3/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Rogowo na lata 2012-2016 radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach,
Po wznowieniu obrad, pani Nowakowska przedstawiła zmianę do uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych polegającą na dodaniu do wykazu  przystanków komunikacyjnych na drodze gminnej nr 120509 Lasoty-Kowalki. W tym temacie radni również nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/4/14 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków    
W dalszej części wójt przedstawiła propozycję podwyższenia ceny wody do 2,06 zł netto Cena wody obowiązywała będzie od 1.04.2014r. do 31.03.2015r. Radni nie mieli uwag do przedstawionej propozycji i po odczytaniu projektu uchwały w tej sprawie jednogłośnie byli za podjęciem uchwały Nr XXVII/4/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Z kolei pani skarbnik przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2015r. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków, które należałoby wyasygnować w budżecie, w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego. Wójt wnioskowała o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego, ze względu na rozdrobnienie środków w budżecie. Należy podkreślić, że przy tak małych kwotach przypadających na sołectwo, żadne z nich nie jest w stanie zrealizować zadania.
Radna Czerska zapytała w jakim stopniu jest realizowane zadanie dotyczące remontu drogi w Rogówku. Pani wójt odpowiedziała, że powyższe zadanie zostało w grudniu ubiegłego roku  przyjęte do budżetu do realizacji w 2014r. Są wykonywane pomiary geodezyjne, które będą niezbędne do sporządzenia dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń i dokumentacji, zadanie to będzie realizowane. Innych pytań w tym temacie nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały  w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2015r.  i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/6/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. radni głosowali jednogłośnie.
Kolejny temat, który przedstawiła skarbnik to tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie gminy Rogowo. Poinformowano, że na terenie naszej gminy prowadzone są przez fundację formy wychowania przedszkolnego tzw. punkty przedszkolne. Do tej pory fundacja rozliczała się z gminą na podstawie wystawionych faktur za poniesione wydatki. Obecnie fundacja prowadząca punkty przedszkolne będzie miała udzieloną dotację na realizację zadań oświatowych, z której będzie zobowiązana do jej comiesięcznego rozliczenia. Na terenie gminy Rogowo nie występują przedszkola publiczne, wobec, tego, podstawą ustalenia dotacji są wydatki bieżące  ponoszone przez najbliższą gminę prowadzącą przedszkole publiczne tj. miasto Rypin.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/7/14  w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie gminy Rogowo przez inne niż gmina Rogowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina Rogowo osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Następnie pan Żbikowski przedstawił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014r. Pani Czerska, zabierając głos w tej sprawie stwierdziła, że gmina nie powinna płacić za miejsce w schronisku, jeżeli nie jest tam przetrzymywany pies. Innych uwag w tym temacie nie zgłoszono. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/8/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego przedstawiła pani wójt, która poinformowała, że z końcem roku 2013 utraciła moc ustawa dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania. W związku z tym, aby w dalszym ciągu dzieci korzystały z dożywiania w szkołach należy podjąć uchwałę w powyższej sprawie.  W tym temacie radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały o podwyższeniu kryterium dochodowego i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVII/9/14  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Wyjaśnienia do skargi pani E.Z. na działalność wójta przedstawił Andrzej Ciborski, który zajmował się sprawą. Skarżąca zarzucała przewlekłe i biurokratyczne załatwienie jej wniosku w sprawie unieważnienia i zakazu posługiwania się raportem oddziaływania na środowisko. Po wysłuchaniu wyjaśnień i zapoznaniu się z materiałem tej sprawy, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/10/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.

W temacie wolne wnioski radna Drozdowska poruszyła problem mieszkańców Rojewa związany z hodowlą trzody chlewnej przez nieznanego hodowcę. Hodowla prowadzona jest w budynkach firmy ROLTUCZ. Problem polega na tym, że w miejscowości tej jest nieprzyjemny zapach, utrudniający normalne funkcjonowanie mieszkańców.
Pani wójt odpowiedziała, że dzwoniła do powiatowego lekarza weterynarii, gdzie poinformowano, że firma istnieje w rejestrze. Ta sprawa nie należy do kompetencji gminy. Sołtys wraz z rada sołecką powinni zając się tym problemem i wyjaśnić u wynajmującego obiekty, komu zezwolono na prowadzenie działalności gospodarczej.
Pan Poznański Marek poruszył temat szkód w uprawach przez dzikie zwierzęta. Zapytał, do kogo należy zgłaszać szkody, gdyż dawno zgłaszał szkodę i nikt nie przybył oszacować straty. Odpowiedzi udzielił pan Stefan Magdziak, który jest członkiem koła łowieckiego. Stwierdził, że szkody należy zgłaszać do koła, że środków na odszkodowania jest mało. Radny Magdziak poinformował, że ocenę szkód miał dokonać inny członek koła.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230 zakończył obrady XXVII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 lutego 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 marca 2014, 13:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097