Protokół Nr 8/2003

P r o t o k ó ł Nr VIII/2003

z obrad XI sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 30 grudnia 2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad I sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyj
ęcie protokołu z X sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z dzia
łalności między sesjami.
4. Podj
ęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zako
ńczenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad ? Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad zaproponowany przez prowadzącego obrady. Z kolei Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z X sesji bez czytania. Protokół znajdowałsię do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. W tym punkcie radny Slomiński poprosił Przewodniczącego Rady o zabranie głosu .Pan Słomiński zabierając głos stwierdził, że za każdym razem jest przeciwny przyjmowania protokołu bez czytania . Ponadto radny Słomiński
zaproponowa
ł, aby przyjąć jednolitą zasadę co do podawania nazwisk radnych w jaki sposób głosowali. Z kolei radny Słomiński powiedział, że podczas dyskusji na temat SP w Kobrzyńcu w protokole nie znalazła odzwierciedlenia wypowiedź sołtysa Cybulskiego dotycząca zachowań młodzieży w kościele. Uważa, że protokół powinien być rzetelną informacją , odzwierciedleniem tego co dzieje się na sesji. Pan Słomiński stwierdził, że w sposób znaczący zostały zmienione wypowiedzi dyrektora Wąsickiego jak również jego wypowiedzi zostały zmienione i skrócone. Uważa, że protokół nie powinien być zbyt obszerny ale sens powinien być zachowany. Następnie radna Krajewska odniosła się do swojej wypowiedzi zapisanej w protokole „ jeżeli pokazuje się liczby, z których wynika, że SP w Kobrzyńcu jest o malejącym wzroście dzieci to być może za kilka lat szkoła ta będzie zlikwidowana”. Stwierdziła, że to jest czyjaś interpretacja. Powiedziała, że nie dotyczyło to szkoły w Kobrzyńcu, tylko w ogóle. Radny Słomiński dodał, że wypowiedź radnej Krajewskiej była w tym tonie, że „skoro pokazuje się dane demograficzne w kontekście wniosku Pani Sobocińskiej o instalacje co w Kobrzyńcu, , to robi się to w jakimś celu, a mianowicie między wierszami czytaj likwidacja w przyszłości , czy pod znakiem zapytania staje istnienie tej szkoły”. Radny Słomiński zawnioskował do Przewodniczącego Rady o odłożenie głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji na kolejnych obradach rady. Poprosił o skorygowanie protokołu.
Przewodnicz
ący Rady w odpowiedzi na powyższe stwierdził, że przesłucha dokładnie nagrania kasety i porówna z wersją zawartą w protokole. Wobec powyższego odłożono głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji.

Ad 2.

W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdania z
posiedze
ń komisji między sesjami. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 17.12.2003r, na którym komisja zajęła się tematem umorzeń podatków dla przedsiębiorców. Wójt na podstawie art.16a ustawy o finansach publicznych sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe powyżej 100 zł. W 2003r nie było umorzeń zaległości podatkowych dla przedsiębiorców, wobec czego taki wykaz nie został sporządzony. Wójt poinformowała, że 2003r umorzono kwotę 313,20 zł stanowiącą zaległości podatkowe osobom fizycznym, którzy nie są przedsiębiorcami. Ze względu na tajemnicę skarbową, zgodnie z ordynacja podatkową nie przedstawiono wykazu umorzeń dla podatników nie będących przedsiębiorcami. Podatnicy, którym umorzono zaległościpodatkowe znajdowali się w trudnych warunkach materialnych. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 29.12.2003r, na którym komisja zapoznała się z przedstawionymi zmianami w budżecie gminy, jak również z tematem dotyczącym wydatków, które w 2003r nie wygasają z upływem roku budżetowego i gromadzone będą na subkoncie rachunku bankowego Gminy Rogowo. Ponadto komisja wysłuchała odpowiedzi jakiej udzieliła Pani Wójt Starostwu Powiatowemu w Rypinie dotyczącej wydania opinii w sprawie zbycia ośrodka zdrowia wraz z działką w Czumsku Dużym. Opinia Wójta była negatywna.

Ad 3.

W punkcie tym prowadzący obrady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Nowakowska przedstawiła najważniejsze sprawy mające miejsce między sesjami tj. od 9.12.2003r. Oto, niektóre z nich :

- 16.12.2003r odbyła się wizytacja pracownika Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, gdzie sprawdzono zadanie realizowane w ramach programu SAPARD dotyczące hydroforni w Rogowie. Rozliczone zadanie zostało przyjęte i przesłane do Warszawy,

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Zamość,

- opracowany został projekt budżetu na 2004r i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania,

- 17.12.2003r odbyło się spotkanie wigilijne radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek OSP oraz szefów jednostek podporządkowanych gminie,

- zainstalowano piec co w budynku urzędu gminy w związku z awarią starego pieca. W związku z tym, że piec był składany na miejscu, cena jego zakupu i zainstalowania uległa podwyższeniu do kwoty 17.976 zł. Środki w kwocie 2.976 zł zostały zabezpieczone z rezerwy budżetowej,

- 18.12.2003r Wójt uczestniczyła w spotkaniu z prezesem KOMES dotyczącym budowy kanalizacji ściekowej,

- przygotowywane są dokumenty do przetargu na 5 zadań inwestycyjnych zgodnie z procedurą programu unijnego SAPARD,

- przygotowano operat szcunkowy mienia dotyczącego budynku wraz z działką po szkole w Pręczkach. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 50.864 zł, w tym wartość rynkowa działki 12.000 zł,

- wypłacono środki przekazane od Wojewody z tytułu suszy dla rolników,

- w ramach robót publicznych zatrudniono 52 osoby do 23.12.2003r,

- trwają szkolenia rolników organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- podpisano umowę z firmą TRAX na korzystanie z sieci kablowej, dotyczy łącza internetowego.

Gmina udostępnia część dachu na budynku na posadowienie anteny telewizji kablowej, natomiast z tego tytułu gmina będzie korzystała nieodpłatnie z łącza internetowego,

- odczytano opinię wójta dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zbycia nieruchomości w Czumsku Dużym – ośrodka zdrowia. Opinia wójta jest negatywna.

Pani Nowakowska dodała, że jest około 2 tys. mieszkańców zamieszkałych w tym rejonie, gdzie był podział na ośrodek zdrowia Rogowo i ośrodek zdrowia Czumsk Duży. Jest to część terenu, gdzie w większości są to rolnicy i ludzie starsi i dla nich byłoby dużym utrudnieniem, gdyby w tym ośrodku nie udzielono im chociażby pierwszej pomocy i nie kierowano ich na dalsze badania. W tym temacie wypowiedział się również radny Rady Powiatu w Rypinie Pan Wąsicki. Stwierdził, że jest przeciwny sprzedaży obiektu ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Zaproponował, aby Rada Gminy w Rogowie poparła stanowisko wójta i radnego powiatu odnośnie zbycia ośrodka w Czumsku Dużym . W dalszej części Pani Krajewska zapytała czyją własnością jest ośrodek zdrowia ? Wójt odpowiedziała, że właścicielem ośrodka zdrowia jest ZOZ w Rypinie. Następnie Pan Długokęcki zapytał radnego powiatu czym kieruje się rada powiatu podejmując taką decyzję ? Pan Wąsicki odpowiedział, że zarząd powiatu kierował się tym, że budynek jest w złym stanie technicznym i dalsze funkcjonowanie tego ośrodka doprowadzi do całkowitego zrujnowania tego obiektu. Radny Wąsicki podkreślił, że negatywne stanowisko dotyczące zbycia ośrodka przedstawiał na komisjach rady powiatu. W dalszej części dyskusji Pan Wąsicki powiedział, że na jednej z komisji rady powiatu padła propozycja aby ośrodki zdrowia budowane przez mieszkańców oddać nieodpłatnie mieszkańcom. Ponadto Pan Wąsicki nawiązując do stanu technicznego budynku środka zdrowia stwierdził, że jest to sprawa bulwersująca, gdyż jest dzierżawca tego obiektu to dlaczego ten budynek został doprowadzony do takiego stanu. Inne ośrodki funkcjonują, są wyremontowane, były pieniądze również od dyrektora ZOZu w Rypinie. Być może w przyszłości, jeżeli ośrodek ten nie zostanie wcześniej zbyty zostanie przekazany na rzecz gminy. Radna Krajewska zapytała jak daleko wiążąca jest opinia wójta w sprawie zbycia ośrodka ? Rada Powiatu wysłucha opinii wójta – odpowiedział Pan Wąsicki. W dalszej dyskusji mówiono, że najprawdopodobniej jest zainteresowany już nabywca, który powinien się ujawnić i wypowiedzieć się co zamierza zrobić z tym obiektem. Radny Wąsicki stwierdził, że nabywcy na dzień dzisiejszy nie ma, oględzin budynku dokonywał zarząd powiatu. Pan Wąsicki zaproponował, aby rada gminy wyraziła stanowisko dotyczące zbycia ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym, które następnie przedstawi radzie powiatu na sesji. Radny Słomiński zaproponował, aby radni przegłosowali stanowisko rady gminy dotyczące zbycia ośrodka w Czumsku Dużym, w protokole będzie odzwierciedlenie tego faktu i jeśli taka zajdzie potrzeba, to będzie dostarczony wyciąg z protokołu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyrażenie negatywnej opinii w sprawie zbycia ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Radni jednogłośnie wyrazili negatywne stanowisko dotyczące sprzedaży ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Radny Gutkowski zapytał ile zapłacono za wycenę budynku po szkole w Pręczkach i czy jest ktoś zainteresowany kupnem ? Wójt odpowiedziała, że zapłacono 857 zł , na dzień dzisiejszy nie ma zainteresowania kupnem obiektu. Radny Gutkowski dodał skoro nie ma nabywcy, to na dzień dzisiejszy uważa, że są niepotrzebnie wydane pieniądze. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 4.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie gminy na 2003r. Pani Nurkowska przedstawiła zmiany w budżecie, które polegały między innymi na :

po stronie dochodów :

- otrzymano dotacje z funduszu ochrony gruntów rolnych na drogę Rogowo-Brzeszczki Małe i Pręczki-Lasoty w łącznej kwocie 46.710 zł,

- w dziale Opieka społeczna zmniejszenie planowanej dotacji na dodatki mieszkaniowe w wysokości 27.376 zł,

- w dziale Gospodarka komunalna zwiększenie planu na wydatki na kanalizację ściekową Sosnowo-Rogowo-Pręczki-Kowalki-Rypin w kwocie 355.600 zł,

po stronie wydatków :

- planuje przeznaczyć się kwotę 46.710 zł otrzymaną jako dotację z funduszu ochrony gruntówrolnych na budowę drodi Rogowo-Brzeszczki Małe i Pręczki-Lasoty,

- w dziale Administracja publiczna proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2976 zł na wydatki inwestycyjne ( dotyczy zakupu pieca co do budynku urzędu gminy ). Środki będą pochodzić z rezerwy budżetowej,

- w dziale Opieka społeczna proponuje się zmniejszenie o kwotę 27.376 zł wynikającej z dotacji na dodatki mieszkaniowe,

- w dziale Gospodarka komunalna, kwotę 355.600 zł planuje przeznaczyć się na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Rogowo-Pręczki_kowalki-Rypin.

Pani Skarbnik omówiła również zmiany do załączników do budżetu. Kolejny temat przedstawiony przez Panią Skarbnik to wydatki budżetu, które w 2003r nie wygasają z upływem roku budżetowego i gromadzone będą na subkoncie rachunku bankowego Gminy Rogowo. Pani Nurkowska omówiła wykaz planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Jest to załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003r nie wygasają z upływem roku budżetowego. Po szczegółowym omówieniu powyższego tematu Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionego materiału ? Radni nie wnosili zapytań do przedstawionego materiału przez Panią Nurkowską. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2003r. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. Z kolei prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem roku 2003 i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, które w 2003r nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ad 5.

W punkcie wolne wnioski radna Buczyńska zawnioskowała w imieniu klubu aby na przyszłej sesji została podjęta uchwała o pozwoleniu na przygotowanie materiałów o nadanie nazw ulicom wsi Rogowo. Radna Krajewska poruszyła temat oświetlenia wsi Czumska Dużego, stwierdziła, że za późno włączają się lampy. Pani Wójt będzie interweniować w tej sprawie do zakładu energetycznego. Sołtys wsi Rogowo zgłosił grożące niebezpieczeństwo wokół dawnego pawilonu handlowego. Stan techniczny tego budynku zagraża dzieciom, które urządziły tam zabawy. Pani Wójt powiedziała, że wystąpi do właściciela tego obiektu o zabezpieczenie jego przed grożącym niebezpieczeństwem. Radny Słomiński zaproponował, aby wójt wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który ma uprawnienia pod rygorem sankcji wezwać właściciela do uporządkowania obiektu, który zagraża bezpieczeństwu ludzi.
Radna Buczy
ńska zapytała czy wycena obiektu po SP w Pręczkach jest wykazana w internecie ? W tym temacie głos zabrał Pan Kukowski, który stwierdził, że wycena rzeczoznawcy majątkowego służy właścicielowi do zastanowienia się nad ceną jaką może zaproponować do sprzedaży. Wyceny tej nie można podać do internetu, gdyż może ona ulec zmianie do przetargu. Radny Gutkowski nawiązał do stanowiska komisji oświaty poprzedniej kadencji rady w sprawie likwidacji SP w Pręczkach. Stwierdził, że w komisji oświaty tylko radna Czerska była za utrzymaniem tej szkoły, inni natomiast byli za jej zamknięciem. Natomiast on sam zawsze będzie przeciwny likwidacji każdej szkoły. W dalszej części radny Słomiński stwierdził, że dokonanie wyceny budynku po byłej szkole w Pręczkach uważa za słuszne działanie. Dodał, czy nie warto byłoby się zastanowić i zrobić porównawczą wycenę przez innego niezależnego rzeczoznawcę, gdyż osobiście spotkał się taką sytuacją , że ten sam obiekt, wtym samym czasie został wyceniony przez dwóch niezależnych rzeczoznawców i były znacząco się żniące wyceny. Następnie radny Słomiński zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady czy na posiedzenie rady byli zaproszeni dyrektorzy szkół ? Pan Długokęcki odpowiedział, że nie. Od następnej sesji będą zapraszani dyrektorzy na obrady sesji. W końcowej części radna Buczyńska powróciła do tematu ośrodka zdrowia w Czumsku Dużym. Zapytała czy w przypadku nie sprzedania ośrodka zdrowia przez ZOZ są propozycje co do zagospodarowania tego obiektu. Pan Długokęcki powiedział, że temat pojawił się dzisiaj i rada gminy wyraziła negatywne stanowisko w sprawie zbycia tego obiektu celem przedstawienia tej opinii radzie powiatu.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i o godz. 12.00 zakończył kolejne obrady sesji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                                  Protokolant

Marek Długokęcki                                                                                  Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr 8/2003 (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 grudnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 stycznia 2004, 07:28:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (26 stycznia 2004, 08:39:01)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2871