P r o t o k ó ł Nr I/2013

P r o t o k ó ł  Nr I/2013

z obrad XX sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Na wstępie przewodniczący rady poprosił komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy o wręczenie medali „ Za zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej dla rodziców, których trzech lub więcej synów pełniło służbę wojskową. Komendant w swoim wystąpieniu pogratulował wyróżnionym rodzicom. Gratulacje dla odznaczonych medalami złożyła również wójt i przewodniczący rady.
Następnie stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( radna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XX sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XIX sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym
       2011/2012.
5.    Podjęcie uchwał :
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013 rok,
   b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
       Rogowo na lata 2013-2023,
   c)  w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013r,
   d) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2013r
   e) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
       Rogowo,
   f) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   g) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
       komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których
       zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
       pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
       powstają odpady komunalne,
   h) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
    i) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
       odpadami komunalnymi,
   j) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   k) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
       zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
       komunalnymi,
   l) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   ł) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 m) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
      uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
      bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogowo,
  n) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
  o) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
      zarządzającym jest gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
      warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  p) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r,
  r)  w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo  na lata
      2013-2017
6. Wolne wnioski i zapytania.
7.  Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zaproponował, aby po pkt 4 w porządku obrad dotyczącym  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  umieścić wystąpienie radnego powiatu rypińskiego pana Zbigniewa Zgórzyńskiego  i zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XIX  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 12.03.2013r na którym zajmowano się następującymi tematami :
Pan Leszek Kukowski zapoznał członków komisji z proponowaną przez wójta stawką za 1m3 wody tj. 2 zł plus podatek WAT.
Kolejnym tematem posiedzenia było przedstawienie przez skarbnika gminy zmian w budżecie  na 2013r oraz zmian w prognozie finansowej gminy, jak również przedstawiono temat dotyczący wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2014r. Następnie pan Andrzej Ciborski i pani Julia Niedbalska przedstawili projekty uchwał dotyczących odpadów komunalnych. Poinformowano, że nadzór wojewody wniósł uwagi do uchwał podjętych w tym temacie na poprzedniej sesji. Wskazano w projektach uchwał te zapisy,  które uległy zmianie. W dalszej części pan Ciborski omówił regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy, a także  przedstawił warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych. Natomiast pani Niedbalska omówiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych.
Przewodnicząca komisji przedstawiła członkom komisji zaproponowany plan pracy na 2013r. Pani Stańska wprowadziła radnych w temat opracowanego projektu gminnego programu opieki nad zabytkami gminy.
W dniu 13.03.2013r Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2013r oraz proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Ponadto pani Motylewska przedstawiła temat związany z wyodrębnieniem bądź nie wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w 2014r. Przedstawiono dane dotyczące wysokości środków, które przypadają na sołectwa.
2.    Z kolei pani wójt zabierając głos w sprawie omawiania projektów uchwał na sesję, poinformowała, że część uchwał podjętych na poprzedniej sesji, ze względu na uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody muszą być uchylone i podjęte nowe uchwały. Pani Nowakowska wskazała na zmiany zapisów w nowych projektach uchwał dotyczących wzoru deklaracji o wysokości opłaty, określenia terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenie stawki tej opłaty, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
3.    Wójt przedstawiła również projekt regulaminu czystości i porządku dla naszej gminy jak również omówiła temat dotyczący wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych.
4.    Pani wójt przedstawiła propozycję podwyżki ceny wody za 1m3 , która by stanowiła 2 zł plus podatek VAT. Komisja pozytywnie wypowiedziała się na temat podwyższenia ceny wody..  
5.    Kolejny temat, z którym radni zostali zapoznani to projekt gminnego programu opieki nad zabytkami gminy.     
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie wraz z Komisją do Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w dniu 11.03.2013r, na którym zostały omówione i zaopiniowane projekty uchwał na sesję.
Pani Motylewska omówiła i uzasadniła projektowane zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków na rok bieżący oraz projektowane zmiany w prognozie finansowej.  
Pani wójt przedstawiła liczbę dzieci w wieku 5,4 i 3 lata, które są zameldowane na terenie naszej gminy. Z przedstawionych danych wynika, że jest tendencja spadkowa liczby dzieci w wieku przedszkolnym , a to ma istotny wpływ  na organizację pracy w szkołach.
Komisja przychyliła się do propozycji podwyższenia ceny wody o 10 gr netto, tj. 2 zł za 1m3. Kolejne tematy posiedzenia to przedstawienie projektów uchwał uchylających  niektóre uchwały podjęte na sesji 28.12.2012r , ze względu na uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody. Następnie pani wójt przedstawiła nowe projekty uchwał , uwzględniające zalecenia organu wojewody. Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały dotyczącej określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W temacie utworzenia funduszu sołeckiego komisja uznała, że pozostawienie środków  w budżecie ogólnym przypadających na fundusz sołecki jest ekonomicznie uzasadnione. Omówiono również program ochrony nad zabytkami w naszej gminie na lata 2013-2017.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 28.12.2012r :
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie. Pani wójt poinformowała, że podzielone zostały środki finansowe przez starostwo na prace publiczne i interwencyjne. Dla gminy Rogowo  przypada na 1 miesiąc 14 osób, które będą zatrudnione od m-ca maja do października.
- odbyły się przetargi  : na zakup oleju do ogrzewania obiektów komunalnych, na prace geodezyjne, na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- odbyło się spotkanie z w-ce wojewodą na temat uchwał w zakresie ustawy o odpadach,
- 14.02 wójt uczestniczyła w szkoleniu na temat organizacji roku szkolnego 2013/2014,
- 15.02 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym omówiono sprawy bieżące,
- 6.03 odbyło się spotkanie z firmą w sprawie budowy dróg,
- 8.03 odbyła się narada sołtysów w sprawie wypowiedzenia się przez nich na temat wyodrębnienie środków w budżecie na fundusz sołecki oraz omówiono sprawy różne,
- 14.03 wójt i przewodniczący rady uczestniczyli w posiedzeniu, które odbyło się w Wąpielsku gdzie były oceniane wnioski gmin z programu Odnowy Wsi.
W imieniu członkiń KGW z tych miejscowości, w których powstały świetlice, pani wójt zaprosiła radnych i sołtysów na wystawę stołu wielkanocnego, która odbędzie się w dniu 26.03 br o godz. 1000 na sali narad.
Ad 4.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 przedstawiła pani Agnieszka Dąbrowska, która poinformowała, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji przepisów ustawy o systemie oświaty.
Następnie głos zabrał radny powiatu rypińskiego pan Zbigniew Zgórzyński, który przedstawił plan zadań powiatu dotyczący remontów dróg powiatowych.
Z kolei przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Ad 5.
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W związku z nieobecnością radnej Czerskiej podczas podejmowania wszystkich uchwał, w głosowaniu brało udział 14 radnych.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu zwrotu podatku VAT, zwiększeniu dochodów o kwotę 616.171 zł z tytułu wprowadzenia dotacji na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi w Sosnowie, zwiększeniu oświatowej subwencji o kwotę 26.709 zł.
Zmiany w planie wydatków nastąpiły między innymi w związku : z budową drogi w miejscowości Sosnowo, regulowanie stanu prawnego dróg, zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Nadróż, zakup rembaka, zakup tablic interaktywnych , zakup zbiornika oleju napędowego, wyposażenie świetlic w Czumsku Małym i w Pręczkach.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/1/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2013r  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/2/13 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023 radni głosowali jednogłośnie.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r  przedstawiła przewodnicząca komisji. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XX/3/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
Następnie pan Leszek Kukowski przedstawił proponowaną przez wójta stawkę 2 zł za 1 m3 wody plus podatek VAT, obowiązującą w okresie od 1.04.2013r do 31.03.2014r. Propozycja podwyższenia ceny wody o 10 gr netto za 1 m3 w stosunku do obowiązującej jest podyktowana wzrostem kosztów utrzymania hydroforni i opłaty za energię elektryczną. Wszystkie komisje  rady, poza komisją rewizyjną przychyliły się do zaproponowanej stawki. Ponadto poinformowano, że u odbiorców wody są wymieniane wodomierze. Pani Motylewska przedstawiła wpływy uzyskane w 2012r z tytułu opłaty za wodę, które wynoszą 293 997,68 zł oraz wydatki związane z tym zadaniem w wysokości 295 445,08 zł. Jak wynika z powyższych danych wpływ opłat jest niższy od wydatków.
Radny Gutkowski zaproponował podwyższenie opłaty za wodę o 5 gr netto w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie  propozycje. Za propozycją wójta tj. 2 zł netto głosowało 13 radnych, za propozycją radnego Gutkowskiego tj. 1,95 zł netto głosował 1 radny. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/4/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę głosowało 13 radnych, radny Gutkowski był przeciw uchwale.
Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przedstawił pan Andrzej Ciborski.. Omówione zostały zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, które zawarto w regulaminie. Pan Ciborski poinformował, że projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Za podjęciem uchwały Nr XX/5/13 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani Julia Niedbalska poinformowała, że uchwały dotyczące wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, , terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami powinny być uchylone, w związku z tym, że nadzór wojewody stwierdził w nich uchybienia. W związku z powyższym pani Niedbalska wskazała na uchybienia w wyżej wymienionych uchwałach  wskazane przez nadzór wojewody. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag i zapytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/6/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie. Z kolei pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczący dokonania wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/7/13  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne głosowało 14 radnych.
Następnie pan przewodniczący odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę odnośnie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/8/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie. Z kolei pan Długokęcki odczytał projekt  uchwały w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłaty za odpady komunalne i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/9/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 14 radnych. Kolejny projekt uchwały uchylającej uchwałę dotycząca sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów odczytał przewodniczący rady i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/10/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy radni głosowali jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów odczytał przewodniczący rady. Podczas głosowania za podjęciem uchwały Nr XX/11/13  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni głosowali jednogłośnie.
Projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami odczytał również prowadzący obrady, który zarządził głosowanie nad uchwałą. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XX/12/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy .Kolejną uchwałę, którą  radni podjęli jednogłośnie to uchwała Nr XX/13/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
W dalszej części pani Niedbalska wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca , który będzie się ubiegał o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych. Pani Niedbalska poinformowała, że w powyższej uchwale wymagania zostały określone w sposób precyzyjny, niedyskryminujący , nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku  przedsiębiorcom  świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag, wobec czego przewodniczący odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/14/13  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Następnie radni zostali zapoznani z tematem dotyczącym  uchylenia uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , która była podjęta na poprzedniej sesji ze względu na uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody .Odczytano projekt  w sprawie uchylenia powyższej uchwały i radni przystąpili do głosowania. Za podjęciem uchwały Nr XX/15/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pan Andrzej Ciborski przedstawił projekt poprawionej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Radni nie mieli pytań w tym temacie. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i przystąpiono do głosowania. Za podjęciem uchwały Nr XX/16/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków głosowało 14 radnych.
W temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014r wprowadziła pani skarbnik. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków, które by należało wyasygnować w budżecie, w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Omówiono również procedury, które miałyby być spełnione przy wydatkowaniu funduszu sołeckiego na wykonanie określonego zadania. Wójt wnioskowała o nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego, ze względu na rozdrobnienie środków w budżecie. Należy podkreślić, że przy tak  małych kwotach przypadających na sołectwo, żadne z nich nie jest w stanie zrealizować zadania . Poinformowano również, że sołtysi  na naradzie wypowiedzieli się przeciw tworzeniu funduszu sołeckiego. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Innych propozycji nie zgłoszono.   Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2014r i poddał pod  głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XX/17/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego w 2014r.
Ostatni projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo przedstawiła  pani Hanna Stańska. Poinformowano, że program został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku. Przedmiotem opracowania programu jest ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Rogowo i sprawowanie opieki nad nimi. Program jest aktem polityki administracyjnej i powinien służyć w podejmowaniu planowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac  z dziedziny ochrony zabytków. W przedłożonym programie przyjęto zadania, jakie samorząd gminy podejmie w zakresie opieki nad zabytkami w latach 2013-2017. Pani Stańska omawiając powyższy temat, dodała, że na terenie naszej gminy znajdują się trzy obiekty zabytkowe wpisane do rejestru krajowego zabytków i 19 wpisanych do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, z tego 5 jest w złym stanie technicznym . Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań, wobec czego, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XX/18/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Rogowo na lata 2013-2017 radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
W tym punkcie radny Gutkowski zwrócił się o wyjaśnienie sprawy dotyczącej różnicy w poborze wody pomiędzy licznikiem głównym a licznikami poszczególnych odbiorców w  dawnym domu nauczyciela w Pręczkach.   Problem ten zgłosił jeden z mieszkańców tego budynku.
Odpowiedzi udzielił pan Kukowski, który poinformował, że na terenie naszej gminy wszystkie budynki wielorodzinne zostały wyposażone w liczniki główne do wody. Obowiązkiem dostawcy wody jest dostarczenie wody do głównego licznika. Pan Kukowski stwierdził, że wcześniej  w tym budynku był przeciek poza licznikiem głównym . Gmina pomogła w usunięciu tej usterki. Przyczyną takiej sytuacji jest najprawdopodobniej przeciek wewnątrz budynku, który muszą mieszkańcy naprawić we własnym zakresie. Pan Kukowski podkreślił, że w tym budynku był wymieniany dwa razy licznik główny. Dodał, że gmina kolejny raz wymieni licznik.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1400 zakończył obrady XX sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                        Jadwiga Trybańska 
 

 

      

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (15 marca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 marca 2013, 09:03:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1421