P r o t o k ó ł Nr VII/2012

P r o t o k ó ł  Nr VII/2012
z obrad XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  sekretarz gminy, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
  a)    otwarcie obrad  XVIII sesji i stwierdzenie quorum,
  b)    przyjęcie porządku obrad,
  c)    przyjęcie protokołu z  XVII sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5.    Podjęcie uchwał :
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
  b) w sprawie obwodów głosowania,
  c)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r,
  d) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013r,
  e) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r,
  f)  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r,
  g) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013r
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVII sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 21.11.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
Pani wójt zapoznała członków komisji z tematami będącymi przedmiotem obrad sesji.
Pierwszym tematem było przedstawienie przez skarbnika gminy zmian w budżecie  na 2012r.
Następnie pani wójt przedstawiła projekt nowego podziału gminy na obwody głosowania. Kolejny temat posiedzenia komisji to przedstawienie przez panią wójt propozycji stawek podatkowych na 2013r. Komisja przychyliła się do proponowanych przez wójta stawek w podatku od nieruchomości i opłaty targowej. Natomiast w sprawie stawek podatku od środków transportowych i ceny żyta do podatku rolnego na 2013r komisja nie wypracowała stanowiska.
W dniu 22.11 br Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
1.    W związku z otrzymanymi dotacjami celowymi skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2012r.
2.    Przedstawiono propozycję  podziału gminy Rogowo na obwody głosowania. Wójt poinformowała o propozycji komisji ładu dotyczącej przyłączenia sołectwa Huty i sołectwa Świeżawy do obwodu nr 1.
3.    Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatkowych na 2013r. Członkowie komisji wypracowali propozycje stawek w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych i w opłacie targowej, natomiast w podatku  rolnym nie wypracowano jednoznacznego stanowiska.
W dniu 22.11.2012r na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zostały omówione i zaopiniowane projekty uchwał na sesję. Po zapoznaniu się z przedstawionym  przez panią wójt materiałem  dotyczącym projektów uchwał wraz z  ich uzasadnieniem komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. Wójt przedstawiła również ogólną sytuację w oświacie.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 21.11.2012r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  na 2012r.
2.    Pani wójt przedstawiła propozycję  podziału gminy Rogowo na obwody głosowania. Wójt przedstawiła granice obwodu głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych. W czasie dyskusji radni zaproponowali, aby sołectwo Huta i sołectwo Świeżawy przyłączyć do obwodu nr 1, którego siedzibą obwodowej komisji jest Urząd Gminy w Rogowie.  
3.    Wójt gminy przedstawiła propozycję stawek podatkowych na 2013 i poinformowała o skutkach obniżenia tych stawek.  Komisja wypracowała stanowisko w sprawie określenia stawek podatkowych na przyszły rok.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.10.2012r :
- wójt uczestniczyła  na posiedzeniu  Społecznej Rady ZOZu, i poinformowała o tematyce obrad,
- w dniu 8.11br wójt i radny Sińczak uczestniczyli w posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich, na którym poruszony był temat dotyczący odpadów komunalnych,
- w dniu 19.11  podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej dla gminy Rogowo, co było wynikiem przeprowadzonego przetargu wspólnie dla jednostek samorządowych powiatu rypińskiego,
- podpisano aneks do umowy na dofinansowanie do budowy chodników w Rogowie(Plebanka),
- odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotycząca rozliczenia finansowego ze środków unijnych na budowę drogi Borowo-Dębiany – uwag nie było.
Pani wójt poruszyła temat przypadków pojawiania się oszustów w domach naszych mieszkańców, którzy powołują się na współpracę z gminą. Dodała, że działania oszustów skierowane są głównie do osób starszych. W związku z tym wójt zwróciła się z prośbą do proboszczów parafii Rogowo, Żałe i Gójsk o odczytanie apelu do mieszkańców gminy.  
Ad 4.
W tym punkcie pani wójt przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi , które zostały usunięte, a następnie przesłane do Urzędu Skarbowego w Rypinie. Ponadto z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez przewodniczącego rady oraz wójta wynika, że ich oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów i wydatków zmiany polegały między innymi na :  zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 444 zł z tytułu dodatkowo pozyskanych wpływów przez GOW w Sitnicy, zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za obiady w stołówce szkolnej w Sosnowie, zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 248.683 zł na podstawie zawiadomień wojewody o przyznanych dotacjach.. W zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi Stary Kobrzyniec-Rojewo zmniejsza się wydatki o kwotę 148 150 zł i dokonuje się przemieszczenia tych środków na bieżące utrzymanie dróg ( zakup kamienia ), zakup kosiarki dyskowej, zakup pługa odśnieżnego, zakup przyczepy. W zadaniu inwestycyjnym dotyczącym remontu budynku urzędu gminy zmniejsza się wydatki o kwotę 20.400 zł i przeznacza się na remont sali narad. Pomniejszone wydatki o kwotę 8.000 zł w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym remontu świetlic w miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty przeznacza się na zakup 4 domków letniskowych od GASPOL.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/35/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt przedstawiła temat dotyczący podziału gminy na obwody głosowania. Przepisy Kodeksu wyborczego ustanawiają obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. W przedłożonym projekcie uchwały  zostały ustalone numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  W związku  tym, że na posiedzeniu komisji ładu była propozycja przeniesienia sołectwa Huta i sołectwa Świeżawy z obwodu głosowania  nr 2 w Rogowie do obwodu nr 1, którego siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie w budynku urzędu gminy, pani wójt poprosiła o wypowiedzenie się w powyższym temacie.
Do przedstawionego materiału radna Czerska stwierdziła, że było do niej pytanie od mieszkańców Nadroża – dlaczego nastąpiła zmiana siedziby obwodowej komisji  wyborczej w Nadrożu z lokalu, który mieścił się w szkole średniej w Nadrożu na lokal w szkole podstawowej. Pani Czerska poprosiła również o podanie kosztów,  które były przekazane szkole średniej w Nadrożu  na przygotowanie lokalu  do przeprowadzenia wyborów.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrała wójt gminy, która stwierdziła, że lokal w ZS Nr4 w Nadrożu zawsze był przygotowany odpowiednio przez pracowników szkoły do przeprowadzenia wyborów. Natomiast przyjęto zasadę, że wszystkie lokale wyborcze będą znajdowały się w gminnych obiektach, ze względu na to, że cokolwiek zostanie zakupione na wybory pozostanie w tych obiektach.
Ponadto wójt dodała, że były zgłaszane uwagi ze strony ZS Nr 4, że ponoszą koszty związane z wyborami. Wójt, po sprawdzeniu danych w księgowości poinformowała, że  podczas przeprowadzenia wyborów w 2010 i 2011r ze strony gminy nie były przekazywane żadne środki dla żadnego lokalu wyborczego, gdyż zgodnie z zaleceniami przygotowano lokal w Pręczkach dla osób niepełnosprawnych.
Po dyskusji w powyższym temacie prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszone dwie zmiany do projektu uchwały tj.
1)    przyłączenie sołectwa Huta i sołectwa Świeżawy do obwodu głosowania nr 1 w Rogowie, dla którego lokal wyborczy będzie mieścił się na sali narad w urzędzie gminy- 15 radnych było za
2)    zmiana lokalu dla siedziby obwodowej komisji wyborczej w Nadrożu z ZS Nr 4  w Nadrożu  na SP w Nadróż – 13 radnych było za utworzeniem lokalu wyborczego dla siedziby komisji w SP w Nadrożu, 2 radnych ( Czerska i Paśniewski ) wstrzymali się od głosowania.
Po przegłosowanych zmianach przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/36/12 w sprawie obwodów głosowania głosowało 14 radnych, radna Czerska wstrzymała się od głosowania.  
W dalszej części pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2013r. Wójt proponowała podwyższenie podatku o 50 zł od każdego pojazdu zarejestrowanego w naszej gminie. Komisja Rewizyjna nie wypracowała stanowiska w tej sprawie, natomiast pozostałe komisje przychyliły się do proponowanych stawek przez panią wójt. Radny Gutkowski zaproponował podwyższenie omawianego podatku o 30 zł od każdego pojazdu. Innych propozycji nie było.
Za propozycją wójta i komisji rady ( poza Komisją Rewizyjną ) głosowało 14 radnych, za propozycją radnego Gutkowskiego głosował 1 radny.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/37/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r głosowało 14 radnych, radny Gutkowski był przeciw.
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2013r. Zaproponowała, aby nie podwyższać stawek i przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje rady przychyliły się do propozycji wójta. Innych propozycji nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczący opłaty targowej i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/38/12 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2013r. Wszystkie komisje zaakceptowały propozycje wójta. Innych propozycji nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/39/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani wójt przedstawiła proponowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na 2013r. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/40/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła proponowaną cenę żyta do podatku rolnego na 2013r – 39 zł z 1q. Cena żyta ogłoszona przez prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi   75,86 zł za 1g. Pani Nowakowska przedstawiła skutki obniżek podatku rolnego przez radę gminy w kwocie 143.385 zł. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Rewizyjna nie wypracowały jednoznacznego  stanowiska w tej sprawie. Natomiast komisja oświaty i komisja ładu przychyliły się do propozycji wójta. Radny Gutkowski zgłosił propozycję obniżenia ceny żyta do 37 zł za 1q. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje :
1)    za propozycją wójta głosowało 3 radnych
2)    za propozycją radnego Gutkowskiego głosowało 12 radnych
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2013r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVIII/41/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013r do kwoty 37 zł głosowało 12 radnych, radny Długokęcki i radna Rucińska byli przeciw, radna Daszkowska wstrzymała się od głosowania.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski pani wójt poinformowała, że gmina zakupi wiatę przystankową dla miejscowości Nadróż i podpisze porozumienie z dyrektorem szkoły, który zobowiązuje się do utrzymania czystości i porządku.
Radna Rucińska podziękowała 11 radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za wsparcie finansowe na zakup materiału budowlanego dla poszkodowanej przez wichurę rodziny z Huty Chojno.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230 zakończył obrady XVIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska


 
      
                                    metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (26 listopada 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 grudnia 2012, 13:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1200