P r o t o k ó ł Nr V/2013

P r o t o k ó ł  Nr V/2013

z obrad XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne:
   a) otwarcie obrad  XXIV sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XXIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013 rok,
   b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r,
   c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014r,
   d) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
       drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
       inkaso,
   e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
       za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogowo,
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zaproponował, aby po pkt 1 w porządku obrad dotyczącym  spraw organizacyjnych  umieścić wręczenie nagród wójta przyznanych nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej  i zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIII  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt poinformowała, że dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogowie wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagród wójta dla następujących nauczycieli : Marioli Lipskiej, Renaty Kaczyńskiej, Benedykta Mroczyńskiego, Andrzeja Stawskiego, Mariusza Woźnikowskiego. Następnie pani Nowakowska odczytała uzasadnienie wniosków dyrektora w sprawie nagród dla tych nauczycieli. Wójt wręczyła nauczycielom listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne i życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Do życzeń przyłączył się przewodniczący rady gminy.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22.10.2013r zajmowała się następującymi tematami:
1.    Pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy oraz projekty uchwał w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady w drodze inkasa i zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
2.    Pani wójt przedstawiła propozycję stawek podatkowych na 2014r w podatku od środków transportowych i w opłacie targowej. Komisja przychyliła się do proponowanych przez panią wójt stawek w opłacie targowej. Natomiast w sprawie stawek w podatku transportowym komisja nie wypracowała stanowiska.
3.    Pani Nowakowska nawiązała do tematu przeprowadzenia rozmowy z księdzem proboszczem w sprawie zagospodarowania terenu komunalnego w Rogowie. Poinformowała, że taka inwestycja, jeśli będzie możliwość skorzystania ze środków unijnych poprawiłaby układ komunikacyjny przy wjeździe z Rogówka do Rogowa. Komisja wyraziła zgodę na prowadzenie rozmów w tej sprawie.
4.    Pani wójt, w związku z tematem, który był poruszany na poprzedniej sesji dotyczącym dochodów i wydatków związanych z odpadami komunalnymi  przedstawiła w rozliczeniu miesięcznym i  za 3 miesiące  wpływy z opłat za odpady, kwoty zapłaconych faktur dla firmy oraz wynagrodzenie i koszty administracyjne poniesione na prowadzenie zagospodarowania odpadami.
5.    Wójt poinformowała o propozycji pana Gałkowskiego w sprawie zakupu przez gminę monografii parafii Rogowo i przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.  
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 25.10.2013r, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy przedstawiła  proponowane zmiany w budżecie  gminy na 2013r. zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przedstawiła zmiany w załączniku inwestycyjnym.  
2.    Pani Motylewska zapoznała członków komisji z projektami uchwał dotyczącymi inkasa pobieranego przez sołtysów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poinformowała, że  będzie zmieniona uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.
3.    Wójt przedstawiła propozycję stawki na 2014r w opłacie targowej i w podatku transportowym oraz uzasadniła swoje stanowisko w tej sprawie.
4.     Pani Nowakowska przedstawiła rozliczenie w stosunku miesięcznym i trzymiesięcznym z tytułu prowadzenia spraw gospodarowania odpadami komunalnymi.
5.  Pani wójt poinformowała członków komisji o utrudnieniach powstałych w realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Rogówko-Charszewo.
6.. Wójt poinformowała o pisemnej propozycji pana Gałkowskiego w sprawie zakupu przez gminę monografii parafii Rogowo.    
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie wyjazdowe  w dniu 9.10.2013r, na którym odwiedziła wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Rogowo oraz Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy i remontowany budynek świetlicy Sosnowie.
W dniu 28.10.2013r komisja zajmowała się następującymi tematami :
1.    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał : zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r, w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.    Komisja zapoznała się z wysokością proponowanych przez wójta  stawek w podatku od środków transportowych i  opłaty targowej na 2014r i zaakceptowała propozycje wójta.
3.    Wójt przedstawiła rozliczenie kosztów z tytułu odbioru odpadów komunalnych za okres 1 miesiąca i za okres 3 miesięcy.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 22.10.2013r, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej inkasa pobieranego przez sołtysów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poinformowała, że w związku z tym, musi być zmieniona uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.
2.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  gminy na 2013r.
3.    Przedstawiono proponowane stawki na 2014r w opłacie targowej i w podatku transportowym. Członkowie komisji przychylili się do propozycji wójta.
4.    Pani Nowakowska przedstawiła rozliczenie w stosunku miesięcznym i trzymiesięcznym z tytułu prowadzenia spraw gospodarowania odpadami komunalnymi.
5.    Pani wójt omówiła realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych w gminie i poinformowała o zaistniałych trudnościach w inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Rogówko-Charszewo.
6.    Komisja podjęła dyskusję w temacie zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu drogi z Rogówka do Rogowa i wyraziła zgodę na prowadzenie rozmów przez panią wójt w tym temacie z proboszczem parafii, w celu pozyskania gruntu.  
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 20.09.2013r:
- odbyło się spotkanie z sołtysami celem omówienia spraw związanych z inkasem za odpady komunalne oraz zgłaszano wnioski do projektu budżetu na przyszły rok,
- odbył się odbiór placu zabaw w Świeżawach, chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie oraz częściowo budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę w miejscowości Sosnowo.
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Związku Gmin Wiejskich w Serocku, na którym omawiano sprawy dotacji dla gmin wiejskich z programów unijnych.
Wójt przedstawiła pismo pana Gałkowskiego w sprawie sfinansowania przez gminę monografii parafii Rogowo w kwocie 55.000 zł  i wyraziła stanowisko w tej sprawie. Na obecną chwilę w budżecie gminy nie ma przewidzianych środków na ten cel, natomiast jeśli będą środki unijne na promocję można będzie skorzystać z tej oferty.
Następnie pani wójt przedstawiła rozliczenie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych w rozliczeniu miesięcznym oraz trzymiesięcznym. Pani Nowakowska dodała, że dokładne rozliczenie powyższych kosztów będzie w miesiącu styczniu, po zaksięgowaniu za miesiąc grudzień wpłat i pozostałych należności z tytułu gospodarowania odpadami.
Z kolei wójt poinformowała o zaistniałych trudnościach w realizowaniu inwestycji polegającej na budowie drogi Charszewo-Rogówko. Inwestycja ta jest wstrzymana przez gmine w związku z protestami kilku właścicieli działek, którzy nie wyrażają zgody na oddanie gruntu na poszerzenie pasa drogowego. Na dowód powyższego odczytała pismo dwóch właścicieli mieszkających w Warszawie, którzy nie wyrazili zgody na pozyskanie od nich gruntu. Swoją decyzję uzasadniali między innymi: oddalenie mediów od działki, nastąpi wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego i związane z tym zmniejszenie atrakcyjności działki. Ponadto wójt poinformowała, że została wysłana do tych właścicieli mapka, na której naniesiono wszelkie media.  
Ad 4.
W tym punkcie pani wójt przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi, które zostały usunięte, a następnie przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie.   
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów odsetek za zwłokę, zwiększeniu dochodów o kwotę 174.571 zł jako dotacji na zwrot części podatku akcyzowego, zwiększeniu dochodów na podstawie pism Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zasiłki okresowe o kwotę 7.673 zł, na zasiłki stałe o kwotę 7.368 zł, na jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 9.223 zł oraz na stypendia socjalne dla uczniów 86.826 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 17.502 zł, zwiększeniu wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.126 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20.194 zł, zwiększeniu wpływów o kwotę 50.519 zł z tytułu jednorazowego ekwiwalentu za pozyskanie z przedmiotu dzierżawy w postaci kruszywa naturalnego.
Zmiany w planie wydatków polegały między innymi na : wprowadzeniu nowego zakupu inwestycyjnego dotyczącego zakupu pompy głębinowej do studni w stacji ujęcia wody w Nadrożu 11.100 zł, zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Nadróż (Czereśnie) z kwoty 5.000 zł do kwoty 300.000 zł, zakup łyżki skarpowej do koparko-ładowarki kwota 3.800 zł, zakup motopompy pożarniczej dla OSP Rogowo kwota 6.000 zł, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 68.630 zł dotyczącego wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, zwiększeniu wydatków o kwotę  174.571 zł w ramach dotacji na zwrot podatku akcyzowego, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 24.264 zł w ramach otrzymanych  dotacji na zasiłki okresowe, zasiłki stałe  i na jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, zwiększeniu wydatków o kwotę 109.965 zł w ramach dotacji celowych na stypendium socjalne dla uczniów, na zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup modułu „upomnienia” do programu odpady, zakup energii do świetlic 2.500 zł.
W tym temacie głos zabrała radna Czerska, która zapytała panią wójt, czy w roku bieżącym będą wydatkowane środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 90.000 zł  na budowę drogi w Rogówku. Radna dodała, że realizacja tego zadania jest odkładana.
Pani wójt odpowiedziała, że na budowę drogi w Rogówku, nie otrzymamy środków z zewnątrz, będziemy oczekiwać na dofinansowanie tego zadania i w roku bieżącym nie będzie realizowane to zadanie. Pani Nowakowska poinformowała, że droga w Rogówku była remontowana przez gminę.
Innych pytań w tym temacie nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/46/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  głosowało 14 radnych, radna Czerska była przeciw uchwale.
W dalszej części pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2014r.   Wójt proponowała podwyższenie podatku o 50 zł od każdego pojazdu zarejestrowanego w naszej gminie i uzasadniła swoje stanowisko. Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju Gospodarczego nie wypracowały stanowiska w tej sprawie, natomiast pozostałe komisje przychyliły się do proponowanych stawek przez panią wójt. Radny Gutkowski zaproponował nie podwyższanie stawek tego podatku tj. pozostawienie wysokości stawek obowiązujących w roku bieżącym.  Innych propozycji nie było. Za propozycją wójta głosowało 13 radnych, za propozycją radnego Gutkowskiego głosowało 2 radnych ( radny Gutkowski i radna Czerska ). Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/47/13 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych na 2014r. głosowało 13 radnych, radna Czerska i radny Gutkowski byli przeciw.
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2014r i zaproponowała, aby nie podwyższać stawek, przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje rady przychyliły się do propozycji wójta. Innych propozycji nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczący opłaty targowej i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/48/13 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014r. radni głosowali jednogłośnie.
Pani Motylewska uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej poboru opłaty za odpady w drodze inkasa i przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie. W swojej wypowiedzi pani skarbnik stwierdziła, że podjęcie uchwały umożliwi mieszkańcom dokonywanie wpłat w miejscu zamieszkania tj. u sołtysa. Uwag do powyższego tematu nie było. Wobec tego, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/49/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą terminu i trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne. W związku z tym, że mieszkańcy mają możliwość dokonywania wpłat  za odpady u sołtysa, należy dodać ten zapis w powyższej uchwale. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIV/50/13 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali :
1)    radna Czerska poprosiła na kolejną sesję wykaz sołectw, które skorzystały ze środków
       unijnych i gminnych na zadania za lata 2008-2013,
2)    radna Czerska zwróciła się do pani wójt o wysokość przyznanego jej ryczałtu za używanie
       samochodu prywatnego,
3)    radna Czerska zapytała - dlaczego Komisja Rozwoju Gospodarczego nie uczestniczy w 
       odbiorze zadań inwestycyjnych,   
4)    radny Magdziak poruszył temat oświetlenia placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w
       miejscowości Rogowo,
5)    sołtys wsi Rogowo nawiązał do tematu przyjmowania wpłat przez sołtysów za odpady
       komunalne.
Pani wójt udzieliła odpowiedzi na powyższe :
- będą przygotowane dane dotyczące otrzymanych środków na  realizację zadań w latach
  2008-2013,
- ryczałt miesięczny wójta za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych jest   
  określony na 300 km zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, to stanowi kwotę
  205,74 zł ( jeżeli nie ma potrąceń za urlop, zwolnienie chorobowe i inne nieobecności w
  pracy). W urzędzie gminy ryczałt na samochód ma wójt, pan Kukowski i pan Ciborski.
- nie ma obowiązku prawnego, aby Komisja brała udział w odbiorach zadań inwestycyjnych,
  przepisy tego nie przewidują, natomiast nie ma przeszkód, aby członkowie komisji udali się
  w teren i zapoznali się z realizowanymi inwestycjami w gminie,
- teren placu zabaw i siłowni w Rogowie jest oświetlony zainstalowanymi lampami na już
  istniejącym słupie elektrycznym tzn. na jednym słupie są zainstalowane dwie lampy, jedna
  oświetla chodnik, a druga siłownię i plac zabaw,
- sołtysi będą przyjmowali wpłaty za odpady od 1.01.2014r, gdyż z tym dniem wchodzi w życie
  stosowna uchwała, będzie spotkanie z sołtysami, na którym pracownicy omówią szczegóły w
  tej sprawie.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1330 zakończył obrady XXIV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                          Jadwiga Trybańska

 
 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 października 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 listopada 2013, 08:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164