P r o t o k ó ł Nr II/2013

P r o t o k ó ł  Nr II/2013
z obrad XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
   
   Na obrady sesji, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Sosnowie  przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)    otwarcie obrad  XXI sesji i stwierdzenie quorum,
   b)    przyjęcie porządku obrad,
   c)    przyjęcie protokołu z  XX sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r,
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
       Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023,
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa drogi
       gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie
       zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i
       świetlicę wiejską z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze
       środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
       ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
       zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogowo,
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
12.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy
       Rogowo na lata 2013-2016,
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Rogowo
       Partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu pn.
       „ Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele
         przyrodnicze”,
14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminnego,
15.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
        sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2012r,
16.   Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2012r,
17.   Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
       przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
       gminy Rogowo za 2012r,
18.   Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
       Wójtowi Gminy Rogowo za 2012r,
19.   Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku
       Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
       z wykonania budżetu za 2012r,
20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2012r,
21.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo w 2013r.
22.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego
       wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich
       zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
       psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym
       jest gmina Rogowo.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo.
25.  Wolne wnioski i zapytania.
26.  Zakończenie obrad.
 
   Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XX sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26.04.2013r zajmowała się analizą wykonania budżetu za 2012r i wypracowaniem opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządziła wniosek w sprawie absolutorium. Pani skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie finansowe. Poinformowano, że na koniec roku 2012 budżet zamknięto  po stronie dochodów kwotą 17.497.142,00 zł, a po stronie wydatków 18.370.712 zł.  W ciągu roku zwiększono budżet związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w kwocie 17.355.561,99 zł, co stanowi 99,19% planu. Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków przedstawiono wykonanie zadań gospodarczych własnych i zleconych. Z przedstawionych danych wynika, że w wyniku podjętych działań, w minionym roku do budżetu gminy dodatkowo pozyskano środki w wysokości 3.028.351,56 zł. Środki te pochodzą ze złożonych wniosków do różnych programów i konkursów.
Następnie pani skarbnik zapoznała z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy za 2012r. Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy – pani Barbarze Nowakowskiej. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi , która została przesłana do RIO.
Kolejny temat posiedzenia komisji to zapoznanie się z treścią skargi na działalność wójta i wydanie opinii w tej sprawie. W dniu 5.04.2013r  do Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo wpłynęła skarga na działalność wójta od pana S.J. Przewodniczący rady gminy przekazał ww. skargę do komisji rewizyjnej celem zajęcia stanowiska.  Członkowie komisji zapoznali się z  wyjaśnieniami w sprawie skargi  i uznali, że  działania wójta były podjęte zgodnie z prawem, a zatem  wniesiona skarga zdaniem komisji jest bezzasadna.  
W dniu 21.05.2013r członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 24.05.2013r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2013r oraz proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Skarbnik poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć w 2014r wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno”. Ponadto pani Motylewska przedstawiła projekty uchwał związanych z zaciągnięciem pożyczek na realizację następujących zadań gospodarczych: na dofinansowanie do zakupu pojemników na odpady, na budowę drogi gminnej w miejscowości Sosnowo, na przebudowę budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo.
2.    Pani Niedbalska poinformowała, że uchwała podjęta na poprzedniej sesji dotycząca określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, ze względu na uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody musi być uchylona. W jej miejsce musi być podjęta nowa uchwała w tej sprawie. Pani Niedbalska wskazała na zmiany zapisów w nowym projekcie uchwały. Również podjęta uchwała w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo na lata 2013-2017 ze względu na stwierdzone przez nadzór wojewody uchybienie jest do uchylenia. Nowy projekt uchwały w tej sprawie przewiduje przyjęcie programu na lata 2013-2016.
3.    Wójt przedstawiła temat dotyczący obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów. Zmiana uchwały podjętej w 2010r przez radę gminy w tej sprawie podyktowana jest zmianą  liczby oddziałów w szkołach.
4.    Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminnego.
5.    Kolejny temat, z którym radni zostali zapoznani to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę Rogowo Partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu  pn. „ Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
6.    Zapoznano się z treścią skargi na działalność wójta.
7.    Pan Żbikowski przedstawił założone cele i kierunki polityki gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych zawarte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2013r.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie w dniu 23.05 br, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy przedstawiła projekty uchwał dotyczące: zmian w budżecie gminy na 2013r, zmian w prognozie finansowej gminy, zaciągnięcia pożyczek na zadania gospodarcze. Projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię komisji.
2.    Wójt gminy omówiła i uzasadniła projekty uchwał dotyczące : zbycia nieruchomości mienia gminnego, wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji programu dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał.
3.    Członkowie komisji zostali zapoznani z treścią skargi na działalność wójta.
4.    Komisja pozytywnie zaopiniowała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, jak również projekt uchwały dotyczącej wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 22.05.2013r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  na 2013r oraz zmianami w prognozie finansowej gminy.
2.    Pani Motylewska omówiła wykonanie zadań w 2012r uwidocznione w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.   
3.    Przedstawiono temat dotyczący skargi na działalność wójta.
4.    Pani skarbnik uzasadniła cel podjęcia uchwał dotyczących  zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań gospodarczych.
5.    Pani wójt omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia godzin zajęć dla dyrektorów oraz projekt uchwały odnośnie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych  i w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminnego.
6.     Wójt uzasadniła cel podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę Rogowo partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Hucie Chojno.
7.    Pani Niedbalska przedstawiła proponowane zmiany zapisów w uchwale dotyczącej określenia wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych , które ze względu na uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody powinny być zmienione.  
8.    Pan Żbikowski przedstawił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią sekretarz o przedstawienie sprawozdania z działalności wójta między sesjami. Pani sekretarz przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 15.03.2013r :
- w dniu 5.04 wójt uczestniczyła w konwencie wójtów, który odbył się w Wąpielsku,
- w dniu  10.04 odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania,
- odbyły się przetargi : na budowę drogi w miejscowości Sosnowo, na przebudowę budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo (dotyczy robót budowlanych), na uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół kościoła w Rogowie, na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w Rogowie, na budowę chodnika na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie. Ponadto przygotowuje się przetarg na budowę placu zabaw i rekreacji w Świeżawach, na budowę siłowni na świeżym powietrzu w Rogowie oraz wyposażenie świetlicy i biblioteki w Sosnowie.
- w dniu 25.04 wójt uczestniczyła w zebraniu walnym funduszu poręczeń kredytowych,
- w dniu 23.05 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza  
- odbyły się zebrania w sołectwach dotyczące odpadów i obowiązkowego wypełniania i składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz na zwiększeniu dochodów o kwotę 104.964 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.  
Zmiany w planie wydatków polegały między innymi : na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł dla SP w Nadrożu ( na zakup węgla i miału oraz na zorganizowanie uroczystości 100 lecia szkoły ), na zwiększeniu wydatków o kwotę 104.964 zł w ramach otrzymanych środków na usuwanie azbestu, na zwiększeniu wydatków o kwotę 2000 zł na zakup farb do odnowienia urządzeń zabawowych na placach zabaw.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/19/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
Z kolei skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Poinformowano, że w wykazie przedsięwzięć do prognozy finansowej w 2014r proponuje się wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno” 1702 500 zł ( środki własne 5% tj. 85 125 zł). Powyższe zadanie będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/20/13 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023 radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
Kolejny projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki na budowę drogi gminnej w miejscowości Sosnowo przedstawiła pani skarbnik, która poinformowała, że w związku z realizacją powyższej inwestycji istnieje możliwość skorzystania z zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na preferencyjnych warunkach. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 5 lat. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag, wobec czego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/21/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455”.
Ad 7.
Następnie pani Motylewska uzasadniła cel podjęcia uchwały odnośnie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę z wyposażeniem w Sosnowie. Poinformowano, że spłata pożyczki będzie dokonana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy. Do omówionego materiału radni nie mieli również uwag i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/22/13  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z wyposażeniem w miejscowości Sosnowo, Gmina Rogowo”.
Ad 8.
W dalszej części pani skarbnik poinformowała, że Gmina Rogowo wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie pożyczki na dofinansowanie zadania „ Wyposażenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo w pojemniki służące do zbierania i segregacji odpadów komunalnych w ramach tworzonego systemu zbiórki i segregacji tych odpadów” . Jest to pożyczka na udział własny. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Został odczytany projekt uchwały w tej sprawie   i zarządzono głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/23/13 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu głosowało 15 radnych.
Ad 9.
Następnie pan Kukowski poinformował o uchybieniach stwierdzonych przez nadzór wojewody w uchwale podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej określenia wymogów dla przedsiębiorców, ubiegających się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Radni po dyskusji   i po odczytaniu projektu uchwały jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/24/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
Ad 10.
Z kolei pan Kukowski omówił nowy projekt uchwały dotyczący powyższego tematu. Pan Kukowski zwrócił uwagę, że każdy przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo musi uzyskać koncesję z gminy na wykonywanie takiej działalności. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości w tym temacie, odczytano projekt uchwały i zarządzono głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/25/13  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Ad 11.
Po wznowieniu obrad, radni zostali zapoznani z tematem dotyczącym uchylenia uchwały w sprawie programu opieki nad  zabytkami Gminy Rogowo na lata 2013-2017. Nadzór wojewody wniósł zastrzeżenie do powyższej uchwały dotyczące okresu  obowiązywania programu. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków program opieki nad  zabytkami może być opracowany na okres 4 lat.   Radni po wysłuchaniu przedstawionego materiału jednogłośnie podjęli uchwałę
Nr XXI/26/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
Ad 12.
Po zapoznaniu się z nowym projektem  uchwały gminnego programu opieki nad zabytkami naszej gminy na lata 2013-2016 przedstawionym przez panią sekretarz, radni podczas głosowania jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/27/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Rogowo  na lata 2013-2016.
Ad 13.
Pan Kukowski  omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Rogowo na utworzenie partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim  w celu realizacji wspólnego projektu dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów. Pan Kukowski dodał, że Gmina Rogowo w ramach tego projektu będzie realizowała zadanie dotyczące rekultywacji zamkniętego składowiska odpad ów w miejscowości Huta Chojno. Na to zadanie gmina zabezpiecza środki własne w wysokości 5% inwestycji tj. 85.125 zł . Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXI/28/13 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Rogowo Partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „ Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
Ad 14.
W temat wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia gminnego wprowadził pan Kukowski, który przedstawił działki do sprzedaży położone w Starym Kobrzyńcu i w Karbowiźnie. Do tego materiału radni nie mieli uwag  i po odczytaniu projektu  uchwały w powyższej sprawie jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/29/13 w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego.
Ad 15.
Skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/30/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2012r radni głosowali jednogłośnie.
Ad 16.
Przewodniczący rady poprosił panią skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.
Pani Motylewska przedstawiła  sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Pani skarbnik stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 17 497 142 zł i po stronie wydatków 18 370 712 zł. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Motylewska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w kwocie 17 355 561,99 zł, co stanowi 99,19%  planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 3 914 006,92 zł, co stanowi 22,58% ogółu dochodów, zrealizowane w 97,13% do planu,
- dotacje celowe, rozwojowe, środki na inwestycje, środki UE 6 187 227,07 zł, co stanowi 35,69% ogółu dochodów, wykonane zostały w 97,13% w stosunku do planu,
- subwencje 7 234 328 zł co stanowi 41,73% ogółu dochodów, zostały wykonane w 100% planu.
Następnie pani skarbnik omówiła realizację  zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów i podpisania umów. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na realizację inwestycji zaplanowano 4 675 967 zł , wydatkowano kwotę 4 454 852,19 zł, co stanowi 95,27% planowanych wydatków na inwestycje.  Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012r wynosi 1 547 737 zł.  Z przedstawionych danych w sprawozdaniu wynika, że dochody własne gminy w omawianym okresie uzyskano w wysokości 3 914 006,92 zł, natomiast dodatkowym źródłem zasilającym budżet były pozyskane środki w wysokości 3 028 351,56 zł. Przedstawiono również informację o stanie mienia komunalnego oraz wykaz zastosowanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej za 2012r.
Na zakończenie omawianego sprawozdania skarbnik gminy poprosiła o udzielenie absolutorium wójtowi gminy pani Barbarze Nowakowskiej.
Ad 17.
Skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.04.2013r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 18.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2012r.
Ad 19.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej odczytała radnym uchwałę Składu Orzekającego Nr 8  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2012r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 20.
Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję. Radna Czerska poruszyła temat dotyczący budowanej drogi gminnej Stary Kobrzyniec –Rojewo. Odpowiedzi udzielił kierownik referatu ogólnego.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/31/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2012r głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad  21.
Po wznowieniu obrad pan Kukowski przedstawił program opieki nad  zwierzętami bezdomnymi, który zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt  określa  corocznie  w drodze uchwały rada gminy. Pan Kukowski dodał, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  należy do zadań własnych gminy. Program zawiera cele i kierunki polityki gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych.  W tym temacie głos zabrała radna Czerska, która stwierdziła, że są bardzo wysokie koszty utrzymania psa w schronisku, które na 2013r  zaplanowane są w wysokości  6000 zł i zapytała czy rada musi uchwalić ten program.
Odpowiedzi udzielił pan Kukowski, który poinformował, że obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
Po zakończonej dyskusji pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/32/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo w 2013r głosowało 14 radnych, radna Czerska wstrzymała się od głosowania.
Ad  22.   
W temat zmiany uchwały podjętej w 2010r przez Radę Gminy Rogowo dotyczącej obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół wprowadziła pani sekretarz. Pani Zarębska poinformowała, że organ prowadzący, oceniając ilość oddziałów w szkołach  ustala zasady i rozmiar obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. Sekretarz gminy dodała, że obniżenie dyrektorom  szkół godzin  zajęć dydaktycznych  jest korzystne dla nich , gdyż mają więcej czasu na wykonywanie zadań administracyjnych.  
Po przedstawieniu materiału w tej sprawie ,dyskusji i wyjaśnieniu wątpliwości , przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższym  temacie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/33/13 zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo głosowało 15 radnych.
Ad  23.
W dalszej części pan Kukowski przedstawił i uzasadnił cel podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.  Poinformowano, że w związku z zawartym porozumieniem Gminy Rogowo, a panem Leśniewskim Stanisławem, dotyczącym zamiany gruntów , wójt wnioskuje do rady o zajęcie stanowiska  w tej sprawie. Pan Kukowski dodał, że grunty, które gmina otrzyma w drodze zamiany będą wykorzystane na poszerzenie drogi gminnej w kierunku stadionu. Radni zajęli  stanowisko w tej sprawie wyrażając zgodę na zamianę gruntów. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały  w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/34/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych  głosowało 15 radnych.
Ad  24.
Pani sekretarz zapoznała radnych z treścią skargi na działalność wójta. Skarga od pana S.J. wpłynęła w dniu 5.04.2013r do Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo. Ustosunkowano się do zarzutów zawartych w skardze. Po wysłuchaniu wyjaśnień i dyskusji w tej sprawie, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie zasadności  bądź bezzasadności skargi. Wszyscy radni  w glosowaniu jawnym uznali skargę za bezzasadną. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie skargi  i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI/35/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo.  
Ad  25.
W tym punkcie sekretarz gminy  w imieniu pani wójt podziękowała radnym , sołtysom  i pracownikom samorządowym  za współpracę w realizowaniu zadań  i za udzielenie absolutorium.
Ad  26.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230 zakończył obrady XXI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2013, 14:40:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142