P r o t o k ó ł Nr VI/2013

P r o t o k ó ł  Nr VI/2013

z obrad XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( radny Hejza przybył po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad i poinformował, że w związku z nie przybyciem na sesję  pana Janusza Wiśniewskiego, punkt w porządku obrad dotyczący wystąpienia przedstawiciela Biura dla Obywatela będzie zdjęty z porządku obrad.  

1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad  XXV sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXIV sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Wystąpienie Starosty Rypińskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rogowo w roku szkolnym
    2012/2013.
6. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013 rok,
  b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2014r,
  c) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014r,
  d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
      2014r,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
      nieruchomości położonej w miejscowości Pinino, oznaczonej geodezyjnie działką nr 194,
      stanowiącą pas drogowy drogi o publicznym dostępie.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIV  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25.11.2013r zajmowała się następującymi tematami:
1.    Pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy.
2.    Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatkowych na 2014r w podatku od nieruchomości  i w podatku rolnym. Komisja wypracowała stanowisko w większości stawek podatku od nieruchomości oraz odnośnie ceny żyta dla celu podatku rolnego.
3.    Wójt przedstawiła temat dotyczący oddania w dzierżawę gruntu w miejscowości Pinino, który stanowi pas drogowy dla firmy „LOTEK” z przeznaczeniem na działalność wydobywania kruszywa przez ten zakład.  
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 26.11.2013r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy przedstawiła  proponowane zmiany w budżecie  gminy na 2013r. zarówno po stronie dochodów i wydatków, które wynikają z bieżących potrzeb oraz w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi.  
2.    Wójt przedstawiła propozycje stawek na 2014r w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym. Komisja wypracowała stanowisko odnośnie stawek podatkowych oraz  przychyliła się do proponowanych przez panią wójt zwolnień w podatku od nieruchomości.
3.     Pani Nowakowska przedstawiła  projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu będącego pasem drogowym w miejscowości Pinino dla potrzeb firmy „LOTEK” i uzasadniła swoje stanowisko. Członkowie komisji poparli stanowisko pani wójt.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenia w dniu 26.11.br, na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1.    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej budżet, który  przedstawiła skarbnik gminy.
2.    Przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
3.    Wójt przedstawiła i uzasadniła swoje stanowisko w sprawie stawek podatkowych tj. podatku od nieruchomości i ceny żyta do podatku rolnego na 2014r. Komisja wypracowała stanowisko w tej sprawie.  
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 22.11.2013r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  gminy na 2013r.
2.    Wójt przedstawiła proponowane stawki na 2014r w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym i poinformowała o skutkach obniżenia tych stawek. Komisja wypracowała stanowisko w sprawie określenia stawek podatkowych na przyszły rok.
3.     Pani Nowakowska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej pas drogowy w miejscowości Pinino. Powyższa nieruchomość byłaby oddana Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „LOTEK” na potrzeby związane z działalnością zakładu.  

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.10.2013r:
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania, na którym poruszony był temat składania wniosków unijnych na tzw. małe projekty,
- na zaproszenie Starosty Rypińskiego, wójt uczestniczyła w spotkaniu na temat wniosków składanych w ramach programu RPO oraz budowy i remontów dróg,
- rozliczane są zadania inwestycyjne i składane są wnioski do urzędu marszałkowskiego o płatność,  
- złożono wniosek na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno

Ad 4.

W tym punkcie głos zabrał Starosta Rypiński, który przedstawił prezentację powiatu rypińskiego. Pan Tyburski zaprezentował szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat, omówił realizacje drogowe, funkcjonowanie rolnictwa w powiecie oraz przedstawił sytuację w służbie zdrowia. Pan starosta podkreślił, że powiat i gminy pracują wspólnie nad pozyskaniem środków z zewnątrz na zadania inwestycyjne dotyczące głównie inwestycji drogowych. W tym miejscu starosta podziękował pani wójt i radzie gminy za udzielenie wsparcia finansowego na rzecz remontów dróg powiatowych.  
Po wystąpieniu starosty głos zabrali :
- radna Rucińska – zgłosiła do naprawy drogę powiatową na odcinku Kobrzyniec- Huta Chojno i Huta Chojno-Somsiory,
- radny Magdziak wnioskował o ujęcie do planu inwestycyjnego powiatu  modernizacji drogi powiatowej od Kowalk do Rogowa oraz pobudowanie chodnika lub ścieżki rowerowej na tym odcinku jak również ścieżki rowerowej od Rogowa do istniejącej ścieżki rowerowej w miejscowości Huta.  Radny Magdziak, dodał, że w pierwszej kolejności należałoby wykonać budowę chodnika bądź ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej od Rogowa do Świeżaw i od Rogówka do Huty. Pan Magdziak dodał, że takie działanie zwiększyło by bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, którzy korzystają z tych dróg.
- radna Czerska w swojej wypowiedzi podniosła temat odnowienia rowów przy drogach, wycinki krzewów i poprawienia pobocza drogi powiatowej od Kobrzyńca do Rogowa. Radna nawiązała również do tematu szkół prowadzonych przez powiat i stwierdziła, że ukończenie szkoły nie rozwiąże problemu bezrobocia w powiecie, jeżeli nie będzie rozwoju przemysłu.
- sołtys sołectwa Świeżawy poruszył temat budowy chodnika przez miejscowość Świeżawy.
Pan starosta odpowiadając na powyższe, stwierdził, że w pierwszej kolejności będą wycinane pobocza i odtwarzane rowy przydrożne jak również poprawiane nawierzchnie istniejących dróg powiatowych. Ścieżki rowerowe i chodniki będą budowane, jeżeli będą środki unijne. Pan starosta wymienił najpilniejsze odcinki dróg do naprawy, które będą realizowane przez powiat: Rogowo-Sosnowo, Kobrzyniec – Huta Chojno z udziałem przedsiębiorców, Rogowo-Rojewo.
Po wystąpieniu starosty i zakończonej dyskusji przewodniczący rady ogłosił przerwę.

Ad 5.

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiła pani Agnieszka Dąbrowska, która poinformowała, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji przepisów ustawy o systemie oświaty. Informacja zawiera między innymi : strukturę organizacyjną szkól podstawowych i gimnazjum, bazę do działalności oświatowej, stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych, wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia i sukcesy uczniów, a także wydatki na oświatę. Pani Dąbrowska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że prowadzenie szkół jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, gdyż to szkoły kształtują pokolenie młodych obywateli.

Ad 6.

Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 11 592 zł otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Zmiany po stronie wydatków polegały między innymi na : wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego na kwotę 12 000 zł tj. zakupu urządzenia do sporządzania kopii bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Ministerstwa Informatyzacji, zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 16 766 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy ścieżki rowerowej i chodnika w Rogowie, na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie,  zakup gazu, wodomierzy i kabla zabezpiecza się kwotę 14 272 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę 10 000 zł na punkty przedszkolne, na zakup 3 pomp ściekowych zabezpiecza się kwotę 6 000 zł.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/51/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  głosowało 15 radnych.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2014r. Za wyjątkiem stawki wójta dotyczącej 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą, wszystkie komisje zaakceptowały pozostałe stawki tego podatku. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie  poszczególne rodzaje stawek podatku od nieruchomości. Radni głosowali jednogłośnie za proponowanymi przez wójta stawkami, poza stawką od budynków związanych z działalnością gospodarczą. Wójt proponowała 21 zł od 1m2 powierzchni tych budynków, a komisje 19 zł. Za propozycją wójta nie głosowano, natomiast za propozycją wszystkich komisji rady głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  XXV/52/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani wójt przedstawiła proponowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na 2014r. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/53/13 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części pani wójt przedstawiła proponowaną cenę żyta do podatku rolnego na 2014r – 40 zł za 1q. cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 69,28 zł za 1q. Wypracowane stanowiska wszystkich komisji w tej sprawie to 39 zł za 1q. Radny Gutkowski zgłosił propozycję obniżenia ceny żyta do 38 zł za 1q. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie trzy propozycje :
1)    za stawką 40 zł za 1q głosowało 0 radnych,
2)    za stawką 39 zł za 1q  głosowało 12 radnych
3)    za stawką 38 zł za 1q głosowało 3 radnych
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta  dla celów podatku rolnego na 2014r i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/54/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014r. głosowało 12 radnych, radny Gutkowski, radny Paśniewski i radna Czerska byli przeciw uchwale.
Kolejny projekt uchwały dotyczącej oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Pininie, stanowiącą pas drogowy przedstawiła pani wójt. Pani Nowakowska uzasadniła cel podjęcia uchwały i poinformowała, że powyższa nieruchomość byłaby oddana w dzierżawę firmie „LOTEK”, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa. Wójt dodała, że warunki dzierżawy, wysokość czynszu i wysokość ekwiwalentu za pozyskane kruszywo będą ustalone w umowie. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/55/13 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pinino, oznaczonej geodezyjnie działką nr 194, stanowiącą pas drogowy drogi o publicznym dostępie radni głosowali jednogłośnie.

Ad 7.

W punkcie wolne wnioski pani wójt poinformowała, że w dniu 3.12.2013r. na sali obrad w Urzędzie Gminy w Rogowie „Biuro dla Obywatela” z Włocławka wspólnie z GOPS w Rogowie organizuje spotkanie osób chętnych do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Swój udział należy zgłosić pod bezpłatnym numerem telefonu 800 110 062 lub pokój nr 7 w Urzędzie Gminy w Rogowie.
Następnie pani wójt poinformowała, że na wniosek radnej Czerskiej, zgłoszony na poprzedniej sesji przygotowano dane dotyczące otrzymanych środków na realizację zadań i rozdano je wszystkim radnym i sołtysom.
Radna Czerska zapytała o wynik sprawy dotyczącej zapłaty dodatkowych środków dla firmy budującej kanalizację ściekową w naszej gminie.
Pani wójt odpowiedziała, że firma złożyła wniosek do Sądu Gospodarczego o zapłatę dodatkowych środków z tytułu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej. Gmina zapłaciła wykonawcy za realizację powyższej inwestycji zgodnie z podpisaną umową z inwestorem oraz za uzgodnione i wykonane dodatkowe prace np.: dodatkowe przyłącza, zmiana trasy przebiegu sieci kanalizacji. Natomiast wykonawca złożył dodatkową fakturę za dodatkowe roboty, na które inwestor nie podpisał aneksu do umowy.
Sprawa jest nierozstrzygnięta, jest w toku.       
Pani Czerska poprosiła, aby autobus szkolny dowożący dzieci, zabierał w okresie zimowym dzieci z Rogówka. Pani wójt odpowiedziała, że rozpozna sytuację i udzieli odpowiedzi na następnej sesji.  

Ad 8.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1330 zakończył obrady XXV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                          Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 listopada 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 grudnia 2013, 08:48:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982