P r o t o k ó ł Nr IV/2013

P r o t o k ó ł  Nr IV/2013

z obrad XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

      Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny był radny Lewandowski ) - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne:
    a) otwarcie obrad  XXIII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XXII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rogowo za I półrocze 2013r.
5. Podjęcie uchwał:
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013 rok,
   b) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   c) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
       bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2013r,
   e) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
       komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXII  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.


Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30.08.2013r zajmowała się następującymi tematami:
      1. Pani skarbnik omówiła wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień
          publicznych w Urzędzie Gminy w Rogowie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która
          została przeprowadzona w okresie od 21 maja do 17 lipca 2013r.
      2. Pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy oraz
          przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

W dniu 16.09.2013r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami:
      1.    Skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków w
             budżecie gminy na 2013r. oraz przedstawiła informację z wykonania budżetu za I
             półrocze 2013r. Na pytania ze strony radnych dotyczące powyższej informacji
             skarbnik udzieliła odpowiedzi.
      2.    Poinformowano, że uchwały podjęte na poprzedniej sesji dotyczące programu
             gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo oraz przeprowadzania
             konsultacji społecznych z mieszkańcami ze względu na uchybienia stwierdzone przez
             nadzór wojewody muszą być uchylone.
      3.    Przedstawiono projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
             gospodarowanie odpadami.
      4.    Kolejny temat, który został przedstawiony to projekt programu opieki nad
             zwierzętami bezdomnymi. Pan Żbikowski poinformował, że w uzgodnieniu
             z nadzorem wojewody proponuje się wprowadzenie  poprawionych zapisów w tym
             programie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 16.09.2013r, na którym poruszono następujące sprawy:
      1.    Pani skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy zarówno po
                      stronie dochodów i wydatków.
      2.    Przedstawiono informację z wykonania budżetu za I półrocze br
      3.    Pani wójt wprowadziła w temat organizacji roku szkolnego 2013/2014,
             poinformowała o zorganizowanych konkursach na dyrektorów szkół tj. SP w
             Rogowie i SP w Sosnowie. Z informacji wójta wynika, że konkurs na dyrektora
             został rozstrzygnięty tylko w SP w Rogowie, natomiast na stanowisko dyrektora
             SP w Sosnowie nie wpłynęła żadna oferta.
      4.    Przedstawiono temat związany z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 12.09.2013r,  na którym zajmowano się następującymi tematami:
      1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie 
             gminy na 2013r oraz przedstawiła realizację zadań gospodarczych, które są ujęte w 
             informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
      2.    Poinformowano o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwałach
             podjętych na poprzedniej sesji dotyczących programu gospodarowania
             mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017 i zasad i trybu przeprowadzenia
             konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.
      3.    Pan Żbikowski omówił projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 16.07.2013r:
-  w dniu 17.07 br została zakończona kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i
   zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rogowie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
   Pani wójt omówiła wyniki kontroli, która została przeprowadzona w okresie od 21 maja do 17
   lipca 2013r. Z odczytanego wystąpienia pokontrolnego wynika, że jedyną nieprawidłowością
   stwierdzoną podczas kontroli jest prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj.
   prowadzenie niewyodrębnionej księgowości dla tych jednostek. Wójt poinformowała, że
   obsługa finansowa jednostek oświatowych prowadzona jest na podstawie porozumień
   pomiędzy wójtem, a kierownikami poszczególnych jednostek oświatowych. Taka forma
   stosowana była przez wiele lat. Przyczyną takiego postępowania jest oszczędność środków
   finansowych. Pani wójt wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o
   wyrażenie zgody na wprowadzenie odrębnej księgowości szkół z dniem 1.01.2015r.    
- w dniu 15.07 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę na budowę drogi Rogówko-
  Charszewo. Wójt dodała, że realizacja tego zadania jest utrudniona, ze względu na nie
  wyrażenie zgody dwóch właścicieli na oddanie gruntu na poszerzenie pasa drogowego.
- w dniu 23.07 podpisano aneks do umowy na prowadzenie punktów przedszkolnych,
- w dniu 29.07 odbyła się uroczystość z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego,
- w dniu 28.08 odbył się konkurs na stanowisko dyrektora SP w Rogowie. Komisja konkursowa
  wybrała na to stanowisko pana Mirosława Zielińskiego.
- wójt poinformowała, że konkurs na stanowisko dyrektora SP w Sosnowie został
  nierozstrzygnięty, gdyż nie zgłosił się żaden kandydat. Wobec powyższego, w uzgodnieniu z
  radą pedagogiczną powierzono to stanowisko na okres 10 m-cy nauczycielowi tej szkoły. W
  miesiącu maju przyszłego roku będzie ogłoszony kolejny konkurs na dyrektora tej szkoły.
  Radna Czerska stwierdziła, że konkurs na dyrektora szkoły odbył się zbyt późno, a to może
  być przyczyną nie zgłoszenia się kandydatów.
  Pani wójt odpowiedziała, że konkurs został ogłoszony na stronie internetowej gminy z   
  wyprzedzeniem, a ustępujący dyrektor pełni funkcję do 31.08 każdego roku.
- wydano pojemniki na odpady komunalne,
- podpisano aneksy do organizacji roku szkolnego 2013/2014,
- w dniu 17.09 podpisano aneks do umowy do zadania dotyczącego budowy ścieżki rowerowej i
   chodnika w miejscowości Rogowo,
- trwają prace przy budowie drogi gminnej w miejscowości Sosnowo, przy przebudowie budynku
  na bibliotekę i świetlicę z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo, przy budowie placu zabaw
  w Świeżawach,
- rozstrzygnięto przetarg na montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią
  słoneczną przy placach zabaw i świetlicach wiejskich.
  Pani wójt poinformowała o zajęciu I miejsca w województwie kujawsko-pomorskim drużyny
  chłopców z naszej gminy w siatkówce.

Ad 4.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych skarbnik gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
Pani Motylewska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu za I półrocze br.

Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów za obiady w stołówce szkolnej SP w Sosnowie, zwiększeniu dochodów na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększeniu dochodów na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
Zmiany w planie wydatków nastąpiły między innymi w związku: ze zmniejszeniem wydatków na budowę chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie w związku ze zmniejszeniem się wartości zadania po dokonanym przetargu, ze zwiększeniem wydatków na podstawie otrzymanych dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na zakup podręczników, ze zwiększeniem wydatków w związku z zakupem centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Rogowie, w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi w miejscowości Sosnowo wprowadza się pożyczkę z EFRWP oraz w zadaniu dotyczącym przebudowy budynku administracyjnego na bibliotekę świetlicę w Sosnowie wprowadza się pożyczkę z BGK, w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym wyposażenia świetlic w Czumsku Małym i w Pręczkach po przetargu zmniejsza się wartość tego zadania.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/41/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad pani Stańska przedstawiła uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody w podjętej na poprzedniej sesji uchwale dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo. Poinformowano, że w programie należy ująć między innymi czynniki zróżnicowania w % czynszu np. w zależności od położenia budynku, w odniesieniu do miejscowości , w zależności od kondygnacji. Ponadto należy doprecyzować zasady przydziału lokalu z określeniem kryterium dochodowego w gospodarstwie domowym. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/42/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo głosowało 14 radnych.
Z kolei pani sekretarz przedstawiła uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody w podjętej na poprzedniej sesji uchwale dotyczącej przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Pani Zarębska poinformowała, że kiedy będzie zachodziła potrzeba przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, która będzie wynikała z przepisu prawnego lub z potrzeby mieszkańców, będzie podejmowana  uchwała rady gminy w konkretnej sprawie.
Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/43/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo głosowało 14 radnych.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi omówił pan Żbikowski, który stwierdził, że był on uzgodniony z nadzorem wojewody. Do tego tematu nie było pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/44/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo na 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Niedbalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Poinformowała, że w związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej co do niektórych zapisów zawartych w obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami proponuje się podjęcie nowej uchwały w tej sprawie z uwzględnieniem zastrzeżeń RIO. Proponuje się również składanie deklaracji drogą elektroniczną.
Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIII/45/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Ad 6.

W wolnych wnioskach radny Gutkowski zapytał, ile gmina zarabia na odpadach, a także poruszył temat dotyczący nie przyjęcia od jednego z mieszkańców Pręczek odpadów do gminnego punktu zbierania odpadów.
Pani wójt poinformowała, że ten mieszkaniec dostarczył do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów odpady pochodzące z działalności rolniczej, która jest również zaliczana do działalności gospodarczej. Pani Nowakowska dodała, że folie po sianokiszonkach są zbierane nieodpłatnie przez specjalną firmę, z którą należy się skontaktować w tej sprawie.  Koszty zagospodarowania odpadami są bardzo wysokie i nie możemy sobie pozwolić, aby koszty zagospodarowania odpadów z działalności gospodarczej, w tym z działalności rolniczej, przynoszące korzyści finansowe, ponoszone były przez innych mieszkańców gminy. Wnoszona opłata dotyczy wyłącznie gospodarowania odpadami komunalnymi, a nie pochodzącymi z działalności gospodarczej.
Dokładne wyliczenie dochodów i wydatków związanych z odpadami komunalnymi będzie możliwe z końcem roku kalendarzowego. Gmina, zgodnie z obowiązującą ustawą nie może mieć dochodów. Pani wójt poinformowała, że na kolejnej sesji będą przedstawione koszty zapłaty firmie za odbiór odpadów za poszczególne miesiące oraz podane wpływy za gospodarowanie odpadami. Ponadto pani wójt poinformowała, że rozważa się możliwość zbierania opłat za odpady za pośrednictwem inkasentów. Będą rozmowy w tej sprawie z sołtysami.
Pani Czerska zapytała o odbiór przez firmę odpadów segregowanych w miesiącu październiku i grudniu.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230 zakończył obrady XXIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                        Jadwiga Trybańska

        


   
       




metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (20 września 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 października 2013, 10:04:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (4 października 2013, 10:20:55)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292