P r o t o k ó ł Nr VII/2013

P r o t o k ó ł  Nr VII/2013
z obrad XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poinformował, że zaistniała pilna potrzeba podjęcia uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2013, którą proponuje ująć w punkcie 4,ppkt f)  porządku obrad. Pani wójt wyjaśniła cel podjęcia proponowanej uchwały.
1. Sprawy organizacyjne:
   a) otwarcie obrad  XXVI sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXV sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.  Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013 rok,
   b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych na 2014r,
   c) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
       Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016,
   d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021,
   e) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok,
   f) w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, których niezrealizowane planowane kwoty nie
    wygasają z upływem roku budżetowego 2013
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXV  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23.12.2013r. zajmowała się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy.
2.    Odczytano uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021, o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2014r. i o możliwości sfinansowania deficytu. Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię. Następnie przedstawiono projekt budżetu na 2014r.Szczegółowo został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w 2014r oraz wysokość nakładów inwestycyjnych.
3.    Pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz autopoprawki do tej prognozy.
4.    Wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r i poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie narkomanii w części dotyczącej preliminarza wydatków.
5.    Skarbnik poinformowała o sytuacji finansowej Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Przedstawiła dochody, jakie uzyskała jednostka w latach 2010-2013.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 27.12.2013r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy.
2.  Następnie pani Motylewska przedstawiła  planowane zadania inwestycyjne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych w 2014r oraz wysokość nakładów inwestycyjnych.
3.Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz autopoprawki do tej prognozy.
4.Pani wójt przedstawiła program  rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.
5.Na podstawie sprawozdań finansowych przedstawiono dochody, jakie uzyskał Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy w latach 2010-2012 i do 30.11.2013r. Z przedstawionych danych wynika, że  dochody jednostki co roku maleją. W 2013r. nastąpiło dotowanie tej jednostki z budżetu gminy, w miesiącu listopadzie 4469,87 zł. Wójt stwierdziła, że na początku 2014r.należy zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem wymienionej jednostki budżetowej. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła wspólne posiedzenie w dniu 20.12, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniającej budżet, który  przedstawiła
   skarbnik gminy.
2.Po przedstawieniu projektu budżetu gminy na 2014r i projektu Wieloletniej Prognozy
   Finansowej na lata 2014-2021 oraz po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby
   Obrachunkowej w Bydgoszczy w powyższej sprawie, komisje również pozytywnie zaopiniowały
   projekty uchwał.
3.    Wójt przedstawiła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 27.11.2013r:
- w dniu 28.11 wójt uczestniczyła w posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich, na którym został
  przyjęty projekt budżetu na 2014r.,
- w dniu 12.12 podpisano akt notarialny na sprzedaż dwóch działek gminnych,
- odbyło się posiedzenie w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy
  Miejskiej, na którym Miasto Rypin deklarowało zbycie 51% swoich udziałów na rzecz spółki
  KOMES. Po zawnioskowaniu przez wójta naszej gminy, aby miasto przekazało nie 51%, a
  49% swoich udziałów  i poparciu wniosku przez innych  wójtów wypracowano stanowisko w tej
  sprawie i wniosek pani wójt został przyjęty.
- w dniu 17.12 w Wąpielsku odbyło się posiedzenie LGD, na którym odbyła się ocena
  wniosków składanych przez gminy o dofinansowanie do zadań na 2014r,
- rozliczane są zadania inwestycyjne i sporządzane  są wnioski do urzędu marszałkowskiego o
  płatność,
- w dniu 27.12 odbyło się spotkanie z firmą KOMES w sprawie podpisania umowy dotyczącej
  ceny ścieków na 2014r.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów za zużycie wody, zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 160.973 zł z tytułu wpływów dofinansowania na zadania inwestycyjne dotyczące uporządkowania przestrzeni publicznej wokół kościoła w Rogowie oraz budowy ścieżki rowerowej i chodnika w Rogowie. Ogółem planowane dochody zwiększa się o kwotę 232.512 zł.
Ponadto skarbnik przedstawiła zmiany w załączniku inwestycyjnym, w którym uległy zmniejszeniu planowane wydatki na niektóre zadania inwestycyjne.
Natomiast w ramach wydatków bieżących dokonuje się przemieszczeń planowanych wydatków między paragrafami. Ogółem planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 472.003 zł.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/56/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  głosowało 15 radnych.
W temat podjęcia uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r. wprowadziła pani wójt. Wójt omówiła diagnozę problemów uzależnień w naszej gminie, w której zaprezentowano wyniki ankiety dotyczącej używania substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną Publicznego Gimnazjum w Rogowie. Ponadto pani Nowakowska omówiła cele i zadania programu, planowane działania w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zasady wynagradzania członków tej komisji  oraz zasady finansowania programu. Program będzie finansowany z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/57/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt uzasadniła potrzebę zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomani na lata 2012-2016 podjętej w 2011r i zmienianej uchwałami rady gminy w 2012r. W związku z tym, że powyższy program jest uchwalony na lata 2012-2016, to preliminarz wydatków w tym programie należy zmieniać każdego roku. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/58/13 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad pani skarbnik wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przedstawiła autopoprawki do WPF, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 oraz prognozę wielkości, zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BeSTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu.   
Pani skarbnik odczytała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Rogowo, wyrażoną w uchwale Nr 15/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVI/59/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021.
Następnie pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy na 2014r. Zostały odczytane dwie pozytywne opinie : w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogowo na 2014r. wyrażonej w uchwale Nr 15/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wyrażonej w uchwale Nr 9/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Dochody na 2014r. oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie na 2013r, obwieszczenia Prezesa GUS-u, projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, projektu dotacji celowych oraz wniosków społeczności lokalnej.
Projekt budżetu skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią 15.798.100 zł, a wydatki stanowią 16.505.100 zł.
Pani Motylewska przedstawiła wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę na 2014r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych.
Pani skarbnik omawiając projekt budżetu zwróciła uwagę na przewidywane dochody Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, które stanowią 146.000 zł, co stanowi 130,36% przewidywanego wykonania 2013r. Skarbnik przedstawiła dochody, jakie uzyskał Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy w latach 2010-2012 i do 30.11.2013r. Z przedstawionych danych wynika, że  dochody jednostki co roku maleją.   
Radny Magdziak zapytał, czy planowane jest poszerzenie pasa drogowego przy drodze w kierunku boiska, gdyż wytyczany jest grunt przy tej drodze. Pani wójt odpowiedziała, że są wykonywane pomiary geodezyjne związane z zamianą gruntów z panem Leśniewskim. Poszerzenie drogi będzie realizowane, kiedy gmina będzie właścicielem gruntu.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/60/13 w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
Wójt przedstawiła cel podjęcia uchwały dotyczącej wydatków budżetu, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2013. Pani wójt poinformowała, że zaplanowane w budżecie środki w wysokości 231.622 zł na przebudowę drogi gminnej Nadróż(Czereśnie) zostały niezrealizowane, ze względu na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły wykonanie tego zadania. W związku z tym, proponuje się, aby niewykorzystana kwota na powyższe zadanie nie wygasła z upływem roku 2013.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2013 i zarządził głosowanie.  15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVI/61/13 w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski pani wójt podziękowała radnym za podjęcie uchwał dotyczących budżetu gminy na 2014r.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia noworoczne i o godz. 1230 zakończył obrady XXVI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                          Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 grudnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 lutego 2014, 13:26:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 lutego 2014, 13:31:02)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1131