P r o t o k ó ł Nr VIII/2012

P r o t o k ó ł  Nr VIII/2012

z obrad XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.

Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
        a)    otwarcie obrad  XIX sesji i stwierdzenie quorum,
        b)    przyjęcie porządku obrad,
        c)    przyjęcie protokołu z  XVIII sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym
       2011/2012
5.    Podjęcie uchwał :
        a)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
        b)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
               Rogowo na lata 2012-2027,
        c)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
              Alkoholowych na 2013r oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
              Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016,
        d)   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata
              2013-2023,
        e)    w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok,
        f)    w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
              zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
              oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
        g)   w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
              nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
              komunalne,
        h)   w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
              komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których
              zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
              pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
              powstają odpady komunalne,
        i)    w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za
              gospodarowanie odpadami komunalnymi,
        j)    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
              odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
              odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
              gospodarowanie odpadami komunalnymi,
       k)    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
              odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zaproponował, aby pkt 4 porządku obrad dotyczący informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przenieść na następną sesję i zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVIII sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 20.12.2012r odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, na którym zajmowano się następującymi tematami :
- wójt przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w naszej gminie,
- skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy oraz zmiany w prognozie finansowej gminy,
- skarbnik przedstawiła pozytywną opinię RIO o przedłożonym budżecie na 2013r,
- pani Nowakowska omówiła zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania na 2013r,
- wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia przystanków komunikacyjnych i
   uzasadniła cel podjęcia tej uchwały,
- pan Andrzej Ciborski przedstawił projekty uchwał w sprawie odpadów komunalnych.

Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 26.11.2012r :
- Gmina Rogowo rozliczała się z dotacji celowych między innymi na : odbiór azbestu, zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, budowy i remontu dróg z tzw. „schetynówki”, z POKL,
- 10.12 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na dofinansowanie do budowy drogi Borowo-Dębiany,

Ad 4.

Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów o kwotę 998 zł z tytułu czynszu dzierżawnego na obwody łowieckie, zwiększeniu dochodów o kwotę 116 760 zł z tytułu dofinansowania na budowę drogi Borowo-Dębiany, zwiększeniu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę  45 119 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 7 469 zł, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu dofinansowania na remont świetlicy w Czumsku Małym 155 077 zł, na remont i wyposażenie świetlic w Świeżawach, Rojewie i Lasotach 348 505,80 zł.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu wydatków o kwotę 250 000 zł na budowę drogi gminnej Stary Kobrzyniec-Rojewo, wprowadzeniu dofinansowania w kwocie 116 760 zł na budowę drogi gminnej Borowo-Dębiany, zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 200 000 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym remontu i wyposażenia świetlic w miejscowościach Świeżawy, Rojewo i Lasoty.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/42/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/43/12 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027 radni głosowali jednogłośnie.
W temat podjęcia uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r wprowadziła pani wójt. Wójt omówiła  diagnozę problemów uzależnień w naszej gminie, cele i zadania tego programu, planowane działania w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zasady wynagradzania członków tej komisji oraz zasady finansowania programu. Program będzie finansowany z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/44/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt uzasadniła potrzebę zmiany uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii podjętej w 2012r. W związku z tym, że program przeciwdziałania narkomanii jest uchwalony na lata 2012-2016 , to preliminarz wydatków obowiązuje tylko na 2012r. Wobec tego należy dokonać zmiany w powyżej wymienionej uchwale. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/45/12 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad pani skarbnik wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy. WPF Gminy Rogowo obejmuje wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016 oraz prognozę wielkości, zawartych w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów formularzu systemu BeSTi@, obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu, jak również kwotę długu. Pani Motylewska dodała, że w WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego będą ujmowane w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Pani skarbnik odczytała również pozytywną opinię RIO w tej sprawie.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIX/46/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023.
Następnie pani skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy na 2013r. Zostały odczytane dwie pozytywne opinie RIO w Bydgoszczy. Projekt budżetu na 2013r skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią 14 958 233 zł, a wydatki stanowią 15 864 233 zł. Przedstawiony został wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę  w roku 2013 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych. Pani wójt dodała, że przedstawione w projekcie budżetu na 2013r zadania gospodarcze będą realizowane w miarę spływu zaplanowanych dochodów oraz pozyskiwania środków unijnych.   
Do przedstawionego materiału nie było pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/47/12 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Pan Ciborski wprowadził w temat projektu uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo. Przedstawiono wykaz przystanków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunki korzystania z przystanków. Do omówionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały   w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIX/48/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Projekt uchwały dotyczący postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przedstawił pan Ciborski. Do tego tematu radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w   powyższej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/49/12 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pan Ciborski przedstawił projekt uchwały odnośnie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenie stawki tej opłaty, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. W przedstawionym materiale wywiązała się dyskusja w temacie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Propozycja wójta na podstawie wyliczonej kalkulacji to opłata w wysokości 11,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany i 8,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Radna Czerska zaproponowała stawkę 9 zł za zbiórkę odpadów w sposób zmieszany  i 6 zł, jeżeli odpady będą segregowane. Radna dodała, że, jeżeli okaże się, że ustalone stawki nie są wystarczające, aby pokryć koszty związane z gospodarowaniem odpadów, wówczas można podjąć uchwałę podwyższając stawki opłaty. Pan Ciborski poinformował, że z chwilą zmiany stawek opłaty, mieszkańcy muszą składać nowe deklaracje, w których określają kwoty należnej opłaty za poszczególne miesiące. Radny Gutkowski stwierdził, że w pierwszej kolejności powinien być przetarg na odbiór odpadów, a następnie ustalona stawka. Radna Czerska zapytała czy indywidualni właściciele mogą płacić za odpady od pojemników. Pan Ciborski wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  nie ma możliwości płacenia za odpady od pojemnika. W związku z tym, że radna Czerska złożyła swoją propozycję odnośnie opłat za odbiór odpadów, pan Ciborski poprosił o kalkulację kosztów. Radna nie przedłożyła kalkulacji, stwierdzając, że od przygotowania wyliczeń jest pracownik. Przewodniczący rady ogłosił przerwę. Po wznowieniu obrad radni powrócili do dyskusji w temacie opłat za odbiór odpadów. Radna Czerska zmieniła swoją propozycję dotyczącą ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami tj. 10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady będą nie segregowane i podtrzymała stanowisko odnośnie opłaty od mieszkańca, jeżeli odpady będą segregowane.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycję wójta i pani Czerskiej. Za propozycją wójta tj. 11,50 zł i 8,50 zł radni nie głosowali, natomiast za propozycją radnej Czerskiej tj. 10 zł i 6 zł głosowało 15 radnych.
Do stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki radni przychylili się do propozycji pani wójt. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej opłaty i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/50/12 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne głosowano jednogłośnie.
Następnie pan Ciborski omówił projekt uchwały określającej termin i tryb uiszczania opłaty za odpady. Do tego tematu radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/51/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni głosowali jednogłośnie.
W temat projektu uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów wprowadził również pan Ciborski. Do tego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie.
15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIX/52/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ostatni projekt uchwały w tym temacie tj. określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady składanej przez właścicieli nieruchomości przedstawił Andrzej Ciborski. Do tego tematu również radni nie mieli uwag, w związku z czym, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIX/53/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości radni głosowali jednogłośnie.

Ad 6.

Wolnych wniosków nie było.

Ad 7.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1400 zakończył obrady XIX sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
     Marek Długokęcki                        Jadwiga Trybańska


     
   
 

 
      
                                    metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 grudnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2013, 21:39:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1348