P r o t o k ó ł Nr III/2013

P r o t o k ó ł  Nr III/2013

z obrad XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lipca 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
     Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( nieobecny był radny Magdziak ) - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  XXII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XXI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
    a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013 rok,
    b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania :
        „ Remont drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 0+000 do km 1+400”,
    c) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,.
    d) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
        gminy Rogowo,
    e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
        mieszkańcami Gminy Rogowo.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zaproponował, aby po pkt 1 w porządku obrad dotyczącym  spraw organizacyjnych  umieścić wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Rypinie  i zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXI  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei głos zabrał przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Rypinie, który przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Rogowo za 2012r. Aspirant policji omówił wskaźniki dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym, gospodarczym, kradzieży rzeczy, bójki i pobicia, narkotykowych, wskaźniki dotyczące liczby nietrzeźwych kierujących. Pan Krzysztof Górzyński podkreślił, że w gminie Rogowo w 2012r nastąpił wzrost stwierdzonych przestępstw dotyczących liczby nietrzeźwych kierujących, natomiast nastąpił spadek ilości przestępstw kryminalnych. Po przedstawieniu powyższej informacji pan Krzysztof Górzyński zachęcił mieszkańców gminy do debat z policją oraz prosił o zgłaszanie problemów w celu wspólnego ich omówienia i szybkiego rozwiązania.
W czasie dyskusji podkreślano, że podjęto błędną decyzję dotyczącą likwidacji rewirów dzielnicowych policji w gminach, gdyż społeczeństwo zwłaszcza na terenach wiejskich ma utrudniony kontakt z policją. Pani wójt dodała, że na posiedzeniu konwentu wójtów omawiany był ten problem, stanowisko konwentu zostało przekazane do Komendanta Głównego Policji i Premiera. Podjęta decyzję w tej sprawie tłumaczono względami ekonomicznymi w policji.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 27.06.2013r na którym zajmowano się następującymi tematami :
  1.    Przewodnicząca komisji poprosiła panią wójt o wypowiedzenie się w temacie dotyczącym
         umorzeń podatkowych w 2012r. Pani wójt poinformowała, że w 2012r nie było umorzeń
         podatkowych.
  2.    Pani skarbnik omówiła projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy oraz
         udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na remont drogi powiatowej
         Nadróż-Pręczki.
  3.    Pani wójt przedstawiła projekt uchwały odnośnie trybu przeprowadzania konsultacji
         społecznych z mieszkańcami.
  4.    Pani Stańska omówiła program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
         Rogowo.
  5.    Pani wójt poinformowała o trudnościach wynikających z nabyciem  pojemników do
         zbierania odpadów komunalnych w ramach wspomożenia ich zakupu przez gminę.
         Pani Nowakowska poinformowała również, że w ramach przetargu na odbiór i
         zagospodarowanie odpadów komunalnych wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą
         złożyła firma KARO, gdyż ten wykonawca zaoferował niższą cenę aniżeli firma KOMES.
         W dniu 11.07.2013r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi
         tematami :

  1.    Skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków w
         budżecie gminy na 2013r. Ponadto pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały
         dotyczący  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na remont
         drogi powiatowej na odcinku Nadróż-Pręczki.
  2.    Z kolei pani wójt poinformowała, że uchwała podjęta na poprzedniej sesji dotycząca
         programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ze względu na uchybienia stwierdzone
         przez nadzór wojewody musi być uchylona.
  3.    Wójt przedstawiła temat związany z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia
         konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogowo
  4.    Inny temat, który został poruszony na posiedzeniu komisji to sprawa dostawy
         pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Pani wójt poinformowała, że pomimo
         zorganizowanych dwóch przetargów nieograniczonych na dostawę pojemników nie zostały
         złożone żadne oferty. Z kolei nastąpiło udzielenie zamówienia na dostawę pojemników z
         wolnej ręki, które również nie doszło do realizacji. W związku z powyższym 11.07 br
         ogłoszony został kolejny przetarg nieograniczony na zakup pojemników z terminem
         realizacji do 30.08.2013r.  

Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 26.06.2013r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
  1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie 
         gminy na 2013r oraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
         formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania dotyczącego
         remontu drogi powiatowej Nadróż-Pręczki.
  2.    Przedstawiono temat związany z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
         społecznych z mieszkańcami gminy.   
  3.    Pani Stańska zapoznała członków komisji z projektem programu gospodarowania
         mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017.
  4.    Pani  wójt poinformowała o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwale
         podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
  5.     Wójt omówiła sprawę przetargów dotyczących zakupu pojemników przez gminę dla
         właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych oraz poinformowała o
         wybranym w przetargu wykonawcy do wywozu i zagospodarowania tych odpadów.
         Komisja Oświaty odbyła posiedzenie w dniu 10.07.2013r  na którym zajmowano się
         następującymi tematami :
         1.    Pani wójt omówiła projektowane zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z
                mieszkańcami gminy.
         2.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w
                budżecie  gminy na 2013r oraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy
                finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania dotyczącego remontu drogi
                powiatowej Nadróż-Pręczki.
         3.    Zapoznano członków komisji z projektem programu gospodarowania
                mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017.
         4.    Pani  wójt poinformowała o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w
                uchwale podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej programu opieki nad zwierzętami
                bezdomnymi.
         5.    Wójt przedstawiła sprawę przetargów dotyczących zakupu pojemników do zbierania
                odpadów komunalnych , w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy ze względu na
                niezgłoszenie się żadnej firmy do wykonania powyższego zadania  oraz
                poinformowała o wybranej w przetargu najtańszej firmie KARO, która będzie
                odbierała odpady z terenu naszej gminy.  
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 27.05.2013r :
- rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych, wybrano najtańszą firmę KARO, z
   którą podpisano umowę na realizację powyższego zadania,
- 3.06 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na dofinansowanie do montażu
  wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną przy placach zabaw i świetlic
  wiejskich w Czumsku Małym, w Lasotach i w Nadrożu,
- 8.06 odbyły się gminne zawody OSP z terenu gminy Rogowo, w których brały udział trzy
   drużyny, wygrała OSP w Rogowie
- 11.06 odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rypinie, na którym omawiano sprawę
   remontów dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- 14.06 odbyła się uroczystość z okazji 100 lecia Szkoły Podstawowej w Nadrożu,
- 15.06 nastąpiło oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej i boiska w Rojewie,
- 18.06 wójt uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej ZOZ, na którym dyrektor Bruzdowicz
   przedstawił stan finansowy szpitala oraz plan zadań inwestycyjnych na 2013r,
- 22.06 odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych,
- 6.07 odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Czumsku Małym,
- 4.07 odbył się odbiór parkingu przy kościele w Rogowie,
- rozpoczęły się prace remontowe w świetlicy w Sosnowie, remonty dróg gminnych oraz
  przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do budowy wodociągu w miejscowości Borowo,
  Rojewo i Huta-Rogowo.
Pani wójt nawiązała do tematu zakupu pojemników do zbierania odpadów komunalnych Poinformowała, że w 2012r gmina złożyła wniosek o środki unijne w ramach PROW na zakup pojemników na odpady. Każdy właściciel posesji, który w deklaracji zgłosił potrzebę nabycia koszy będzie mógł otrzymać jeden pojemnik za kwotę pomniejszoną o dotację. W ten sposób gmina chciała pomóc w wyposażeniu posesji w niezbędne pojemniki. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na dostawę pojemników, nie wpłynęła żadna oferta. Następnie udzielono zamówienia na dostawę pojemników z wolnej ręki, które również nie doszło do skutku. W związku z powyższym 11.07 br ogłoszony został kolejny przetarg nieograniczony na zakup pojemników z terminem realizacji do 30.08.2013r.
Wójt dodała, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rogowo z 2005r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, każdy właściciel posesji był zobowiązany posiadać co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów. W związku z powyższym mieszkańcy nie powinni mieć problemu ze składowaniem odpadów. Ponadto worki na odpady do selektywnej zbiórki zostały dostarczone przez firmę KARO nieodpłatnie.
Pani Nowakowska poinformowała, że w dniu 22.07.2013r odbędzie się pierwsza selektywna zbiórka odpadów w „Gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych” na placu magazynowo-manewrowym (po GS w Rogowie). Takie okólniki otrzymali wszyscy sołtysi, celem poinformowania mieszkańców.
Podczas dyskusji w powyższym temacie radny Gutkowski stwierdził, że firma KOMES, która wygrała przetarg na odbiór odpadów w gminie Rypin zakupiła pojemniki dla mieszkańców tej gminy. Uważa, że powinna uczynić to również firma KARO, która będzie obsługiwała mieszkańców naszej gminy. Pani wójt odpowiedziała, że firma KARO została wybrana do odbioru odpadów z terenu naszej gminy, ze względu na zaoferowanie dużo niższej ceny aniżeli firma KOMES. Wybór oferenta jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Wójt dodała, że w gminie Rypin do przetargu na odbiór śmieci przystąpiła tylko firma KOMES.  
Radna Czerska poruszyła temat związany z częstotliwością odbioru odpadów z nieruchomości. Stwierdziła, że z harmonogramu odbioru odpadów wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogowie będzie miała w miesiącu 5 razy odbiór odpadów, natomiast w jej  przypadku i w innych miejscowościach firma będzie odbierała odpady jeden raz w miesiącu. Pani Czerska podkreślała, że skoro obowiązuje dla wszystkich mieszkańców jedna stawka opłaty za odbiór odpadów, to również częstotliwość odbioru tych odpadów powinna być taka sama  dla wszystkich. Radna zaapelowała, aby zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych co najmniej dwa razy w miesiącu.  Wójt dodała, że na wniosek pani radnej podjęto uchwałę o niższej stawce, więc częstotliwość wywozu jest raz w miesiącu.
 Odpowiedzi udzielił pan Andrzej Ciborski, który stwierdził, że w Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogowie zamieszkuje 111 osób. Ilość odpadów jest znacznie większa niż u poszczególnych odbiorców, natomiast koszt wywozu odpadów z  nieruchomości spółdzielni jest niższy aniżeli koszt wywozu z pojedynczych posesji.
Pani wójt poinformowała, że na posiedzeniach poszczególnych komisji rady będą przedstawione koszty transportu wywozu odpadów.
Ad 4.
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością na części obrad radnych Sińczaka i Hejzy podczas podejmowania wszystkich uchwał, w głosowaniu brało udział 12 radnych.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, zmniejszeniu dochodów o kwotę 48 511 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na budowę drogi Sosnowo, zwiększeniu dochodów na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych.
Zmiany w planie wydatków nastąpiły między innymi w związku : ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 240 000 zł na budowę drogi gminnej w Sosnowie, po dokonanym przetargu, ze zwiększeniem wydatków na podstawie otrzymanych dotacji na wypłaty zasiłków stałych i okresowych. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj. „Remont drogi powiatowej Nadróż-Pręczki” na kwotę 80 000 zł oraz „ Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służących codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa ludzi przy placach zabaw i świetlic wiejskich” na kwotę 116 000 zł, w tym dofinansowanie 74 880 zł.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/36/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na remont drogi powiatowej Nadróż-Pręczki. Pani Motylewska poinformowała, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Rogowo w wysokości 80 000 zł. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/37/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczki od km 0+000 do km 1+400”  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pan Żbikowski przedstawił uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody w podjętej na poprzedniej sesji uchwale dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/38/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo głosowało 12 radnych.
Pani Hanna Stańska przedstawiła program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo opracowany  na lata 2013-2017. Program uwzględnia między innymi najpilniejsze potrzeby remontowe i wysokości wydatków z tym związane. Przedstawiony program określa politykę czynszową, zasady zarządzania zasobem, źródła finansowania oraz inne działania mające na celu poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego. Do omówionego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  i poddal pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/39/13 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
W temat określenia zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy wprowadziła pani wójt. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w przypadkach przewidzianych w ustawie lub w innych sprawach ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie. Pani Nowakowska  omówiła zasady i tryb postępowania w przypadku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady, po odczytaniu projektu uchwały w tej sprawie poprosił o przegłosowanie uchwały. Za podjęciem uchwały Nr XXII/40/13 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W tym punkcie nie było wolnych wniosków.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230 zakończył obrady XXII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska
 

  
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 sierpnia 2013, 09:12:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339