Protokół nr 2/2004

P r o t o k ó ł  Nr II/04

z obrad XIII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

19 kwietnia 2004r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana

Marka Długokęckiego.

            Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad :

1.       Sprawy organizacyjne :

a)      otwarcie obrad XIII sesji i stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie protokołu z XII sesji.

2.       Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie :

a)      szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

b)      zbycia nieruchomości mienia gminnego,

c)       rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie,

d)      zmieniająca uchwałę Nr XII/3/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia

 19 lutego 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

5.       Wolne wnioski i zapytania.

6.       Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych, w tym radny Kopczyński i radna Krajewska przybyli po stwierdzeniu quorum i przyjęciu  

protokołu z XII sesji – rada była władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad ?

Pani Wójt zawnioskowała wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów w podjęciu uchwał. Pierwszy punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od opłat dotyczący aktualizacji zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2004r. Projekt  tej uchwały  doręczono radnym w materiałach na sesję , natomiast został pominięty w zawiadomieniach  na sesję dla radnych. Drugi punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego położonych w Seperaku. Innych propozycji radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się ( Buczyńska, Słomiński , Szałwiński ).

Ad 2.

W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 30.03.br, na którym komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 6.04.br, na którym zajmowała się następującymi tematami :

-          dyskusja na temat propozycji SP ZOZ w Rypinie dotyczącej kupna lub wieloletniej dzierżawy przez gminę Rogowo budynku po ośrodku zdrowia w Czumsku Dużym, nie wypracowano stanowiska komisji w tej sprawie,

-          zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2003r,

-          przedstawiono sprawę dotyczącą sprzedaży działki komunalnej w Pręczkach,

-          zapoznano się z pismem dotyczącym zbycia pawilonu handlowego przez Pana Rutkowskiego Grzegorza na Ośrodku Wczasowym w Sitnicy, gmina nie jest zainteresowana tym obiektem,

-          zapoznano się z propozycją kwoty ze strony ewentualnych dzierżawców za dzierżawę działki pod parking na dyskoteki w Nadrożu. Komisja pozostaje przy stanowisku wcześniej wypracowanym tj. 200 zł miesięcznie.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26.03.2004r, na której komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2003r złożyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie.

Przewodniczący Komisji Oświaty w swoim sprawozdaniu poinformował, że obrady komisji odbyły się w dniu 30.03.br, na których skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003r oraz Pani Wójt przedstawiła prośbę ks. Stycznia dotyczącą dofinansowania do wycieczki dla dzieci i młodzieży biorących udział w przygotowaniu występu w teatrzyku do Słowacji i Niemiec. Komisja zawnioskowała przekazanie na ten cel kwoty 1500 zł.

Do przedstawionego materiału radny Słomiński zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o wyjaśnienie na czyj wniosek inwestycja dotycząca modernizacji drogi w Kobrzyńcu została wykreślona z wieloletniego programu inwestycyjnego gminy na lata 2001-2005. Pan Stefański odpowiedział, że odpowiedzi udzieli w późniejszym czasie, po wglądzie do dokumentów.

Pytania radnego Szałwińskiego do członków Komisji Rewizyjnej – dlaczego nie zostały sporządzone wykazy dla osób, które skorzystały z ulg ? czy komisja rewizyjna badała pobory zarządu gminy ? jak ocenia się legalność komisji rewizyjnej, skoro w dalszym ciągu w składzie tej komisji brakuje członka klubu

„ Dobra Gmina – Wspólna Sprawa” ?

Radna Buczyńska poruszyła temat złożonego wniosku Pani Sobocińskiej w sprawie założenia co w szkole w Kobrzyńcu oraz zapytała jakie wynagrodzenie pobiera wójt gminy i w jakiej wysokości jest dodatek specjalny ?

Pan Długokęcki do pytania radnego Szałwińskiego odnośnie badania poborów zarządu poinformował, że w tej kadencji nie ma zarządu. Wobec tego radny Szałwiński sprostował pytanie i powiedział, czy komisja rewizyjna badała pobory wójta ?  Przewodniczący Rady zapytał, czy odpowiedzi może udzielić przewodniczący komisji rewizyjnej, który ze względu na kontrolę w zakładzie pracy przybędzie na obrady sesji w późniejszym czasie. Radny Szałwiński wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach i powiedział, że na pytania będą udzielane odpowiedzi po przerwie.

Po wznowieniu obrad Pan Stefański w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące wykreślenia inwestycji polegającej na modernizacji drogi w Kobrzyńcu z wieloletniego programu inwestycyjnego odpowiedział, że w miejsce inwestycji drogowej w Kobrzyńcu wprowadzono uchwałą Rady Gminy inne zadania polegające na : rozbudowie kotłowni w SP w Sosnowie, zakup pieca co do tej szkoły, budowa kanalizacji ściekowej Sosnowo – Pręczki – Kowalki – Rypin, dopłata do samochodu pożarniczego dla OSP w Rogowie.

Przewodniczący Rady podał składniki wynagrodzenia wójta. Poinformował, że Pani Wójt nie pobiera dodatku specjalnego, a taki dodatek powinien być wypłacany w wysokości od 20-40% wynagrodzenia zasadniczego. Odnośnie wniosku dotyczącego założenia co w SP w Kobrzyńcu Pan Długokęcki powiedział, że komisja oświaty zajęła się tą sprawą. Nie ma przeszkód, aby ten temat powrócił na obrady sesji.

Wójt gminy ustosunkowała się do tematu w sprawie jej poborów. Stwierdziła, że po wyborach na komisjach prosiła aby jej wynagrodzenie pozostało bez zmian, radni wyrazili zgodę. Taka informacja była na sesji Rady Gminy. Od 2002r nie było zmian w wynagrodzeniu wójta.

Ad 3.

W punkcie tym Pani Wójt złożyła sprawozdanie z działalności między sesjami. Oto, niektóre tematy :

-          uczestnictwo w naradzie zorganizowanej przez wojewodę na temat przejęcia przez gminy nowych zadań dotyczących wypłat zasiłków rodzinnych. Od 2.05.br gmina przejmie te zadania,

-          unieważniono przetarg na budowę wodociągu w Nowym Kobrzyńcu ze względów proceduralnych,

-          odbyło się spotkanie posła Sosnowskiego z rolnikami naszej gminy w sprawie dopłat i rent strukturalnych,

-          na posiedzeniu Rady Zatrudnienia w Urzędzie Pracy w Rypinie przydzielono dla naszej gminy na prace w ramach robót publicznych kwotę 84.691,15 zł na 87,7 etatu na jeden miesiąc. Wójt będzie zatrudniać na dłuższy okres niż jeden miesiąc, wówczas będzie to mniejsza liczba osób. Do tego będą środki specjalne, które otrzymał Urząd Pracy dla 12 osób długotrwale oczekujących na pracę,

-          odbyła się narada z dyrektorami szkół. Poruszone tematy to : zatrudnienie logopedy, oświadczenia o odpowiedzialności majątkowej , uzgodniono, że Dzień Dziecka będzie zorganizowany na terenie Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, poruszono temat nauki języka angielskiego,

-          odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Skrwilno na temat urządzeń lasów,

-          odbył się przetarg na kanalizację ściekową,

-          odbył się konkurs na temat ruchu drogowego,

-          na zgromadzeniu Związku Gmin Rypińskich uchwalono porozumienia gmin dotyczące przebiegu i finansowania sieci kanalizacyjnej. Pani Nowakowska odczytała uchwałę Związku Gmin Rypińskich w tej sprawie,

-          odbył się przetarg na budowę drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże, który wygrała firma z Lipna,

-          ogłoszono przetarg na zakup otworów okiennych i drzwiowych ( dotyczy : wymiany okien na parterze w budynku urzędu gminy oraz w SP w Nadrożu i w remizie OSP w Pręczkach),

-          ogłoszono przetarg na zakup BUS,

-          odbył się przetarg na budowę wodociągu w Nowym Kobrzyńcu. Wyłonienie firmy do realizacji tego zadania nastąpi z chwilą otrzymania promesy,

-          złożono wniosek na program „ Ikonka”. W ramach tego programu otrzymaliśmy po 3 komputery dla biblioteki w Rogowie i w Kobrzyńcu,

-          ogłoszono przetarg na sprzedaż mienia komunalnego dotyczącego obiektu po byłej SP w Pręczkach,

-          wystąpiono do Zarządu Melioracji w Lipnie w sprawie przeglądu kanału w Kobrzyńcu i w Rudzie,

-          odbyło się spotkanie dyrektora SP ZOZ w Rypinie z komisją gospodarczą w sprawie zbycia ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Dyrektor Bruzdowicz zwrócił się z pismem do Rady Gminy w sprawie rozważenia kupna lub wieloletniej dzierżawy budynku po ośrodku zdrowia w Czumsku Dużym przez gminę. Dyrektor Bruzdowicz stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby sprzedanie budynku z przeznaczeniem na cele medyczne komuś, kto zainwestuje w ten budynek. ZOZ Rypin nie ma pieniędzy na remont kapitalny tego obiektu. Pani Wójt dodała, że w rozmowie telefonicznej z rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia na temat ewentualnego przyjęcia przez gminę ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym otrzymała odpowiedź, że gmina może przejąć ten obiekt, ale jest podpisany kontrakt pomiędzy NFZ z NZ Kamed w Rogowie na wykonywanie usług medycznych do końca bieżącego roku, którego nie można zerwać w trakcie roku. Dyrektor ZOZ powiedział, że obiekt ten niszczeje i ulega dalszej dewastacji, gdyż  nie ma w nim lokatora. Pani Wójt dodała, że gdyby gmina przejęła obiekt od 1.01.2005r, to w grudniu trzeba by negocjować z NFZ umowę, ale gmina musi mieć deklaracje pacjentów, którzy zechcą przynależeć do lekarza zatrudnionego przez gminę. Wówczas wynagrodzenie również gmina przez jakiś czas musiałaby wypłacać lekarzowi. W tym temacie rozwinęła się dyskusja. Radny Słomiński zapytał na jakich zasadach dyr. SP ZOZ przekazałby gminie ośrodek w Czumsku Dużym ? Dodał, że gdyby gmina miała w posiadaniu ten obiekt, to słusznym działaniem byłoby nieodpłatne wydzierżawienie tego obiektu lekarzowi, który by  prowadził działalność medyczną. Wówczas gmina miałaby możliwość kontrolowania. Wójt odpowiedziała, że ZOZ przekazałby gminie ośrodek na zasadzie kupna lub wieloletniej dzierżawy. Na potwierdzenie tego Pani Nowakowska odczytała pismo dyr. SP ZOZ w tej sprawie. Przewodniczący Rady proponował sondaż wśród mieszkańców co do przynależności do ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Radna Buczyńska w swojej wypowiedzi podkreśliła, że jeśli ZOZ proponuje zbycie ośrodka gminie to powinien określić koszty zbycia tego obiektu. Przewodniczący Rady zapytał czy ze strony radnych jest chęć przejęcia ośrodka na rzecz gminy ? Wójt dodała, że wśród radnych powiatu jest opinia, że nie będzie sprzedaży ośrodków wiejskich. W dyskusji głos zabrał radny powiatu Pan Wąsicki. W swej wypowiedzi stwierdził, że większość radnych jest przeciwna sprzedaży ośrodków wiejskich. Wyjątek stanowi ośrodek w Czumsku Dużym, ale nie na sprzedaż tylko na ewentualne przekazanie go gminie Rogowo. Radny Wąsicki podkreślił, że nie powinno dopuścić się do sprzedaży ośrodka lekarzowi spoza terenu, gdyż za kilka lat może się okazać, że obiekt będzie przeznaczony na inne cele niż medyczne,

-          informacja na temat rozpoczęcia prac na drogach gminnych,

-          Wójt poprosiła obecnych na sali o przekazanie mieszkańcom informacji, że KRUS nie będzie przesyłał druków do zasiłków rodzinnych, należy osobiście odebrać druki w KRUS jak również odczytała pismo z KRUS Włocławek odnośnie wypłaty zasiłków rodzinnych za miesiąc kwiecień do 23.04.br,

-          Pani Nowakowska odczytała pismo Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia w naszej gminie badania płuc cyfrowym aparatem rentgenowskim. Koszt badania wynosi 10zł.

Do powyższego materiału radni wnosili zapytania. Rozpoczęła się dyskusja. W podsumowaniu dyskusji radni stwierdzili, że należy umożliwić mieszkańcom badania, a w przypadku gdy rodzina nie będzie mogła zapłacić 10 zł za badanie należy pokryć należność z budżetu gminy. Radny Słomiński nawiązał do wypowiedzi Pani Wójt odnośnie rozmowy z dyr. Rogo o zatrudnieniu nauczyciela języka angielskiego. Powiedział, że w swojej wypowiedzi na poprzedniej sesji proponował aby gmina wyłożyła jakieś środki ze swojego budżetu, ale poza środkami szkół. Zapytał również przewodniczącego Rady czy są zapraszani dyrektorzy szkół na

sesję ?   Przewodniczący Rady odpowiedział, że dyrektorzy będą zapraszani na obrady sesji w miarę potrzeb. Pani Wójt odpowiadając na wypowiedź radnego Słomińskiego w sprawie  nauczania j. angielskiego stwierdziła, że gmina finansuje nauczanie dwóch języków obcych mimo, że w ramowym programie nauczania obowiązek jest nauki jednego języka obcego Natomiast dyr. Wąsicki stwierdził, że bardzo trudno jest pozyskać nauczyciela do nauczania języków obcych takich jak j. angielski i j. niemiecki. Wie to z własnego doświadczenia. Pani Krajewska zapytała czy pieniądze z SAPARD są tylko na budowę dróg czy też na modernizację, gdyż odcinek drogi Sosnowo – Czumsk Duży jest w bardzo złym stanie technicznym. Pani Wójt odpowiedziała, że program SAPARD przewiduje środki również na modernizację dróg, wyjaśniła, że droga o której mówiła radna Krajewska jest droga powiatową . W tym temacie radny powiatu Pan Wąsicki dodał, że większość dróg powiatowych nie ma uregulowanych stanów prawnych. Radny Słomiński nawiązał do tematu porozumienia gmin w sprawie ścieków. Zapytał czy odpłatność za zrzut ścieków będzie według wodomierza ? Pani Wójt odpowiedziała, że odpłatność za ścieki będzie według wskazań wodomierzy. Odbiorcy , którzy będą pobierać wodę dla celów hodowli zwierząt gospodarskich czy do podlewania ogródków powinni założyć na własny koszt podliczniki.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 4.

W punkcie tym prowadzący obrady poprosił Panią Wójt o uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie umarzania i stosowania innych ulg w spłacie należności do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Pani Wójt poinformowała, że ustawa Ordynacja podatkowa przewiduje stosowania ulg i umorzeń tylko podatków i opłat lokalnych. Natomiast w gminie pobierana jest opłata np. : za zużycie wody, za użytkowanie wieczyste gruntów, za czynsze w budynkach komunalnych do których nie ma zastosowania w/w ustawa. Wobec powyższego wskazane byłoby podjęcie uchwały przez Radę Gminy regulującej zasady udzielania ulg i umorzeń w spłacie tych należności. Radny Słomiński zaproponował, aby zmienić brzmienie paragrafu 7 projektowanej uchwały w następujący sposób : Wójt informuje Radę Gminy z upływem I półrocza i z końcem roku o dokonanych umorzeniach i ulgach ze wskazaniem nazwisk i kwot. Pani Wójt stwierdziła, że będzie to naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Wywiązała się dyskusja w tym temacie.. W odpowiedzi na powyższe pracownik zajmujący się sprawami podatków w urzędzie gminy, stwierdziła, że na szkoleniach wykładowcy interpretowali zapis art. 16a ustawy o finansach publicznych w ten sposób, że dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców. O wyjaśnienie interpretacji przepisu art. 16a będzie wystosowane pismo do Ministerstwa Finansów.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zasad umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i zarządził głosowanie. Jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XIII/4/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Z kolei Pan Kukowski uzasadnił celowość podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego. Poinformował, że nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest niezabudowana, przyległa do działki zabudowanej budynkiem szkolnym. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej , działka ta nie nadaje się do wykorzystania na cele inwestycyjne. Radni po wysłuchaniu materiału i nie wniesieniu uwag w tej sprawie jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XIII/5/04 w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego.

Kolejną uchwałę, którą radni podjęli była uchwała w sprawie przejęcia na rzecz gminy działek gruntowych na poszerzenie pasa drogowego w Seperaku. Pan Kukowski wprowadził w temat zasadności przejęcia nieruchomości przez gminę. Stwierdził, że aby zrealizować zadanie polegające na budowie drogi w miejscowości Seperak jest pozyskanie od właścicieli gruntów na rzecz gminy działek na poszerzenie istniejącego pasa drogowego. Do tego materiału radni nie wnosili zapytań i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XIII/6/04 w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.

Zasadność podjęcia uchwały dotyczącej zwolnienia od opłat aktualizację zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2004r przedstawiła Pani Sekretarz. Poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej Rada Gminy może zwolnić od opłaty zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy w 2004r uzupełnią :

-          oznaczenie przedsiębiorcy i jego PESEL,

-          określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z PKD.

Po wysłuchaniu przedstawionego materiału radni nie wnosili pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/7/04 w sprawie zwolnienia od opłat aktualizację zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2004 r głosowali wszyscy radni obecni na sali.

W dalszej części Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r. Pani Wójt zabierając głos, stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 7.706.930 zł i po stronie wydatków 7.904.895 zł. w trakcie roku budżet został zwiększony w związku z przydziałem dodatkowych środków na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz sfinansowania zadań własnych. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 100,5%  planu . Na dochody składają się :

-          dochody własne, które zostały wykonane w 102,3% do planu,

-          dotacje celowe, wykonane zostały w 99,7% w stosunku do planu,

-          dotacje celowe, wykonane zostały w 100% do planu,

-          środki otrzymane z programu SAPARD, wykonane zostały w 100% do planu,

-          subwencje, wykonane zostały w 100% do planu.

Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej.

Wójt omawiając wykonanie dochodów w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” podkreśliła, że wpływy w tym dziale stanowią najpoważniejszą pozycję dochodów własnych. W tym dziale jest niepełne wykonanie dochodów, gdyż nie wpłynęły w odpowiedniej wysokości do ustalonego planu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również powstały zaległości podatkowe.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych wójt stwierdziła, że realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana.

Rozpoczynając omawianie realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że zadania były realizowane w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów między innymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykonanie zadań własnych oraz zleconych w roku ubiegłym Pani Nowakowska przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania z zakresu „ Opieki Społecznej” przedstawiła kierownik GOPS, która stwierdziła, że zadania są finansowane z dwóch źródeł tj. z dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz ze środków własnych gminy. Pani Bońkowska szczegółowo omówiła zrealizowane zadania zlecone i własne. Przedstawiając zadania zlecone poinformowała, że w 2003r pomocą zostały objęte 332 rodziny. Na zadania zlecone budżet wyniósł 418.600 zł. Z otrzymanych środków wydatkowano między innymi na : zasiłki stałe , zasiłki okresowe gwarantowane specjalne i zwykłe. Z tych środków wypłacono również zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu klęski suszy ( objęto 73 rodziny ) i zakupiono w naturze wyprawki szkolne 36 dzieciom klasy I. W 2003r budżet na zadania własne wynosił 143.506 zł. Objęto pomocą 187 rodzin. Na zadania w zakresie dożywiania dzieci wydatkowano ogółem 84.612 zł. Pomocą zostały objęte 811 dzieci. Z zadań przeznaczonych na opiekę społeczną środki przeznaczono również na usługi opiekuńcze ( 3 osoby), na schronienie ( 1 osoba), na zasiłki i pomoc w naturze.

Na zakończenie omawianego sprawozdania z wykonania budżetu wójt stwierdziła, że w wyniku działalności finansowej uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 69.999 zł. W wyniku podjętych działań do budżetu pozyskano środki z innych źródeł w wysokości 540.999 zł. Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonano zgodnie z podjętymi uchwałami. Gmina Rogowo nie zaciągała kredytów w 2003r i nie ma zobowiązań wobec banków ani innych wierzycieli. Pani Wójt przedstawiła również sprawozdanie z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003r.

Z kolei skarbnik gminy odczytała uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2003r jak również uchwałę RIO dotyczącą wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Rogowo z wykonania budżetu za 2003r. Przystępując do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy prowadzący obrady otworzył dyskusję w tym temacie.

Radny Szałwiński zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – czy komisja rewizyjna badała pobory wójta ? oraz „jak ocenia Pan legalność działania komisji rewizyjnej skoro brakuje w niej członka klubu Dobra Gmina – Wspólna Sprawa”. Pan Kopczyński w swej wypowiedzi stwierdził, że była rozmowa na temat poborów wójta na komisjach ,w obecnej kadencji uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta nie była podejmowana. Pobory wójta nie były podwyższane, pozostały w takiej samej wysokości jak w ubiegłej kadencji rady. Odpowiadając na drugie pytanie Pan Kopczyński powiedział, „ skład komisji rewizyjnej od samego początku nie podobał się Państwu”. Uważa, że to co robi komisja jest robione dobrze dla dobra społeczeństwa. Kolejne pytanie radnego Szałwińskiego na jakiej podstawie wójt pobiera pobory ? Radny Kopczyński stwierdził, że pobory wójta zostały ustalone w poprzedniej kadencji, w tej kadencji nie zostały podwyższane.

Radna Buczyńska w swej wypowiedzi dodała,. że uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta nie była podejmowana w poprzedniej kadencji.

Pani Wójt zabrała głos w tej sprawie, stwierdzając, że na początku tej kadencji na wszystkich komisjach prosiła członków komisji o pozostawienie wysokości wynagrodzenia na tym samym poziomie co w poprzedniej kadencji i przedstawiła wszystkie składniki jej poborów. Radni na to wyrazili zgodę. Na sesji rady również była informacja w której wójt prosiła o pozostawienie jej wynagrodzenia bez zmian. Nie było wówczas uwag. Wspólnie z Panią Skarbnik pytała w RIO czy w taki sposób może zostać załatwiona sprawa jej wynagrodzenia. Otrzymała odpowiedź, że jeżeli nie ma podwyżki wynagrodzenia to może tak pozostać. Z kolei Przewodniczący Rady nawiązał do tematu członka klubu w komisji rewizyjnej. Powiedział, „ jeżeli Państwo złożycie wniosek o rejestrację klubu do przewodniczącego rady, to rozpatrzymy ponownie tę sprawę”. Przytoczył datę obowiązywania nowego statutu.

Następnie głos zabrał radny Słomiński. Stwierdził, że w myśl art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta. Wobec nie podjęcia takiej uchwały stwierdził, że Pani Wójt pobiera nielegalnie wynagrodzenie. Z kolei Pan Słomiński nawiązał do wystosowanych przez niego pism w sprawie wysokości umorzeń i ulg przez gminę, na które otrzymał wiążącą odpowiedź po trzecim piśmie. Następna wypowiedź radnego Słomińskiego dotyczyła remontu wewnątrz budynku urzędu gminy. Stwierdził, że na sesji 24.11.2003r zadał pytanie Pani Wójt o koszty remontu, na które nie otrzymał odpowiedzi na  sesji. Pani Wójt zobowiązała się do udzielenia  odpowiedzi. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi na ten temat nie otrzymał. Kolejna wypowiedź radnego Słomińskiego dotyczyła budowanych dróg. Stwierdził, że drogi o małym natężeniu ruchu są budowane przy dużych nakładach finansowych. Kilometr budowanej drogi w naszej gminie kosztuje dużo więcej aniżeli w gminach sąsiednich. Dodał, że niektóre drogi w większych sołectwach takich jak Ruda czy Huta zostały przesunięte na 2007r, natomiast drogi w mniejszych sołectwach są robione w dużym tempie. Będąc przy głosie Pan Słomiński nawiązał do programu inwestycyjnego gminy, który jego zdaniem powinien być podjęty odrębną uchwałą.

Następnie Pan Słomiński poruszył temat oświadczeń majątkowych. Powiedział, że jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w biuletynie informacji publicznej. Natomiast na stronie internetowej naszego urzędu są tylko nazwiska osób, które złożyły oświadczenia majątkowe oraz informacja, że oświadczenia są dostępne w pokoju nr 10.

Inny punkt poruszony przez radnego Słomińskiego to skład komisji rewizyjnej, w skład której zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powinien wejść członek klubu rady. Przedstawił pismo Wojewody, który zobowiązał Przewodniczącego Rady i Panią Wójt do sprostowania tej sprawy. Dodał, że nowy statut obowiązuje od 30.09.2003r i wniosek klubu jest wciąż aktualny. Uważa, że wniosek wystosowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Komisję Rewizyjną o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy jest bezpodstawny, gdyż działania komisji są nielegalne, ponieważ w jej składzie brakuje członka klubu. W związku z tym klub nie będzie głosował za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

Radny Gutkowski w swej wypowiedzi stwierdził, że nikt nie zmusi radnego aby do składu komisji rewizyjnej głosował za członkiem klubu. Ponadto Pan Gutkowski nawiązał do wypowiedzi radnego Słomińskiego dotyczącej budowy dróg w sąsiednich gminach, że są niższe nakłady finansowe. Stwierdził, że efektem tańszych nakładów, pobudowane drogi w gminie Rypin dwa lata temu są już w złym stanie.

Następnie Pani Wójt ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Słomińskiego odnośnie nakładów na budowę dróg w naszej gminie. Stwierdziła, że drogi są budowane po przeprowadzeniu przetargu na tę inwestycję. Natomiast sołectwo Ruda jest małym sołectwem. Na budowę drogi Rogowo – Huta jest szansa pozyskania środków unijnych na tzw. ciągi drogowe.

W sprawie załącznika do uchwały dotyczącego programu inwestycyjnego Pani Wójt stwierdziła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest wymóg, aby załącznik programu inwestycyjnego był do uchwały budżetowej. Natomiast każdy radny otrzymuje przed sesją z zawiadomieniem materiały do zapoznania się.

Po zakończonej dyskusji w temacie wykonania budżetu gminy za 2003r Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i zarządził głosowanie. 9 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIII/8/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rogowie, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

( Pani Krajewska , Pani Buczyńska, Pan Szałwiński, Pan Słomiński,

 Pan Szarszewski ).

W temat zmian w budżecie gminy na 2004r wprowadziła Skarbnik Gminy. Pani Nurkowska omówiła proponowane zmiany polegające na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 309.864 zł i zwiększenie planowanych wydatków na ogólną kwotę 309.864 zł. W dochodach proponuje się :

Zwiększenie w dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 337.600 zł w związku z otrzymaniem środków SAPARD na budowę zbiornika wyrównawczego.

W dziale „ Różne rozliczenia” proponuje się zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 27.736 zł w związku z ostateczną subwencją Ministra Finansów.

W wydatkach proponuje się :

Zwiększenie środków na dział „Administracja publiczna” w wysokości 60.587 zł z przeznaczeniem na :

-          wypłatę 3 miesięcznej odprawy w wysokości 7.087 zł ( dotyczy jednego pracownika ),

-          zakup samochodu „ BUS” w wysokości 53.500 zł

Zwiększenie środków w dziale „ Oświata i wychowanie” w wysokości 238.982 zł polegają na :

-          wypłatę za niewykorzystany urlop,

-          za dokumentację budowlaną na remont budynku SP Sosnowo,

-          remont budynku SP Sosnowo,

-          zakup autobusu szkolnego „Gimbus” do SP Sosnowo,

-          wypłatę 3 miesięcznej odprawy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

-          wypłatę 2 miesięcznego wynagrodzenia i trzynastki za 2003r dla pracownika stołówki szkolnej w Sosnowie.

W tym temacie radni nie wnosili pytań.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet w 2004r i zarządził głosowanie. Uchwała Nr XIII/9/04 dotycząca zmian w budżecie gminy na 2004r została podjęta przez radnych następująco : 10 radnych było za uchwałą, 4 radnych wstrzymało się od głosowania ( radna Krajewska i Buczyńska, radny Słomiński i Szałwiński ). 

Ad 5.                   

W tym punkcie nie było wolnych wniosków i zapytań.

Ad 6.

Po wyczerpaniu punktów porządku Przewodniczący Rady o godz. 1600 zakończył obrady XIII sesji.

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                      Protokolant

Marek Długokęcki                                                                        Jadwiga Trybańska    

 

Plik do pobrania (20kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 kwietnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 kwietnia 2004, 13:05:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 kwietnia 2004, 13:27:40)
Zmieniono: dodano protokół w formie załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3561