Protokół nr 3/2004

P r o t o k ó ł  Nr III/04

z obrad XIV sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 13 maja 2004r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad :

1.     Sprawy organizacyjne :

a)     otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie protokołu z XIII sesji.

2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie :

a)     zmieniająca uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia
19 lutego 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r,
b)    wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

5.     Wolne wnioski.
6.     Zakończenie.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zawnioskował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wystąpienie Pana Jarosława Pucińskiego – pracownika ODR w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty dla rolników i zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad ? Innych propozycji radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 10 radnych, 4 radnych się wstrzymało ( Buczyńska, Sobocińska, Słomiński, Szałwiński).
Ad 2.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 12.05.br, na którym komisja udała się do Nadroża w celu rozważenia, w którym kierunku powinien być przeniesiony przystanek autobusowy. Przystanek autobusowy obecnie znajduje się na łuku i na linii ciągłej na drodze kategorii wojewódzkiej. Urząd Marszałkowski nie zatwierdzi w tym miejscu przystanku. Ponadto komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Pani Wójt.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10.05.br zajmowała się odbytymi przetargami na zakup samochodu „ BUS” oraz na zakup okien i drzwi dla SP w Nadrożu, do budynku Urzędu Gminy, do Domu Strażaka w Pręczkach i Domu Nauczyciela w Kobrzyńcu. Na przetarg na zakup samochodu oferty złożyły trzy firmy. Wybrano najtańszą firmę z Włocławka. Samochód  został zakupiony za 103.500 zł.
Na zakup okien i drzwi w drodze przetargu dwie firmy złożyły oferty. Wygrała firma z Rypina, która zaoferowała kwotę 49.644 zł.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 11.05.br na którym Pani Wójt poinformowała o możliwości pozyskania 42% środków finansowych z programu tzw .PAOW podkomponent B2 - Edukacja na remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie. Chcąc skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek i zabezpieczyć 58% środków w budżecie. Inny temat posiedzenia komisji to przedstawienie zmian w budżecie na 2004r oraz informacja na temat zbycia starych pojazdów gminnych .
Komisja Oświaty odbyła swoje posiedzenie w dniu 11.05.2004r, na której zajmowano się dowożeniem dzieci z Wierzchowisk do   SP w Sosnowie, zapoznano się z propozycją Przewodniczącego Rady w sprawie wynagrodzenia dla Pani Wójt , przedstawiono zmiany w budżecie na 2004r , dyskutowano na temat możliwości skorzystania z dotacji z programu B2 na remont SP w Sosnowie.
Do przedstawionego materiału radna Buczyńska zwróciła się z pytaniem - jaką decyzję podjęła Komisja Oświaty w sprawie dowożenia dzieci z Wierzchowisk i z Rumunków Likieckich do SP w Sosnowie. Pan Długokęcki odpowiedział, że komisja podjęła decyzję , że do końca roku szkolnego dzieci będą dowożone do tzw. starej szkoły w Likcu, natomiast od przyszłego roku szkolnego temat ten powróci pod dyskusję. Pan Przewodniczący poinformował również, że prawdopodobnie jeden kurs w południe będzie zlikwidowany, gdyż dojeżdża tym kursem dwoje dzieci. Będą one miały zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Pan Słomiński zapytał, jak długo te dzieci będą czekały w świetlicy na odjazd. Odpowiedzi udzieliła dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowie.
Z kolei głos zabrał pracownik ODR Pan Jarosław Puciński, który poinformował, że termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ewidencji producentów jest do 25.05.2004r, natomiast ostateczny termin składania wniosków o dopłaty obszarowe upływa 15.06.2004r. Pan Puciński zwrócił się do radnych i sołtysów o poinformowanie rolników, którzy chcą skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy. Pan Puciński i Pan Zgórzyński będą pomagać nieodpłatnie rolnikom w wypełnianiu wniosków.
Ad 3.
W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił Panią Wójt  o sprawozdanie z działalności za okres między sesjami. Oto, niektóre tematy :

-         Gmina Rogowo otrzymała 6 etatów z Urzędu Pracy z programu dla osób bezrobotnych, którzy oczekują na pracę 24 miesiące ( mężczyźni )  oraz ich małżonki oczekujące 12 miesięcy na pracę oraz otrzymaliśmy 12 etatów dla osób oczekujących na pracę powyżej 12 miesięcy,
-          na sesji Rady Powiatu zatwierdzono program rozwoju lokalnego powiatu rypińskiego z podziałem na poszczególne gminy,
-         na posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich wprowadzono nowe zadania do realizacji w ramach związku,
-         przygotowano wniosek z tzw. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na pozyskanie 42% środków unijnych na remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie. Remont budynku polegać będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku. Jednym z warunków skorzystania z tej dotacji jest to, że szkoła w przyszłości nie będzie podlegać likwidacji.
-         odbył się przetarg na zbycie budynku po byłej szkole w Pręczkach. Obiekt został sprzedany za 58.300 zł,
-         zakupiono nowy „ BUS”,
-         podjęto decyzję o zbyciu pojazdów gminnych, na które nie otrzymano przeglądu technicznego między innymi Osinobus. Dla celów wyjazdów w teren przez pracowników GOPS będzie potrzebny inny samochód niż BUS,
-         odbył się przetarg na zakup drzwi i okien do budynku Urzędu Gminy, Domu Strażaka w Pręczkach, do SP w Nadrożu i do Domu Nauczyciela w Kobrzyńcu,
-         dokonano zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w Nadrożu zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego,
-         odbyło się w urzędzie spotkanie z grupą rodziców dzieci dowożonych do szkoły z Wierzchowisk do Sosnowa. Do końca roku szkolnego dzieci będą dowożone do szkoły na starych zasadach, natomiast od przyszłego roku szkolnego należy przeanalizować sprawę dotyczącą przystanków, na których wsiadają dzieci z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.

      Ponadto Pani Wójt przedstawiła koszty zakupu 15 okien do budynku Urzędu Gminy oraz koszty położenia tynku na korytarzach wewnątrz budynku. Tynk został położony przez bezrobotnych w ramach robót publicznych. Informacja była odpowiedzią dla radnego Słomińskiego.

      Z kolei Pani Wójt przedstawiła pismo Ministerstwa Finansów skierowane do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie interpretacji art. 16a ustawy o finansach publicznych.
Radny Słomiński odniósł się do tematu dotyczącego zmiany lokalizacji przystanku w Nadrożu. Stwierdził, że jako radny tej wsi nie miał możliwości wypowiedzenia się w kwestii lokalizacji przystanku, gdyż nie został o tym powiadomiony.
Ad 4.
Z kolei Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Nurkowska wprowadziła radnych w temat zmian w budżecie gminy na 2004r.
W dochodach proponuje się :

-         zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji z programu SAPARD. W związku ze zmniejszeniem się podczas przetargów wartości pięciu zadań zmniejszyły się również planowane środki do otrzymania z SAPARD na kwotę 336.398 zł,
-         zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 4230 zł,
-         zwiększenie dochodów własnych o kwotę 332 zł,
Po stronie wydatków proponuje się :
-         zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą wartości przetargowych,
-         zwiększenie środków o kwotę 4230 zł na zadania związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na realizację zadań dotyczących świadczeń rodzinnych,
-         zwiększenie środków o kwotę 169.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie,
-         zwiększenie środków o kwotę 3968 zł na dokształcanie nauczycieli, które będą przekazane do powiatu.

      W tym temacie radni nie wnosili pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet w 2004r i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XIV/10/04 dotycząca zmian w budżecie gminy na 2004r została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
      Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zmiany wynagrodzenia dla Pani Wójt. Zaproponował, aby ustalić Pani Wójt dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. kwota
1330 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wójtowi przysługuje dodatek specjalny w wysokości od 20%do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia Pan Przewodniczący proponował pozostawić bez zmian. Ponadto Pan Długokęcki proponował, aby nowo ustalone wynagrodzenie miało zastosowanie od dnia 1.01.2004r.
Radny Słomiński zaproponował ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Pani Wójt następująco :

-         wynagrodzenie zasadnicze 3.450 zł,
-         dodatek funkcyjny             1.000 zł,
-         dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie         890 zł,
-         dodatek za staż pracy 20% wynagrodzenia zasadniczego.

       Radna Buczyńska zaproponowała usunięcie paragrafu 2 uchwały dotyczącego zastosowania wynagrodzenia od 1.01.2004r, gdyż jak stwierdziła, uchwała nie powinna działać wstecz, a z dniem podjęcia. Wyjaśnienia w tym temacie udzieliła Pani Sekretarz, która stwierdziła, że nie jest naruszeniem przepisu ustalenie wynagrodzeń z mocą obowiązującą wstecz.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro są kontrowersje w tym temacie zaproponował wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójta. Po konsultacji z radcą prawnym uchwała ta będzie podejmowana na kolejnej sesji Rady Gminy. Pan Długokęcki poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad pkt. związanego z ustaleniem wynagrodzenia dla Pani Wójt i przeniesienie go na następną sesję. Wszyscy radni obecni na sali głosowali za wnioskiem Przewodniczącego Rady.
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski głos zabrał radny powiatu Pan Jacek Soborski, który poruszył problem służby zdrowia na terenie powiatu oraz mówił na temat szkolnictwa w powiecie.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zakończył o godz. 1230 obrady sesji.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady                                                          Protokolant
Gminy                                                                                          

Marek Długokęcki                                                              Jadwiga Trybańska  
                                                                            

metryczka


Wytworzył: RaDA gMINY (13 maja 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 maja 2004, 09:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2414