P r o t o k ó ł Nr VI/2012

P r o t o k ó ł  Nr VI/2012
z obrad XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
  
 Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad  XVII sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z  XVI sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał :
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
b)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo,
c )   w sprawie okręgów wyborczych
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XVI sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 24.10.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
Pani wójt zapoznała członków komisji z tematami będącymi przedmiotem obrad sesji.
Pierwszym tematem było przedstawienie przez skarbnika gminy zmian w budżecie  na 2012r.
Następnie pani wójt przedstawiła projekt nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Kolejny temat posiedzenia komisji to omówienie przez panią Nowakowską  zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sosnowo.
Następnie pani wójt przedstawiła temat dotyczący złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. ( Odnowa i Rozwój Wsi ). Zostało złożonych 5 wniosków dla miejscowości Rogowo, 1 wniosek dla miejscowości Sosnowo i 1 wniosek dla miejscowości Świeżawy. Kwota dofinansowania w programie dla miejscowości wynosi 500 tys. zł. Oprócz wniosków złożonych przez gminę dla miejscowości Rogowa został złożony 1 wniosek przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Rogowie. W związku z tym, że przekroczono  kwotę  dofinansowania 500 tys. na złożone wnioski  gmina zmuszana będzie wycofać 1 wniosek, aby nie stracić całego dofinansowania.  
W dniu 26.10 Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
  1.    Skarbnik gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2012r.
  2.    Zapoznano się ze zmianami w Planie Odnowy Miejscowości Sosnowo. Poinformowano, że
         zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu należy w dziale 4 w opisie
         planowanych zadań inwestycyjnych zmienić nazwę zadania „remont i wyposażenie
         świetlicy” na „ przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z
         wyposażeniem”. Ponadto w arkuszu planowania należy zwiększyć przybliżony koszt na
         powyższe zadanie z kwoty 400 tys. zł na kwotę 700  tys. zł.
  3.    Przedstawiono propozycję nowego podziału gminy Rogowo na okręgi wyborcze.
         Poinformowano, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, które weszły w życie z
         dniem 1.08.2011r wprowadzono zasadę, że w okręgu wyborczym dla wyboru rady w
         gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Wójt przesłała
         do biura wyborczego we Włocławku propozycję podziału gminy na okręgi wyborcze z
         prośbą o konsultację. Komisarz wyborczy negatywnie zaopiniował przedłożony projekt
         podziału gminy na okręgi .Po konsultacjach  z komisarzem został wypracowany nowy
         podział, który jest przedkładany radnym.   

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły wspólne  posiedzenie w dniu 25.10.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
   1.    Komisje zapoznały się z proponowanymi zmianami w budżecie  na 2012r.
   2.    Pani wójt przedstawiła propozycję nowego podziału gminy Rogowo na okręgi
          wyborcze. Poinformowała, że zgodnie z nowymi przepisami nie mogą być utworzone 
          okręgi wielomandatowe. Ponadto o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców
          przypadająca na 1 mandat.  Przedstawiono propozycje granic poszczególnych okręgów
          wyborczych. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt  podziału gminy na
          okręgi wyborcze.
   3.    Wójt gminy omówiła zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Sosnowo zgodnie z
          zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.  

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 31.08.2012r :
- podpisano umowę ze Starostą Rypińskim na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
- do dnia 6.09.br gmina Rogowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków unijnych z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich następujące wnioski :
a) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sosnowie,
b) budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w  Świeżawach,
c) budowa parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kościele
    parafialnym w Rogowie,
d) budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej na terenie osiedla domków
    jednorodzinnych w kierunku (Plebanki),
e) budowa chodnika na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie,
e) budowa siłowni na świeżym powietrzu przy placu zabaw w Rogowie,
f)  zagospodarowanie terenu komunalnego w Rogowie,
Jednym z warunków otrzymania dofinansowania na zadania jest nieprzekroczenie kwoty 500 tys. zł dla danej miejscowości. W związku z tym, wójt gminy rozmawiała z proboszczem i uzgodniła temat wybudowania parkingu koło kościoła przez gminę w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Ksiądz. Zacieski stwierdził, że skoro gmina złoży wniosek na budowę parkingu to parafia nie będzie składała wniosków o dofinansowanie. Gmina Rogowo po tych uzgodnieniach przygotowała ww. wnioski i złożyła w Urzędzie Marszałkowskim. Później okazało się, że parafia złożyła 1 wniosek na dofinansowanie i dla miejscowości Rogowo przekroczono kwotę dofinansowania. Ks. Proboszcz z wójtem byli poproszeni do Urzędu Marszałkowskiego w powyższej sprawie. W związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniem utraty dofinansowania do wszystkich wniosków gmina wycofała jeden wniosek ( zagospodarowanie terenu komunalnego w Rogowie) , gdyż parafia nie złożyła deklaracji o rezygnacji z dofinansowania.
- wójt brała udział  w posiedzeniu rady pedagogicznej  oraz w naradzie z dyrektorami szkół z terenu naszej gminy ,
- odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
Pani wójt poinformowała, że udzielono pomocy materialnej rodzinie z Huty Chojno, u której podczas wichury został zniszczony budynek mieszkalny.

Ad 4.

 Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów i wydatków zmiany polegały między innymi na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 174 910 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 288 zł z tytułu dodatkowo pozyskanych dochodów przez Gminny Ośrodek Wczasowy  w Sitnicy, na zwiększeniu dochodów w dziale 854 o kwotę 95 014 zł i zwiększeniu planowanych wydatków  w tym dziale o kwotę 114 776 zł w tym : na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kwota 15 966 zł i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach dotacji 79 048 zł. W zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa drogi gminnej Borowo-Dębiany” zmniejsza się środki o kwotę 24.000 zł, a w  zadaniu dotyczącym budowy drogi Sosnowo-Pręczki zwiększa się środki  o kwotę 24.000 zł. Natomiast w zadaniach inwestycyjnych remont drogi Lasoty i Nadróż-Lasoty zmniejsza się środki o kwotę 37 000 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/32/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Stańska przedstawiła projekt zmian z Planie Odnowy Miejscowości Sosnowo. Szczegółowo omówiła te punkty , które uległy zmianie do poprzedniego planu.. W dziale 4 w opisie planowanych zadań inwestycyjnych należy zmienić nazwę zadania „remont i wyposażenie świetlicy” na „ przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z wyposażeniem”. Ponadto ze względu na zwiększenie zakresu wykonywanych  robót w arkuszu planowania należy zwiększyć przybliżony koszt na powyższe zadanie z kwoty 400 tys. zł na kwotę 700 tys. zł. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVII/33/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani sekretarz przedstawiła temat dotyczący podziału gminy na okręgi wyborcze. Poinformowała, że przepisy Kodeksu wyborczego, które weszły w życie z dniem 1.08.2011r stanowią, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Ponadto przepisy Kodeksu wyborczego zobowiązują rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze do dnia 1.11.2012r.
Pani Zarębska dodała, że projekt podziału gminy Rogowo, który został wypracowany przez wójta i przesłany do konsultacji do Delegatury Biura Wyborczego we Włocławku został odrzucony. W związku z powyższym wraz z dyrektorem biura wyborczego opracowano nowy projekt podziału gminy na okręgi wyborcze. Biorąc pod uwagę układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa nastąpiła konieczność  połączenia sołectwa Huta i Świeżawy w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectwa Huta Chojno, Pinino i Charszewo w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Brzeszczki Duże, Brzeszczki Małe i Wierzchowiska w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Borowo i Czumsk Mały w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Kosiory i Narty w jeden okręg wyborczy, podziału sołectwa Nadróż na dwa okręgi wyborcze, połączenia części sołectwa Nadróż i sołectwa Ruda w jeden okręg wyborczy, podziału sołectwa Rogowo na dwa okręgi wyborcze, połączenia części Sołectwa Rogowo i sołectwa Rogówko w jeden okręg wyborczy.
Sekretarz gminy przedstawiła również numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu. Do przedstawionego materiału radna Czerska zabrała głos, stwierdzając, że sołectwo Rogówko było w poprzednich latach  4 razy łączone z innymi miejscowościami. Ponadto dodała, że kandydaci na radnych z małych miejscowości nie mają szans  z kandydatami z dużych miejscowości. Po zakończonej dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie okręgów wyborczych i zarządził głosowanie. Za podęciem uchwały Nr XVII/34/12 w sprawie okręgów wyborczych głosowało  13 radnych , radna Czerska wstrzymała się od głosowania.

Ad 5.

W punkcie wolne wnioski pani wójt poinformowała, że na terenie miejscowości Borowo trwa budowa wiatraków. Została podpisana umowa z firmą wykonującą budowę, dotycząca ewentualnej naprawy drogi przez tą firmę, jeżeli zostanie ona uszkodzona w trakcie wykonywanych prac budowlanych.
Inny temat poruszony przez panią wójt to prośba od przedstawiciela urzędu celnego do mieszkańców o zgłaszanie odpowiednim władzom  przypadków sprzedaży alkoholu przemyconego z Czech.
Następnie pani Nowakowska podziękowała pani sołtys z Huty Chojno za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na pomoc dla  rodziny z Huty Chojno poszkodowanej przez wichurę.
Pani Rucińska zwróciła się z prośbą o wsparcie  finansowe dla tej rodziny. Za zebrane pieniądze będzie zakupiony materiał budowlany.
Pan Becmer Wiesław poruszył temat dofinansowania kół gospodyń i ochotniczych straży pożarnych.  Stwierdził, że ochotnicza straż pożarna otrzymuje mniej pieniędzy aniżeli koła gospodyń. Ponadto poruszył temat naprawy drogi w kierunku Karbowizny. Pani wójt odpowiedziała, że każda świetlica, która jest uroczyście otwierana otrzymuje taką samą kwotę  z budżetu gminy. W miejscowości Świeżawy jest konflikt pomiędzy OSP, a kołem gospodyń, który powinien być jak najprędzej rozwiązany. Wójt dodała, że dla OSP Świeżawy były zakupione 3 mundury strażackie, a sołtys powinien jednoczyć mieszkańców.  Natomiast remonty dróg zostaną wznowione z chwilą powrotu jednego kierowcy, który jest na zwolnieniu lekarskim.
Radny Magdziak zapytał , czy zwolniona nauczycielka ze SP w Sosnowie miała propozycję zatrudnienia jej na etacie ze zmniejszonymi godzinami. Pani wójt odpowiedziała, że ze względna na ochronę danych osobowych informacji na powyższy temat może udzielić na posiedzeniu komisji oświaty. Dodała również, że na stanowisku tej nauczycielki nie została zatrudniona nowa osoba, a propozycję zmniejszenia pensum otrzymała, lecz nie wyraziła zgody.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady XVII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska

 metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 października 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 listopada 2012, 11:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1285