P r o t o k ó ł Nr V/2012

P r o t o k ó ł  Nr V/2012
z obrad XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
  
    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XVI sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XV sesji
2.  Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.Podjęcie uchwał :
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
     Rogowo na lata 2012-2027,
  c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo,
  d) w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części
     nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Kobrzyniec, oznaczonej geodezyjnie działką
      nr 55/2, stanowiącą pas drogowy drogi o publicznym dostępie.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rogowo za I półrocze 2012r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XV sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 27.08.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani wójt zapoznała członków komisji z tematami będącymi przedmiotem obrad sesji.
2.    Komisja wraz z panią wójt wyjechała w teren, aby zapoznać się z realizacją inwestycji dotyczącej remontu świetlicy w Czumsku Małym.
3.    Członkowie komisji zapoznali się również z realizowaną inwestycją dotyczącą budowy drogi gminnej Borowo-Dębiany.
4.    Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.  
W dniu 27.08.2012r komisja oświaty, kultury, zdrowia , komisja rozwoju gospodarczego i komisja ładu i porządku publicznego odbyły wspólne posiedzenie, na którym przedstawione zostały projekty uchwał na sesję. Komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie projekty uchwał. Wójt przedstawiła realizację zadań gospodarczych, które są ujęte w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.  
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 23.07.2012r :
- w dniu 1.08 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu aneks do umowy na dofinansowanie do remontu świetlicy w Czumsku Małym,
- w dniu 2.08 komisja kwalifikacyjna przyznała awans nauczycielom szkół z terenu naszej gminy,
- w dniu 6.08 nastąpił odbiór świetlicy w Rudzie,
- w dniu 30.08 odbył się odbiór świetlic w miejscowości Lasoty, Świeżawy i Rojewo.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na zwiększeniu dochodów o kwotę 476 896 zł w ramach otrzymanego dofinansowania na budowę drogi Czumsk Duży-Narty. Zadanie to zostało zrealizowane w 2011r. Inne zmiany po stronie dochodów to zwiększenie dochodów kwotę 28 078 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zwiększenie dochodów o kwotę 10 122 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych.
Zmiany w planie wydatków polegały głównie na zmniejszeniu dofinansowania o kwotę 64 923 zł na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie na remont świetlicy w Czumsku Małym oraz zwiększenie planowanych wydatków w ramach otrzymanych dotacji celowych. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/28/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogowo.
Poinformowała, że w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowania należy dokonać zmian w dochodach bieżących w 2012r, które ulegają zwiększeniu do kwoty 13 903 573  zł , w dochodach majątkowych, które ulegają zwiększeniu do kwoty 2 298 342 zł, w wydatkach bieżących w 2012r, które ulegają również zwiększeniu do kwoty 13 005 224 zł oraz w wydatkach majątkowych w 2012r, które ulegają zmniejszeniu do kwoty 5 283 782 zł. Ponadto w latach 2012-2027 dokonano zmiany wysokości spłat rat kapitałowych. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/29/12 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027 radni głosowali jednogłośnie.
Projekt Planu Odnowy Miejscowości Rogowo omówiła pani Stańska. Poinformowała, że jednym z warunków przy złożeniu wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest uchwalenie planu odnowy tej miejscowości, w którym będzie zaplanowana inwestycja. Pani Stańska dodała, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rogowa, na którym zgłaszano propozycje do planu. Przedstawiono planowane zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w planie odnowy.
Do powyższego tematu nie było uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Rogowo i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/30/12 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pan Andrzej Ciborski  przedstawił temat dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę do dnia 31.12.2020r części nieruchomości w Nowym Kobrzyńcu stanowiącej pas drogowy na rzecz Kopalni Surowców Mineralnych , z przeznaczeniem na potrzeby związane z działalnością wydobywania kruszywa. Warunki dzierżawy i wysokość czynszu oraz wysokość ekwiwalentu za pozyskane kruszywa będą ustalone w umowie.
Do powyższego tematu radna Czerska zgłosiła zapytanie, czy jest zgodne z prawem oddanie działki w dzierżawę bez przetargu i czy rada musi podjąć uchwałę w tym temacie.
Odpowiedzi udzieliła pani wójt, która stwierdziła, że oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym omawianej nieruchomości jest zgodne z prawem, natomiast rada gminy jest władna do podjęcia uchwały w tej sprawie, gdyż okres dzierżawy jest dłuższy niż 3 lata.
Innych pytań do powyższego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący oddania w dzierżawę części nieruchomości w Nowym Kobrzyńcu i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XVI/31/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Kobrzyniec, oznaczonej geodezyjnie działką nr 55/2, stanowiącą pas drogowy drogi o publicznym dostępie radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wójt gminy przedłożyła radnym informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. Przedstawiła realizację zadań gospodarczych, które były zaplanowane w I półroczu 2012r. oraz stan zaległości w poszczególnych miejscowościach w podatkach i opłatach za zużycie wody i odbiór ścieków.
W podsumowaniu podkreśliła, że niskie wykonanie budżetu z zakresu inwestycji wynika z terminów płatności przypadających na koniec III kwartału.
Ad 6.
W punkcie wolne wnioski głos zabrała radna Czerska, która poruszyła temat niepalących się lamp ulicznych w Rogówku.
Pani Bońkowska poinformowała, że w dniu 20.09 br odbędzie się bezpłatna porada prawnika, psychologa i pedagoga dla  osób, które zechcą skorzystać z takiej porady. Zapisy chętnych do skorzystania z porady do 17.09.2012r.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady XVI sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska
      

 
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (31 sierpnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 października 2012, 07:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169