Protokół Nr 1/2004

P r o t o k ó ł  Nr I/2004

z obrad XII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 19 lutego 2004r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy , kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a)      otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie quorum,
b)      przyjęcie protokołu z X i XI sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)      zbycia nieruchomości mienia gminnego,
b)      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok,
c)      uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych, w tym radny Nowosad przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich sesji – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad ? Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez prowadzącego obrady.
Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi na uwagi dotyczące treści protokołu przedstawione na ostatniej sesji  przez radnego Słomińskiego .Pan Długokęcki poinformował radnych, że  przesłuchał nagranie z X sesji i jeszcze raz przeczytał protokół. Stwierdził, że  nie ma wypowiedzi Pana Cybulskiego ale dotyczyła zachowania młodzieży w kościele co nie było tematem obrad. Wypowiedź radnej Krajewskiej jest skrócona lecz zachowany jest jej sens. Postanowiłem, że w protokołach będą podawane nazwiska radnych będących „ przeciw” i
 „ wstrzymujących się” podczas głosowania.
Wobec powyższego Pan Długokęcki zawnioskował o przyjęcie protokołu z X sesji bez czytania. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciw
( Słomiński, Buczyńska, Krajewska, Szałwiński ), 2 radnych się wstrzymało
( Sobocińska, Szarszewski ). Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z XI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowali wszyscy obecni na sali radni.

Ad 2.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 12.02.br. Tematem posiedzenia było zapoznanie się z projektem budżetu na 2004r i opinią RIO.
Posiedzenie komisji Ładu i Porządku Publicznego odbyło się 12.02.2004r, Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 16.02.br, Komisji Oświaty w dniu 11.02.br. Głównym tematem wszystkich komisji było zapoznanie się z projektem budżetu na 2004r. Protokoły z posiedzeń komisji znajdują się w teczkach poszczególnych komisji.

Ad 3.
W punkcie tym prowadzący obrady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami
Pani Wójt przedstawiła sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami tj. od 30.12.2003r :
-          sprawa związana ze zbyciem ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Punkt ten został zdjęty z porządku obrad sesji Rady Powiatu. Wytypowano grupę radnych z powiatu, aby zorientowali się co do stanów technicznych obiektów wszystkich ośrodków na terenie powiatu i dopiero później będzie podjęta decyzja przez Radę Powiatu. Pani Wójt poinformowała, że jeżeli ośrodek miałby zostać sprzedany to poczyni starania o przekazanie go na rzecz gminy. Przepisy zezwalają na takie rozwiązanie. Jeżeli Rada Powiatu podjęłaby decyzję o przekazaniu ośrodka, zaś Rada Gminy wyraziłaby zgodę na przejęcie, to w protokole odbioru musi być zapis w jakim stanie technicznym byłby on przejęty.
-          uczestnictwo w spotkaniu z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, którego tematem było podsumowanie działalności pracy Komendy Powiatowej Policji w Rypinie,
-          udział w spotkaniu u burmistrza na temat kanalizacji ściekowej odpadów, jest szansa na pozyskanie dodatkowych środków na zakup pojemników na śmieci. W związku z powyższym Związek Gmin Rypińskich wystąpi o przyznanie środków na zakup tych zbiorników. Pani Wójt zamówiła 20 kompletów, będą rozstawione w sołectwach, które do tej pory ich nie otrzymały.
-          obowiązek złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych na ręce Pana Przewodniczącego,( w tym momencie Pani Sekretarz rozdała druki do wypełnienia),
-          odbyło się w miesiącu styczniu spotkanie z sołtysami, którego tematem była sprawa związana z funkcjonowaniem gminy i realizacja zadań w 2004r,
-          odbył się przetarg, zgodnie z procedura unijną na budowę drogi Rogowo- Brzeszczki Małe. Wygrała firma z Lipna – z ofertą na kwotę 824.941 zł. Przetargi są z klauzulą tzw. zawieszającą,
-          uczestnictwo w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wręczono pierwsze tury promes na środki unijne. Dla naszej gminy przyznano 3 promesy na drogi, na które składane były wnioski tj. na drogę Rojewo – Lisiny, na drogę Rogowo – Brzeszczki Duże ( dwa etapy I etap w 2004r, II etap w 2005r) oraz na dokończenie budowy drogi Rogowo – Brzeszczki Małe . Po odbytych przetargach będą składane dokumenty do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w celu wyrażenia zgody na podpisanie umów na te zadania.
-          17.02.br odbył się przetarg na budowę drogi Rojewo – Lisiny. Najtańszą firmą, która zaoferowała się na wykonanie tego zadania była firma z Lipna na kwotę 571.632,60 zł,
-          wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z tym, że nie zostało ujęte jedno nauczanie indywidualne, które doszło w m-cu grudniu,
-          nastąpi zmiana przepisów prawnych w sprawie wypłat zasiłków rodzinnych, które będą naliczały gminy. W tym celu w miesiącu lutym odbędzie się spotkanie u wojewody z wójtami, Wiąże się to z przygotowaniem biura, zatrudnienia pracownika, odbiorem dokumentów.
-          przygotowanie nakazów płatniczych,
-          wystąpienie z wnioskiem do programu „ Ikonka” w celu otrzymania komputerów w związku z programem, który został w naszym kraju wprowadzony,
-          wystąpienie do programu MEN związanego z pozyskaniem komputerów na sale komputerowe dla szkół, wystąpiono o dwie sale komputerowe,
-          zakończyły się szkolenie dla rolników organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
-          przejęcie lokalu po byłej poczcie w Pręczkach.
Pani Wójt odniosła się do wniosku złożonego na ostatniej sesji przez radną Buczyńską w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic na terenie sołectwa Rogowo. Poinformowała, że 20.01.2000r o godz. 14.00 odbyło się spotkanie zespołu ds. nazewnictwa ulic, ponieważ Pani Buczyńska i Pan Flaszkowski zgłosili wniosek w poprzedniej kadencji. Była dyskusja na temat wprowadzenia nazw ulic. Zespół zdecydował, aby przygotować materiały dla każdego, dorosłego mieszkańca Rogowa, mającego prawo wypowiedzenia się, czy chce wprowadzenia ulic i jaką proponuje nazwę. Przewodniczącym zespołu został Pan Jan Flaszkowski i zobowiązał się do przygotowania ankiet. Do dnia dzisiejszego ankiet nie przygotowano. Na tym zespół zakończył swoją pracę. W związku z ponowieniem wniosku przez radną Buczyńską Pani Wójt poinformowała, że mieszkańcy muszą wiedzieć co wiąże się z wprowadzeniem nazw ulic, jakie dokumenty będą zobowiązani wymienić np. dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, zmiana działalności gospodarczej ( jeżeli jest prowadzona ) – na koszt mieszkańca , założenie nowego numeru na budynku z nazwą ulicy. Stwierdziła , że w ankiecie muszą być te sprawy ujęte aby mieszkańcy mieli pełną informację. Musi być opracowany regulamin, z którego będzie wynikać od kiedy wprowadza się nazewnictwo ulic po wypowiedzeniu się jaki procent społeczeństwa jest „za”. Sądzi, że Rada wbrew woli mieszkańców nie podejmie uchwały w tym temacie. Wójt Gminy przekazała radnym, iż w sprawie budynku byłego pawilonu handlowego wystąpiła do właściciela obiektu o uporządkowanie i doprowadzenie do należytego stanu. W przypadku nie zastosowania się do wydanych zaleceń z urzędu nastąpi wystąpienie do Nadzoru Budowlanego w Rypinie w celu zajęcia się tą sprawą.
Radna Buczyńska w kwestii nazewnictwa ulic w sołectwie stwierdziła, że nic nie można zrobić bez zgody mieszkańców. Zorientuje się, jak została rozwiązana ta sprawa w innych gminach, gdzie nazewnictwo zostało wprowadzone. Stwierdziła również, że nazewnictwo ulic podnosi prestiż wsi. Uważa, że zaginą nazwy lokalne, które są coraz mniej używane. Jeżeli będzie potrzebna mapa sołectwa, zobowiązuje się ją przygotować.
 Do podjęcia uchwały w sprawie nazewnictwa ulic władna jest tylko Rada Gminy.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.


Ad 4.
Po wznowieniu obrad nastąpiło wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej. Przedstawiciele Izby Rolniczej poinformowali o zagadnieniach związanych z rolnictwem po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pan Zgórzyński przedstawił dwa programy, które będą kontynuowane. Rząd zapewnia, że pieniądze na dopłaty dla rolników będą. I program – sektorowy program operacyjny skierowany do ludzi pracujących na wsi. Większość środków pozyskiwanych jest na zasadzie programu SAPARD ( rolnik musi mieć swój wkład , robi inwestycje i po zakończeniu składa
wniosek o zwrot części nakładów na inwestycję. Doradztwo będzie zajmowało się wyłącznie postępem technologicznym w rolnictwie. Kolejny program to wspieranie obszarów wiejskich, który składa się z 13 działów. Omówił trzy z nich : renty strukturalne, zalesienie gruntów, pomoc w gospodarstwach.
Pani Buczyńska zapytała, kto będzie opłacał geodetę, ponieważ przed przystąpieniem do zalesienia musi być naniesiona zmiana na mapę. Pan Zgórzyński nie udzielił odpowiedzi. Zapytała również odnośnie położenia gruntów na stokach i gruntów zalewanych – kto jest władny wydać decyzję w tej sprawie. Pan Zgórzyński stwierdził, że jest to sprecyzowane w ustawie. W temacie wsparcia gospodarstw przedstawiciel Izby  poinformował o warunkach dofinansowania na ten cel między innymi na budowę zbiornika na gnojowicę, płytę obornikową. Pan Zgórzyński poinformował, że w dniu 1.03.br odbędzie się spotkanie z posłem na temat programu wsparcia dla rolników. Pani Buczyńska zapytała na temat wniosków na zalesienia. Pan Zgórzyński odpowiedział, że nie ma jeszcze przepisów wykonawczych. Pan Zgórzyński i Pani Świeżawska zobowiązali się do udzielenia pomocy rolnikom w sprawie wypełnienia wniosków na dopłaty. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.
Po wznowieniu obrad nastąpiło podejmowanie uchwał. W temat podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego tj. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 23 o powierzchni 0,92 ha położonej w Pręczkach po byłej SP wprowadził Pan Leszek Kukowski. Pan Słomiński zapytał – czy jest określona jakaś funkcja jaką przewiduje się podać w ogłoszeniu przetargowym, jakie jest jej przeznaczenie. Pan Kukowski stwierdził, że w chwili obecnej nie powinno się określać funkcji przeznaczenia.  Pani Buczyńska zapytała - czy gmina nie ma pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu. Pan Słomiński zapytał – czy ktoś jest zorientowany w sprawie przeznaczania budynków na mieszkania, ponieważ w innych gminach podobne budynki przeznaczone były na mieszkania. W gminie jest na pewno wielu chętnych, którzy potrzebują mieszkań. Czy byłaby możliwość podziału na mieszkania i dokonania sprzedaży ? Może ze sprzedaży poszczególnych mieszkań udałoby się więcej uzyskać wpływu do budżetu gminy niż ze sprzedaży całości. Odpowiedzi udzielił Pan Kukowski informując, że aby przeznaczyć budynek na mieszkania niezbędne są środki finansowe, trzeba zainwestować i wtedy można sprzedawać jako mieszkania.  Pani Wójt poinformowała, że na terenie gminy jest zapotrzebowanie na lokale , uważa, że taniej będzie jeżeli ktoś kupi szkołę w takim stanie w jakim ona się znajduje i systemem gospodarczym ją wyremontuje i dokona podziału np. na mieszkania. Gmina zobowiązana byłaby ogłosić przetarg na roboty budowlane, natomiast ktoś wiele prac może wykonać samodzielnie. Jest to o wiele taniej. Pani Wójt stwierdziła, że położenie szkoły jest na tyle dobre, że jest na rozwidleniu dróg, blisko Rypina oraz blisko trasy przelotowej Rypin-Sierpc. Być może znajdzie się ktoś, kto będzie prowadził działalność gospodarczą, wówczas wiązałoby się to z zatrudnieniem pracowników.
Pan Słomiński zapytał – jaka będzie cena wywoławcza do sprzedaży tego budynku ?
Pan Wójt stwierdziła, że do wyceny  należy doliczyć  koszty rzeczoznawcy, koszty dokumentacji geodezyjnej, mapki, wypisy. Pan Słomiński zapytał również jak wygląda sprawa wydzielenia boiska ? Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma potrzeby wydzielania boiska koło szkoły, gdyż koło remizy strażackiej jest działka będąca własnością gminy i tam może powstać boisko. Po zakończonej dyskusji w tym temacie przystąpiono do głosowania uchwały . Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości mienia gminnego w Pręczkach.
Pan Gutkowski zapytał o lokal po poczcie w Pręczkach – czy byłaby możliwość pomóc w zakupie jednej rodzinie, która ma trudne warunki mieszkaniowe. Wójt odpowiedziała, że zbycie lokalu odbędzie się w drodze przetargu.
W temat podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r wprowadziła Pani Wójt. Pan Słomiński zapytał czy Pani Wójt jest członkiem komisji ? Pani Nowakowska stwierdziła, że jest członkiem komisji lecz nie pobiera żadnej odpłatności za udział w pracach tej komisji. Z wykonania prac komisji zostanie sporządzone sprawozdanie i przedstawione radzie. Pan Słomiński zawnioskował, aby w uchwale wskazać, że ustala się wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia, a nie powoływać się na uchwałę z 1998r. Pani Wójt odpowiedziała, że przy ustalaniu kwot należy podać podstawę w oparciu o co ustalona jest stawka i dlatego musi być podana uchwała proponując jednocześnie zapis w punkcie 6 tj. 10% minimalnego wynagrodzenia. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.
Skarbnik Gminy zapoznała obecnych z opinią pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2004r. Pani Wójt przedstawiła projekt budżetu gminy na 2004r. Projekt budżetu na 2004r skalkulowano w wielkościach zrównoważonych tj. projektowane dochody stanowią 10.110.430 zł i wydatki stanowiące kwotę 10.110.430 zł. Źródłem pochodzenia dochodów są :
-          dochody własne 1.664.267 zł,
-          dotacje celowe na zadania administracji rządowej 331.700 zł,
-          środki z programu SAPARD na dofinansowanie inwestycji gminnych 3.242.747 zł,
-          subwencje z budżetu państwa 4.871.716 zł.
Pani Nowakowska omówiła wysokość dochodów i wydatków według działów i rozdziałów oraz plan inwestycyjny na 2004r i na lata 2004-2007. W swej wypowiedzi podkreśliła, że po stronie dochodów nie ma dotacji na oświetlenie ulic i na dodatki mieszkaniowe, ponieważ od 1.01.2004r nie będziemy otrzymywać środków na te zadania. Zwróciła uwagę, że gmina nie jest zadłużona i nie planuje się korzystać z kredytów. Ponadto radni zapoznani zostali z planem finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pan radny Szałwiński zapytał, gdzie w wydatkach znajduje odzwierciedlenie kwota 170.000 zł ujęta w budżecie po stronie dochodów na 2004r w dziale 400 rozdz. 4002 za zużycie wody. Pani Wójt odpowiedziała, że kwotę tę po stronie wydatków w budżecie na 2004r przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody finansowaną z działu 010 rozdz. 01095. Pan Szałwiński poinformował, że według jego obliczeń wzrost w wynagrodzeniach wynosi 7% a nawet 11% w stosunku do roku ubiegłego, a nie jak stwierdziła Pani Wójt 3%. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy informując, że jeżeli jest wzrost w paragrafie 4010 wynagrodzenia to automatycznie zwiększa się paragraf 4010 - dodatkowe wynagrodzenia roczne , gdyż jest to liczone 8,5% od wynagrodzeń. Pan radny Słomiński potwierdził, że przy globalnym zliczeniu wszystkich wynagrodzeń w projekcie budżetu wzrost wynosi 7% a nie 3% w stosunku do budżetu za 2003r. Pani Wójt odpowiedziała, że licząc w ten sposób nigdy nie wyjdzie wzrost 3% ponieważ w ciągu danego roku budżetowego przypadają różne wypłaty ( nagrody jubileuszowe, podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, jest ruch w zatrudnieniu np. odprawy emerytalne).
Pan radny Słomiński zapytał, czy liczony był wzrost 3% od wszystkich składników wynagrodzeń osobowych. Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik informując radnego, że liczony jest wzrost od wszystkich składników. Za podstawę wyliczeń wynagrodzeń osobowych na 2004r przyjęto do kalkulacji wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2003r. Pan radny Słomiński zapytał, dlaczego jest tak duży wzrost w paragrafie 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Stwierdził, że wzrost do roku ubiegłego wyniósł 35.000 zł i zapytał co z tego paragrafu jest wypłacane? Pani Wójt odpowiedziała, że dotyczy nauczycieli , przedstawiła, że z tego paragrafu wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie i jeżeli są zatrudniani nowi nauczyciele to wówczas z tego paragrafu wypłacane są zasiłki na zagospodarowanie przysługujące zgodnie z kartą nauczyciela. Pani Skarbnik poinformowała, że w tym roku zostały ujęte w budżecie Publicznego Gimnazjum w Rogowie środki finansowe w wysokości
17.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli. Wyjaśniła, że w budżecie 2003r Publicznego Gimnazjum w Rogowie środki te nie były ujęte, gdyż nie było takiej potrzeby, w związku z tym jest różnica w paragrafie 3020 między planowanym budżetem 2003r a planowanym budżetem w tym paragrafie na 2004r.
Pani Krajewska zapytała o sprawę oświetlenia ulic dotyczącą kosztów oświetlenia. Skarbnik Gminy poinformowała, że w ubiegłym roku otrzymano na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich  kwotę 17.454 zł. Pani Wójt uzupełniła, że w tym roku nie ma żadnej dotacji do oświetlenia. Skarbnik Gminy przekazała, że w założeniach do budżetu na ten rok w wydatkach rzeczowych przyjęto 2% inflacji zgodnie z założeniem Ministra Finansów. Kolejne pytanie radnej Krajewskiej dotyczyło - jak  wygląda sprawa z oświetleniem remiz strażackich między innymi OSP Czumsk Duży. Pani Wójt odpowiedziała, że pod koniec miesiąca grudnia 2003r dokonano zapłaty zaległych faktur za linie przesyłowe energii za wszystkie remizy strażackie na terenie gminy oraz wykupiono kilowatogodziny. Dla OSP Czumsk Duży zostały również wykupione kilowatogodziny na 2004r. Następne pytania Pani Krajewskiej dotyczyły : Związku Gmin Rypińskich kwota 4.300 zł na jaki cel jest przeznaczona ? Pani Wójt odpowiedziała, że jest to kwota przeznaczona na składki na Związek Gmin. W związku z tym Pani Krajewska zapytała – czy gmina opłacając składki ma jakieś korzyści ze związku ? Pani Wójt udzielając odpowiedzi  wymieniła : załatwienie przez związek gmin 10 kompletów po 3 pojemniki na odpady dla naszej gminy, wspólne wybudowanie wysypiska i uzyskanie dotacji na to zadanie. 
Następne pytanie radnej Krajewskiej – czy są rodziny na terenie gminy korzystające ze stałej pomocy GOPS ? Pani Wójt odpowiedziała, że jest 13 osób, które otrzymują stałe zasiłki z GOPS. Poinformowała również o innych wypłacanych zasiłkach przez GOPS. Po zakończonej dyskusji nad projektem budżetu Przewodniczący Rady odczytał projekt budżetu na 2004r i zarządził  głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r.                          

Ad 6.
Pani Wójt przedstawiła ofertę Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie na temat bezpłatnego kursu „ wykorzystanie internetu w markietyngu obszarów wiejskich i rynku rolno spożywczego”. Sołtys wsi Czumsk Mały Pan Skibicki zapytał – czy nadal obowiązuje umowa z zakładem utylizacji dotycząca odbioru padniętych zwierząt. Pani Wójt odpowiedziała, że to zadanie ujęte jest w wydatkach „ Rolnictwo”, przedłużona została umowa na 2004r. Pan radny Szałwiński zapytał, kiedy oddane zostanie do użytku jakieś pomieszczenie dla sołectwa, ponieważ stoją dwa budynki, a nie ma gdzie zorganizować zebrania. Jako przykład podał, że na szkolenia w sprawie dopłat rolnicy musieli jechać do Nadroża. Pani Wójt odpowiedziała, że u góry  w remizie jest pomieszczenie z którego zawsze mieszkańcy korzystali i nie ma przeszkód aby tam odbywały się spotkania. Szkolenie dla rolników organizowała Agencja łącząc sołectwa. Pani Buczyńska poinformowała, że są chętni nauczyciele, którzy by ukończyli podyplomowo kierunek logopedii , pod warunkiem, że otrzymali by zatrudnienie na terenie naszej gminy. Uważa, że przynajmniej jeden logopeda powinien pracować na terenie gminy, ponieważ jest coraz więcej dzieci z wadą wymowy. Pani Wójt odpowiedziała, że na komisji oświaty informowała, że nauczyciele chcąc uzupełniać wiedzę jeździli do Włocławka. Podjęto decyzję na szczeblu powiatowym, że takie kursy dokształcające będą organizowane pod potrzeby nauczycieli na terenie powiatu rypińskiego. Jeżeli chodzi o logopedę to na terenie naszej gminy jest nauczycielka, która ma skończoną logopedię.  Na najbliższym spotkaniu z dyrektorami będzie poruszony ten temat, czy dyrektorzy widzą taką potrzebę?
Pani radna Krajewska zabrała głos w sprawie remontu drogi w Czumsku Dużym przez wieś oraz zapytała, czy jest szkoła na terenie gminy, która jest podłączona do internetu. Pani Wójt odpowiedziała , że wszystkie szkoły na terenie gminy mają możliwość korzystania z internetu, natomiast  drogi będą naprawione wiosną po wysuszeniu gruntu.
Pan Słomiński zapytał, jakie są możliwości w zakresie wprowadzenia nauczania do szkół podstawowych języka angielskiego i jakie byłyby koszty ? Pani Wójt odpowiedziała, że zgodnie z ramowym programem nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum jest  obowiązkowy  jeden język obcy ( trzy godziny tygodniowo dla danego oddziału ). Chcąc wprowadzić drugi język obcy, trzeba pokryć ze środków własnych budżetu gminy bądź przez rodziców. Koszty uzależnione są od kwalifikacji nauczyciela. Pan Słomiński uważa, że znalazłaby się grupa rodziców, którzy by chcieli dopłacać do nauki swoich dzieci.

Ad 7.
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji o godz. 1430.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                                                       Protokolant
Marek Długokęcki                                                        Marianna Przeradzka          
 
  Protokół nr 1/2004 (plik do pobrania) (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 lutego 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 marca 2004, 09:27:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3996